اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
درخواست سند – روش درخواست سند _ گروه وکلای دادشید
درخواست سند – روش درخواست سند _ گروه وکلای دادشید

درخواست سند – روش درخواست سند _ گروه وکلای دادشید

روش درخواست سند

چگونه سند مالکیت بگیریم،مراحل درخواست سند زمین،خانه،ملک،از کجا سند مالکیت بگیریم،وکیل تجاری، وکیل ثبت شرکت، وکیل وصول مطالبات،وکیل چک،وکیل چک برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،  وکالت دادگستری،وکیل، وکالت،مشاوره آنلاین رایگان

درخواست سند

درخواست سند : یکی از مهمترین اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر محل صادر می گردد، سند مالکیت است. صدور سند مالکیت نشان دهنده کامل ترین حق صاحب سند بر موضوع مال غیر منقول است. بنابراین برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است. لذا ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود و طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1391صدور سند مالکیت منوط به صدور رای هیات مقرر در ماده یک آن قانون می باشد. این سند سند رسمی است و طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت گردیده است.(درخواست سند)

 

ثبت املاک و اسناد که موضوع قانون ثبت است مانند هر قانون ديگر ازقبيل قانون مدنی و کيفری و غيره برای خود هدفی دارد که يکی از اهداف عمده و اساسی ثبت املاک حفظ مالکيت مالکين و ذوی الحقوق نسبت به آنهاست تا از تجاوز و تعدی ديگران در امان بماند و مالکيت افراد از امنيت برخوردار باشد با اين مقدمه و بموجب ماده 9 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 مقرر گرديد که از تاريخ تصويب قانون در نقاطی که اداره ثبت وجود دارد و در ساير نقاط پس از تشکيل اداره ثبت کليه اموال غيرمنقول هر ناحيه به ثبت برسد و لذا عده کثيری از مردم در اجرای ماده 10 و 11 قانون مذکور در وقت مقرر مبادرت به ثبت املاک خود در اقصی نقاط کشور نموده اند.(درخواست سند)

اما بعد از انقضاء مواعد مقرر کسانيکه موفق به ثبت املاک خود در اجرای ماده 11 قانون ثبت نشده اند می توانند برابر ماده 12 قانون مذکور نسبت به ملک خود تقاضای ثبت نمايند که جريان آن به شرح زير می باشد:
ابتدا متقاضی بايستی تقاضای خود را همراه با يک برگ استشهاد محلی که به تاييد اهالی محل و همسايگان و مجاورين و معمرين رسيده باشد منضم به فتوکپی شناسنامه خود و ساير مدارک ديگر ازقبيل قولنامه عادی يا هر مدرک مرسوم ديگری که در محل عرف است به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم نمايد.(درخواست سند)
در استشهاد محلی يا قولنامه عادی بايستی حدود و مشخصات ملک بطور اجمال قيد شود درصورتيکه متقاضی آن را بطور عادی از ديگری خريداری نموده مشخصات فروشنده نيز بايستی قيد شده باشد.(درخواست سند)

مسئول اداره ثبت بعد از بررسی مدارک ابرازی درصورتيکه آنها را کافی تشخيص داد، دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر و وقت بازديد و معاينه محلی را با توجه به دفتر اوقات که دراختيار دارد تعيين و به متقاضی اعلام می دارد.(درخواست سند)

متصدی دفتر انديکاتور پس از ثبت تقاضا در دفتر سوابق را جهت تشکيل پرونده و انجام امور مقدماتی مربوط به بايگانی ارسال می دارد.
مسئول بايگانی با مراجعه به دفتر توزيع اظهارنامه و سوابق امر عدم سابقه ثبت و مجهول بودن ملک را گواهی و درصورتيکه مقداری از سهام ملک مورد تقاضا قبلا ثبت شده باشد مقدار سهام مجهول باقيمانده را تعيين و مراتب را گواهی نمايد.

تذکر 1: دفتر توزيع اظهارنامه دفتری است که املاک بخشهای مختلف حوزه ثبتی هر شهرستان بترتيب پلاک کوبی در آن شماره گذاری گرديده.(درخواست سند)
سپس در وقت مراجعه متقاضی در روز مقرر متصدی بايگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او با توجه به دفتر اوقات نماينده و نقشه برداری را جهت عزيمت به محل وقوع ملک بمنظور تحقيقات محلی و احراز تصرف مالکانه متقاضی و تنظيم صورت مجلس و ترسيم ملک تعيين و نيز وقت مراجعه بعدی متقاضی را جهت اخذ نتيجه به او اعلام می دارد.(درخواست سند)
بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضی مکلف است فوق العاده يادشده را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد که در اين صورت پرونده به حسابداری ارسال و پس از محاسبه ميزان فوق العاده متعلقه نسبت به ايام ماموريت متصدی حسابداری قبض سپرده را صادر و به متقاضی تسليم و او پس از توديع در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است نسخ مربوط را به ثبت اعاده می نمايد تا ضميمه پرونده شود.(درخواست سند)

آنگاه نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند و پس از استقرار در محل نماينده با توجه به مدارک ابرازی و سوابق امر و وضعيت مجاورين و مشاهدات عينی و پرسش از همسايگان و مطلعين تحقيقات لازم را پيرامون چگونگی مالکيت و نحوه تصرفات مالکانه متقاضی انجام و نقشه بردار نيز نقشه ملک را برداشت می نمايد.(درخواست سند)

سپس نماينده با توجه به مجموع تحقيقات بعمل آمده صورتجلسه معاينه محلی و احراز تصرف مالکانه را تنظيم و نقشه بردار نيز کروکی ملک را ترسيم و پس از امضاء خود و نقشه بردار و متقاضی و شهود و مجاورين در صورتيکه ثبت ملک را خالی از اشکال ديد اظهارنامه ثبت ملک را نيز تنظيم و پس از امضاء وسيله خود و مالک يا نماينده قانونی او مراتب را طی گزارشی به مسئول اداره ارائه می نمايد.
در صورتجلسه که تحت عنوان صورتجلسه معاينه محلی و احراز تصرف مالکانه تنظيم می شود نماينده بايستی ضمن اشاره به دستور رئيس ثبت مبنی بر عزيمت به محل تاريخ حضور خود و نقشه بردار را در محل و نيز روز معاينه محلی را قيد سپس مشاهدات خود و نحوه مالکيت متقاضی را با تعيين ايادی مربوطه بنحوی که ارتباط متقاضی را با کسيکه ملک در دفتر توزيع اظهارنامه به نام او معرفی شده مشخص نمايد همچنين حدود و مشخصات و طول ابعاد و مساحت ملک را که وسيله نقشه بردار تعيين می شود در صورت جلسه قيد نموده و نظر نهائی خود را درخصوص بلااشکال بودن ثبت ملک بطور صريح مرقوم دارد.

هم چنين در هنگام تعيين شماره برای ملک مورد تقاضا در صورتيکه مجاورين آن فاقد شماره باشند برای آنها نيز بايستی شماره تعيين و در تعريف حدود و مشخصات ملک مورد تقاضا شمارات مجاورين نيز بايستی مشخص شده باشد.(درخواست سند)
در اظهارنامه ثبت ملک که نماينده آنرا همراه با صورتجلسه معاينه محل و احراز تصرف مالکانه تنظيم می نمايد بايستی مشخصات کامل مالک يا مالکين براساس مندرجات شناسنامه آنها قيد شود و از استناد به مشخصات مندرج در ساير اوراق و مدارک متقاضی ازقبيل گواهينامه رانندگی و امثالهم جدا اجتناب شود.
هم چنين ساير ستون های اظهارنامه بايستی بطور دقيق و با خط خوانا تکميل و پس از امضاء نماينده و متقاضی همراه با صورتجلسه احراز تصرف طی گزارشی به رئيس ثبت ارائه گردد.(درخواست سند)
لازم به ذکر است که کل قيمت ملک مورد تقاضا براساس قيمت منطقه ای وسيله نقشه بردار تعيين و در ستون مربوط در اظهارنامه قيد می شود.

رئيس ثبت پس از ملاحظه گزارش نماينده و نقشه بردار و بررسی صورتجلسه معاينه محلی و احراز تصرف مالکانه و تطبيق مندرجات آن با مدارک ابرازی متقاضی درصورتيکه تحقيقات انجام شده و صورتجلسه تنظيمی را کافی تشخيص دهد پس از کنترل مندرجات اظهارنامه با صورتجلسه معاينه محلی آن را امضاء سپس اظهارنامه را در دفتر کد 304 (دفتر ثبت اظهارنامه) ثبت و شماره رديف دفتر را روی اظهارنامه قيد و سوابق را جهت ثبت اظهارنامه در دفتر انديکاتور و اخذ حقوق دولتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار بترتيب به دفتر و حسابداری ارجاع می نمايد.
پس از ثبت اظهارنامه در دفتر انديکاتور پرونده جهت محاسبه حق الثبت و مقدماتی متعلقه به حسابداری ارسال می شود و در آنجا متصدی حسابداری پس از محاسبه حقوق دولتی متعلقه برمبنای بهای کل ملک به نرخ منطقه ای قبض لازم را صادر و جهت واريز به حساب مربوطه نزد بانک ملی به متقاضی تسليم و نيز فوق العاده نماينده و نقشه بردار را حسب دستور مسئول اداره پرداخت می نمايد.(درخواست سند)
متقاضی پس از واريز حقوق دولتی متعلقه در بانک نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده گردد.
متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض پرداخت حقوق دولتی به پرونده شماره قبض و ميزان حق الثبت و مقدماتی را به تفکيک در اظهارنامه قيد و پرونده را جهت اقدامات بعدی به بايگانی ارسال می دارد.(درخواست سند)

متصدی بايگانی مراتب ثبت ملک را در مقابل شماره ملک مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه قيد و پس از ثبت در دفتر آمار پرونده را در رديف ساير پرونده هائی که بايستی آگهی نوبتی نسبت به آنها تهيه و منتشر شود قرار داده و وقت مراجعه بعدی متقاضی را که معمولا پايان انقضاء زمان واخواهی آگهی نوبتی ملک است به متقاضی اعلام می دارد.(درخواست سند)

تذکر 2: در انجام هر يک از مراحل قبول ثبت چنانچه قانونا نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح ملاحظه شد بايستی انجام شود بديهی است که استعلام های بی مورد و بدون مجوز که موجب ايجاد وقفه در انجام کار متقاضی شود خلاف مقررات بوده و بايستی از آن اجتناب شود.(درخواست سند)

 

روش قبول درخواست سند ثبت

1-     دريافت تقاضانامه ثبت از متقاضي

2-     دستور ثبت تقاضانامه در دفتر انديكاتور و تعيين وقت بازديد و معاينه محلي بوسيله مسئول اداره و ابلاغ آن به متقاضي

3-     ثبت و ارسال سوابق به بايگاني جهت تشكيل پرونده و گواهي مجهول بودن ملك و عدم سابقه ثبت آن

4-   تعيين نماينده و نقشه‌بردار بوسيله مسئول اداره در روز معاينه محل و تعيين وقت مراجعه بعدي جهت اخذ نتيجه و پرداخت حقوق دولتي

5-   عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل براي تحقيقات محلي و احراز تصرف مالكانه و تنظيم صورتمجلس احراز تصرف بوسيله نماينده و ترسيم نقشه ملك توسط نقشه بردار و تنظيم اظهارنامه ثبت ملك با قيد بهاء به قيمت منطقه‌اي و امضاء آن بوسيله مامور تنظيم و متقاضي ثبت متناسب با وضعيت پرونده و مساحت ملك.(درخواست سند)

6-     ارائه گزارش عملكرد توسط نماينده و نقشه‌بردار به مسئول اداره منضم به صورتمجلس احراز تصرف و ساير مدارك و اظهارنامه

7-     رسيدگي به صورتجلسه احراز تصرف و اتخاذ تصميم بوسيله مسئول اداره

8-     امضاء اظهارنامه و ثبت آن در دفتر كد 304 بوسيله مسئول اداره و دستور ثبت آن در دفتر انديكاتور

9-     اخذ حقوق دولتي متعلقه بوسيله حسابداري

10- ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر آمار و اخبار مورد ثبت در دفتر توزيع اظهارنامه و قراردادن رونده در رديف آگهي‌هاي نوبتي و اعلام وقت مراجعه بعدي (كه بعد از پايان انقضا زمان واخواهي آگهي نوبتي خواهد بود) به متقاضي وسيله مسئول بايگاني.(درخواست سند)

تذكر(درخواست سند):

در انجام هر يك از مراحل ياد شده فوق چنانچه قانونا نياز به استعلام از مراجع ذيصلاح باشد وفق مقررات انجام شود.

-املاكي كه به واسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده 14 قانون ثبت (تحديد عمومي) تحديد نشده يا به اصطلاح از تحديد خارج شده باشد در صورتي كه به استناد تبصره ماده 15 قانون ثبت نتوان آن را تحديد نمود در اينصورت به درخواست مستدعي ثبت يا قائم مقام قانوني او و هزينه شخص وي با ذكر علت مي‌توان نسبت به آن ملك تحديد اختصاصي به عمل آورد.(درخواست سند)

منبع : سازمان ثبت اسناد کشور

وکیل ملکی اصفهان

 

...


درخواست سند،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

2 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب