پرسش و پاسخ در مورد بیمه

پرسش و پاسخ در مورد بیمهReviewed by گروه وکلای دادشید on Dec 25Rating:

پرسش و پاسخ در مورد بیمه  – گروه وکلای دادشید

(مقالات حقوقی،حقوق بیمه،کارت‌ سبز،بیمه اتکایی،بیمه گذار،وظایف‌ بیمه‌گذار ،خسارت،بیمه،مشاوره اینترنتی،مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی ،وکالت،درخواست وکیل،وکیل،مشاور)

پرسش و پاسخ در مورد بیمه 

به‌ زبان‌ ساده‌، بیمه‌ چه‌فایده‌هایی‌ دارد   ؟

 بیمه‌، افزون‌ بر رفع‌ تشویش‌ خاطر، دلهره‌ ونگرانی‌ ازحوادث‌ زیانبار احتمالی‌ آینده‌، دارای‌ خصلت ‌تعاون‌ و کمک‌به‌ همنوع‌ است‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

از نظر فقهی‌، بیمه‌ چه‌ نوع‌معامله‌ای‌ است‌ ؟ 

 بیمه‌ عقدی‌ است‌مستقل‌ و تمام‌ اقسام‌ آن‌ صحیح‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

طرفین‌قرارداد بیمه‌ چه‌ کسانی‌ هستند ؟ 

طرفین‌ قرارداد، عبارتند از :(۱) بیمه‌گذار که‌ خریدار   بیمه‌است‌; و (۲) بیمه‌گر که‌فروشنده‌ بیمه‌ است‌، یعنی‌ همان‌شرکت‌ بیمه‌ .

موضوع‌بیمه‌ یا بیمه‌ شده‌ چیست‌ ؟

 مورد بیمه‌، موضوع‌ بیمه‌ یا بیمه‌شده‌ هر سه‌ به‌ یک‌ مفهوم‌است‌: اموال‌، مسؤولیت‌ یاشخصی‌ است‌ که‌ تحت‌ پوشش‌بیمه‌ای‌ قرار می‌گیرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

چه‌کسی‌ می‌تواند خریدار بیمه‌ باشد ؟

 کسانی‌ که‌ مالک‌ یااستفاده‌ کننده‌ از اموال‌ منقول‌ و غیرمنقول‌باشند یا قانون مسؤولیت‌ خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌را برعهده‌ داشته‌باشند، دارای‌ نفع‌ بیمه‌پذیر هستند ومی‌توانند آن‌ را بیمه‌کنند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

با انواع‌ ریسک‌ چگونه‌ باید برخورد کرد ؟

 هرشخصی‌ در زندگی‌ روزمره‌ خود، ممکن‌ است‌ باحوادث‌گوناگونی‌ مواجه‌ شود. برخی‌ از این‌ حادثه‌ها،خوشایندند که‌به‌ آنها شانس‌ می‌گویند و بعضی‌ناخوشایند که‌ ضرر وزیان‌ به‌ دنبال‌ می‌آورند و ریسک‌خوانده‌ می‌شوند. راههای‌گوناگونی‌برای‌ برخورد با ریسک‌وجود دارد. برای‌ مثال‌،برخی‌ از آنها را می‌توان‌ حذف‌ کرد یاکاهش‌ داد; از بعضی‌اجتناب‌ کرد یا خنثی‌نمود یا اینکه‌ریسک‌ را نگه‌داشت‌. ولی‌مهمترین‌ و مؤثرترین‌ روش‌ برای‌مقابله‌ با ریسک‌، انتقال‌آنها به‌ شرکتهای‌ بیمه‌ است‌. با بیمه‌کردن‌ جان‌، مال‌ ومسؤولیت‌ خویش‌ می‌توان‌ عواقب‌ زیانبارمالی‌ ریسک‌ را به‌بیمه‌گر منتقل‌ کرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

شرکت‌ بیمه‌، چگونه‌و براساس‌ چه‌ اطلاعاتی‌،اشخاص‌ یا اموال‌ را بیمه‌ می‌کند ؟

ارائه‌ اطلاعات‌ برای‌ ارزیابی‌ خطر، تعیین‌ حق‌ بیمه‌ وصدوربیمه‌ نامه‌ از وظایف‌ بیمه‌گذار است‌. در بیمه‌های‌اشخاص‌،بیمه‌ گذار باید علاوه‌ بر پیشنهاد بیمه‌، برای‌ بیمه‌شده‌ فرم‌پرسشنامه‌ پزشکی‌ را نیز تکمیل‌ کند. برای‌ بیمه‌های‌اموال‌بیمه‌گذار باید در پیشنهاد بیمه‌ اطلاعات‌ لازم‌ را که‌درتصمیم‌گیری‌ بیمه‌گر مؤثر است‌ قید کند. البته‌ درصورت‌ضرورت‌، بیمه‌گر می‌تواند از بیمه‌ شده‌ معاینه‌پزشکی‌به‌عمل‌ آورد و در مورد بیمه‌ اموال‌از گزارش‌کارشناسی‌بازدید اولیه‌ استفاده‌ کند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

در صورتی‌ که‌بیمه‌گذار اطلاعات‌ نادرست‌ و اشتباه‌ارائه‌ کند چگونه‌ عمل‌می‌شود ؟

 طبق‌ ماده‌ ۱۲ قانون‌ بیمه‌، اگر ارائه‌ اطلاعات‌نادرست‌ عمدی‌باشد، بیمه‌نامه‌ باطل‌ است‌ و خسارت‌پرداخت‌ نمی‌شود وحق‌ بیمه‌های‌ دریافتی‌ نیز قابل‌ استردادنیست‌. در صورت‌غیرعمدی‌ بودن‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ حق‌بیمه‌ دریافتی‌ به‌حق‌ بیمه‌ واقعی‌ پرداخت‌ می‌شود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

اگربیمه‌گذار با قصد سوء و به‌ نیت‌ دریافت‌خسارت‌ بیشتر،اموال‌ خود را بیش‌ از قیمت‌ واقعی‌ آن‌بیمه‌ کند، چه‌ اتفاقی‌می‌افتد ؟

 طبق‌ماده‌۱۱ قانون‌بیمه‌، قراردادباطل‌است‌،خسارت‌پرداخت‌نمی‌شود و حق‌ بیمه‌ دریافتی‌ نیز قابل‌استرداد نیست‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌ نامه‌ از چه‌ زمانی‌ اعتبار دارد وبیمه‌گر از چه‌هنگامی‌ متعهد جبران‌ خسارت‌ وارده‌،ناشی‌ ازخطربیمه‌ شده‌ است‌ ؟

 اعتبار بیمه‌ نامه‌ از ساعتی‌ که‌ درقرارداد قید شده‌، آغازمی‌شود، به‌ شرط آنکه‌ بیمه‌گذار حق‌بیمه‌ تعیین‌ شده‌ راپرداخت‌کند.اگرشرکت‌بیمه‌ باپرداخت‌اقساطی‌ حق‌بیمه‌موافقت‌ نماید، اعتبار آن‌ با پرداخت‌نخستین‌ قسط حق‌ بیمه‌شروع‌ می‌شود و بیمه‌گر از زمان‌اعتبار بیمه‌ متعهد جبران‌خسارت‌ وارده‌ ناشی‌ از خطر بیمه‌شده‌ است‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

حداکثر تعهد بیمه‌گر برای‌ پرداخت‌خسارت‌چقدر است‌؟ 

حداکثر تعهد بیمه‌گر، خسارت‌ وارده‌است‌ به‌ شرط آنکه‌اموال‌ بیمه‌ شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ بیمه‌شده‌ باشد و در روزحادثه‌نیز همان‌ ارزش‌ را داشته‌ باشد. به‌هرحال‌، تحت‌ هیچ‌شرایطی‌ خسارت‌ پرداختی‌ در طول‌اعتبار قرارداد از رقم‌بیمه‌شده‌ تجاوز نخواهد کرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

گاهی‌بیمه‌گذاران‌ از این‌ شکایت‌ دارند که‌ میزان‌خسارت‌ پرداختی‌کمتر از خسارت‌ وارده‌ است‌، چرا ؟

به‌ موجب‌ ماده‌ ۱۰ قانون‌بیمه‌، هرگاه‌ بیمه‌گذار اموال‌ خود رابه‌ کمتر از قیمت‌ واقعی‌بیمه‌ کند یا بر اثر افزایش‌ قیمت‌ درروز حادثه‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ کمتر از ارزش‌ واقعی‌ باشد،خسارت‌ به‌ نسبت‌ مبلغ‌ بیمه‌شده‌ به‌ ارزش‌ واقعی‌ پرداخت‌خواهد شد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

واسطه‌ بیمه‌،چه‌ کسی‌ است‌ ؟ 

در بازار بیمه‌ علاوه‌ بر خریداران‌ بیمه‌(بیمه‌گذاران‌) وفروشندگان‌ (شرکتهای‌ بیمه‌) گروهی‌ هستندکه‌ واسطه‌ تلقی‌می‌شوند. این‌ گروه‌ عامل‌ ارتباط بین‌ بیمه‌گرو بیمه‌گذارهستند که‌ عبارتند از : نمایندگان‌ و دلالان‌رسمی‌(کارگزاران‌). نمایندگان‌، نماینده‌ شرکت‌ بیمه‌ تلقی‌می‌شوندو به‌ حساب‌ شرکتی‌ که‌ نماینده‌ آن‌ هستند  فعالیت‌می‌کنند.ولی‌ دلالان‌ می‌توانند با تمام‌ شرکتهای‌ بیمه‌همکاری‌ داشته‌باشند. تأیید صلاحیت‌ دلالان‌ رسمی‌ با بیمه‌مرکزی‌ ایران‌است‌ و پس‌ از این‌ تأیید است‌ که‌ پروانه‌ دلالی‌صادرمی‌شود. شرکتهای‌ بیمه‌ نیز پس‌ از تأیید بیمه‌ مرکزی‌ایران‌ برای‌نمایندگان‌ خود گواهینامه‌ فعالیت‌ صادر  میکنند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

قرارداد بیمه‌ چند نوع‌ شرایط دارد ؟

سه‌ نوع‌ : (۱) شرایط عمومی‌; (۲) شرایط خصوصی‌; و (۳)شرایط ویژه‌شرایط عمومی‌، شرایطی‌ است‌ که‌ برای‌ تمام‌بیمه‌گذاران‌ یک‌ رشته‌یکسان‌ است‌ و در پشت‌ بیمه‌ نامه‌چاپ‌ می‌شود (مانندشرایط عمومی‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌،شرایط عمومی‌ بیمه‌ بدنه‌اتوموبیل‌ و…); شرایط خصوصی‌، مخصوص‌ یک‌ ‌، بیمه‌گذارمعین‌ است‌ ومشخصات‌ بیمه‌گذار،موضوع‌ بیمه‌، حق‌ بیمه‌،خطرهای‌بیمه‌شده‌،مدت‌ قرارداد (شروع‌ و خاتمه‌) و میزان‌تعهدبیمه‌گر در آن‌ قید می‌شود; شرایط ویژه‌ نیز،مخصوص‌موارد خاصی‌ است‌ که‌ بین‌ بیمه‌گر و بیمه‌گذارتوافق‌ می‌شود(مانند بیمه‌ بودن‌ یکی‌ از خطرهای‌ استثناشده‌).(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

خطرهای‌ استثنا شده‌ کدامند ؟

 خطرهایی‌هستندکه‌ خسارت‌ ناشی‌ از آنها جزو تعهد بیمه‌گرنیست‌. این‌خطرهاکه‌ استثناآت‌ استاندارد نامیده‌ می‌شوند،عبارتند از : (۱)خطر جنگ‌; (۲) خطر انرژی‌ هسته‌ای‌ و موادرادیواکتیو; و(۳) خطر برخورد امواج‌ صوتی‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

وظایف‌ بیمه‌گذارچیست‌ ؟

 وظایف‌ بیمه‌گذار عبارت‌ است‌ از : (۱) دادن‌اطلاعات‌ دقیق‌در پیشنهاد بیمه‌ تا بیمه‌گر بتواند حق‌ بیمه‌صحیح‌ را تعیین‌کند; (۲) پرداخت‌ به‌ موقع‌ حق‌ بیمه‌; (۳)حفاظت‌ از موردبیمه‌ درحد متعارف‌ بدون‌ توجه‌ به‌ وجودبیمه‌; (۴) اعلام‌تشدید خطر (اگر مورد بیمه‌ براثر عمل‌بیمه‌گذار یا عمل‌شخص‌ ثالث‌ تشدید شود مراتب‌ باید به‌اطلاع‌ بیمه‌گر برسدو با صدور الحاقیه‌ تأیید شود); و (۵)اعلام‌ بهنگام‌ وقوع‌حادثه‌ای‌ که‌ منجر به‌ خسارت‌ مورد تعهدبیمه‌گر است‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌گذار چقدر فرصت‌ دارد تا وقوع‌حادثه‌ منجربه‌ خسارت‌ را به‌ اطلاع‌ بیمه‌گربرساند ؟

تاپنج‌روز ازتاریخ‌اطلاع‌ خود از وقوع‌حادثه‌; قبل‌از اینکه‌آثارحادثه‌ از میان‌ برود و بیمه‌گر بتواندکارشناس‌ خود رابرای‌ارزیابی‌ خسارت‌ و میزان‌ تعهد خود اعزام‌ کند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

چه‌زمانی‌ خسارت‌ برای‌ بیمه‌گر اثبات‌ شده‌ تلقی‌می‌شود و بایدخسارت‌ را بپردازد ؟

اگر چهار مورد زیر برای‌ بیمه‌گر ثابت‌شود، خسارت‌ رامی‌پردازد : (۱) خطر بیمه‌ شده‌ اتفاق‌ بیفتد;(۲) براثر تحقق‌خطر بیمه‌ شده‌، خسارت‌ وارد شود; (۳)خسارت‌ وارده‌مستقیم از خطر بیمه‌ شده‌ ناشی‌ شود; و (۴)اموال‌ خسارت‌دیده‌، همان‌ اموالی‌ باشد که‌ بیمه‌ شده‌ است‌(بیمه‌گذار درهنگام‌ اعلام‌ خسارت‌ باید فهرست‌ اموال‌خسارت‌ دیده‌ ومیزان‌ تقریبی‌ خسارت‌ وارده‌ را به‌ بیمه‌گراعلام‌ کند)..(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

شرکت ‌بیمه‌، خسارت ‌را چگونه ‌می‌پردازد؟

شرکت‌ بیمه‌، خسارت‌ را به‌ پول‌ نقد پرداخت‌ می‌کند،مگراینکه‌ حق‌ تعمیر یا جایگزینی‌ مورد بیمه‌ در بیمه‌نامه‌پیش‌بینی‌ شده‌ باشد. در آن‌ صورت‌ بیمه‌گر باید درمدت‌متعارف‌، تعمیر یا جایگزینی‌ را انجام‌ دهد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

آیابیمه‌گر، هزینه‌ پیشگیری‌ از توسعه‌ خسارت‌ ونجات‌ اموال‌بیمه‌شده‌ را می‌پردازد؟ 

بله‌. حتی‌ اگر تلاش‌ بیمه‌گذار هم‌نتیجه‌ بخش‌ نبوده‌ باشد. اگراشیای‌ بیمه‌شده‌ هم‌ در حین‌نجات‌ صدمه‌ ببینند، باز جبران‌آن‌ خسارت‌ برعهده‌ بیمه‌گراست‌; البته‌ این‌ گونه‌ هزینه‌هاباید درحد متعارف‌ باشد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

آیا بیمه‌گذار می‌تواند اموال‌ خود را همزمان‌ برای‌یک‌ خطربه‌ نفع‌ خود نزد چند شرکت‌ بیمه‌ به‌ قیمت‌روز بیمه‌ کند ؟ 

نه‌.بیمه‌ نباید موجب‌ سود و منفعت‌ بیمه‌گذار شود. البته‌بیمه‌مشترک‌ نزد چند شرکت‌ بیمه‌، به‌طوری‌ که‌ مجموع‌ارزش‌بیمه‌ شده‌ نزد همه‌ شرکتها از ارزش‌ واقعی‌ تجاوز نکندمجازاست‌. این‌ اصل‌ مخصوص‌ بیمه‌های‌ اموال‌ ومسؤولیت‌است‌ و در بیمه‌های‌ اشخاص‌ می‌توان‌ چندبیمه‌نامه‌ باسرمایه‌های‌ دلخواه‌، خریداری‌ کرد و ازمزایای‌آنها بهره‌مندشد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

شرکتهای‌ بیمه‌، در فاصله‌ بین‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌وپرداخت‌ خسارت‌، چگونه‌ از حق‌بیمه‌هایی‌ که‌ ازمردم‌دریافت‌ می‌دارند، نگهداری‌ می‌کنند؟

 مؤسسه‌های‌بیمه‌، از محل‌ جمع‌آوری‌ حق‌ بیمه‌ها، ذخایری‌را برنامه‌ریزی‌می‌کنند که‌ این‌ ذخایر، خود منبع‌ عظیم‌سرمایه‌گذاری‌ است‌.برابر قانون‌، این‌ ذخایر، در بخشهای‌مختلف‌ اقتصادی‌سرمایه‌گذاری‌ می‌شوند به‌ نحوی‌ که‌علاوه‌ بر تأمین‌ سودتضمین‌ شده‌ برای‌ بیمه‌گذاران‌ به‌سهولت‌ قابل‌ تبدیل‌ به‌ وجه‌نقد است‌ و به‌ شکوفایی‌ اقتصادنیز یاری‌ می‌رساند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

پیامدهای‌ناگوارمالی‌ناشی‌از وقوع‌ انواع‌ حوادث‌بر ثروت‌ وداراییهای‌ ملی‌ را چگونه‌ می‌توان‌ جبران‌کرد؟

 از مهمترین‌ آثاراقتصادی‌ بیمه‌، حفظ توان‌ مالی‌ بیمه‌گذار درخصوص‌ اموال‌و تأسیسات‌ متعلق‌ به‌ اشخاص‌ یا دولت‌است‌ که‌ جزئی‌ ازثروت‌ ملی‌ محسوب‌ می‌شوند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

سرمایه‌گذار، چگونه‌می‌تواند باخیال‌ راحت‌سرمایه‌گذاری‌ کند؟

 سرمایه‌گذاری‌هادر مقابل‌ انواع‌ خطرها از طریق‌ بیمه‌تضمین‌ می‌شود ودرصورت‌بروزخسارت‌، شرکت‌بیمه‌آن‌رامی‌پردازد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

آیاقراردادبیمه‌ وتغییرات‌ آن‌ می‌تواند شفاهی‌باشد؟

 خیر. بیمه‌نامه‌ که‌ سند قرارداد بیمه‌ است‌ باید کتبی‌ باشد وهرگونه‌تغییردر مفاد آن‌ به‌ درخواست‌ کتبی‌ بیمه‌گذار وموافقت‌ بیمه‌گر باصدور برگه‌ای‌ به‌ نام‌ الحاقیه‌ صورت‌می‌گیرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

فرانشیزچیست‌ ؟

درصد یا مبلغی‌ از خسارت‌ است‌، و جبران‌ آن‌برعهده‌ خودبیمه‌گذار. وجودبیمه‌نامه‌نبایدموجب‌سهل‌انگاری‌ بیمه‌گذارشود. بیمه‌گذار، همان‌ طور که‌ از اموال‌خود مراقبت‌ می‌کندباید از اموال‌ بیمه‌ شده‌ هم‌ مراقبت‌به‌عمل‌ آورد. وجودفرانشیزموجب‌می‌شود که‌ بیمه‌گذار درحفظ و نگهداری‌موضوع‌ بیمه‌ جدی‌ باشد. فرانشیز موجب‌حذف‌ خسارتهای‌جزئی‌ می‌شود که‌ به‌ تبع‌ آن‌ هزینه‌های‌اداری‌ و عملیاتی‌بیمه‌گر کاهش‌ می‌یابد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

آیا استهلاک‌،بیمه‌ شدنی‌ است‌ ؟

 استهلاک‌ و کهنگی‌ براثر استفاده‌، بیمه‌شدنی‌ نیست‌ و هنگام‌پرداخت‌ خسارت‌، استهلاک‌ کسرمی‌شود. زیرا ریسک‌بیمه‌پذیر باید اتفاقی‌ و احتمالی‌ باشددر حالی‌ که‌ استهلاک‌امری‌ حتمی‌ و اجتناب‌ناپذیر است‌.

برخی‌ از بیمه‌گذاران‌، قرارداد بیمه‌ برای‌ اموال‌خود رابراساس‌ ارزشهای‌ مندرج‌ در دفاتر مالی‌خویش‌ تنظیم‌می‌نمایند. (پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌گذارانی‌ که‌ ازمیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌رضایت‌ ندارند، از این‌ گروه‌هستند، علت‌ چیست‌ ؟

 بیمه‌گذاربرای‌ دریافت‌ خسارت‌ کامل‌، باید اموال‌ خود را به‌ارزش‌ روزبیمه‌ کند. درصورتی‌ که‌ این‌ دسته‌ از بیمه‌گذاران‌،اموال‌ خودرا به‌ ارزش‌ دفتری‌ منهای‌ استهلاک‌ مالی‌ بیمه‌می‌کنند که‌معمولا کمتر از ارزش‌ واقعی‌ است‌ و طبق‌ ماده‌۱۰ قانون‌بیمه‌، خسارت‌ به‌ نسبت‌ارزش‌ بیمه‌شده‌به‌ارزش‌واقعی‌پرداخت‌ می‌شود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

در ایران‌، کدامین‌سازمان‌ یا دستگاه‌ از منافع‌بیمه‌گذاران‌ و بیمه‌شدگان‌ حمایت‌می‌کند؟ 

بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌، علاوه‌ بر نظارت‌، کنترل‌ وهدایت‌ امربیمه‌ در کشور، وظیفه‌ حفظ حقوق‌ بیمه‌گذاران‌ وبیمه‌شوندگان‌ را نیز برعهده‌ دارد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

اگر شخصی‌ براثرتصادف‌ با وسیله‌ نقلیه‌ بدون‌بیمه‌ نامه‌، مصدوم‌ یا فوت‌ شودیا اینکه‌ راننده‌ بعد ازتصادف‌، صحنه‌ حادثه‌ را ترک‌ کند، آیااو یابازماندگانش‌می‌توانند هزینه‌ یا غرامتی‌ دریافت‌ کنند ؟

بله‌. صندوق‌ مستقلی‌ به‌ نام‌ صندوق‌ تأمین‌خسارتهای‌بدنی‌ در بیمه‌ مرکزی‌ ایران‌ وجود دارد که‌وظیفه‌اش‌پرداخت‌ غرامت‌ و هزینه‌ به‌ اشخاص‌ ثالثی‌ است‌که‌ به‌ علت‌بیمه‌ نبودن‌ وسیله‌ نقلیه‌ یا فرار کردن‌ یا ناشناخته‌ماندن‌مسؤول‌ حادثه‌، نمی‌توانند خسارت‌ خود را ازشرکتهای‌بیمه‌ دریافت‌ کنند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

مشکل‌ هزینه‌های‌ جراحی‌و بستری‌ شدن‌ دربیمارستان‌ را چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ حل‌کرد ؟

هزینه‌های‌ روزافزون‌ درمانی‌، به‌ویژه‌ هزینه‌های‌جراحی‌ وبستری‌ شدن‌ در بیمارستان‌، یکی‌ از مشکلات‌جدی‌خانواده‌هاست‌.این‌ هزینه‌ها را با پرداخت‌ حق‌ بیمه‌سرانه‌معینی‌ می‌توان‌ بیمه‌ کرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

خانه‌ و اثاث‌ آن‌را درمقابل‌ چه‌ خطرهایی‌ می‌توان‌بیمه‌ کرد؟

 خانه‌ و اثاث‌ آن‌ راخطرهای‌ مختلفی‌ تهدید می‌کنند که‌ همه‌این‌ خطرها قابل‌بیمه‌شدن‌ هستند، مانند : آتش‌سوزی‌،انفجار، صاعقه‌، سیل‌،طوفان‌، زلزله‌، سرقت‌، ترکیدگی‌ لوله‌آب‌، خرابیهای‌ ناشی‌ ازبرف‌ و باران‌، شکست‌ یا ترکیدگی‌شیشه‌ و غیره‌.

درمقابل‌ ادعای‌ اشخاص‌ ثالث‌ در مواردی‌ مانندترکیدگی‌لوله‌آب‌، ریزش‌ سقف‌ همسایه‌ طبقه‌ پایین‌و… چگونه‌می‌توان‌ آسوده‌خاطر شد؟

 طبق‌ قانون‌ هرکس‌ مال‌ غیر راتلف‌ کند یا سبب‌ تلف‌ مال‌ غیرشود، مسؤول‌ است‌ و بایدخسارت‌ آن‌ را جبران‌ نماید. ازطریق‌ بیمه‌ مسؤولیت‌،خسارت‌ وارده‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌جبران‌ می‌شود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

حادثه‌چیست‌ و چه‌ خطرهایی‌ در بیمه‌ حوادث‌بیمه‌ می‌شوند ؟

حادثه‌ عبارت‌ است‌ از واقعه‌ ناگهانی‌ شدید که‌ مستقیمبراثریک‌ نیروی‌ خارجی‌ و بدون‌ اراده‌ بیمه‌ شده‌ سبب‌فوت‌،نقص‌ عضو یا صدمه‌ جسمانی‌ وی‌ شود. ترس‌ ووحشت‌،صدمه‌محسوب‌نمی‌شودوصدمات‌عصبی‌تنها اگرناشی‌ ازآسیبهای‌ عضوی‌ باشند، مشمول‌ بیمه‌ می‌گردند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

امروزه‌، بیش‌ از هر زمان‌ دیگری‌، جاده‌ها پر رفت‌و آمدشده‌اند و خطرها هم‌ بیشتر در کمین‌. چگونه‌می‌توان‌باخاطری‌ آسوده‌ مسافرت‌ کرد؟ 

با خرید بیمه‌ حوادث‌مسافرت‌

بیمه‌ حوادث‌ برچند نوع‌ است‌ ؟

 بیمه‌ حوادث‌انواع‌ مختلفی‌ دارد که‌ برخی‌ از آنها به‌ شرح‌ زیراست‌: (۱)تمام‌ اوقات‌; (۲) ناشی‌ از کار; (۳) زندگی‌خصوصی‌; (۴)ورزشی‌; (۵) رانندگی‌; (۶) مسافرت‌باهواپیما; (۷) مسافرت‌با هرنوع‌ وسیله‌ نقلیه‌; (۸) سرنشینان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌زمینی‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

چگونه‌ می‌توان‌ با بیمه‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌ رابالابرد و معیشت‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر را که‌ بازوی‌تولیدی‌جامعه‌ محسوب‌ می‌شوند تأمین‌ کرد؟

 پیشرفت‌ بیمه‌،موجب‌ رفاه‌ و افزایش‌ سطح‌ زندگی‌ مردم‌می‌شود. همچنین‌آینده‌ قشرهای‌ آسیب‌پذیر را از طریق‌ ارائه‌تأمین‌ در مقابل‌انواع‌ حوادث‌، ازکارافتادگی‌، پیری‌، هزینه‌ازدواج‌، پرداخت‌هزینه‌ تحصیلی‌ فرزندان‌ و پرداخت‌ سرمایه‌بیمه‌ عمر به‌صورت‌ یکجا یا به‌شکل‌ مستمری‌به‌ بیمه‌ شده‌یااستفاده‌کنندگان‌ تضمین‌ می‌کند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

تأمین‌ آینده‌ فرزندان‌چگونه‌ میسر است‌ ؟ 

انسان‌ همیشه‌ در اندیشه‌ تأمین‌ معیشت‌خانواده‌ خویش‌ پس‌از مرگ‌ است‌. کسانی‌ که‌ برای‌ بازماندگان‌خود، اندوخته‌ای‌دارند، با خاطری‌ آسوده‌ زندگی‌ می‌کنند اماآنها که‌ ثروتی‌ندارند نگران‌ آینده‌ فرزندان‌ خود هستند. بیمه‌عمر وحوادث‌، راه‌حل‌ رفع‌ این‌ نگرانی‌ است‌. با پرداخت‌ حق‌بیمه‌معینی‌ که‌ تنها درصدی‌ از درآمد انسان‌ را تشکیل‌می‌دهد،می‌توان‌ آینده‌ خانواده‌ را تأمین‌ کرد.استفاده‌کنندگانی‌ که‌ نام‌آنها را بیمه‌گذار اعلام‌ کرده‌، بی‌درنگ‌می‌توانند بعداز فوت‌بیمه‌ شده‌، بی‌آنکه‌ نیاز به‌ انحصاروراثت‌ باشد، سهم‌ خود رااز شرکت‌ بیمه‌ دریافت‌ دارند. زیراسرمایه‌ بیمه‌ عمر، ماترک‌محسوب‌ نمی‌شود و مالیات‌ برارث‌ نیز بدان‌ تعلق‌ نمی‌گیرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

تفاوت‌ پس‌انداز نمودن‌وجوه‌ اندک‌ در بانک‌ باخرید بیمه‌ عمر و حوادث‌ چیست‌ ؟

براساس‌ نظام‌ بانکداری‌ اسلامی‌ به‌ پس‌اندازهای‌ مردم‌نزدبانکها، تنها کارمزد تعلق‌ می‌گیرد، در حالی‌ که‌ دربیمه‌های‌حوادث‌ و عمر، افزون‌ براینکه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ ازحق‌ بیمه‌برای‌ بیمه‌گذار پس‌انداز می‌شود، در صورت‌ وقوع‌حادثه‌،حیات‌ یا فوت‌ بیمه‌شده‌ (هرکدام‌ که‌ بیمه‌ شده‌ باشد)کل‌سرمایه‌ بیمه‌ نامه‌ به‌ خود بیمه‌گذار یااستفاده‌کنندگان‌پرداخت‌ می‌شود. این‌ سرمایه‌ در برخی‌موارد، چندین‌ برابرحق‌ بیمه‌های‌ پرداختی‌ است‌ و علاوه‌ برآن‌، بیمه‌گذارمی‌تواند از مزایای‌ دیگری‌ نظیر دریافت‌ وام‌ هم‌بهره‌مندشود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌ عمر چیست‌ و انواع‌ آن‌ کدام‌ است‌ ؟ 

بیمه‌ عمر از رشته‌های‌ مهم‌ بیمه‌های‌ اشخاص‌ است‌.درقرارداد بیمه‌ عمر، شرکت‌ بیمه‌ در ازای‌ دریافت‌ حق‌بیمه‌متعهد می ‌شود که‌ درصورت‌ فوت‌ بیمه‌ شده‌ یا زنده‌ماندن‌او، در زمان‌ معینی‌ سرمایه‌ بیمه‌شده‌ را به‌طور یکجایابه‌صورت‌ مستمری‌ به‌ بیمه‌گذار یا شخص‌ ثالث‌ تعیین‌شده‌از طرف‌ او بپردازد. انواع‌ بیمه‌های‌ عمر هم‌ عبارتند از :(۱)بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ حیات‌ بیمه‌ شده‌ به‌اشکال‌مختلف‌; (۲) بیمه‌های‌ عمر در صورت‌ فوت‌ بیمه‌شده‌ به‌صور مختلف‌; (۳) بیمه‌های‌مختلط عمرکه‌ سرمایه‌بیمه‌شده‌، در صورت‌ حیات‌ یا فوت‌ به‌ هرحال‌ پرداخت‌می‌شود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

یکی از مشکلات‌دریافت وام و اعتبارازمؤسسه‌های‌ مالی‌، علاوه‌ بر در رهن‌ گذاشتن‌ اموال‌،معرفی‌ضامن‌ معتبر است‌. پیدا کردن‌

ضامن‌، گاهی‌امکان‌پذیرنیست‌. بیمه‌ در این‌گونه‌ موارد چه‌ نقشی‌می‌تواند ایفا کند ؟(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

در بیمه‌های‌ اعتباری‌ و بیمه‌های‌ تضمینی‌، بیمه‌گرنقش‌ضامن‌ را ایفا می‌کند.

بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکارچیست‌ ؟  

سازمانها و بانکها در مقابل‌ پرداخت‌ وام‌ خرید واحداث‌مسکن‌ اموالی‌ را به‌ رهن‌ یا وثیقه‌ می‌گیرند لیکن‌ درصورت‌فوت‌ وام‌ گیرنده‌ ممکن‌ است‌، بازماندگان‌ وی‌ ازپرداخت‌وام‌، عاجز باشند. تنها راه‌ حل‌ این‌ مشکل‌ بیمه‌است‌. باتوجه‌به‌ بیمه‌ عمر مانده‌ بدهکار، هرگاه‌ وام‌گیرنده‌فوت‌ کند،بازپرداخت‌ اقساط باقیمانده‌ را شرکت‌ بیمه‌ انجام‌می‌دهد وخانواده‌ وی‌ از پرداخت‌ اقساط معاف‌ می‌شود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

چند نوع‌ بیمه‌ برای‌ اتوموبیل‌ وجود دارد؟

 سه‌ نوع‌ : بیمه‌بدنه‌; بیمه‌ شخص‌ ثالث‌ و بیمه‌ حوادث‌سرنشین‌ .

بیمه‌بدنه‌، خسارتهای‌ ناشی‌ از کدام‌ خطرها راجبران‌ می‌کند ؟ 

 (۱)آتش‌سوزی‌، انفجار و صاعقه‌. (۲) سرقت‌کلی‌اتوموبیل‌ وطبق‌شرایطبیمه‌نامه‌،سرقت‌لوازم‌اضافی‌ وغیره‌. (۳) واژگون‌شدن‌ و تصادف‌ وسیله‌ نقلیه‌. (۴) هزینه‌ ایاب‌ و ذهاب‌ ایامی‌که‌ اتوموبیل‌ برای‌ بازسازی‌در تعمیرگاه‌ است‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌ شخص‌ ثالث‌ چیست‌ ؟

هرکسی‌ ممکن‌است‌ به‌ سبب‌ انجام‌ عملی‌ یا خودداری‌ ازانجام‌ عملی‌موجب‌ زیان‌ اشخاص‌ دیگر شود و ملزم‌ به‌جبران‌ آن‌ باشد.استفاده‌ از اتوموبیل‌ نیز ممکن‌ است‌ سبب‌بروز خسارت‌ وزیان‌ به‌ اشخاص‌ ثالث‌ شود. با بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌شخص‌ثالث‌بیمه‌گرجبران‌چنین‌خسارتهایی‌ را برعهده‌می‌گیرد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌ دیه‌ چیست‌ ؟ 

بیمه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ همراه‌بیمه‌ نامه‌ شخص‌ ثالث‌، صادرمی‌شود و بیمه‌ مستقلی‌نیست‌. در این‌ بیمه‌، مسؤولیت‌راننده‌ وسیله‌ نقلیه‌ مورد بیمه‌در مقابل‌ اشخاصی‌ که‌ براثرحوادث‌ ناشی‌ از وسیله‌ نقلیه‌مذکور دچار آسیبهای‌جسمانی‌، اعم‌ از فوت‌، نقص‌ عضو یاجرح‌ می‌شوند، به‌شرط آنکه‌ طبق‌ قانون‌ دیات‌، دیه‌ به‌ آنان‌تعلق‌ گیرد، تاحدمقرر مشمول‌ این‌ بیمه‌ می‌شود. ملاک‌تشخیص‌ مسؤول‌حادثه‌، میزان‌ دیه‌ و اشخاصی‌ که‌ دیه‌ به‌آنها تعلق‌ می‌گیرد وهمچنین‌ هزینه‌ معالجه‌، رأی‌ محاکم‌ذی‌صلاح‌ است‌.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

بیمه‌ حوادث‌ سرنشین‌ چیست‌ ؟

هرشخصی‌که‌ هنگام‌ حادثه‌، سرنشین‌ وسیله‌ نقلیه‌ بیمه‌شده‌،باشد اعم‌ از راننده‌ و سایر سرنشینان‌ و براثر حادثه‌وسیله‌نقلیه‌ بیمه‌شده‌ جان‌ خود را از کف‌بدهد یا مصدوم‌ ومجروح‌شود، بیمه‌گر باتوجه‌ به‌ شرایط بیمه‌ مبلغی‌ به‌عنوان‌غرامت‌به‌ بازماندگان‌ بیمه‌ شده‌ یا خود وی‌ پرداخت‌ خواهدکرد.

بیمه‌ شخص‌ ثالث‌، اجباری‌ است‌ یا اختیاری‌ ?

 ومیزان‌ خسارت‌ پرداختی‌ چقدر است‌ ؟(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

قانون‌ بیمه‌ اجباری‌مسؤولیت‌ مدنی‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ درایران‌، کلیه‌ دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌موتوری‌ زمینی‌ را مسؤول‌جبران‌ خسارتهای‌ بدنی‌ و مالی‌می‌داند که‌ بر اثر حوادث‌وسایل‌ نقلیه‌ یا محصولات‌ آنها به‌اشخاص‌ ثالث‌ واردمی‌شود. بنابراین‌، دارندگان‌ وسایل‌ نقلیه‌مزبور موظفندمسؤولیت‌ خود را بیمه‌ کنند. از آنجا که‌ میزان‌خسارت‌پرداختی‌ از بابت‌ بیمه‌ نامه‌ اجباری‌ ممکن‌ است‌کافی‌ نباشد،مازاد بر آن‌ را شرکتهای‌ بیمه‌ به‌صورت‌ اختیاری‌بیمه‌می‌کنند.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

فایده‌ بیمه‌ اتکایی‌ چیست‌ ؟

 هرگاه‌تأسیسات‌ زیربنایی‌ که‌ از محل‌ ذخایر محدود ارزی‌ساخته‌شده‌ (مانند نیروگاهها، سدها و مجتمعهای‌ صنعتی‌)براثرحادثه‌ای‌ دچار خسارت‌ شود، به‌ سهولت‌ خسارت‌وارده‌تأمین‌ و نیاز ارزی‌ آن‌ از محل‌ آن‌ بخش‌ از خسارت‌ که‌ازشرکتهای‌ بیمه‌ اتکایی‌ خارجی‌ دریافت‌ می‌گردد،تأمین‌می‌شود.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

کارت‌ سبز چیست‌ ؟ 

کارت‌ سبز، بیمه‌مسؤولیت‌ مدنی‌ آن‌ دسته‌ از دارندگان‌وسایل‌ نقلیه‌ موتوری‌است‌ که‌ به‌ خارج‌ از کشور مسافرت‌می‌کنند و ممکن‌ است‌در کشور مقصد یا در کشورهای‌ دربین‌ راه‌، به‌ اشخاص‌ ثالث‌،خسارت‌ مالی‌ و جانی‌ واردآورند. در این‌ صورت‌ دفتر کارت‌سبز کشور محل‌ وقوع‌حادثه‌، خسارت‌ اشخاص‌ ثالث‌ راجبران‌ می‌کند; خسارت‌پرداختی‌، از کشور صادر کننده‌ کارت‌سبز، پس‌گرفته‌ خواهدشد. به‌طور خلاصه‌ کارت‌ سبز، بیمه‌شخص‌ ثالث‌بین‌المللی‌ است‌ و مرکز دفتر بین‌المللی‌کارت‌سبز در لندن‌،قرار دارد.(پرسش و پاسخ در مورد بیمه )

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.