اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
گرفتن مهریه نمونه پرونده (وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه)
گرفتن مهریه نمونه پرونده (وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه)

گرفتن مهریه نمونه پرونده (وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه)

نمونه پرونده گرفتن مهریه(وکیل مهریه،مطالبه مهریه،مشاوره مهریه،وکالت مهریه)

گرفتن مهریه

مختصری در خصوص مهریه:

گرفتن مهریه : مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. این هدیه و بخشش که از طرف مرد انجام می‌شود، امروزه به هدف پایبندی به لوازم زندگی مشترک و ارتباط زناشویی یا ضامنی برای حق طلاق زن است. در آموزه‌های دینی برای مهریه، مقدار معینی تعیین نشده‌است، بلکه این امر به توافق زن و مرد بستگی دارد. همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی واجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.(گرفتن مهریه)

مهر المسمی

مهر المسمی: مهری است که زن و شوهر قبل از انعقاد عقد نسبت به مقدار و میزان آن توافق نموده و آن را در عقد ذکر می‌کنند. تعیین میزان مهر مطابق ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی منوط به تراضی طرفین است و محدودیتی در این خصوص در قانون پیش‌بینی نشده‌است؛ و طبق ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی، مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود، معلوم باشد (ماده ۱۰۷۹ قانون مدنی).

شرایط مهر المسمی:

  • دارای ارزش مالی و اقتصادی باشد
  • قابل تملک و نقل و انتقال باشد
  • مشخص و معلوم باشد
  • معین و تصریح شده باشد
  • دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد
  • شوهر قدرت تسلیم مهریه را داشته باشد.

مهرالمثل:

اگر در زمان انعقاد عقد راجع به مهریه توافق نشده یا اینکه مهریه نوعی تعیین گردیده که مطابق قانون نبوده، ولی عمل زناشوئی بین زوجین رخ داده‌است، در این حالت بر اساس عرف و عادت محل و وضعیت خاص زوجه مانند تحصیلات، سن، شغل و امثال آن مهریه‌ای هم شأن زنان مشابه وی تعیین می‌گردد که به این نوع مهریه مهرالمثل می‌گویند.(گرفتن مهریه)

بررسی یک پرونده مطالبه مهریه گرفتن مهریه:

شرح دادخواست :

زوجه خانم سالومه ساسانیان در مورخ .... با وکالت آقای ..... دادخواست مطالبه مهریه به تعداد 300 عدد سکه طلای بهار ازادی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به طرفیت زوج آقای ..... را تقدیم دادگاه خانواده نمود و همچنین زوجه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را هم تقدیم دادگاه نمود .(گرفتن مهریه)

ابلاغ اخطاریه

در مورخ .... از طرف دادگاه برای زوج و زوجه و وکیل زوجه اخطاریه ابلاغ شد تا در مورخ ..... در شعبه ... حاضر گردند .(گرفتن مهریه)

تشکیل دادگاه

دادگاه در مورخ ..... در وقت مقرر تشکیل گردید و بدین شرح رای صادر نمود:

در خصوص دعوی خواهان با وکالت آقای ....... به طرفیت خوانده آقای ...... به خواسته صدور حکم به پرداخت مهریه زوجه به تعداد 300 عدد سکه طلای بهار آزادی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت و تعلق مهریه مزبور به خواهان و اشتغال ذمه خوانده و اقرار صریح زوج مدیونیت وی محرز می شود دادگاه مستندا به م 1082 ق . م و مواد 198 و 511 و 514 ق . آ . د . م حکم به پرداخت اصل خواسته و مبلغ .... بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب ناشی از طرح دعوای فوق در حق خواهان صادر و اعلام می کند رای صادره با توجه به اقرار خوانده حضوری و قطعی است نظر به استرداد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به موجب لایحه شماره .... از طرف خواهان مستندا به بند الف م 107 ق . ا . د . م قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است .(گرفتن مهریه)

صدور اجرائیه

در مورخ .... اجرائیه توسط واحد اجرای احکام صادر گردید که طبق آن محکوم علیه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ آن را به موقع اجرا گذارد و ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد و مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از آن میسر باشد و اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه ندانست باید ظرف 10 روز صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند اگر مالی ندارد صریحا اعلام کند . هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور معلوم شود که قادر به اجرای حکم بوده ولی برای فرار از پرداخت ، اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود را داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر شود به مجازات حبس از 61 روز تا 6 ماه محکوم می شود .(گرفتن مهریه)

متن دادخواست اعسار خوانده

در مورخ .... خوانده دادخواست اعسار از پرداخت دفعتا واحده مهریه و عنداللزوم تقسیط و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را تقدیم دادگاه کرد و اعلام نمود که به علت اتهام محکومیتهای مالی ( مهریه ) در زندان است و تمام اموالش را از دست داده است لذا طبق م 3 ق محکومیتهای مالی مصوب 1377 در خواست اعسار به تقسیط نسبت به مهریه را دارد .(گرفتن مهریه)

ابلاغ اخطاریه

در مورخ ... از طرف دادگاه برای زوجه ( خواهان ) و زوج ( خوانده ) در زندان ... اخطاریه ابلاغ شد تا در مورخ ..... در شعبه .....حاضر شوند.(گرفتن مهریه)

رای دادگاه

در مورخ ..... جلسه دادگاه در وقت مقرر تشکیل گردید و دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و بدین شرح رای صادر نمود.(گرفتن مهریه)

در خصوص دادخواست اقای ..... به طرفیت خانم ...... به خواسته اعسار از پرداخت دفعتا واحده مهریه و عنداللزوم تقسط مهریه با توجه به اینکه خواهان به موجب دادنامه .... محکوم به پرداخت مهریه به تعداد 300 سکه گردیده است و رای هم قطعی می باشد و محکوم علیه در جهت اجرای ماده 2 ق . نحوه محکومیتهای مالی در زندان می باشد با توجه به اینکه خواهان اعلام نموده در پیک موتوری شاغل است و قادر است هر دو ماه یک سکه تا استهلاک کامل مهریه را پرداخت کند و خوانده هم اعلام نموده که حاضر است 50 سکه را دفعتا دریافت کند و ما بقی را به مدت پنج سال تعلیق کند و چنانچه در مدت پنج سال خوانده هیچ مزاحمتی برای وی نداشت ما بقی مهریه را بذل نماید دادگاه با توجه به اوضاع حاکم بر قضیه و استماع شهادت شهود و در حبس بودن زوج به لحاظ عجز از پرداخت مهریه مستندا به م 3 و 16 ق . نحوه اجرای محکومیتهای مالی و آئین نامه اجرایی آن و مواد 20 و 21 ق . اعسار و ماده 1084 ق . م حکم به پرداخت مهریه از طرف زوج به زوجه به نحوی که ماهیانه 1 سکه بپردازد می دهد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.(گرفتن مهریه)

تحلیل حقوقی پرونده:

به نظر می رسد که در رای صادره قاضی محترم هیچ توجهی به خواسته زوجه نداشته اند و تمام مهریه را به صورت اقساط تعیین کرده اند در حالیکه با توجه به صراحت ماده قانونی 1082 ق. م که اعلام می کند به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصری در آن نماید و اینکه باید در تعیین تکلیف نسبت به اموال به هر جهت نظر مالک آن مال را جویا شد و گونه ای تعیین تکلیف شود که مالک متضمن ضرر و زیانی نگردد و بتواند به نحو احسن از منفعت مالش بهره مند گردد ولیکن در رای صادره هیچ توجهی به خواسته مالک مهریه که همانا زوجه می باشد نشده و صرفا بر مبنای درخواست و نظر بدهکار و مدیون که زوج می باشد رای صادره شده است . بهتر بود که حداقل چند سکه بابت پیش پرداخت برای زوجه در نظر گرفته می شد هر چند که زوجه هم از تعداد 300 سکه خواهان پرداخت 50 سکه به عنوان پیش پرداخت شده و حدود 250 سکه را در صورت عدم مزاحمت در مدت پنج سال به زوج بذل می کرده که هیچ توجهی به آن نشده است.(گرفتن مهریه)

...


قانون،گرفتن مهریه،موسسه حقوقی،دادشید،وکیل،وکالت،مهریه،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل مهریه،طلاق،وکیل طلاق


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب