اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
قرارداد اجاره منزل مسکونی
قرارداد اجاره منزل مسکونی

قرارداد اجاره منزل مسکونی

قرارداد اجاره منزل مسکونی

نمونه قرارداد اجاره منزل مسکونی

مختصری در خصوص اجاره:

قرارداد اجاره اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند.

اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره می‌شود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.

نمونه قرارداد اجاره منزل مسکونی

قرارداد اجاره موجر: آقای/ خانم ..............................فرزند......................................به شماره ملی.....................................به نشانی.............................................................................................................

مستاجر: آقای/ خانم ..............................فرزند......................................به شماره ملی.....................................به نشانی.............................................................................................................

مورد اجاره : همگی وتمامی یکباب خانه بمساحت تقریبی ................... مترمربع دارای پلاک ........................ .فرعی از ..................... اصلی واقع در بخش .......... ثبت ................... محله ........................ ازمورد ثبت یکجلد سند مالكيت بشماره ثبت ...................صفحه ............. دفتر جلد ............ بشماره چاپی ................ سری .............. با جميع توابع شرعيه ولواحق عرفيه و كليه ملحقات و منضمات ان روئيت شده طرفين و با علم و اطلاع كامل انها از كم و كيف مورد اجاره كه حسب الاقرار در تصرف مستاجر ميباشد

نشاني مورد اجاره : ............................................................................

مدت : از تاريخ .......................... بمدت .................... ماه کامل شمسی

مال الاجاره : ماهیانه مبلغ ...........................ریال ودر كل مدت مبلغ ................. ريال وجه رايج ايران كه مقرر گردید در پایان هر ماه مستاجر مبلغ تعیینی را ماهیانه به موجر پرداخت نماید.

شرایط :

  1. مورد اجاره صرفاً جهت استفاده مسکونی باجاره واگذار گرديده ومستاجر حق تغيير استفاده به غیر از سکونت را ندارد.(قرارداد اجاره)
  2. پرداخت كليه ماليات شغلي وحق بيمه وبهاي مصرفي آب وبرق وگاز تلفن كلاً بامستاجر بوده وبايد درپايان مدت مفاصاحسابهاي مربوطه را به موجر ارائه نمايد.
  3. مباشرت مستاجر در انتفاع ازمورد اجاره شرط اساسي اينقرارداد است.(قرارداد اجاره)
  4. مستاجر حق واگذاري مورداجاره را تحت هيچ عنوان به غير ندارد مگر با اجازه قبلي وكتبي موجر
  5. ماليات مستغلات وتعميرات اساسي وزيربنائي با موجر بوده وتعميرات جزيي وتزييني كه براي انتفاع بهترازمورد اجاره لازم باشد با مستاجر است.(قرارداد اجاره)
  6. مستاجر ریالی بابت حق سرقفلي وكسب وپيشه ونظايرآن بموجر نپرداخته است بديهي است درپايان مدت درتمامي مواقع كليه حقوق كماكان متعلق به موجر بوده و مرور زمان نيز موجد هيچ حقي براي مستاجر نميباشد.(قرارداد اجاره)
  7. مستاجر بايد درپايان مدت مورد اجاره رابهمان نحو كه تحويل گرفته است بهمان صورت راس موعد انقضاء مدت تخليه وبموجر يانماينده قانوني وي مسترد نمايد تاخير درتخليه روز انه مشمول ايجاد حقوق قانوني براي موجر خواهد بود كه طبق قانون مطالبه خواهد نمود.
  8. تخلف ازهريك از مفاد اين قرارداد براي موجر دربقيه مدت موجب حق فسخ يكطرفه قرارداد ميباشد .

....

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب