اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
ممانعت از حق یا (جلوگیری از ورود به ملک،زمین ،خانه) گروه وکلای دادشید
ممانعت از حق یا (جلوگیری از ورود به ملک،زمین ،خانه) گروه وکلای دادشید

ممانعت از حق یا (جلوگیری از ورود به ملک،زمین ،خانه) گروه وکلای دادشید

ممانعت از حق (جلوگیری از ورود به ملک،زمین ،خانه،وکیل،وکیل دعاوی ملکی،نمونه دادخواست،نمونه شکوائیه)

ممانعت از حق : دعوی ممانعت از حق عبارت است از دعوی کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.منظور از حقوق ارتفاقی، آن دسته از حقوقی است که برای شخص، در ملک دیگری وجود داشته باشد (ماده 93 قانون مدنی) مثلاً در زمین یا خانه کسی، مجرای فاضلاب یا مجرای آب باران زمین یا خانه دیگری باشد.حق انتفاع عبارت از حقي است كه بموجب آن شخص مي‌تواند از مالي كه عين آن ملك ديگر است يا مالك خاصي ندارد استفاده كند (ماده 40 قانون مدني)در ممانعت از حق شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلكه مانع از آن می شود كه صاحب حق از حق خود استفاده كند.

سبق استفاده از حق:

در دعوای ممانعت از حق در ابتدا توجهی به مالکیت نمی شود و همین که ثابت شود کسی که مدعی ممانعت از حق شده است قبل از حادث شدن ممانعت خوانده دعوا ملک در تصرف او بوده است و به نحو غیر قانونی و به طریقی غیر از مراجع رسیدگی ککنده قانونی از تصرف وی خارج شده است .بنابراين چنانچه خواهان نتواند ثابت کند که موضوع دعوي قبل از خارج شدن ملک از تصرف وي ، در تصرف و مورد استفاده او بوده و بدون رضايت وي و به غير وسيله قانوني از تصرف او خارج شده است ؛ و از آن سو دادگاه احراز کند خوانده در محل ، تصرف آبا و اجدادي داشته ، موردي براي رسيدگي به مالکيت و اختلاف در آن وجود ندارد و دعوي مطروحه تحت عنوان تصرف عدواني به لحاظ عدم تحقق شرائط اثبات دعوي ، رد خواهد شد.

صلاحیت محلی دادگاه

مطابق با ماده12 قانون آئین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت ، مزاحمت ،ممانعت از حق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .
توجه شود که در این دعوی ارسال دادخواست به مرجع صالح از طریق دفاتر خدمات قضائی صورت می گیرد ، فلذا جهت ثبت و ارسال دادخواست به دادگاه ، به همراه مدارک مربوطه و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی ، ابتدا به این دفاتر مراجعه نمائید.

این جرم کیفری رسیدگی می‌شود یا حقوقی؟

واقعیت این است که به هردو شیوه رسیدگی می‌شود. در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1352 این دعوای حقوقی تلقی می‌شد ولی رسیدگی به آن و حتی صدور حکم به دادسرا تفویض شده بود و این تنها موردی بود که دادسرا به یک دعوای حقوقی رسیدگی و حکم صادر می‌کرد. بعدها در ماده 134 قانون تعزیرات 1362 و در حال حاضر در مواد 690 الی 694 قانون مجازات اسلامی‌1375 این عمل جرم تلقی و مقام قضایی ملزم به تعقیب کیفری مرتکب شده و بدواً باید دستور متوقف ماندن عملیات تصرف عدوانی را صادر کند. از سوی دیگر، مواد 158 الی 177قانون آئین دادرسی مدنی سال 1379 نیز به دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق اختصاص یافته‌اند.

نکته:

  1. خواهان در دعوي ممانعت از حق بايد اثبات نمايد كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و مورد استفاده وي بوده و بدون رضايت او و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده است.
  2. در دعوي ممانعت از حق، ارائه سند مالكيت، دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آنكه طرف مقابل سابقه تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگري ثابت نمايد.
  3. دادگاه در صورتي رأي به نفع خواهان صادر مي نمايد كه به طور مقتضي احراز كند كه خوانده، ملك را عدواناً تصرف و يا مزاحمت و ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
  4. موضوع دعوا باید بدون رضايت خواهان و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده باشد.
  5. ممانعت از حق را مي توان از طرق مختلف در قالب یک: دعوي حقوقي مطابق مقررات فصل هشتم مواد158 به بعد آئين دادرسي مدني مصوب 1379 يا دو: مطابق مقررات قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب سال 1352 يا سه: به صورت شکايت کيفري مطابق ماده 690 قانون مجازات اسلامي ، طرح و اقامه نمود.
  6. ادله اثبات دعوا عبارتند از : اقرار . سند . شاهد .امارت و قسم . شما میتونید یك استشهادیه محلی تهیه كنید و یا از دادگاه درخواست صدور قرار تحقیق محلی کنید .
  7. بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این اسنت، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس110 اقدام نمائید
  8. طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرتكب این جرم به حبس از یك ماه تا یك سال محكوم می شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتكاب جرم محكوم می كند.

نمونه دادخواست رفع ممانعت از حق

رياست محترم مجتمع قضايي "نام شهرستان محل وقوع ملك"

با سلام احترماً به استحضار مي‌رساند:

به موجب کپی سند مالکیت شماره............. پلاک و پلاکهای ثبتی شماره............/............ بخش شماره و نام شهرستان واقع در نشانی ............. در مالکیت اینجانب / اینجانبان قرار دارد. نظر به اینکه خوانده/ خواندگان با اقدامات خود دایر بر ذکر موارد اقدامات از استفاده اینجانب از پلاک تحت مالکیتم ممانعت به عمل می آورد و به این وسیله نیز ضمن تضییع حقوق حقه ام موجب ورود، خسارات نیز شده است  فلذا مستنداً به ماده 159 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 331 قانون مدنی صدور حکم به رفع ممانعت از حق و جبران خسارت وارده به میزان............ ریال به انضمام جمیع خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

امضاء

نمونه شکوائیه ممانعت از حق

رياست محترم مجتمع قضايي "نام شهرستان محل وقوع ملك"

با سلام احترماً به استحضار مي‌رساند:
اینجانب مالک شش دانگ یک قطعه زمین به شماره پلاک ثبتی ........................ واقع در ..................... و مساحت ................. متر مربع، مطابق مدارک موجود هستم. مشتکی عنه در تاریخ ................. عمدا، و با علم و اطلاع از تعلق ملک به اینجانب، با اقداماتی شامل ......................... مزاحم بنده در استفاده از ملک مزبور شدند. تذکرات مکرر اینجانب به مشتکی‌عنه مبنی بر رفع مزاحمت حق هیچ حاصلی نداشته و ایشان به این امر مداومت می‌نمایند. فلذا با عنایت به شرح موضوع با کیفیت فوق و مطالب معنونه و ادله اینجانب شامل: 1- استشهادیه 2- شهادت شهود و با توجه به اینکه فعل ارتکابی مشتکی‌عنه از مصادیق بارز ماده 690 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده) می‌باشد، تعقیب و مجازات ایشان به اتهام مزاحمت و رفع مزاحمت مشارالیه مورد استدعاست. قبلا از بذل عنایت جنابعالی کمال تشکر را دارد. همچنین با توجه به خسارات وارده به اینجانب که مبلغ .............. ریال است، بدوا تقاضای صدور و اجرای فوری تامین خواسته را دارم.

امضاء

...


ممانعت از حق،وکیل،وکالت،موسسه-حقوقی،ملک،زمین،اختلاف ملکی،عکس،عکس-نوشته،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب