اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه دادخواست خلع ید
نمونه دادخواست خلع ید

نمونه دادخواست خلع ید

[av_textblock size='' font_color='' color='']

خلع ید - نمونه دادخواست خلع ید - تخلیه ید

دادخواست خلع ید یا تخلیه ید : اين دعوي از مهم ترين و شايع ترين دعاوي مربوط به مالكيت است كه با تغيير و تحول قوانين موضوعه نوع دعواي خلع يد از حيث مالي و غير مالي بودن و چگونگي تقويم ان دستخوش تغييراتي شده است.

اركان دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا به ترتيب ذيل است

الف:مالكيت رسمي  خواهان:

مقررات ثبتي از جمله قوانين آمره ميباشد .روابط حقوقي بين صاحبان حق،مراجع قانون و اشخاص ثالث طبق مقررات اين قانون مورد پذيرش و شناسايي قرار گرفته است تا تدبير امور بر اساس  نظم عمومي و انضباط اجتماعي جريان يافته و موجبات از بين رفتن محل سوء استفاده فراهم شده  و منازعات احتمالي مرتفع گردد.بدين لحاظ برابر راي وحدت رويه شماره ۶۷۲-۱/۱۰/۱۳۸۳ هيات عمومي ديوان عالي كشور  طرح دعوي خلع يد از اموال غير منقول ا زناحيه اشخاصي كه مالكيت انها بر اساس مواد ۴۶و۴۷و۴۸ قانون ثبت به اثبات نرسد قابليت استماع ندارد بنابراين خواهان دعوي  خلع يد نسبت به املاكي كه سابقه ثبتي دارد يعني ملك  مورد خلع به ثبت رسيده است،لزوما بايد سند رسمي مالكيت خويش را اعم از اينكه برابر ماده ۲۲ قانون ثبت در دفتر املاك ثبت شده باشد و يا از دفتر خانه  اسناد رسمي صادر گرديده باشد ، پيوست دادخواست تقديمي نمايد.

ب: عدواني بودن تصرفات خوانده

جهت ثبت دادخواست خلع ید توجه داشته باشید که :

اولا : كليه دعاوي خلع يد از اعيان غير منقول اعم از اينكه اختلاف در اصل مالكيت وجود داشته باشد يا خير ، مالي تلقي ميشود.

ثانيا: نصاب خواسته  از حيث قطعي و قابل تجديد نظر بودن راي ، همان است كه خواهان در دادخواست خود به عنوان تقويم خواسته معين كرده است.

ثالثا :تمبر هزينه دارسي اين گونه دعاوي صرف نظر از ميزان تقويم خواسته منحصرا بر مبناي قيمت منطقه اي ملك ميباشد. لازم به ذكر است اگر در دعوي خلع يد اختلاف در مالكيت وجود نداشته باشد،موضوع در صلاحيت شوراي حل اختلاف است و دادگاه صالح به رسيدگي نميباشد.(توجه داشته باشید استفاده از نمونه دادخواست های ارائه شده ضامن پیروزی شما در دعاوی حقوقی نمی باشد حتما برای طرح دادخواست و اقدامهای قضایی از وکلای متخصص استفاده کنید.)


دانلود نمونه دادخواست خلع ید مشاعی 

خواهان : ...

خوانده : ...

وکیل : .....

تعیین خواسته و بهای آن : خلع يد مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلایل و  منضمات : كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

رياست محترم مجتمع قضائي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب سند مالكيت شماره           دانگ پلاك ثبتي   /     بخش  "شماره ونام شهرستان"  واقع درنشانی          متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .

عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي نمايد.


 دانلود نمونه دادخواست خلع ید مشاعی (۲)

تعيين خواسته و بهاي آن : خلع يد مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست :  كپي مصدق سند مالكيت، معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري

رياست محترم مجتمع قضائي "‌نام شهرستان محل وقوع ملك "

باسلام احتراماً به استحضارمي رساند:

به موجب سند مالكيت شماره      ،     دانگ پلاك ثبتي      /       بخش  "شماره ونام شهرستان"  واقع درنشاني      متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود به معاينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري استناد مي نمايد.

محل امضاء مهر

اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد.(دادخواست خلع ید )
  • چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(توجه داشته باشید در خلع ید مشاعی خواهان می بایشت تمام خواندگان حتی در صورتی که در ملک تصرفی نداشته باشند و همچنین متصرف ملک را طرف دعوا قرار دهد)

...


مراحل دادرسی دادخواست خلع ید مشاعی 

  1. به منظور تطبيق موضوع مالكيت رسمي خواهان با مورد تصرف خوانده و احراز تصرف وي در ملك مورد اختلاف  و بيان حدود اربعه و ميزان تصرفات توام با ترسيم كروكي، قرار كارشناسي توام با قرار فوق در تصميم بعد از اولين جلسه دادگاه صادر ميگردد.(ماده ۲۵۷ق.آ.د. م)
  2. آنگاه بعداز صدور قرار جهت امر ابلاغ توديع حق الزحمه كارشناس،وقت نظارت تعيين ميگردد.
  3. چنانچه در وقت مقرر دستمزد كارشناس  پرداخت نگرديد با رعايت ماده ۲۵۹ ق. آ. د.م قرار ابطال دادخواست صادر ميگردد.
  4. در صورت پرداخت دستمزد وقت ديگري جهت اجراي قرار تحقيق و معاينه محل توام با كارشناسي  تعيين و طرفين و كارشناس و عضو مجري قرار دعوت و موضوع قرار تفهيم ميگردد.
  5. آنگاه وقت نظارت جهت وصول نظريه كارشناس تعيين ميشود(ماده ۲۶۰ق. آ. د.م)
  6. به محض وصول نظريه كارشناسي دادگاه وقت نظارت تعيين ميكند و به طرفين ابلاغ مي نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ  به دفتر دادگاه مراجعه  و با ملاحظه نظر كارشناس ، چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا به طور كتبي اظها رنمايند(خلع ید)
  7. هر گاه به نظريه كارشناس از سوي طرفين اعتراض وارد نگرديد و نظريه نيز با اوضاع و احوال  معلوم و محقق مورد كارشناسي مطابقت داشته باشد، دادگاه اقدام به انشاء  راي مي نمايد(ماده ۲۲ ق.آ .د.م)(وکیل اصفهان)

...


خلع ید،نمونه دادخواست،دادخواست خلع ید،موسسه حقوقی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی


[/av_textblock]

[av_heading tag='h4' padding='5' heading='همیشه به خاطر داشته باشید مسائل و موضوعات حقوقی الزاما راه حل مشابهی ندارند، بدون مشورت با وکیل و مشاور حقوقی اقدامی انجام ندهید' color='' style='blockquote modern-quote modern-centered' custom_font='' size='' subheading_active='' subheading_size='15' custom_class=''][/av_heading]

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب