اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی)
نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف(وکیل اجرت المثل،وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت)

اجرت المثل: در تعریف حقوقی اجرت می‌توان گفت: «اگر كسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی كه منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره‌ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می‌شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالك باشد خواه بدون اذن او».

اگر کسی از مال دیگری استفاده کند و عین مال با استفاده کردن باقی باشد و از بین نرود مانند استفاده از اتومبیل یا خانه یا ملک دیگری و بین استفاده کننده و صاحب آن عقدی منعقد نشده باشد استفاده کننده بابت آنچه که استفاده کرده به صاحب مال بدهد. به وجهی که بابت این استفاده پرداخت می شود اجرت المثل گویند. برای تعیین اجرت المثل با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال، نوع استفاده، عین مال، و ... مبلغی برای مدت استفاده در نظر گرفته می شود. در مقابل اجرت المثل اجرت المسمی قرار داد یعنی اجرتی که طرفین بر آن توافق کرده اند.

اجرت المثل در حقوق یعنی بهاء و ارزش چیزی یا کاری یا تعهدی که قبلا بین طرفین یک رابطه حقوقی خارج از قرار داد از طرف کارشناس یا قاضی تعیین می گردد.به این مفهوم که در صورت وجود قرارداد و تعیین میزان بهاء یا ارزش کالا یا خدمات و پیش بینی آن در قرار داد به طبع طبق همان قرارداد میزان طلب یا بدهی تعیین می گردد که در اصطلاح حقوقی به آن اجرت المسمی می گویند اما اگر در قرارداد نرخ تعیین نشده یا اساسا قراردادی وجود نداشته باشد(مثل رابطه زن و شوهری) نرخ طلب یا بدهی بر اساس نرخی است که کارشناس یا قاضی بر اساس مثل آن در عرف تعیین میکند که در اصطلاح حقوقی می گویند اجرت المثل.(یعنی مثل همین کار در عرف و عادت چه مبلغی است)

نمونه پرونده مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

گردشکار و توضيحات پرونده:

احتراما به استحضار جنابعالی می رساند اینجانبان ... و ... بموجب سند رسمی به شماره ثبتی ... مالکین رسمی شش دانگ زمینی به مساحت 12000متر مربع واقع در ....  می باشیم که شهرداری .... با این ادعا که مقداری از این زمین (2000 متر)در طرح آزادسازی برای احداث بلوار قرار دارد آن را بدون رضایت مالکین در سال 1367 تصرف کرده و تا کنون توافقی با مالکین مبنی بر پرداخت معوض یا بها آن نکرده است و مضافا بر اینکه هیچگونه اجرتی بابت ایام تصرف به اینجانبان ایدا ننموده است. لذا مستندا به ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 29/08/1367 ، ماده واحد قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/1370 و ماده 1 لایحه قانون خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداری ها مصوب 3/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران صدور حکم مبنی بر پرداخت بهاء عادله به نرخ روز و اجرت المثل ایام تصرف با احتساب کلیه خسارات قانونی مورد استدعاست.(اجرت المثل)

کپی مصدق سند مالکیت(رسمی) که مالکی در تاریخ 1352 و1360 به اسم .... را به هر 2 خواهان به صورت(اشاعه)انتقال داده است ضمیمه شده است.

وقت رسيدگي تعين:

 وقت رسیدگی تعیین شده، دادگاه از اداره ثبت استعلام کرده که آیا خواهان ها مالک هستند یا خیر؟ اداره ثبت سهم هر یک را نیز مشخص کرده است.

لايحه شهرداري:

ابلاغ به شهرداری به مسئول دفتر شهردار می گردد. آقای .... به عنوان نماینده حقوقی شهرداری جهت اداء  توضیحات و پیگیری پرونده از جانب شهردار، معرفی می گردد. جلسه رسیدگی تشکیل می شود.(اجرت المثل)

صورتجلسه:

 هیچ یک از طرفین لایحه دفاعیه تقدیم نمی نمایند. آقای ... اظهار می دارد شهرداری سال 67 بدون اطلاع ما اقدام به تخریب دیوار باغ و درختان و سایر پلاک های مجاور نمود و بلوار فلان را احداث نمودند. حال تقاضای بهای زمین و خسارات ناشی از تخریب درختان را می خواهم، خواهان های دیگر هم اظهاری نداشتند. در مقام دفاع ....... تأیید می نماید اما نسبت به درختان می گوید اطلاعی ندارم. خواهان ها برحسب مالکیت مشاعی خود تقاضای پرداخت بها را دارند.(اجرت المثل)

ارجاع به كارشناس:

قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر می شود. میزان خسارت، اجرت المثل و سهم هر یک از خواهان ها درخواست شده است.

نظریه کارشناس:

 با توجه به مراتب موصوف 1.مجموعا مقدار 6/2032 متر مربع از پلاک ثبتی فلان طبق محدوده مشخص شده در تصویر ماهواره ای پیوست در مسیر احداث بلوار قرار گرفته است.2.با در نظر گرفتن اینکه شش دانگ پلاک موضوع خواسته ملک موروثی می باشد از مجموع مساحت قرار گرفته در مسیر مقدار 855 متر مربع در سهم هر یک از خواندگان ردیف اول و دوم و مقدار 5/322 متر مربع در سهم  فرزانه  قرار می گیرد.(اجرت المثل)

اعتراض به نظريه كارشناسي:

از سوی شهرداری به نظریه اعتراض شده است به این صورت که اولا به موجب مندرجات کپی سند پیوست دادخواست در صفحه نقل و انتقالات قید گردیده میزان دو هزار متر مربع از کل متر 6/12604 پلاک ثبتی ... بخش .... به موجب سند 17470 مورخ 1/11/72 به نحوه اشاعه متعلق به آقاي ..... است و مابقی نیز پس از کسر میزان مالکیت آقاي ....  طی سند شماره فلان مورخ 2/10/90  به .... و ..... منتقل گردیده. بنابراین مالکیت خواهان ها در پلاک موصوف به نحو اشاعه است و طرح دعوی قبل از مشخص شدن سهام مفروزی و ارائه تقسیم نامه معتبر فی مابین مالکین فاقد وجاهت قانونی است!(اجرت المثل)

دادگاه می گوید این اعتراض ماهیت قضایی داشته و موثر در مقام نیست.

تعيين كارشناس مرضي الطرفين:

دادگاه به هریک از طرفین می گوید کارشناس تعیین کنید و یکی هم مرضی الطرفین آقای ...... به وکالت شهرداری ..... وارد پرونده می شود، پرونده را مطالعه می کند. طرفین کارشناس انتخاب می کنند. دستمزد را پرداخت می نمایند وکارشناسان نیز نظری مشابه نظ رقبل می دهند(هرمتر 000/450 ریال و بابت 6/2032 متر مبلغ 000/670/914 ریال ).خواهان ها قسمت دوم دادخواست را در ارتباط با اجرت المثل به همراه خسارت ناشی از تخریب دیوار و درختان را استرداد می نمایند.(اجرت المثل)

رأی دادگاه:

در خصوص دعوی آقایان .... و ...... بطرفیت شهرداری ... با وکالت آقای ...... به خواسته مطالبه بهای دو هزار متر زمین واقع در پلاک .... بخش ... ثبت به لحاظ وقوع آن در مسیر خیابان به انضمام اجرت المثل ایام تصرف وخسارات دادرسی، نظر به اینکه 1. حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد واملاک عملیات ثبتی آن پلاک خاتمه یافته و آنان مالک رسمی آن پلاک می باشند.2.اداره خوانده به قرارگرفتن آن پلاک در مسیر خیابان منتهی به میدان .... اقرار نموده است.3. حسب نظریه کارشناس که مصون از اعتراض موثر اصحاب دعوی باقی مانده مجموعا 6/2032 متر مربع از پلاک مرقوم در مسیر احداث بلوار موصوف واقع شده است.4.هیأت سه نفره کارشناسی بشرح نظریه ابرازی مبادرت به ارزیابی بهای سهام هر یک از خواهان ها نموده اند.5. خوانده صرفا مدعی توافق با مالکین و عدم دسترسی به مدارک مربوطه شده لیکن چون این دفاعیات مدلل نبوده، دادگاه ضمن رد دفاعیات ایشان دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 1لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت وشهرداری و ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه  املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1.هفتصد و شصت و نه میلیون و پانصدهزار ریال در حق آقاي......هجده میلیون و دویست ونود هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. نسبت به اجرت المثل و خسارات ناشی از تخریب دیوار و اشجار نظر به استرداد دعوی از سوی خواهان ها با استناد بند ب م 107 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می گردد. این رأی حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان است.(اجرت المثل)

تحلیل حقوقی پرونده:

 این رای به درستی اصدار یافته است و این مزیت را دارد که دادگاه صغری های قضیه را مرتب کرده است و به کبری رسیده است و چگونگی استدلال خود را مشخص نموده است.

ماده یک لايحه قانوني خرید اراضی و املاک مورد احتياج دولت و شهرداريها مصوب 03/09/1358 بیان می دارد: «در موارديكه وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي يا وابسته بدولت يا شهرداريها براي ايجاد يا توسعه موافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن يا خيابان، توسعه معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و غيره براي مصارف عمومي احتياج به خرید اراضی و املاک اشخاص داشته باشند و در انجام معامله يا تعيين قيمت با مالك توافق نشود يا ملك مجهول المالك باشد مي توانند به ترتيب در اين قانون با پرداخت قيمت عادله آنرا تملك نمايند مشروط باينكه اجراي طرح مورد نظر در محدوده يا مسير معين ضروري باشد بنحويكه انجام آن در محل ديگر ميسر نبوده يا موجب خسارت عمده اي گردد.»

ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها نیز مقرر می دارد: «در كليه قوانين و مقرراتي كه شهرداريها مجاز به تملك ابنيه، املاك و اراضي قانوني مردم مي‌باشند در صورت عدم توافق بين‌شهرداري و مالك، قيمت ابنيه، املاك و اراضي بايستي به قيمت روز تقويم و پرداخت شود. تبصره 1 - قيمت روز توسط هيأتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري و مورد وثوق كه يك نفر به انتخاب شهرداري و يك نفر به انتخاب‌مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين مي‌باشد تعيين خواهد شد، رأي اكثريت هيأت مزبور قطعي و لازم‌الاجرا است.»

...


قانون،اجرت المثل،حقوق،موسسه حقوقی،وکیل،وکالت،وکیل زمین،وکیل ملک،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسطو مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب