اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم)
اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم)

اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم)

اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم،تغییر در ابعاد سند مالکیت و اصلاح سند)

اصلاح سند

روش اجرای ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

هرگاه در اثر تغيير وضعيت املاك در اجراي پروژه‌هاي شهرداري يا عقب نشيني، قسمتي از ملك در مسير كوچه يا خيابان يا ميدان قرار گيرد در صورت تقاضاي مالك يا اطلاع اداره ثبت يا اعلام شهرداري، پس از بازديد محل توسط نماينده و نقشه بردار و تطبيق حدود با مجاورين و تهيه نقشه و جلب نظر شهرداري تنظيم صورتمجلس اصلاحي، حدود باقيمانده ملك با قيد طول متراژ و مساحت تعيين و پس از ابطال و ضبط سند مالكيت اوليه در پرونده، سند مالكيت جديد با حدود اصلاحي صادر و تسليم مي‌گردد.(اصلاح سند)

با تصويب طرح های هادی و جامع شهرها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابان های جديد بسياری از املاک در مسير معابر و خيابان های جديدالاحداث واقع و گاهی کل ملک و يا در بعضی از موارد قسمتی از آن در مسير معابر مذکور واقع می گردند که در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان با اعلام شهرداری و يا مراجعه مالک موظف به اجرای ماده 45 آئين نامه قانون ثبت بشرح زير می باشد:.(اصلاح سند)

الف - چنانچه کل ملک قبل از درخواست ثبت در اثر موارد يادشده از بين برود پس از اطلاع واصله که به يکی از طرق فوق الذکر صورت می پذيرد بايستی پس از رسيدگی موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقشه بردار و احراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملک در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود..(اصلاح سند)

ب - چنانچه ملک ثبت و آگهيهای نوبتی و تحديدی آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورتمجلس مراتب از بين رفتن ملک در اظهارنامه و صورتجلسه تحديدی قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و مسئول اداره می رسد..(اصلاح سند)

ج - چنانچه ملک ثبت دفتر املاک هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورتجلسه لازم مراتب از بين رفتن ملک در ستون ملاحظات دفتر املاک نيز قيد و سند مالکيت هم در صورت ارائه اخذ و باطل و ضميمه پرونده می شود..(اصلاح سند)

د - درصورتيکه قسمتی از ملک در اثر اصلاحات از بين برود و ملک هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينکه نسبت به آن سند مالکيت صادر شده يا نشده باشد متقاضی هم تقاضا نمايد بدين ترتيب بايستی اقدام گردد:

پس از وصول درخواست کتبی مالک ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور و تعيين وقت مراجعه بعدی و اعلام آن به متقاضی وسيله مسئول اداره موضوع برای اقدام به يکی از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع می گردد..(اصلاح سند)

تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت می شود و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگانی ارسال می گردد در بايگانی پرونده از رديف مربوطه استخراج و همراه با تقاضا نزد نماينده و نقشه بردار تعيين شده ارسال می شود..(اصلاح سند)

نماينده پرونده را بررسی و درصورتيکه ملک داخل در محدوده شهر باشد نامه ای به شهرداری می نويسد که در آن ضمن توضيح موضوع نماينده ای جهت عزيمت به محل و حضور در روز مقرر از شهرداری درخواست می نمايد و در نامه خاطرنشان می سازد که عدم مراجعه و حضور نماينده شهرداری مانع از انجام کار ثبت نخواهدبود..(اصلاح سند)

بديهی است در مورد املاکی که خارج از محدوده شهر هستند درخواست نماينده مراجع ذيربط از قبيل منابع طبيعی يا هيات واگذاری زمين حسب مورد بشرح فوق انجام می شود. و نيز چنانچه ملک خارج از شعاع 30 کيلومتر باشد متقاضی موظف به توديع فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار به ميزان مدتی که از طرف مسئول اداره تعيين می شود می باشد که می بايستی پرونده جهت محاسبه فوق العاده و هزينه سفر متعلقه به حسابداری ارسال شود و در آنجا متصدی حسابداری فوق العاده متعلقه را محاسبه و فيش مخصوص را تنظيم و به متقاضی تسليم می دارد تا در حساب سپرده ثبت نزد بانک ملی مربوطه توديع نمايد که متقاضی پس از توديع نسخ لازم را به حسابداری تسليم می دارد تا ضميمه پرونده شود..(اصلاح سند)

سپس نماينده و نقشه بردار در روز مقرر به اتفاق نماينده مراجع ذيربط در صورت مراجعه به همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند..(اصلاح سند)

پس از حضور در محل ملک وسيله مالک معرفی و نماينده حدود را با پرونده ثبتی تطبيق و نقشه بردار کروکی وضع موجود را برداشت و تاريخ مراجعه بعدی را به متقاضی اعلام می دارند..(اصلاح سند)

سپس درصورتيکه قسمتی از ملک در مسير واقع و از بين رفته باشد حدود باقيمانده وسيله نقشه بردار ترسيم و صورتجلسه اصلاحی که نمايانگر حدود جديد است وسيله نماينده تنظيم می گردد..(اصلاح سند)

اين صورتجلسه که نماينده آن را با عنوان صورتجلسه اصلاحی موضوع ماده 45 آئين نامه قانون ثبت تنظيم می نمايد می بايستی دارای مشخصات زير باشد:

ه- - چگونگی ازبين رفتن مقداری از ملک با ذکر علت بطور مشروح و مستدل در آن قيد شود..(اصلاح سند)

و - حدود اوليه ملک در آن مرقوم و سپس حدود جديد با توضيح لازم و چگونگی تغيير حاصله در وضعيت ملک در آن نوشته شود.

ز - صورتجلسه به امضاء نماينده و نقشه بردار و نيز نمايندگان مراجع ذيربط در صورت حضور در جلسه برسد و نيز متقاضی آن را امضاء نمايد.

بعد از تنظيم صورتجلسه بشرح فوق چنانچه ملک دارای سند مالکيت باشد پيش نويس سند جديد را نيز نماينده با حدود اصلاحی تهيه و مراتب را همراه با صورتجلسه و نقشه ضمن گزارشی به استحضار مسئول اداره می رساند..(اصلاح سند)

مسئول اداره پس از بررسی سوابق پرونده ثبتی و ملاحظه نقشه ترسيمی و تطبيق آن با حدود مندرج در صورتجلسه اصلاحی در صورتيکه اشکالی متصور نباشد دستور ثبت گزارش را در دفتر انديکاتور می دهد پيش نويس سند مالکيت را امضاء می نمايد و نيز دستور پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار را در صورت تعلق به حسابداری داده و پرونده را جهت انجام اقدامات بعدی به دفتر املاک ارجاع می نمايد..(اصلاح سند)

آنگاه گزارش نماينده ثبت دفتر انديکاتور می شود و پس از پرداخت فوق العاده نماينده و نقشه بردار وسيله حسابداری پرونده برای اقدام بعدی به دفتر املاک ارسال می شود..(اصلاح سند)

متصدی دفتر املاک مراتب اصلاح حدود را در ملاحظات دفتر املاک قيد و حدود اصلاحی جديد را ذيل همان ثبت و صفحه اوليه ثبت می نمايد. و پس از گواهی دفتر بازداشتی و ابطال سند مالکيت اوليه سند مالکيت جديد را تحرير می نمايد سپس دفتر املاک و پرونده را برای امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد..(اصلاح سند)

مسئول مربوطه پس از کنترل سند مالکيت جديد تحرير شده و ثبت دفتر املاک آن را امضاء می نمايد و پرونده تا مراجعه متقاضی به بايگانی ارسال می شود. پس از مراجعه متقاضی پرونده به حسابداری فرستاده می شود تا بهاء دفترچه سند مالکيت از او اخذ گردد و پس از پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت وسيله متقاضی و ضميمه نمودن فيش پرداخت به سابقه پرونده جهت تسليم سند به متقاضی مجددا به بايگانی اعاده می شود..(اصلاح سند)

در بايگانی سند مالکيت پس از نخ کشی و پلمپ در دفتر تسليم سند ثبت می شود و پس از احراز هويت مالک که معمولا با ملاحظه شناسنامه صورت می گيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد و در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود..(اصلاح سند)

شايان ذکر است چنانچه ملکی که قسمتی از آن در اثر اصلاحات از بين رفته تحديد حدود شده و زمان واخواهی آن هم بلامعارض سپری گشته ولی سند مالکيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحی در برگ تحديد حدود قيد و به امضاء نماينده و نقشه بردار و متقاضی می رسد..(اصلاح سند)

روش اجراي ماده 45 آئيننامه قانون ثبت

باتصويب طرح‌هاي هادي و جامع شهر‌ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد واحداث معابر و خيابان‌هاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديد الاحداث واقع و گاهي كل ملك و يا در بعضي از موارد قسمتي از آن در مسير معابر مذكور واقع مي‌گردند كه در اين هنگام ادارات ثبت حسب اطلاع خودشان يا اعلام شهرداري و يا مراجعه مالك موظف به اجراي ماده 45 آيينامه قانون ثبت به شرح زير مي‌باشد:.(اصلاح سند)

الف- چنانچه كل ملك قبل از درخواست ثبت در اثر موارد ياد شده از بين برود پس از اطلاع واصله كه به يك ياز طرق فوق الذكر صورت مي‌پذيرد بايستي پس از رسيدگي موضوع و معاينه محل توسط نماينده و نقش بردار واحراز واقعيت مراتب از بين رفتن ملك در دفتر توزيع اظهارنامه قيد شود.

ب- چنانچه ملك ثبت و آگهي‌هاي نوبتي و تحديدي آن منتشر و تحديد حدود هم شده باشد ولي سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد پس از معاينه محل و تنظيم صورت مجلس مراتب از بين رفتن ملك در اظهارنامه و صورت جلسه تحديدي قيد و به امضا نماينده و نقشه‌بردار و مسئول اداره مي‌رسد..(اصلاح سند)

ج- چنانچه ملك ثبت دفلتر املاك هم شده باشد پس از انجام معاينه محل و تنظيم صورت جلسه لازم مراتب از بين رفتن ملك در ستون ملاحظات دفتر املاك نيز قيد و سند مالكيت هم در صورت ارايه اخذ و باطل و ضميمه پرونده مي‌شود.

د- در صورتي كه قسمتي از ملك در اثر اصلاحات از بين برود و ملك هم ثبت شده و تحديد حدود آن هم به عمل آمده باشد اعم از اينكه نسبت به آن سند مالكيت صادر شده يا نشده باشد متقاضي هم تقاضا نمايد بدين ترتيب بايستي اقدام گردد:

1-     درخواست كتبي متقاضي.

2-دستور ثبت در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و ارجاع به نماينده و نقشه‌بردار و تعيين وقت معاينه محلي و اعلام به شهرداري جهت معرفي نماينده و حضور آن در روز مقرر در مورد املاك شهري و مراجع ديگر در خصوص املاك خارج شهر. عدم حضور نمايندگاه شهرداري يامراجع ديگر مانع از ادامه عمليات نخواهد بود.

3-ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

4-ضميمه نمودن پرونده توسط بايگاني و ارسال نزد نماينده و نقشه‌بردار.

5-عزيمت نماينده و نقشه‌بردار به محل در وقت تعيين شده با اتفاق نماينده مراجع مربوطه.

6-بررسي نماينده در محل و برداشت كروكي وضع موجود وسيله نقشه‌بردار و اعلام وقت مراجعه بعدي.

7-ترسيم نقشه وسيله نقشه‌بردار و تهيه صورت جلسه اصلاحي و پيش‌نويس سند مالكيت توسط نماينده در صورتي كه ملك داراي سند مالكيت باشد.

8-ارائه گزارش نماينده همراه با نقشه و صورت جلسه اصلاحي و پيش نويس سند توسط نماينده.

9-بررسي ودستور ثبت گزارش نماينده در دفتر انديكاتور و امضا پيش‌نويس و ارجاع به دفتر املاك جهت اقدام بعدي.

10-ثبت گزارش نماينده در دفتر انديكاتور.

11-ارسال پرونده به دفتر املاك جهت توضيح مراتب در دفتر املاك و ثبت پيش‌نويس سند مالكيت و تحرير سند وابطال سند مالكيت اوليه.

12-گواهي دفتر املاك بازداشتي.

13-مراجعه متقاضي جهت پرداخت بها سند مالكيت.

14-پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

15-امضا پيش‌نويس و سند مالكيت وسيله مسئول مربوطه.

16-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب و تحويل آن به متقاضي در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت مالك.

تذكر: در صورتي‌ كه ملك تحديد شده و زمان واخواهي آن بلامعارض سپري شده باشد و سند مالكيت نسبت به آن صادر نشده باشد مراتب صورتجلسه اصلاحي در برگ تحديد حدود قيد و به امضا متقاضي مي‌رسد.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

...


اصلاح سند،وکیل ملکی،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 نظر

در حال حاضر هیچ نظری داده نشده است

نظر بدهید

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب