اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر)
رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر)

رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر)

 رابطه نامشروع نمونه پرونده (رابطه،دوست دختر،دوست پسر،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

رابطه نامشروع: وقتی زن و مردی که رابطه همسری با هم نداشته باشند یا دختر پسری که هنوز ازدواج نکرده اند  رابطه دوستی وجود داشته باشد  به این دوستی رابطه نامشروع گفته می شود.رابطة نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا از دیدگاه فقهی، حرام و از دیدگاه حقوقی، جرم و مجازات آن تعزیر است. در فقه و حقوق تعریف جامع و مانعی از این دو موضوع ارائه نشده است. و معمولا موارد زیر در قانون رابطه نامشروع حساب می شود پس مواظب رفتار خود باشید  تا گرفتار قانون نشوید.(رابطه نامشروع)

1-اگر چنانچه روابط بین مذکر و مونث که به سن بلوغ رسیده‌اند از طریق شرعی آن یعنی جاری شدن صیغه نباشد، رابطه نامشروع است که این رابطه اعم از این هم می‌شود که در کافی شاپ، چای خوردن و قدم زدن در پارک باشد  یا تنها بودن دختر و پسر در خودرو که البته عموما جوان‌ها از آنان بی اطلاع هستند.(رابطه نامشروع)

2-داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه : در مورد داشتن رابطه تلفنی و پیامك عاشقانه و حتی مستهجن در رویه قضایی فعلی متاسفانه با باز گذاشتن دست قضات در مواد قانونی مربوطه، آنها می‌توانند نسبت به این موارد علی الخصوص در مواردی كه شاكی خصوصی داشته باشد و تقاضای پی گیری کرده باشد حكم به مجازات متهمین صادر کنند.(رابطه نامشروع)

نمونه یک پرونده رابطه نامشروع:

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده:

طبق گزارش مامورينكه بدين شرح درمورخ ... حسب اطلاع واصله مبني بر مورد منكراتي واقع در جاده ...... مامورين به محل اعزام و سه نفر متهم ياد شده فوق را به اتهام ارتباط نامشروع دستگير و انتقال نمودند كه مراتب طي تماس تلفني يا داديار كشيك دادسرا به عرض ايشان رسيد كه مقرر فرمودند متهمان تا فردا صبح تحت نظر باشند و فردا به همراه پرونده به دادسرا اعزام گزدند كه هر سه نفر تحت نظر بودند ضمناً‌فرد مونث ياد شده داراي دو فقره سابقه ( رابطه نامشروع و بد حجابي ) است لذا مراتب جهت هرگونه كسب تكليف به دادستان ارجاع مي شود و سپس پرونده جهت رسيدگي به دادياري ارجاع ميگردد.(رابطه نامشروع)

اظهارات متهمين در دادسرا:

....؛ حسب گزارش مامورين انتظامي متهم هستيد به ارتباط نامشروع چه دفاعي داريد؟قبول ندارم من از ....  آژانس گرفتم و آقاي .... راننده آژانس و آقاي .... دوست ايشان مي باشد و با يكذيگر آمدند كه در رانندگي به يكديگر كمك كنند ، در جاده تصادف كرديم و قرار شد ماشين تعمير شود كه من داخل ماشين نشسته بودم ... سپس متهم به عنوان آخرين ميگويد كه قبول دارم ولي اشتباه كردم و تنها آمدم ولي كار داشتم كه به .... آمدم.(رابطه نامشروع)

....؛ حسب گزارش مامورين انتظامي متهم هستيد به ارتباط نامشروع در حد خلوت چه دفاعي داريد؟ قبول ندارم من عازم ...... بودم ايشان مي خواست اين خانم را دربستي به ..... بياورد كه از خانم سوال كردو خانم قبول كرد و متهم به عنوان آخرين دفاع گفت من ارتباطي با موضوع نداشتم.(رابطه نامشروع)

.....؛ حسب گزارش مامورين انتظامي متهم هستيد به ارتباط نامشروع در حد خلوت كردن در اتومبيل چه دفاعي داريد؟من آژانس خانوادگي ايشان هستم و ايشان براي كاري ميخواستند به ..... بيايند ومن ايشان را رساندم و آقاي .... هم چون مي خواستند به ...... بيايند و كار داشتند و ما در راه بازگشت به .... بوديم كه تصادف كرديم من حتي پول كرايه اي كه از اين خانم گرفتم بابت تعمير ماشين دادم . متهم به عنوان آخرين دفاع بيان ميدارد من قبول ندارم من رابطه نامشروع نداشتم.(رابطه نامشروع)

صدور قرار اعدادي:

داديار پس از بازجويي از متهمين هريك را با صدور قرار قبولي كفالت به مبلغ ده ميليون تومان تا ختم تحقيقات و اجراي حكم ازاد مي نمايد.(رابطه نامشروع)

صدور قرار نهايي:

قرار مجرميت متهمين مستندبه بند ك ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب صادر گرديد و متعاقب آن كيفر خواست متهمين بنا به دلايل گزارش مامورين انتظامي و اظهارات و دفاع هاي متهمين و ساير محتويات پرونده به استناد ماده 627 قانون مجازات اسلامي صادر گرديد.

 پرونده با صدور كيفر خواست به دادگاه شعبه 121 ارسال ميگردد.(رابطه نامشروع)

صورت جلسه ( 20/9/92) :

در وقت مقرر جلسه شعبه 121 عمومي جزايي .... تشكيل ، نماينده دادستان حضور دارد و بيان مي دارد كه مطالب به شرح كيفرخواست تقدمي است ولي متهمان حضور ندارند موجبات رسيدگي فراهم است. سپس دادگاه به شرح ذيل مبادرت به صدور راي مي نمايد.(رابطه نامشروع)

راي دادگاه:

در خصوص اتهام ... ، .... ، و خانم .... دائر بر ارتباط نامشروع در حد خلوت كردن با نامحرم كه با عنايت به محتويات پرونده و اقرار ضمني متهمان و گزارش مامورين نيروي انتظامي يزه انتسابي محرز و مسلم است لذا مستنداً به ماده 637 قانون مجازات اسلامي و رعايت بند 5 ماده 22 همان قانون به لحاظ وضع خاص متهم هر يك از متهمان را به پرداخت دو ميليون ريال جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم ميگرددكه براي مدت دو سال معلق ميگردد كه در صورت تكرار جرم علاوه بر اجراي مجازات بزه جديد مجازات معلق نيز اجرا ميگردد. راي صادره حضوري و ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض درمحاكم تجديدنظر ميباشد.(رابطه نامشروع)

تحلیل حقوقی پرونده:

1- ماده 637 قانون مجازات اسلامي مقررميدارد هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد مرتكب روابط نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل مضاجعه شوند به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد كه اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير ميشود.(رابطه نامشروع)

به نظر عده اي از حقوق دانان عرض از روابط نامشروع آن نوع عمل حرامي است كه منتحي به اينجاد رابطه جنسي زن و مرد نامحرم به طور مادي و فيزيكي نكرديده باشد نظير مكالمه تلفني گردش نمودن و صحبت كردن با نامحرم به قصد شهوت راني در مقابل عده اي عقيده دارندكه مرتكيبن بايستي اقدام به انجام فعل حرام از طريق فيزيكي و لمس و به حد زنا نرسيده باشد و صرف صحبت زن ومرد نامحرم را نميتوان رابطه نامشروع نامگذاري و مجازات نمود.

از طرفي كه نظريه مشورتي 7/3880-19/4/81 اذعان دارد كه صرف مكالمه تلفني ، قدم زدن در پارك يا خيابان ، مكاتبه .... رابطه نامشروع به شمار نمي آيد.

2- در پرونده مطروحه اركان جرم فوق الذكر توسط دادگاه احراز و اظهارات غير موجه و عدم ارائه دلايل اطمينان آور از ناحيه متهمين تشخيص را دچار خدشه نساخته و همچنين سابقه زن متهم نيز اگرچه دليلي بر اثبات جرم نمي باشد و لي اماره بر صحت گزارش مامورين انتظامي مي توان تلقي نمود.(رابطه نامشروع)

3- مقصود از تعليق در قانون مجازات اسلامي دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . چه شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه او به حال تعليق در آمده است ( ماده 9 قانون تعليق اجراي مجازات ) .

ماده 10 قانون مزبور تكليف عدم رعايت شرط مزبور را تعيين و اعلام نموده است كه " اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق و قطعي شده از تاريخ صدور حكم تعليق در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جنحه يا جنايات جديدي شود ، به محض قطعي شدن حكم اخير و مشروط بااينكه محكوميت جنحه جديد محكوميت موثر باشد تعليق اجراي مجازات سابق ملغي خواهد شد و بايد دادگاهي كه حكم تعليق را صادر كرده الغا آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجرا گردد " .(رابطه نامشروع)

...


قانون،رابطه نامشروع،حقوق،موسسه-حقوقی،جرم،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس-نوشته،مشاوره-حقوقی،رایگان،شلاق،دوست-دختر


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب