اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
روش تفکیک ملک (چگونه ملک خود را تفکیک کنیم)
روش تفکیک ملک (چگونه ملک خود را تفکیک کنیم)

روش تفکیک ملک (چگونه ملک خود را تفکیک کنیم)

روش تفکيک املاک (چگونه ملک خود را تفکیک کنیم،راهنمای عملی تفکیک ملک،چگونه سهم خود را از دیگران جدا کنیم)

روش تفکیک ملک

روش تفکیک ملک : اصطلاح تفکيک درحقوق جديد ايران پديد آمده و به مفهوم افراز و تقسيم نزديک است. لکن با آنها فرق دارد زيرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افراز بايد حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکيک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد بعبارت ساده تر در افراز تعداد مالکين مشاعی بايد از 2 نفر بيشتر باشند ولی در تفکيک حتی يک نفر هم که مالک ششدانگ ملکی باشد می تواند آن را به قطعات متعددی که قانونا مقدور باشد تفکيک نمايد که روش انجام عمل تفکيک به شرح زير بيان می شود:(تفکیک ملک)

متقاضی بايد با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و اخذ تقاضای تفکيک آن را به ضميمه نقشه تفکيک ملک که خودموظف به تهيه آن می باشدبه ثبت محل تسليم دارد.(تفکیک ملک)

تقاضا پس از ثبت در دفتر انديکاتور جهت ضميمه شدن به پرونده و اقدام لازم بترتيب به شعبه بايگانی و يکی از نمايندگان ارجاع می گردد.(تفکیک ملک)

نماينده پس از ملاحظه تقاضا و بررسی پرونده ثبتی نقشه ارائه شده وسيله متقاضی را طی نامه ای جهت تاييد و موافقت با تفکيک به شهرداری محل ارسال می دارد.

نامه تهيه شده پس از انقضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله دفتر انديکاتور به ضميمه نقشه به شهرداری ارسال و پرونده تا وصول پاسخ شهرداری به بايگانی جهت ضبط اعاده می گردد.(تفکیک ملک)

تذکر 1- چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ ارسال نقشه به شهرداری پاسخی از ناحيه آن مرجع واصل نشود حسب مراجعه و تقاضای متقاضی اداره ثبت می تواند راسا مبادرت به تفکيک نمايد.(تفکیک ملک)

پس از وصول پاسخ شهرداری منضم به نقشه تاييد شده و ثبت آن در دفتر انديکاتور حسب دستور مسئول اداره تاريخ مراجعه بعدی متقاضی برای عزيمت به محل و انجام عمليات تفکيک تعيين و به او ابلاغ و پرونده جهت ضبط تا روز مذکور به بايگانی ارسال می شود.(تفکیک ملک)

در روز مقرر و با مراجعه متقاضی بايگانی پرونده را نزد مسئول اداره ارسال و او نماينده و نقشه برداری را جهت عزيمت به محل و انجام عمل تفکيک تعيين می نمايد.

بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر بوده و به نماينده و نقشه بردار فوق العاده ماموريت و هزينه سفر تعلق گيرد متقاضی موظف است آن را به شرحی که در مباحث قبل توضيح داده شد در حساب سپرده نزد بانک ملی واريز نمايد.(تفکیک ملک)

آنگاه نماينده و نقشه بردار در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت و پس از استقرار در محل و معرفی ملک وسيله متقاضی نماينده حدود آن را با مجاورين و سوابق ثبتی تطبيق و درصورتيکه قطعات تفکيکی داخل در محدوده ملک باشند و اختلافی با مجاورين ملاحظه نگردد نقشه بردار نقشه تفکيکی را با توجه به نقشه تاييد شده شهرداری ترسيم و قطعات تفکيکی را به نرخ منطقه ای ارزيابی و نماينده صورتجلسه تفکيکی را تهيه مراتب را طی گزارشی به اطلاع مسئول اداره می رسانند.(تفکیک ملک)

در صورتجلسه تفکيکی ابتدا بايستی جريان ملک و سپس حدود و مشخصات کل ملک آنگاه حدود و مشخصات قطعات تفکيکی با تعيين شماره و با ذکر طول ابعاد و مساحت بترتيب نوشته شود و نماينده و نقشه بردار و متقاضی آن را امضاء نمايند.

مسئول اداره پس از بررسی صورتجلسه تفکيکی و تطبيق قطعات تفکيک شده با نقشه ترسيمی درصورتيکه اقدامات انجام شده را کافی تشخيص دهد صورتجلسه را جهت گواهی عدم بازداشت و اخذ هزينه تفکيک بترتيب به دفتر بازداشتی و حسابداری ارجاع می نمايد.(تفکیک ملک)

متصدی دفتر بازداشتی پس از انجام گواهی لازم مبنی بر عدم بازداشت پرونده را به حسابداری ارسال می دارد.

متصدی حسابداری هزينه تفکيک را برمبنای بهای مندرج در برگ ارزيابی تنظيم شده وسيله نقشه بردار محاسبه و قبض مربوطه را صادر و جهت واريز در بانک ملی به متقاضی تسليم می دارد.(تفکیک ملک)

متقاضی پس از واريز هزينه تفکيک در بانک ملی که حساب ثبت در آن مفتوح است نسخ لازم را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود.(تفکیک ملک)

متصدی حسابداری پس از ضميمه نمودن قبض مربوطه به واريز هزينه تفکيک به پرونده و گواهی وصول آن، آن را جهت اقدام بعدی نزد مسئول اداره ارسال می دارد.

مسئول اداره پس از کنترل و بررسی عمليات انجام شده صورتجلسه تفکيکی را امضاء و همراه با پرونده به دفتر انديکاتور می فرستد.(تفکیک ملک)

متصدی دفتر انديکاتور پس از درج شماره بر صورتجلسه آن را عطف به سابقه به دفترخانه درخواست کننده تفکيک ارسال و پرونده را جهت ضبط در رديف مربوطه به بايگانی اعاده می دهد.(تفکیک ملک)

 

روش تفكيك املاك (روش تفکیک ملک)

1-     مراجعه متقاضي به دفترخانه و اخذ درخواست تفكيكي و ارائه آن به ثبت محل به ضميمه نقشه تفكيكي كه خود تهيه نموده باشد.

2-     دستور ثبت درخواست در دفتر انديكاتور و ارجاع به نماينده جهت اقدام

3-     ارسال درخواست تفكيكي به بايگاني جهت پيوست پرونده و تسليم آن به نماينده

4-     بررسي و تهيه نامه جهت ارسال نقشه به شهرداري براي تاييد عنداللزوم

5-     امضاء نامه بوسيله مسئول مربوطه و صدور آن

6-     برگشت پرونده به بايگاني و ضبط آن تا وصول پاسخ شهرداري

7-   مراجعه متقاضي به ثبت پس از گذشت دوماه از تاريخ تسليم نامه به شهرداري در صورت عدم وصول پاسخ از شهرداري جهت ادامه عمليات تفكيك

8-     وصول پاسخ از شهرداري منضم به نقشه تاييدشده

9-     دستور ثبت نامه شهرداري در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي بوسيله مسئول مربوطه و اعلام آن به متقاضي

10- ثبت نامه در دفتر انديكاتور

11- ارسال سوابق به بايگاني جهت ضبط تا مراجعه متقاضي در روز تعيين شده

12- مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال سوابق نزد مسئول مربوطه جهت تعيين نماينده و نقشه بردار

13- تعيين نماينده و نقشه بردار بوسيله مسئول مربوطه جهت عزيمت به محل

14- توديع فوق‌العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار در صورت تعلق

15- عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به محل همراه متقاضي

16- معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه و ارزيابي توسط نقشه بردار و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي

17- ترسيم نقشه تفكيكي و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورت جلسه تفكيكي بوسيله نماينده و امضاء آن بوسيله نقشه بردار و نماينده و متقاضي

18- ارائه گزارش نماينده و نقشه بردار به مسئول مربوطه منضم به صورت جلسه و نقشه تفكيكي

19- گواهي دفتر بازداشتي مبني برعدم بازداشت

20- بررسي مسئول اداره و ارجاع به حسابداري جهت اخذ هزينه تفكيك

21- ارسال پرونده به حسابداري جهت محاسبه هزينه تفكيك

22- پرداخت هزينه تفكيك توسط متقاضي در بانك

23- پيوست قبض پرداخت هزينه تفكيك به پرونده و ارسال آن نزد مسئول مربوطه جهت امضاء

24- كنترل و امضاء صورت مجلس تفكيكي بوسيله مسئول مربوطه

25- ارسال صورت مجلس تفكيكي به دفتر انديكاتور جهت صدور و ارسال آن به دفترخانه

26- صدور صورت جلسه تفكيكي و ارسال آن به دفترخانه مربوطه

27- برگشت پرونده همراه با سوابق به بايگاني جهت ضبط در رديف مربوطه

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

وکیل ملکی اصفهان

من...


تفکیک ملک،وکیل ملکی،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

 

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب