پرونده کیفری ترک انفاق

پرونده کیفری ترک انفاق

 

(وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – نفقه – ترک انفاق – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا)

 

نمونه پرونده کیفری ترک انفاق

نفقه چیست؟

 

نَفَقه در لغت به معنی: هزینه. خرج. اخراجات. خرج هر روزه. خرجی آمده‌است.(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )

 

نَفَقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضاً الزام‌آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان.

 

در چه مواردی به زوجه نفقه تعلق می‌گیرد؟(پرونده کیفری ترک انفاق )

ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی بیان می‌دارد همین که نکاح به‌طور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود دو شرط زیر برای وجوب نفقه ضروری است:

 

۱-دایمی بودن عقد که قانون مدنی در ماده ۱۱۰۶ تصریح دارد: در عقد دایم نفقه زوجه به عهده شوهر است.(پرونده کیفری ترک انفاق )

 

۲-تمکین کامل زوجه

 

شرح پرونده

 

شاکیه شکوائیه ای علیه متشکی عنه دائر بر ترک انفاق در دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان مطرح نموده که شکایت وی به کلانتری مربوطه ارجاع داده شند تا نسبت به اخذ اظهارات شاکیه و شهودی و جمع آوری هرگونه دلیل و مدرک و همچین احضار متهم و اخذ اظهارات وی و پس از تکمیل پرونده به دادسرای ارسال شود. شاکیه در اظهارات خود در کلانتری عنوان کرده که متشکی عنه از تاریخ ……. تا کنون از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری کرده و متهم شوهر بنده می باشد طبق نکاح نامه مورخ …. دفتر رسمی ثبت ازدواج و دارای یک فرزند مشترک متولد …..  هستیم و نامبرده اینجانب را از منزل اخراج  نموده و برای بنده عسر و حرج ایجاد شده و علی رغم تمکین خاص و عام به وظایف زوجیت ترک انفاق نموده و تقاضای رسیدگی و پیگرد قانونی وی را دارم. طی تحقیقات محلی به عمل آمده توسط کلانتری معلوم شد که شاکیه مدت یک سال است که در منزل پدری خود زندگی می کند. متهم علیرغم اینکه ابلاغیه به خواهرش ابلاغ گردید و لیکن در کلانتری حاضر نگردید ولی در شعبه …. دادیاری دادرای عمومی و انقلاب …. که به این پرونده رسدگی می نمود مراجعه کرده که بارپرس محترم شعبه از وی بازجویی نموده و وی در اظهارات خود بیان داشته است که شاکیه فرزند مشترکمان و منزل را رها کرده و ترک تمکین نموده است و اینجانب ناچار به دادخواست طلاق و عدم امکان سازش شدم که پروندۀ آن به کلاسۀ ….. که طی دادنامۀ ……  محکوم به پرداخت مهریه و اجرت المثل ایام زوجیت و نفقه ایام عده و مطلقه نمودن زوجه به طلاق رجعی و حضانت فرزند مشترک و پرداخت نفقه و دادن حق ملاقات فرزند مشترک به زوجه تا سن ۷ سالگی و صدور گواهی عدم امکان سازش شدم. بنده به شکایت شاکیه اعتراض دارم چون خود او منزل را ترک کرده است و به خانۀ پدری خود رفته است. متهم به قید صدور قرار کفالت با وجه بیست میلیون ریال آزاد گردید. از شهود شاکیه که پدر و مادر و خواهر شاکیه بودند نیز بازجویی به  عمل آمد که هر سه نفر به ترک انفاق و عدم سازگاری شاکیه و متهم اذعان نمودند. پس از ختم تحقیقات بازپرس محترم شعبه .. دادیاری به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نمود:

 

کلیک کنید  بهترین وکیل تهران

 

قرار بازپرس

در خصوص شکایت خانم طاهره ….. علیه آقای …… دائر بر ترک انفاق با توجه به محتویات پرونده از جمله شکایت شاکیه و شهادت شهود و سایر دلائل و مدارک و با  عنایت به دفاعیات بلاوجه متهم نیز انتسابی به متهم محرز و به استناد بند ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار مجرمیت نامبرده صادر و اعلام می گردد.(پرونده کیفری ترک انفاق )

دادیار محترم شعبه ۳۰ که سمت معاونت دادستان و جایگاه دادیار اظهار نظر را داشته با قرار مجرمیت مذکور موافقت نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است:

 

 

کیفرخواست دادسرا

در پرونده فوق الذکر آقای ……  فاقد پیشینۀ کیفری و آزاد به قید معرفی کفیل بنا به محتویات پرونده من جمله شکایت شاکیه و شهادت شهود و دلائل و مدارک مثبت رابطۀ زوجیت و اقرار متهم و دفاعیات بلاوجه متهم تحت عنوان ترک انفاق به استناد مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود. پرونده به دادگستری …… ارسال که معاونت محترم ارجاع، پرونده را به شعبه ….. کیفری ارجاع نمود و شعبه محترم وقت رسیدگی را به تاریخ ……. تعیین نموده و ابلاغیه به شاکیه به طور واقعی ابلاغ گردید ولی به متهم به طور قانونی و به خویشان وی ابلاغ گردید. جلسه دادگاه در تاریخ مقرر با حضور نماینده دادستان و شاکیه و عدم حضور متهم تشکیل شد و دادگاه خطاب به نمایندۀ دادستان که اظهارات خویش را بیان کند و نمایندۀ دادستان اظهارات خود را به شرح کیفرخواست بیان نموده و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده را نمود و همچین دادگاه خطاب به شاکیه مطالب خود را به نحو واقع بیان کند و شاکیه اظهارت خود در شرح شکوائیه و صورتجلسات کلانتری و دادیاری بیان نمود و تقاضای محکومتی را نمود. دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود:

 

 

کلیک کنید  همه چیز در خصوص وصیت و احکام آن

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای …….  دائر بر ترک انفاق حسب شکایت شاکیه و رونوشت مصدق نکاحیه و با عنایت به تمکین شاکیه و اینکه متهم دارای شغل و درآمد مناسب می باشد، نیز انتسابی محرز و مسلم بوده و مستند به ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی متهم به تحمل ۹۱ روز حبس محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان است.(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )

متهم ظرف موعد مقرر قانونی نسبت به رأی صادره واخواهی نمود که دادگاه محترم در اعتراض فوق دلیلی که مؤثر در نقض دادنامۀ مزبور باشد، دیده نشده و ایرادی را نیز در صدور آن مشاهده نکرده و مستنداً به ماده ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رسیدگی به دعوی واخواهی در رأی خود اظهار نموده ضمن رسیدگی به دعوی واخواهی، دادنامۀ موصوف عیناً تأیید و رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در محاکم استان می باشد.

 

 

تحلیل حقوقی پرونده

در این پرونده از شهودی گواهی اخذ شده که با شاکیه نسبت درجه یک دارند و مسلم است که در اظهارات خود فقط به نفع شاکیه شهادت می دهند. دادگاه محترم در رأی خود عنوان نموده که متهم دارای شغل و درآمد مناسب است است در حالی که در این زمینه تحقیق دقیق و روشنی در پرونده موجود نبوده است. دادگاه محترم ضمن رسیدگی به دعوی واخواهی در رأی خود اظهار نموده ضمن رد تقاضای واخواهی، که این جمله خود از نظر حقوقی اشکال دارد چرا که تقاضای واخواهی که در فرجۀ مقرر شده باشد قابل رد نیست و فکر کنم منظور دادگاه رد دلایل خودخواهی بوده و در کل در این پرونده جمع آوری دلایل و مستندات به نوعی یکطرفه بوده است. مادۀ ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی پرداخت نفقه را منوط به تکمین زن دانسته و این در حالی است که در این پرونده شاهد آن بودیم که زوجه (شاکیه) حدود یکسال است که تکمین نمی کند.(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )(پرونده کیفری ترک انفاق )

 

کلیک کنید  قرارداد فروش ملک(وکیل تنظیم قرارداد،وکالت،مشاوره)

 


 

پرونده کیفری ترک انفاق - وکیل - وکالت - مشاوره حقوقی - موسسه حقوقی - مشاوره با وکیل - نفقه - ترک انفاق - نمونه پرونده - مشاوره تلفنی - گروه وکلا

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.