اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه)
ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه)

ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه)

ناتوانی مرد در پرداخت مهریه(وکیل،وکالت،مهریه،اعسار،مشاوره حقوقی)

مهریه :مهر به فتح میم در لغت، “کابین” یا “دست پیمان” گویند .و آن مالی است که زن بر اثر ازدواج مالک آن می‏گردد. مهر واژه­ای عربی و از لحاظ لغوی به معنای «عوض» به­ کار رفته است. در فارسی آن را کابین گویند. مهريه با نام‌هاي ديگري چون صداق، صداقيه، كابين و فرض نيز شناخته مي‌شود.

 مَهریه یكی از حقوقی است كه در جریان ازدواج برای زن به وجود می‌آید. و عبارت است از مال معین یا چیزی است كه جانشین مال كه در عقد ازدواج بر عهده مرد قرار می­گیرد. و در صورت مطالبه زن، وی (مرد) مكلف است مَهریه ­اش را بپردازد. و هیچ گونه ارتباطی با طلاق و نفقه ندارد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار می گیرد.

از قانون اجرای محکومیت های مالی 94

ماده ۳ـ اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون (محکومیت های مالی )ممکن نگردد. محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته  شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می شود. چنانچه محکومٌ علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجراییه. ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده  باشد. حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.(محکومیت های مالی )

مهریه

تبصره ۱ـ چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند.هرگاه محکومٌ له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد. یا محکومٌ علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکومٌ به ارائه نماید.دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکومٌ علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می کند. در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی. به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود. نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان. و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.(محکومیت های مالی )(مهریه)

تبصره ۲ـ مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماده حبس می شوند نیز مجری است.

تعریف اعسار:

به شخصی که توانایی پرداخت بدهی خود را به دیگری نداشته باشد.معسر گویند و ادعای او را ادعای اعسار نامیده اند.(مهریه)

دادخواست اعسار، دادخواستی است كه مرد در آن اعلام می‌كند توانایی پرداخت مهریه را به صورت یكجا ندارد. لذا از دادگاه تقاضا می‌كند مهریه او قسطی شود. در لایحه دادخواست اعسار، باید حداقل چهار شاهد كه هم می‌توانند زن باشند. و هم مرد، در برگه‌ای جداگانه نام خود را ذكر كنند. و با بیان اظهاراتی مبنی بر ناتوانی مرد، اظهارات خود را امضاء كنند.(مهریه)

مدعی اعسار(مرد) باید شهادت كتبی لااقل دو نفر از اشخاصی كه از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند. به عرض حال(مشخصات و نحوه درامد و میزان درامد و اوضاع و احوال مالی) خود ضمیمه نماید.چنانچه در رسیدگی به دعوی اعسار ثابت شود مرد قادر نیست مهریه را به صورت یكجا پرداخت نماید. ولی قادر به پرداخت آن به صورت اقساط می باشد. مرجع رسیدگی كننده متناسب با وضع مالی او حكم به تقسیط مهریه را صادر می كند.(مهریه)

حكمی كه برای اعسار صادر می شود.و مدعی اعسار (مرد) را از پرداخت مهریه معاف می كند یا آن را به طور قسطی پرداخت می كند.موقتی است، به این معنا كه فرد مدعی اعسار تا ابد از پرداخت بدهی معاف نمی شود .و در صورت اثبات این که فرد معسر (مرد) با کار کردن یا به هر طریقی مالی بدست آورده و توان پرداخت دینش (مهریه) را پیدا کرده به پرداخت یکجای آن محکوم می شود.که البته این امر مستلزم اثبات آن در دادگاه توسط زن با ارائه دلایل و مدارک می باشد. بنا بر ماده 34 قانون اعسار «هر گاه فرد معسر، به پرداخت بدهی اش (به طور كامل یا قسمتی از آن) قادر شود، باید آن را بپردازد.(مهریه)

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور.

مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوّب سال 1379 و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوّب سال 1313 اين است. كه دعوي اعسار كه مديون در اثناء رسيدگي به دعوي داين اقامه كرده قابل استماع است. و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوي يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعوي اعسار او نيز رأي مقتضي صادر نمايد. بنابراين رأي شعبه چهارم دادگاه تجـديدنظر استان همـدان درحدي كه با اين نظـر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان ‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.(مهریه)

چند نکته در خصوص اعسار از پرداخت مهریه.

با اعسار شوهر از پرداختن مهر، مطالبه مهر از او امکان نخواهد داشت. ولی اعسار شوهر حق حبس زن را از بین نمی‌برد. با جمع چند عنصر اعسار زوج ثابت می‌شود: وجود دین، اظهار ناتوانی از پرداختن توسط مدیون، مطالبه داین. پس تا زمانی که بستانکار درصدد مطالبه طلب خود برنیامده، ادعای اعسار وجهی ندارد.

با ثبوت اعسار زوج و غیرمقدور بودن پرداخت مهر، از سوی دادگاه مهلت قضایی در نظر گرفته می‌شود. تا در این فرجه زمانی اجرای تعهد برای زوج ممکن شود. این مهلت باید به‌ گونه‌ای باشد که امکان اجرای تعهد در آن به طور منطقی وجود داشته باشد.(مهریه)

همان‌ طور که متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به پذیرش قسمتی از موضوع تعهد کند. و توقع داشته باشد که طلب به نحو اقساطی پرداخته شود.حاکم نیز نمی‌تواند بدون دلیل بستانکار را از وصول طلب خود در مدت قانونی محروم سازد.

مهریه

در دعوی مطالبه مهریه، دادگاه با احراز دلایلی ازجمله عسرت و تنگدستی زوج می‌تواند. متناسب با وضع معسر مهلت معقولی را برای پرداخت تعیین کند. این اقدام، حتی اگر از مجرای دایره اجرای ثبت نیز صورت پذیرد.به معنی مدت‌دار شدن مهر حال نیست و از سقوط حق حبس زن حکایت ندارد. حق حبس نیز به این معنی است که زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایفی که در مقابل شوهر دارد، امتناع کند. لغو مجازات حبس و دیگر مجازات‌های تعزیری درخصوص جرایم و اختلاف خانوادگی و تعیین مجازات‌های جایگزین از ایجاد کینه و نفرت میان زن و مرد که زندگی مشترکی را باید داشته باشند.جلوگیری می‌کند.

مردانی که حتی پیش از شروع زندگی زناشویی و با اقدام نسنجیده همسرشان به تحمل حبس محکوم می‌شوند.ضربه‌ای هولناک و شکننده را بر پیکر زندگی و آینده خود و خانواده‌اش احساس می‌کنند. آثار این شکست و پریشانی از ایشان به همسر و فرزندانشان منتقل می‌شود. در حقیقت این مردان متغیری هستند که در قدم اول همسر و فرزندان و در مراحل بعدی جامعه تابع نابودی آنهاست.

...


اجرت المثل،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مهریه،طلاق،دادخواست اجرت المثل،عکس،عکس نوشته،اعسار،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ در مسائل حقوقی بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب