اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت _ گروه وکلای دادشید
روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت _ گروه وکلای دادشید

روش صدور سند مالکیت املاک جاری و نحوه ثبت _ گروه وکلای دادشید

روش صدور سند مالکيت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک

درخواست سند مالکیت،چگونه سند بگیریم،مراحل گرفتن سند مالکیت، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

صدور سند

روش صدور سند مالکيت املاک جاری و نحوه ثبت آن در دفاتر املاک (موضوع ماده 21 قانون ثبت)

املاک جاری به املاکی اطلاق می شود که سابقه ثبت در دفتر املاک را نداشته باشند بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به املاک جاری وقتی امکان پذير است که تحديد حدود آنها به عمل آمده و زمان واخواهی نسبت به اصل و تحديد بلامعارض سپری شده باشد. (صدور سند)

صدور سند مالکيت نسبت به املاک جاری تابع تشريفات خاصی است که مراحل رسيدگی آن ذيلا شرح داده می شود:

همانگونه که در مبحث تحديد حدود عمومی و اختصاصی توضيح داده شد پس از انجام عمليات تحديد نماينده محدد پيش نويس سند مالکيت را تهيه و ضبط پرونده می نمايد و پس از ثبت صورتجلسه تحديد در دفتر انديکاتور پرونده جهت انقضاء زمان واخواهی تحديد (30 روز از تاريخ تحديد) و مراجعه بعدی متقاضی به بايگانی ارسال می شود.(صدور سند)

پس از انقضاء زمان واخواهی متقاضی بايستی تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکيت را کتبا به ثبت محل تسليم دارد.

مسئول اداره ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را جهت رسيدگی و اقدام لازم به نماينده ارجاع می نمايد.(صدور سند)

تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی فرستاده می شود تا به پرونده مربوطه ضميمه و نزد نماينده ارسال گردد. بايگانی پرونده را همراه با تقاضا نزد نماينده ثبت ارسال و او پرونده را بررسی درصورتيکه نقل و انتقالاتی نسبت به آن ملک انجام شده باشد مراتب را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالکيت قيد سپس پرونده را جهت انجام گواهی های لازم به بايگانی ارسال می دارد.(صدور سند)

مسئول بايگانی يا بايگان مربوطه موظف است ضمن قيد عبارات آگهی های نوبتی و تحديدی و شماره و تاريخ و نام روزنامه های ناشر در پيش نويس سند مالکيت صحت انتشار آنها را گواهی و مراتب عدم وجود اوراق خارجی ضميمه نشده و عدم وصول واخواهی نسبت به اصل و تحديد حدود را نيز گواهی نموده و پرونده را نزد نماينده مربوطه ارسال دارد.

نماينده ثبت پس از ملاحظه اقدامات انجام شده پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت و بند (ز) به دفتر بازداشتی ارسال و متصدی دفتر مذکور ضمن بررسی پرونده درصورتيکه ملک در بازداشت يا وثيقه نباشد مراتب را در ستون مربوطه گواهی می نمايد.(صدور سند)

بعد از انجام تشريفات فوق پرونده جهت بررسی و رسيدگی نهائی نزد مسئول اداره ارسال می گردد. مسئول اداره پرونده را به دقت و از هر جهت بررسی نموده و چنانچه اقدامات انجام شده را کافی تشخيص دهد دستور ثبت ملک در دفتر املاک را با توضيح بر وصول حقوق دولتی ضمن امضاء پيش نويس سند مالکيت صادر می نمايد.

در اين مرحله پرونده جهت محاسبه حقوق دولتی متعلقه برمبنای برگ ارزيابی موجود در پرونده و وصول بهاء دفترچه سند مالکيت به حسابداری ارسال می شود.

تذکر 1: اعتبار برگ ارزيابی يکسال از تاريخ تنظيم است لذا چنانچه در زمان محاسبه به بقايای ثبتی مدت اعتبار برگ ارزيابی منقضی يا ملک قبلا ارزيابی نشده باشد حسب دستور مسئول اداره مجددا بايستی از ملک بازديد و نسبت به آن ارزيابی بعمل آمد.(صدور سند)

متصدی حسابداری با بررسی پرونده و احتساب حقوق دولتی وصولی قبل ميزان حقوق دولتی متعلقه به ملک را با توجه به برگ ارزيابی تعيين و بهاء دفترچه سند مالکيت را نيز منظور و قبض لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسليم می دارد.

متقاضی وجه مندرج در قبض را در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوط به ثبت را به حسابداری اعاده می دهد.

آنگاه متصدی حسابداری نسخه مخصوص پرونده را ضميمه و يک جلد سند مالکيت به آن اختصاص و مراتب وصول حقوق دولتی و عدم بدهی ملک را در ستون مربوطه در پيش نويس سند مالکيت قيد و گواهی پرونده راجهت اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد.(صدور سند)

در دفتر املاک پرونده به يکی از متصديان ارجاع و او پيش نويس سند مالکيت را در ثبت و صفحه جاری دفاتر مرکز و محل بطريقی که معمول است ثبت و سپس سند مالکيت آن را تحرير و مراتب ثبت و شماره ثبت و صفحه و شماره مسلسل سند مالکيت را در پيش نويس سند مالکيت قيد می نمايد.

تذکر 2: ثبت دفتر املاک و تحرير پيش نويس سند مالکيت با خودنويس بايستی انجام شود.

آنگاه دفاتر مرکز و محل و پرونده جهت امضاء نزد رئيس اداره ارسال می شود. مسئول اداره پس از بررسی پيش نويس سند مالکيت و ثبت دفاتر املاک و سند مالکيت تحرير شده را امضاء نموده سپس دفاتر به دفتر املاک و پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی ارسال می شود.

در وقت مراجعه متقاضی سند مالکيت نخ کشی و پلمپ شده و پس از ثبت در دفتر تسليم اسناد ضمن احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او انجام می شود در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به وی تسليم می گردد.(صدور سند)

آنگاه پرونده در رديف مربوط به خود ضبط می شود.(صدور سند)

روش صدور سند مالكيت املاك جاري و نحوه ثبت آن در دفاتر املاك (موضوع ماده 21 قانون ثبت)

1-     قبول درخواست صدور سند مالكيت از متقاضي و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده توسط مسئول اداره.

2-   تحويل پرونده به نماينده ثبت توسط بايگاني جهت رسيدگي و كنترل نقل و انتقالات احتمالي.

3- ارجاع به بايگاني براي گواهي صحت چاپ و انتشار آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و عدم وصول واخواهي و عدم وجود اوراق خارجي ضميمه نشده و قيد عين عبارت آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي و شماره و تاريخ و نام روزنامه ناشر آگهي در پيش نويس سند مالكيت.(صدور سند)

4-   ارجاع به دفتر املاك بازداشتي جهت بررسي و گواهي عدم بازداشت و بند ”ز“ و نظاير آن.

5-   رسيدگي نهايي وسله مسئول اداره و دستور ثبت ملك در دفتر املاك و امضاي پيش‌نويس سند مالكيت.

6- در صورتي كه ملك داراي برگ ارزيابي معتبر باشد پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي و بها سند مالكتي بر اساس برگ ارزيابي به حسابداري ارجاع شود.

7- چنانچه ملك ارزيابي نشده باشد بدوا دستور ارزيابي وسيله مسئول اداره صادر و پس از ارزيابي پرونده جهت پرداخت حقوق دولتي و بها سند مالكيت به حسابداري ارجاع مي‌گردد.(صدور سند)

8- حقوق دولتي متعلقه و بها سند مالكيت وسيله متقاضي در بانك پرداخت و فيش مربوطه ضميمه پرونده مي‌گردد و سند مالكيت و پيش‌نويس آن از نظر عدم بدهي به گواهي حسابداري برسد.

9-   ارسال پرونده به دفتر املاك جهت ثبت در دفتر مربوطه.

10-ارجاع پرونده از طرف مسئول دفتر املاك جهت ثبت در دفاتر جاري و مركز و تحرير سند مالكيت به يكي از متصديان دفتر املاك.

11-ثبت پيش نويس در دفتر جاري وسيله متصدي دفتر املاك.

12-تحرير سند مالكيت وسيله متصدي دفتر املاك.

13-انعكاس مراتب ثبت در پيش‌نويس سند مالكيت و گواهي آن بعد از تحرير سند وسيله متصدي دفتر املاك.

14-بررسي و امضا پيش‌نويس سند مالكيت و ثبت دفاتر املاك مربوطه و سند مالكيت وسيله رئيس ثبت.

15-ارسال پرونده به بايگاني بعد از امضا رئيس ثبت.

16-ثبت سند در دفتر تسليم اسناد و پلمب آن در وقت مراجعه مالك وسيله بايگاني.

17-تسليم سند به مالك بعد از احراز هويت و شناسايي مالك در قبال اخذ رسيد از آن در پيش‌نويس سند مالكيت و دفتر تسليم اسناد وسيله بايگاني

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

...


صدور سند،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب