اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث)
نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث)

نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث)

نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث،وکیل تقسیم ترکه،وکیل ارث،وکیل ارث،وکالت،مشاوره حقوقی)

تقسیم ترکه : ترکه به اموال و حقوق قابل انتقال به دیگرى مانند حق خیار، حق شفعه و حق قصاص که شخص پس از مرگ خویش بر جاى مى‌گذارد «ترکه» گفته مى‌شود.ورثه به افرادی گفته می‌شود که از شخص متوفی ارث می‌برند و معمولا شامل فرزندان، همسر و پدر و مادر شخص است. البته گاهی نیز شخص فوت‌شده، در زمان حیاتش، برخی اموال خود را در وصیت‌نامه‌ خود به دیگران می‌بخشد که البته بحث جداگانه‌ای است. اما این موضوع که ورثه چگونه می‌توانند صاحب اموال متوفی شوند، مراحلی دارد.(تقسیم ترکه)

 اقدامات مورد نیاز برای حفظ و رساندن ترکه به وراث

براي حفظ و رساندن ترکه به وارثان و ديگر صاحبان آن، اقداماتي از قبيل مهر و موم ترکه، تحرير ترکه و اداره آن بايد انجام شود که در صلاحيت دادگاه عمومي آخرين اقامتگاه متوفي است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ايران، در صلاحيت دادگاه آخرين محل سکونت متوفي خواهد بود.(تقسیم ترکه)
دادگاه صالح به درخواست ورثه يا نماينده آنها يا طلبکار متوفي که داراي سند رسمي طلب يا حکم قطعي نسبت به آن باشد و وصي متوفي، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذي‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام مي‌کند.(تقسیم ترکه)
رفع مهر و موم نيز به درخواست اشخاص ذي‌نفع توسط همين دادگاه انجام مي‌گيرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحرير ترکه مي‌کنند.
تحرير ترکه، تعيين مقدار ترکه و بدهي‌هاي متوفي است (ماده 206 قانون امور حبسي) اين کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفي انجام مي‌شود.(تقسیم ترکه)
اگر اختلافي در اين ميان باشد يا اينکه در ميان وارثان شخص غايب يا مهجوري (سفيه، ديوانه، کودک) باشد، از دادگاهي که آخرين اقامتگاه يا منزل متوفي در آن بوده است درخواست تحرير ترکه مي‌شود، البته اين درخواست از ورثه يا نماينده قانوني آنها مانند وکيل و وصي براي اداره اموال متوفي پذيرفته مي شود.
پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر يک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهي‌هاي متوفي به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر ميزان ترکه کفاف بدهي را ندهد بايد اين عدم کفايت را ثابت کنند.(تقسیم ترکه)
وارثي که ترکه را قبول کرده است، تا زماني که تصرفي در ترکه نکرده باشد (مثلا مالي از آن نفروخته باشد) مي‌تواند ترکه را رد کند.
ورثه طي يک ماه از تاريخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند بايد نظر خود را کتبي يا شفاهي به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غير اين صورت پس از يک ماه مذکور فرض مي‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند.(تقسیم ترکه)

 

نمونه پرونده تقسیم ترکه

خواهان دادخواستی به خواسته ی تقسیم قسمتی از ترکه مرحوم ..... و الزام خواندگان به استرداد سهم الارث خواهان و جبران کلیه خسارات از باب تسبیب و مسئولیت مدنی به انضمام خسارات دادرسی و خسارت تأخیر در تأدیه که تا تعیین دقیق میزان خواسته وفق بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمد های دولت علی الحساب ..... میلیون ریال تقویم شده علیه خواندگان مطرح نموده.(تقسیم ترکه)

بدین شرح که مرحوم ..... در مورخ ........... مبادرت به افتتحاح حساب مشترک شماره .................. نزد بانک ........ شعبه .......... نموده است لیکن خوانده ردیف 2 (بانک)بعد از فوت مرحوم اقدام به تحویل حساب به خوانده ردیف1 نموده است که از استرداد استنکاف می نمایند.

دلائل: گواهی حصر وراثت ، عنداللزوم شهادت شهود ، مدارک موجود نزد بانک ........... و استعلام از آن

ریاست شعبه دستور تعیین وقت صادر و در همان تاریخ طی لایحه ای وکیل خواهان درخواست استعلام از بانک وفق ماده 212 ق.ا.د.م نموده که اطلاعات مربوط به دو حساب و اینکه برداشت توسط چه اشخاصی بوده و تاریخ آن مشخص گردد.(تقسیم ترکه)

در مورخ ........... جواب استعلام از بانک برگشته و حاکی از آن است که هر دو حساب مشترک بوده بین مورث طرفین دعوا و خوانده ی ردیف 1 که همسر مورث است. حساب ........ کوتاه مدت و در تاریخ .......... با مانده .............. توسط خوانده ردیف 1 بسته شده و در تاریخ ............. حساب بلند مدت ....... با مانده .............. بسته شده است.افتتاح حساب به صورت مشترک بوده هر کدام به تنهایی حق برداشت و بسته حساب را داشته اند.(تقسیم ترکه)

در جلسه رسیدگی خوانده ردیف 1حضور داشته لیکن نماینده بانک حضور ندارد و لایحه ای تقدیم و ثبت گردیده.خوانده ردیف اول اعلام داشته همسرم قبل از فوت دارای یک حساب کوتاه مدت مشترک با من بوده برای سود پول و از محل سود هزینه کفن و دفن را دادم. مبلغ بلند مدت را برداشتم.همسرم قبل از مرگش برای مخارجم و جهیزیه دخترم گذاشته بود.در حضور شاهد ......... و ..... ... این مطلب را عنوان نموده است.(تقسیم ترکه)

دادگاه از  خوانده سؤال پرسیده که وجوه متعلق به چه کسی می باشد؟در پاسخ گفته است نصف آن متعلق به خودم و نصف متعلق به همسر مرحومم بوده است.

خواهان اعلام نموده با توجه به مشخص شدن حساب ها خواسته را به مبلغ ............ افزایش  میدهم.

بعد از امضاء صورت جلسه رئیس دستور پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه با توجه به تعیین میزان خواسته دوم پرداخت و اخطار رفع نقص صادر گردد.

 بعد از رفع نقص دادگاه دستور تعیین رسیدگی جهت استماع شهادت شهود تعیین و ابلاغ صادر نموده. گردیده.

در جلسه رسیدگی خوانده شاهد ........... بیان داشته پسر خواهر مورث خواهان است پول بابت جهیزیه دختر متوفی و خواهر خواهان بوده است و خرجی همسرش هم در تاریخ .......... فوت شده اند. بهزاد هم نتوانسته حاضر شود.(تقسیم ترکه)

با ملاحضه گواهی انحصار وراثت دادگاه خواهان سؤال نموده که آیا............. هم جزء ورثه می باشد که اعلام داشته بله خواهرم و دختر مرحوم می باشد.

رأی دادگاه

بدواً نظر به اینکه در دادخواست تقسیم ترکه الزاماً باید به طرفیت کل ورثه  و اشخاص دیگری که ترکه باید بین آنها تقسیم شود مطرح گردد و در نحن فیه با توجه به گواهی حصر وراثت شماره ........... صادره از شعبه ....... شورا دعوی به طرفیت احد ورثه .............. مطرح نگردیده لذا دعوی خواهان در قسمت خواسته ردیف اول به کیفیت مطروحه با لحاظ عدم طرح دعوی به طرفیت کل ورثه قابل استماع ندانسته مستنداً به بند دوم ماده 304 قانون امورح حسبی و ماده 2 ق.ا.د.م قرار عدم استماع دعوی صادر و در قسمت خواسته ردیف دوم با عنایت به نامه شماره .............. بانک مبنی بر اینکه صاحب حساب سپرده های موضوع خواسته ............ و ............... با قدر السهم 50 درصد و حق برداشت هرکدام به تنهایی بوده که در تاریخ ........... و ............ مبالغ ........... و ............... توسط خوانده ردیف اول برداشت شده و نظر به ادعای وی که به در خواست مرحوم در حضور شهود مقرر بوده این مبلغ بعد از مرگ وی به دخترش بابت جهیزیه و خودش بابت مخارج زندگی برسد و پس از فوت به همین ترتیب عمل شده است که با استماع شهادت احدی از شهود ،اظهارات تنها شاهد ارائه شده کافی جهت اثبات ادعای خوانده ردیف اول نبوده اما با توجه به اینکه حسب اعلام بانک خوانده ردیف اول صاحب 50 درصد سپرده ها بوده و با وصف مشترک بودن حساب مطابق احکام شرکت در ماده 588 ق.م به لحاظ فوت یکی از شرکاء خوانده ردیف اول مأذون در برداشت از حساب مشترک نبوده و از آن جهت که خوانده ردیف اول در جلسه ......... نصف مبالغ موجود را متعلق به خودش که صاحب حساب هم بوده اعلام کرده لذا دعوی خواهان را تا میزان نصف از مبالغ خواسته ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 522 و 515 و 198 ق.ا.د.م خوانده ردیف اول را به پرداخت .......... ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ............ ریال به عنوان خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل به نسبت محکوم به و همچنین خسارت تأخیر در تأدیه از زمان دادخواست لغایت زمان پرداخت بر اساس نرخ تورم بانک مرکزی در حق خواهان محکوم ونسبت به مازاد بر مبلغ محکوم  به تا میزان خواسته با توجه به مراتب فوق و عدم احراز استحقاق خواهان مستند به ماده 197 ق.ا.د.م حکم بر بی حقی صادر  می نماید و نظر به عدم توجه دعوا به خوانده دوم مستنداً به ماده 89 و بند 4 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می نماید رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.(تقسیم ترکه)

تحلیل حقوقی پرونده

  • خواهان در دادخواست تقدیمی در ستون دلائل و منضمان عنوان داشته عنداللزوم شهادت شهود که نه در قسمت ستون خواسته و نه در شرح دادخواست به اسامی و مشخصات شهود اشاره ای نشده است.این در حالی می باشد که برابر ماده 51 ق.ا.د.م بند 6 اگر دلیل خواهان گواهی گواه باشد باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنها به طور صحیح معین گردد.مضافاً اینکه اصطلاح عنداللزوم شهادت شهود غلطی مصطلحی بوده که می بایست با عنوان شهادت شهود به انضمام مشخصات آنها جایگزین گردد.(تقسیم ترکه)
  • برابر ماده 212 ق.ا.د.م در صورت وجود اسناد و مدارک مربوط به دعوا که مؤثر در دعوا باشد به صورت کتبی توسط اصحاب دعوا ارسال که رونوشت آن تقدیم گردد.در این درخواست دادگاه می باید موعدی مقرر گردد تا ظرف آن مهلت دستگاه مربوطه دستورات را انجام دهد که در این درخواست ارسالی به بانک قوامین چنین مهلت لحاظ نشده است.(تقسیم ترکه)
  • در اخطار رفع نقص صادره موارد نقص مابه التفاوت هزینه دادرسی و با توجه به تعیین میزان خواسته دوم تعیین شده که مورد اول کاملاً صحیح و مطابق قانون می باشد.(تقسیم ترکه)
  • موارد ماده 236 ق.ا.د.م مبنی بر اعلام حرمت گاهی کذب و مسئولیت و مجازات آن و ... به گواه تفهیم شده است.
  • با توجه به اینکه در گواهی حصر وراثت مریم روزبهانی به عنوان وراث قید گردیده عدم درج نام آن به عنوان خوانده اشتباه بوده و صدور قرار عدم استماع به درستی صادر گردیده است.(تقسیم ترکه)
  • هرچند برابر احکام شرکت و خصوصاً ماده 588 ق.م خوانده ردیف اول مأذون در برداشت نبوده اما با توجه به فرم تکمیلی در بانک که قدر السهم هریک را 50 درصد و امکان برداشت را هر کدام به تنهایی اعلام داشته برداشت به نظر با مشکل خاصی مواجه نمی باشد.(تقسیم ترکه)
  • نهایتاً رأی صادره به درستی صادر گردیده و در ماهین صدور آن اشکال خاصی به نظر نمی رسد.

...


وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل ورثه،عکس نوشته،حقوق،درخواست وکیل،مشاوره با وکیل،فوت،تقسیم ترکه،ارث،میراث


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب