اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روش افراز ملک (راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت)
روش افراز ملک (راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت)

روش افراز ملک (راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت)

روش افراز ملک (راهنمای عملی افراز املاک در اداره ثبت،چگونه نسبت به افرا ملکمان اقدام کنیم)

افراز

روش افراز ملک

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملکی بطور مشاع مالکيت داشته باشند هر يک از آنها می توانند نسبت به افراز سهمی خود از ساير مالکين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در اصطلاح حقوقی و ثبتی افراز گويند. در افراز حتما بايد تعداد مالکين دو نفر يا بيشتر باشند يا به عبارت ديگر وجود حالت اشاعه در افراز ضروری است . روش کار به شکل زیر است :

◾متقاضی يا متقاضيان بايستی تقاضای خود مبنی بر افراز را ضمن تعيين مشخصات کامل و آدرس ساير مالکين مشاعی ملک به ثبت محل وقوع ملک تسليم دارند .

◾مسئول اداره دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و رسيدگی به ترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می نمايد .

◾تقاضای متقاضی پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و متصدی بايگانی پرونده مربوطه را از رديف خود خارج و همراه با تقاضا نزد نماينده تعيين شده ارسال می دارد .

◾نماينده ثبت پرونده و وضعيت ثبتی آن را بررسی و مراتب را طی گزارشی مبنی بر چگونگی جريان ثبتی پرونده و اينکه آيا نسبت به آن سند مالکيت صادر شده يا خير ضمن اظهارنظر صريح درخصوص امکان يا عدم امکان افراز به اطلاع مسئول اداره می رساند .

◾مسئول اداره پس از ملاحظه گزارش نماينده و بررسی پرونده تصميم لازم مبنی بر قبول يا رد درخواست افراز را اتخاذ و در صورت قبول درخواست افراز روز معاينه محل را نيز تعيين و به متقاضی اعلام و پرونده را جهت تهيه اخطار لازم و دعوت ازمالکين و شرکاء ملک به نقشه بردار ارجاع می نمايد .

تذکر 1 : درصورتيکه تصميم مسئول اداره مبنی بر رد درخواست افراز اتخاذ شود مراتب بايستی به متقاضی يا متقاضيان ابلاغ گردد .

◾نقشه بردار روز معاينه محل را طی اخطاری به کليه مالکين مشاعی ابلاغ و از آنها دعوت می نمايد که در روز و ساعت تعيين شده در محل وقوع ملک حضور يابند و تاکيد می نمايد که عدم حضور ساير مالکين مانع از انجام عمليات افراز نخواهد بود .

◾اخطارهای تهيه شده پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آنها وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به متقاضی و ساير مالکين مشاعی به مامور ابلاغ تسليم می گردد ، بديهی است چنانچه محل وقوع ملک و اقامت مالکين مشاعی و شرکاء در حوزه استحفاظی ژاندارمری باشد اخطارهای دعوت بايستی از طريق ژاندارمری به آنها ابلاغ شود .

◾مامور ابلاغ يا پاسگاه ژاندارمری اخطارها را به موقع به مالکين مشاعی ابلاغ و ضمن گواهی به ثبت محل تحويل يا ارسال می دارند و مسئول اداره پس از ملاحظه آنها و حصول اطمينان از صحت ابلاغ دستور ضبط آنها را در پرونده تا روز معاينه محل صادر می نمايد .

◾در روز معاينه محل نماينده و نقشه بردار مربوطه به اتفاق متقاضی جهت انجام عمليات افراز به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند .

تذکر 2 : چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نماينده و نقشه بردار تعلق گيرد متقاضی مکلف است به شرحی که در مباحث قبل گفته شد آن را به حساب سپرده ثبت واريز نمايد .

◾پس از حضور در محل و معرفی ملک وسيله متقاضی نماينده حدود آن را با مجاورين و مندرجات پرونده ثبتی تطبيق و نقشه بردار نقشه قطعات مورد افراز را با توجه به ميزان مالکيت و تصرفات و رعايت حقوق مالکين برداشت و ترسيم نموده و قطعات مفروز را به نرخ منطقه ای ارزيابی سپس مراتب را طی گزارشی همراه با نقشه به مسئول اداره گزارش می نمايد .

◾درصورتيکه محل وقوع ملک داخل در محدوده خدمات شهری باشد نقشه افراز حسب دستور مسئول اداره عنداللزوم جهت تاييد و اظهارنظر به شهرداری و در صورتيکه خارج از محدوده خدمات شهری باشد به مراجع ذيربط ارسال می گردد و پرونده تا برگشت نقشه از شهرداری يا مراجع ديگر جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود .

◾بعد از برگشت نقشه از مراجع ياد شده نماينده با توجه به نقشه ترسيمی و به نحوی که در تفکيک معمول است صورتجلسه افراز را تنظيم و هر يک از قطعات افراز شده را در سهم مالک مربوطه قرارداده و پس از امضاء خود و نقشه بردار در صورت امکان به امضاء متقاضی و ساير شرکاء رسانيده و جهت اتخاذ تصميم نزد مسئول اداره ارسال می دارد .

◾در صورتجلسه افراز بايستی ابتدا حدود کل ملک و سپس حدود قطعات افراز شده بترتيب و با تعيين شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت نوشته شده و هر قطعه در سهم فرد موردنظر قرار داده شود . آنگاه مسئول اداره ضمن بررسی کامل و تطبيق حدود و مشخصات قطعات مفروز مندرج در صورتجلسه و نقش افراز و ساير مکاتبات انجام شده درصورتي که اقدامات معموله را کافی تشخيص دهد تصميم خود مبنی بر افراز ملک را به نحويکه انجام شده ذيل صورتجلسه مرقوم می دارد .

◾سپس تصميم مسئول اداره همراه با يک نسخه فتوکپی از نقشه و صورتجلسه افراز طی اخطاری به کليه مالکين مشاعی ابلاغ می شود تا چنانچه به تصميم مذکور و نحوه افراز اعتراضی دارند مراتب را ظرف ده روز از تاريخ رويت اخطار کتباً به دادگاه صالحه محل وقوع ملک تسليم دارند .

◾اخطار مذکور پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت ابلاغ به مالکين مشاعی به مامور ابلاغ يا حسب مورد ژاندارمری تسليم و ارسال و پرونده تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده جهت ضبط به بايگانی اعاده می شود .

◾پس از بازگشت اخطارها و انقضاء زمان اعتراض متقاضی يا متقاضيان می توانند با ارائه گواهی لازم از مراجع قضائی صالحه مبنی بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر تقاضای صدور سند مالکيت سهمی خود بطور مفروز را از اداره ثبت بنمايند .

◾مسئول اداره دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور را صادر و آن را جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام به ترتيب به بايگانی و يکی از نمايندگان ثبت ارجاع می نمايد .

◾بايگانی پرونده مربوطه را ضميمه تقاضا نموده و جهت اقدام نزد نماينده ثبت ارسال می دارد .

◾سپس نماينده با توجه به صورتجلسه افراز پيش نويس سند مالکيت قطعه يا قطعات مفروز موردنظر را تهيه و پرونده را جهت گواهی عدم بازداشت به دفتر بازداشتی می فرستد . متصدی دفتر بازداشتی پس از گواهی عدم بازداشت آن را اعاده و سپس پرونده جهت وصول هزينه افراز و ساير حقوق دولتی متعلقه نسبت به سهم متقاضی يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالکيت به حسابداری فرستاده می شود .

◾متصدی حسابداری هزينه افراز را با توجه به برگ ارزيابی تنظيم شده وسيله نقشه بردار و نيز ساير حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و بهاء دفترچه سند مالکيت را منظور و فيش لازم را صادر و جهت پرداخت به متقاضی تسليم می دارد .

◾متقاضی پس از واريز وجوه مندرج در فيش نزد بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را جهت ضميمه شدن به پرونده به حسابداری اعاده می دهد .

◾متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه و گواهی وصول حقوق دولتی و هزينه افراز پرونده را جهت اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می دارد .

◾متصدی دفتر املاک صورتجلسه افراز و پيش نويس سند مالکيت را ثبت دفتر املاک نموده و سند مالکيت اوليه متقاضی يا متقاضيان را ابطال و سند جديد را تحرير و مراتب ابطال اسناد مالکيت مشاعی را طی بخشنامه ای به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ می نمايد .

◾مسئول اداره پس از بررسی اقدامات انجام شده ثبت دفتر املاک و سند مالکيت تحرير شده و بخشنامه تنظيمی را امضاء می نمايد .

◾بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد و پرونده جهت تسليم سند به متقاضی به بايگانی فرستاده می شود .

◾در بايگانی ابتدا سند نخ کشی و پلمپ سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت آنگاه پس از احراز هويت متقاضی يا متقاضيان به نحوی که در مباحث قبل توضيح داده شد در قبال اخذ رسيد به آنان تسليم و پرونده در رديف خود ضبط می شود .

تذکر 3 : چنانچه متقاضی يا متقاضيان نتوانند آدرس محل سکونت ساير شرکاء را تعيين و اعلام نمايند ابلاغ هرگونه اخطار به آنها برابر مقررات آئين نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء و از طريق درج در روزنامه انجام پذير خواهدبود .

چنانچه دو ياچند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت دارند هريك از انها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند.

روش افراز املاك

1-     تسليم درخواست افراز از طرف احد يا عده‌اي از شركاء ملك به ثبت محل

2-     قبول درخواست و دستور ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده بوسيله مسئول اداره

3-     ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

4-     ارسال تقاضا به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده براي تحويل به نماينده

5-     بررسي نماينده و اعلام نظر در خصوص امكان يا عدم امكان افراز از لحاظ پرونده ثبتي به مسئول اداره

6-     بررسي و تصميم رئيس ثبت مبني بر قبول يا رد درخواست افراز و تعيين تاريخ روز معاينه محل بر فرض قبول

7-     ابلاغ تصميم رئيس ثبت به متقاضي در صورت عدم قبول درخواست افراز

8-     ارجاع به نقشه بردار جهت تهيه اخطار روز معاينه محلي در صورت امكان ادامه افراز

9-     تهيه اخطار و تعيين روز معاينه محلي و دعوت از شركاء بوسيله نقشه بردار

10- امضاء اخطارهاي تهيه شده بوسيله مسئول مربوطه

11- صدور اخطارهاي تهيه شده از دفتر انديكاتور و تسليم آنها به مامور مربوطه

12- ابلاغ اخطار روز معاينه محلي و افراز به كليه مالكين مشاعي

13- برگشت اخطارهاي ابلاغ شده به ثبت و ضبط آن در پرونده مربوطه

14- عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به اتفاق متقاضي به محل جهت معرفي حدود و ترسيم نقشه افراز

15- معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص و تطبيق حدود توسط نماينده و برداشت نقشه بوسيله نقشه بردار

16- ترسيم نقشه بوسيله نقشه‌بردار و امضاء نماينده و حاضرين

17- ارسال نقشه به شهرداري در خصوص املاك شهري و ساير مراجع مقرر در قانون در مورد املاك خارج از محدوده جهت تاييد عنداللزوم

18- برگشت نقشه از شهرداري يا مراجع ديگر مقرر در قانون به اداره ثبت و ارجاع آن به بايگاني جهت پيوست نمودن پرونده و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

19- پيوست نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده و نقشه بردار

20- تنظيم صورت مجلس افراز و امضاء آن بوسيله نماينده و نقشه بردار و حاضرين

21- ارسال صورتمجلس افراز و نقشه‌افرازي و سوابق امر نزد رئيس ثبت جهت اتخاذ تصميم

22- بررسي پرونده و سوابق بوسيله رئيس ثبت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتمجلس و نقشه ترسيمي افراز

23- تهيه اخطار مربوطه به ابلاغ تصميم مسئول اداره همراه با فتوكپي صورتجلسه افراز و نقشه ترسيمي جهت ابلاغ به كليه مالكين مشاعي

24- تسليم اخطار فوق‌الذكر و سوابق امر به مامور مربوطه جهت ابلاغ

25- ابلاغ اخطار همراه با فتوكپي صورت جلسه افراز و نقشه افراز و تصميم مسئول ثبت به كليه مالكين مشاعي

26- برگشت پرونده به بايگاني جهت ضبط تا وصول اخطارهاي ابلاغ شده

27- وصول اخطارهاي ابلاغ شده و ضبط آن در پرونده مربوطه تا انقضاء مهلت اعتراض

28- قبول درخواست صدور سند مالكيت سهم افرازي از طرف متقاضي يا متقاضيان به ضميمه گواهي لازم مبني بر عدم تقديم اعتراض در مهلت مقرر از مراجع قضائي صالحه

29- دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره

30- ارجاع پرونده به نماينده جهت تهيه پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروزي در صورت عدم وصول اعتراض

31- بررسي و تهيه پيش نويس سند مالكيت قطعات مفروز شده بوسيله نماينده

32- گواهي دفتر املاك بازداشتي مبني بر بازداشت يا عدم آن

33- ارسال پرونده به حسابداري جهت وصول هزينه افراز و حقوق دولتي متعلقه نسبت به سهم متقاضي يا متقاضيان و بهاء دفترچه سند مالكيت

34- ارسال پرونده به دفتر املاك پس از وصول حقوق ثبتي و بهاء دفترچه سند مالكيت

35- ثبت پيش نويس اسناد مالكيت در دفاتر املاك و ابطال سند مالكيت اوليه متقاضي با متقاضيان و تحرير سند مالكيت جديد و صدور بخشنامه مبني بر اعلام ابطال سند يا اسناد مشاعي مربوطه به دفاتر اسناد رسمي تابعه

36- بررسي و امضاء ثبت دفاتر املاك و سند مالكيت و بخشنامه تنظيمي بوسيله مسئول مربوطه

37- صدور بخشنامه مذكور از دفتر انديكاتور جهت ارسال به دفاتر اسناد رسمي تابعه

38- ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

...


افراز،وکیل ملکی،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب