اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک
نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک

نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک

نمونه پرونده بی احتیاطی پزشک ، اشتباه پزشک ، سهل انگاری پزشک

بی احتیاطی پزشک : مسئولیت پزشکی از مسائل اخلاق حرفه‌ای پزشکی و از مسائل اساسی است که در حقوق پزشکی مطرح است. این مسئله در رابطه پزشک و بیمار و تمامی کارهایی که پزشک برای معالجه بیمار انجام می‌دهد مطرح می‌شود. در نگرش حقوقی، رابطه پزشک و بیمار به منزله قراردادی است که میان آن دو بسته شده و به استناد این رابطه حقوقی، پزشک به عنوان طرف فعال این رابطه، همانطور که در برابر خدمات علمی خود که نفعی یا درآمدی، طبق قرارداد عاید وی می‌گردد، مکلف به انجام تکالیفی است که در حقوق به آن مسئولیت گفته می‌شود. (بی احتیاطی پزشک)

بنابراین، مقصود از مسئولیت گستره معنایی حقوقی این واژه‌است که آثار و پیامدهای حقوقی به دنبال دارد. طبق این اصل پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت‌های علمی اش، برطبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفط اسرار این رابطه (اسرار پزشکی) و عدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حدتوان و منطقی خود را بنماید و هرگونه «خطا و قصور» از سوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود. در واقع زمانی که بیمار و پزشک قراردادی و رابطه‌ای حقوقی بین خود منعقد می‌کنند، پزشک در زمینه درمان و معالجه و انجام یا ترک اعمال معالجه‌ای دارای مسئولیت حقوقی و قانونی می‌گردد و در صورت بروز قصور یا خطا پزشک متوجه مسئولیت حقوقی و کیفری، برحسب مورد، خواهد شد. دراین میان محدوده و گستره مسئولیت پزشکی، مبانی تحقق و شرایط و قوانین بروز مسئولیت قضایی و و مسائلی از این قبیل، تحت عنوان «مسئولیت پزشکی» در قلمرو حقوق پزشکی مطرح شده و مورد مطالعه قرار می‌گیرد.(بی احتیاطی پزشک)

بررسی یک پرونده بی احتیاطی پزشک در انجام عمل

گردشکار پرونده و توضيحات کامل پرونده:

شکوائیه(بازجویی): موضوع: سهل انگاری و بی احتیاطی در انجام عمل جراحی منتهی به صدمه ی بدنی غیر عمدی؛ احتراماً به استحضار میرساند فرزند اینجانب .... در پی مراجعه به دکتر متخصص چشم پزشك ، متشکی عنه محترم مورد عمل جراحی قرار گرفته و متأسفانه در اثر سهل انگاری و بی احتیاطی در امور پزشکی منجر به اصلاح پیش دفورمیتی شده که نتیجتاً پسر اینجانب از ناحیه ی  چشم ، دچار صدمه گردیده و منجر به كوري چشم ايشان گرديده و مستنداً رأی قطعی هیئت بدوی انتظامی شعبه دوم نیز به پیوست تقدیم می گردد. همچنین تقاضای ارجاع به پزشکی قانونی مورد تقاضاست. با تقدیم این شکواییه به محضر محترم دادگاه تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری متشکی عنه مورد استدعاست، در ضمن متعاقباً دادخواست مطالبه ی ضرر و زیان ناشی از جرم به دادگاه محترم تقدیم خواهم نمود( در ضمن عند اللزوم پرونده کلاسه ..... شعبه دوم هیئت بدوی انتظامی مورد بررسی قرار گیرد).(بی احتیاطی پزشک)

 

رأی شعبه دوم هیئت بدوی انتظامی(نظام پزشکی) :

رای ضمیمه شده بدین شرح است : در خصوص تخلف انتسابی به ..... ، شماره نظام پزشکی ...... دایر بر سهل انگاری در امور پزشکی منجر به اصلاح پیش از حد دفورمیتی موضوع کیفرخواست شماره .... مورخ ..... صادره از دادسرای انتظامی نظام پزشکی .... هیئت با عنایت به محتویات پرونده، ملاحظه مفاد کیفرخواست صادره و باتوجه به شکایت آقای ...... و مدافعات انجام شده متشکی عنه و محتویات پرونده بالینی نظریات کارشناسی تحصیل شده در خصوص موضوع و سایر اوضاع و احوال و قرائن حاکم و لحاظ اصول و موازین علمی و متعارف حاکم و لحاظ اصول و موازین علمی و متعارف حاکم، صدور تخلف انتظامی در قالب سهل انگاری در امر پزشکی منجر به اصلاح بیش از حد دفورمیتی را به اتفاق آراء محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به بند ث از م 29 آئین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته و ناظر به بند ج م 28 قانون نظام پزشکی، نامبرده را به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و الصاق رأی در تابلو اعلانات محکوم می نماید. رأی صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر نظام پزشکی .... می باشد(پنج عضو پزشک، نماینده قوه قضاییه، نماینده پزشک قانونی، عضو دندانپزشک، عضو داروساز و عضو علوم آزمایشگاهی (جمعاً 10 نفر) آن را امضا نموده اند.).(بی احتیاطی پزشک)

آغاز تحقيقات دادسرا:

دادسرا تحقیقات خود را آغاز نموده است.از پدر شاکی بازجویی کرده است. دایره قضایی به کلانتری مبنی بر اخذ نظریه کارشناس در خصوص قصور پزشکی و میزان آن نامه ای زده است. مجدداً از سوی شعبه ی دوم هیئت بدوی انتظامی نظریه کارشناسی آمده است:(بی احتیاطی پزشک)

«براساس نظرات کارشناسی اخذ شده و استماع اظهارات شاکی به نام آقای ..... و دفاعیات مشتکی عنه به نام .... به شماره نظام پزشکی ..... و پس از بحث و تبادل نظر، هیأت به شرح ذیل اظهار نظر مینماید: ...... جراح چشم پزشك معالج در اصلاح انحنای عنبيه چشم چپ نام برده مرتکب قصور به صورت بی احتیاطی گردیده و عارضه ناشی از عمل جراحی که به صورت افزایش انحنای عنبه منجر به كوري چشم  فوق الذکر می باشد به میزان 70% مربوط به قصور جراح معالج و به میزان 30% مربوط به شرایط زمینه ای چشك (شلی مادر زادی ساختمان های نگهدارنده عنبيه) می باشد.»(همان اعضا (10نفر) امضا نموده اند).(بی احتیاطی پزشک)

استعلام از پزشكي قانونی:

از پزشکی قانونی هم استعلامی صورت گرفته است که آن هم مرکز چشم چپ ..... را دچار افزایش انحنای عنبيه اي به داخل دانسته است که ديه از يبن چشم ناشی از این عارضه به میزان پنجاه درصد از دیه کامل تعیین می گردد.(بی احتیاطی پزشک)

قرار دادسرا:

متهم حضور یافته و اظهارات شاکی و نظریه کارشناسی را می پذیرد، اعتراضی ندارد. بیمه هم دارد. قرار آزادی وی با التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر می شود.(بی احتیاطی پزشک)

قرار نهايی:

قرار مجرمیت دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی منجر به صدمه غیر عمد صادر شده است. کیفرخواست هم با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی، نظریه کارشناس هیئت بدوی انتظامی و قبول آن توسط متشکی عنه و نظر پزشکی قانونی صادر شده است.(بی احتیاطی پزشک)

ابلاغ :

به شاکی بصورت واقعی و به متهم ابلاغ قانونی به آدرسی که در برگ بازجویی داده است ابلاغ شده است. آدرس متهم شناسایی نشده و به او ابلاغ نشده است.(بی احتیاطی پزشک)

صورتجلسه:

 شاکی حضور دارد، اما متهم با وجود ابلاغ و انتظار کافی حضور ندارد، نماینده محترم دادستان حاضر است و اذعان میدارد به موجب کیفرخواست صادره تقاضای مجازات متهم را دارم. شاکی نیز از متهم به لحاظ بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی تقاضای دیه می نماید. ضمناً به او ابلاغ شد که طبق مفاد ماده و تبصره 129 قانون آیین دادرسی کیفری اگر اقامتگاه خود را تغییر نمود اعلام نماید.(بی احتیاطی پزشک)

رأی دادگاه:

در خصوص اتهام ..... دائر بر بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی منجر به ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان70 درصد تقصیر با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات انجام شده، نظریه هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی مرکز .....، گواهی پزشکی قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده اتهامش را به شرح فوق محرز تشخیص و مشارالیه به استناد مواد 495،375، تبصره 2 ماده 302،تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی به پرداخت 70% از پنج صدم دیه کامل(به عنوان ديه از بين رفتن چشم چپ) ظرف 2سال از تاریخ وقوع بزه در حق شاکی محکوم می نماید.(بی احتیاطی پزشک) رأی صادره غیابی است و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.(بی احتیاطی پزشک)

تحلیل حقوقی پرونده:

1- قصور پزشکی يعنی درمانی که بر طبق استانداردهای پذيرفته شده پزشکی نباشد و منجر به فوت يا نقص عضو در بيمار گردد. قصور پزشکی انواع مختلفی مانند: عدم رعايت نظامات دولتی، عدم مهارت، بی‌احتياطی، بی‌مبالاتی دارد(بی احتیاطی پزشک). در اين مقاله کليه پرونده‌های مربوط به اقدامات درمانی منجر به فوت و نقص عضو مطرح شده در کميسيون‌های پزشکی سازمان نظام پزشکی شهر کرمان، از ابتدای سال 1381، لغايت پايان سال 1385، مورد بازبينی قرار گرفتند. تعداد موارد شکايت از سال 1381 تا 1385 سير صعودی داشته است. در مطالعه ما بيشترين نوع قصور، از نوع بی مبالاتی و سپس عدم رعايت نظامات دولتی و کم‌ترين نوع آن، بی احتياطی به دست آمد. (بی احتیاطی پزشک) تفکيک پرونده‌های شکايت در سال‌های مختلف نشان می‌دهد که بيشترين شکايت در سال 1385 می‌باشد و از سال 1381 تا 1385، تعداد شکايات افزايش يافته است. بيشترين ميزان شکايت از مراکز دانشگاهی بود، اما اختلاف معنی‌داری بين ميزان قصور و مراکز درمانی مشاهده نشد و تقريباً در تمامی مراکز، ميزان قصور يکسان بود. بيشترين قصور در رده مديران اجرايی (50%)، در رده بعدی پرسنل درمانی (7/41%) و در رده سوم پزشک (8/30%) به دست آمد. فلذا مديران اجرايی بايد دقت وافری در مسؤوليتی که به آنها داده شده داشته باشند، اين امر در مورد پرستاران زحمت کش نيز صادق می‌باشد.(بی احتیاطی پزشک)

2- در این پرونده با توجه به اقاریر متهم، دو رای هیئت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی و نظریه پزشکی قانونی به عنوان متخصصین و کارشناسان دادگاه و شکایت شاکی به درستی اصدار یافته است. نسبت به ضرر و زیان وارده به متهم نیز، چون دادخواستی به دادگاه ارائه نشده است دادگاه به درستی نسبت به آن رای نداده است(بی احتیاطی پزشک). اما از آنجایی که دادگاه در مورد قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای، نظر نداده است به نظر می رسد که تخلف نموده است. از سویی بهتر بود به ماده 319 ق.م.ا که بیان می کند: «هر گاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هايي كه شخصاً انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هر چند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود ضامن است.» استناد شود.(بی احتیاطی پزشک)

...

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب