پرونده نفقه

پرونده نفقه

 نمونه تجدید نظر خواهی پرونده نفقه

نفقه چیست؟

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه. خرج. اخراجات. خرج هر روزه. خرجی آمده‌است. ( پرونده نفقه )

نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

در چه مواردی به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد؟

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:

۱-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.( پرونده نفقه )

۲-تمکین کامل زوجه


شرح پرونده

تجدید نظر خواه ظرف موعد مقرر نسبت به دادنامۀ شمارۀ …..  موّرخ ……. اعتراض تجدید نظر خواهی خود را به شعبه …… دادگاه عمومی حقوق …… تقدیم نموده که شعبه …. دادگاه تجدید نظر ارجاع نمود. تجدید نظر خوانده و نفقه و حق مسکن و فرزندم داشته و در رابطه با اجرت المثل زندگی مبلغ بیشتری را خواستار می باشم و راجع به حقوق خود نسبت به نصف اموال تجدید نظر خواه اعم از یک دانگ واحد مسکونی واقع در …..، خودروی سواری و غیره ذیحق بوده و در پرداخت نفقه تأخیر داشته و گاهی پرداخت نمی کند و مرا دچار مشکل کرده و با اینکه حضانت فرزندم با من است مرا با مشکلات عدیده روبرو کرده و به عناوین مختلف تحت فشار قرار داده و خواستار تعیین وقت ملاقات فرزندم می باشم و طبق بندهای پنج گانه ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی فوری به پرونده و صدور حکم شایسته را دارم. شعبه ….. دادگاه تجدید نظر با توجه به اینکه حضور طرفین پرونده را لازم دانسته تا نیاز به تحقیق و بررسی و اخذ اظهارات طرفین می باشد و تشکیل جلسه ای را ضرورت ببیند، در تاریخ … در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نموده است.

کلیک کنید  دادخواست تامین دلیل مستاجر در تخلیه مورد اجاره (وکیل،مشاوره حقوقی)

رأی دادگاه

در خصوص تجدید نظر خواهی خانم …… نسبت به دادنامه شماره …..  مورخ …… که متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش است نظر به اینکه تشکیل حداقل دو جلسه با حضور زوجین توسط داوران منتخب و اصلاح ذات البین و رفع اختلافات ضرروی بوده که ظاهراً انجام نشده، به علاوه داوران محترم ضمن جلسات مذکور می بایست در مورد حل و فصل مسائل مالی میان زوجین اقدام نموده و به شروط ضمن العقد توجه می نمودند که در این خصوص نیز اقدام لازم معمول نگردیده و همچنین تعیین تکلیف سرپرستی فرزند مشترک با توافق زوجین که از جمله وظایف داوران است، لیکن اقدامی نشده که دادگاه محترم می بایست موارد مذکور را از داوران خواستار می شدند و با توجه به شرط تصنیف دارایی مورد ادعای تجدید نظر خواه (زوجه) و عدم اخذ نظریه پزشکی قانونی در خصوص عدم وجود حمل از نقایص دیگر دادنامه بوده که با اوصاف مذکور رأی صادره در واقع قرار بوده و به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی آن را نقض و جهت رسیدگی و اقدام لازم قانونی به دادگاه محترم صادر کنند حکم (شعبه … دادگاه عمومی حقوقی) اعاده می نماید. رأی صادره قعطی است.


تحلیل حقوقی پرونده

به نظر می رسد برخلاف نظر دادگاه محترم تجدید نظر رأی صادره از شعبه … دادگاه عمومی حقوقی حکم می باشد، چرا که در آن رأی در کل بررسی پروندۀ دادگاه مارالذکر، قاضی دادگاه وارد ماهیت رسیدگی شده و نسبت به خواستۀ خواهان (تجدید نظر خواه) حکم صادر کرده است. در واقع رأی دادگاه بدوی را در قالب چه نوع قراری می توان دانست. در صورتی که طبق ضوابط و مقررات آیین دادرسی مدنی در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت حکم نامیده می شود و در واقع قاطع دعوی بوده و در صورتی که رأی دادگاه قاطع دعوی نبوده و یا راجع به ماهیت دعوی نباشد، قرار نامیده می شود و این در حالی است که رأی دادگاه بدوی راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن بوده است و به نظر می رسد دادگاه تجدید نظر می بایست در رأی خود دقت بیشتری می نمود و رأی صادر از دادگاه بدوی را حکم دانسته با توجه به اینکه قسمتی از آن برخلاف مقررات شرعی از جمله قوانین راجع به خانواده و طلاق بوده، آن را نقص نموده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبۀ دیگر هم عرض ارسال می نمود. دادگاه محترم تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را فقط دارای نقض دانسته و آن را از نوع قرار خوانده است و پس از نقض، آن را برای رسیدگی مجدد به همان شعبه ارسال نموده است یک نکته که قابل تأمل است این است که چرا باید داگاهی که رئیس آن سابقه چندین سالۀ قضاوت باشد (دادگاه خانواده) این چنین نقایص و نقوضی در رأی آن باشد. رأیی که به نظر دادگاه تجدید نظر حداقل پنج مرود نقص داشته است.

کلیک کنید  نمونه راي الزام به تنظيم سند رسمي اجاره


موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.