نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت)

اجرت المثل: در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او».

اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری و بین استفاده کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد استفاده کننده بابت آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال، و … مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می شود. در مقابل اجرت المثل اجرت المسمی قرار داد یعنی اجرتی که طرفین بر آن توافق کرده اند.

اجرت المثل در حقوق یعنی بهاء و ارزش چیزی یا کاری یا تعهدی که قبلا بین طرفین یک رابطه حقوقی خارج از قرار داد از طرف کارشناس یا قاضی تعیین می گردد.به این مفهوم که در صورت وجود قرارداد و تعیین میزان بهاء یا ارزش کالا یا خدمات و پیش بینی آن در قرار داد به طبع طبق همان قرارداد میزان طلب یا بدهی تعیین می گردد که در اصطلاح حقوقی به آن اجرت المسمی می گویند اما اگر در قرارداد نرخ تعیین نشده یا اساسا قراردادی وجود نداشته باشد(مثل رابطه زن و شوهری) نرخ طلب یا بدهی بر اساس نرخی است که کارشناس یا قاضی بر اساس مثل آن در عرف تعیین میکند که در اصطلاح حقوقی می گویند اجرت المثل.(یعنی مثل همین کار در عرف و عادت چه مبلغی است)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

گردشکار و توضیحات پرونده:

احتراما به استحضار جنابعالی می رساند اینجانبان … و … بموجب سند رسمی به شماره ثبتی … مالکین رسمی شش دانگ زمینی به مساحت ۱۲۰۰۰متر مربع واقع در ….  می باشیم که شهرداری …. با این ادعا که مقداری از این زمین (۲۰۰۰ متر)در طرح آزادسازی برای احداث بلوار قرار دارد آن را بدون رضایت مالکین در سال ۱۳۶۷ تصرف کرده و تا کنون توافقی با مالکین مبنی بر پرداخت معوض یا بها آن نکرده است و مضافا بر اینکه هیچگونه اجرتی بابت ایام تصرف به اینجانبان ایدا ننموده است. لذا مستندا به ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۲۹/۰۸/۱۳۶۷ ، ماده واحد قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰ و ماده ۱ لایحه قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب ۳/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صدور حکم مبنی بر پرداخت بهاء عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.(اجرت المثل)

کلیک کنید  مشاوره خانواده آنلاین_گروه وکلای دادشید

کپی مصدق سند مالکیت(رسمی) که مالکی در تاریخ ۱۳۵۲ و۱۳۶۰ به اسم …. را به هر ۲ خواهان به صورت(اشاعه)انتقال داده است ضمیمه شده است.

وقت رسیدگی تعین:

 وقت رسیدگی تعیین شده، دادگاه از اداره ثبت استعلام کرده که آیا خواهان ها مالک هستند یا خیر؟ اداره ثبت سهم هر یک را نیز مشخص کرده است.

لایحه شهرداری:

ابلاغ به شهرداری به مسئول دفتر شهردار می گردد. آقای …. به عنوان نماینده حقوقی شهرداری جهت اداء  توضیحات و پیگیری پرونده از جانب شهردار، معرفی می گردد. جلسه رسیدگی تشکیل می شود.(اجرت المثل)

صورتجلسه:

 هیچ یک از طرفین لایحه دفاعیه تقدیم نمی نمایند. آقای … اظهار می دارد شهرداری سال ۶۷ بدون اطلاع ما اقدام به تخریب دیوار باغ و درختان و سایر پلاک های مجاور نمود و بلوار فلان را احداث نمودند. حال تقاضای بهای زمین و خسارات ناشی از تخریب درختان را می خواهم، خواهان های دیگر هم اظهاری نداشتند. در مقام دفاع ……. تأیید می نماید اما نسبت به درختان می گوید اطلاعی ندارم. خواهان ها برحسب مالکیت مشاعی خود تقاضای پرداخت بها را دارند.(اجرت المثل)

ارجاع به کارشناس:

قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود. میزان خسارت، اجرت المثل و سهم هر یک از خواهان ها درخواست شده است.

نظریه کارشناس:

 با توجه به مراتب موصوف ۱.مجموعا مقدار ۶/۲۰۳۲ متر مربع از پلاک ثبتی فلان طبق محدوده مشخص شده در تصویر ماهواره ای پیوست در مسیر احداث بلوار قرار گرفته است.۲.با در نظر گرفتن اینکه شش دانگ پلاک موضوع خواسته ملک موروثی می باشد از مجموع مساحت قرار گرفته در مسیر مقدار ۸۵۵ متر مربع در سهم هر یک از خواندگان ردیف اول و دوم و مقدار ۵/۳۲۲ متر مربع در سهم  فرزانه  قرار می گیرد.(اجرت المثل)

کلیک کنید  دادخواست خلع ید وقلع وقمع بنا(مشاور، وکیل)

اعتراض به نظریه کارشناسی:

از سوی شهرداری به نظریه اعتراض شده است به این صورت که اولا به موجب مندرجات کپی سند پیوست دادخواست در صفحه نقل و انتقالات قید گردیده میزان دو هزار متر مربع از کل متر ۶/۱۲۶۰۴ پلاک ثبتی … بخش …. به موجب سند ۱۷۴۷۰ مورخ ۱/۱۱/۷۲ به نحوه اشاعه متعلق به آقای ….. است و مابقی نیز پس از کسر میزان مالکیت آقای ….  طی سند شماره فلان مورخ ۲/۱۰/۹۰  به …. و ….. منتقل گردیده. بنابراین مالکیت خواهان ها در پلاک موصوف به نحو اشاعه است و طرح دعوی قبل از مشخص شدن سهام مفروزی و ارائه تقسیم نامه معتبر فی مابین مالکین فاقد وجاهت قانونی است!(اجرت المثل)

دادگاه می گوید این اعتراض ماهیت قضایی داشته و موثر در مقام نیست.

تعیین کارشناس مرضی الطرفین:

دادگاه به هریک از طرفین می گوید کارشناس تعیین کنید و یکی هم مرضی الطرفین آقای …… به وکالت شهرداری ….. وارد پرونده می شود، پرونده را مطالعه می کند. طرفین کارشناس انتخاب می کنند. دستمزد را پرداخت می نمایند وکارشناسان نیز نظری مشابه نظ رقبل می دهند(هرمتر ۰۰۰/۴۵۰ ریال و بابت ۶/۲۰۳۲ متر مبلغ ۰۰۰/۶۷۰/۹۱۴ ریال ).خواهان ها قسمت دوم دادخواست را در ارتباط با اجرت المثل به همراه خسارت ناشی از تخریب دیوار و درختان را استرداد می نمایند.(اجرت المثل)

رأی دادگاه:

در خصوص دعوی آقایان …. و …… بطرفیت شهرداری … با وکالت آقای …… به خواسته مطالبه بهای دو هزار متر زمین واقع در پلاک …. بخش … ثبت به لحاظ وقوع آن در مسیر خیابان به انضمام اجرت المثل ایام تصرف وخسارات دادرسی، نظر به اینکه ۱. حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد واملاک عملیات ثبتی آن پلاک خاتمه یافته و آنان مالک رسمی آن پلاک می باشند.۲.اداره خوانده به قرارگرفتن آن پلاک در مسیر خیابان منتهی به میدان …. اقرار نموده است.۳. حسب نظریه کارشناس که مصون از اعتراض موثر اصحاب دعوی باقی مانده مجموعا ۶/۲۰۳۲ متر مربع از پلاک مرقوم در مسیر احداث بلوار موصوف واقع شده است.۴.هیأت سه نفره کارشناسی بشرح نظریه ابرازی مبادرت به ارزیابی بهای سهام هر یک از خواهان ها نموده اند.۵. خوانده صرفا مدعی توافق با مالکین و عدم دسترسی به مدارک مربوطه شده لیکن چون این دفاعیات مدلل نبوده، دادگاه ضمن رد دفاعیات ایشان دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده ۱لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداری و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه  املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ۱.هفتصد و شصت و نه میلیون و پانصدهزار ریال در حق آقای……هجده میلیون و دویست ونود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. نسبت به اجرت المثل و خسارات ناشی از تخریب دیوار و اشجار نظر به استرداد دعوی از سوی خواهان ها با استناد بند ب م ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. این رأی حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است.(اجرت المثل)

کلیک کنید  حصر وراثت(گواهی فوت مورث، استشهادیه،نمونه پرونده حصر وراثت)

تحلیل حقوقی پرونده:

 این رای به درستی اصدار یافته است و این مزیت را دارد که دادگاه صغری های قضیه را مرتب کرده است و به کبری رسیده است و چگونگی استدلال خود را مشخص نموده است.

ماده یک لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها مصوب ۰۳/۰۹/۱۳۵۸ بیان می دارد: «در مواردیکه وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی یا وابسته بدولت یا شهرداریها برای ایجاد یا توسعه موافق عامه از قبیل توسعه یا احداث جاده، راه آهن یا خیابان، توسعه معابر، لوله کشی آب و نفت و گاز، حفر نهر و غیره برای مصارف عمومی احتیاج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله یا تعیین قیمت با مالک توافق نشود یا ملک مجهول المالک باشد می توانند به ترتیب در این قانون با پرداخت قیمت عادله آنرا تملک نمایند مشروط باینکه اجرای طرح مورد نظر در محدوده یا مسیر معین ضروری باشد بنحویکه انجام آن در محل دیگر میسر نبوده یا موجب خسارت عمده ای گردد.»

ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها نیز مقرر می دارد: «در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین‌شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود. تبصره ۱ – قیمت روز توسط هیأتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب‌مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیأت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.»


قانون،اجرت المثل،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،وکیل زمین،وکیل ملک،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطوکیلو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

    لینک کوتاه :