اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش
تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش

تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش

تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش(فتوکپی سند ازدواج، استماع شهادت شهود،فتوکپی قیم نامه، طلاق، وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش

زمانی که زن و شوهر می‌خواهند با توافق از هم جدا شوند یا اینکه مرد می‌خواهد از همسرش جدا شود دیگر قاضی لازم نیست به اصل دعوا ورود کند و حق را به زن یا شوهر بدهد بلکه همین که متوجه شود قرار است چه اتفاقی بیفتد کافی است. در این شرایط قاضی دیگر حکم نمی‌دهد بلکه تنها یک گواهی صادر می‌کند با نام «گواهی عدم سازش».
در واقع زوجین در شرایط و چگونگی بروز طلاق اختلافی ندارند و فقط از دادگاه می‏خواهند که حق آنها را در مراجعه به دفترخانه رسمی‌طلاق و اجرای صیغه طلاق تأیید نماید یا در طلاق به درخواست زوج، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، نسبت به شناسایی حق زوج در مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق اقدام می‏کند.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

نمونه پرونده تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش

خواسته

صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق) با استناد به 1129 و 1130 قانون مدنی و کلیه شرایط ضمن عقد.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

دلائل و مدارک

فتوکپی سند ازدواج، استماع شهادت شهود، هر اقدام مقتضی، فتوکپی قیم نامه.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

شرح دادخواست

احتراماً به استحضار مقام عالی می‌رساند که خواهان طبق سند رسمی به شماره 7128 مورخ ...... به عقد دائم خوانده درآمده اند که حاصل چندین سال زندگی مشترک 2 فرزند (دختر و پسر) می‌باشد اما متاسفانه چندین ماه است که نامبرده از پرداخت نفقه به همسر شرعی و قانونی و فرزندان امتناع می‌ورزد و اینجانب (قیم) مسئول نگهداری و سرپرستی خواهان و یکی از فرزندانش می‌باشم و تمامی نفقه و هزینه درمان و مخارج نامبردگان را در این مدت اینجانب پرداخت نموده ام. لذا با تقدیم این دادخواست از شما مقام عالی تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش با استناد به م 1129 و 1130 ق.م و کلیه شرایط ضمن عقد و عسر و حرج را خواستارم.(تجدیدنظر خواهی از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

قیم نامه ... از ...(دخترش) و کپی سند ازدواج زوجین ضمیمه شده است.

به طرفین ابلاغ واقعی صورت گرفته است. یک جلسه تشکیل شده مورخ ... و همه حضور داشته اند. خواهان می‌گوید: خوانده شغل درستی ندارد. معتاد است، دخترم را مریض کرده است، مهریه را به همراه نفقه باید بدهد. خوانده(زوج): طلاق نمی‌دهم، معتاد بودم ولی ترک کرده ام، نفقه اش را پرداخت می‌کنم، وی 3 ماه است که از خانه بیرون رفته است.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

تصمیم دادگاه: در اجرای دستور قرآن کریم قرار ارجاع امر به داوری صادر و اعلام می‌گردد که طرفین داور خود را معرفی کنند. خوانده به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

داور زوجه اعلام داشته است قرار شده که یک ماه خوانده محل سکونت خود را تغییر دهد و دست از اعتیاد بردارد، در غیر این صورت پرونده به جریان بیفتد. داور زوج نظر نداده است.(تجدیدنظر خواهی از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

در تاریخی حدود یک ماه بعد جلسه نظارت تشکیل شده و طرفین علی رغم ابلاغ واقعی، در جلسه حضور نیافته اند و دادگاه قرار رد دعوی صادر نموده است:

قرار رد دعوی

درخصوص دعوی خواهان خانم ... با قیومت آقای ... بطرفیت خوانده آقای ... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از ماهیت موضوع نظر به اینکه خواهان علیرغم ابلاغ اخطاریه جهت معرفی به پزشکی قانونی حاضر نشده و مستنبط از لایحه شماره .................... داور زوجه صلح و سازش زوجین و انصراف زوجه از طلاق و استرداد دعوی می‌باشد لذا مستنداٌ به بند ب م 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید و قرار صادره حضوری  و ظرف مدت 20 روز پس ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

به این ادعا از این قرار تجدیدنظر خواهی شده است که قید شده بنده علیرغم ابلاغ اخطاریه جهت معرفی به پزشکی قانونی حاضر نشده ام. اما این صحت ندارد و ابلاغیه ای دریافت نکردم. من خود خواهان بودم و دلیلی نداشت که نیایم. شوهرم 12 سال شیره ای و معتاد است و سر این چند بار هم زندانی شده است و سابقه دار است و سر این بنده مبتلا به اسکیزوفرنی شده ام. خانم نفیسه نساجی با گواهی پزشکی قانونی مبتلا به جنون مزمن (اسکیزوفرنی) است و قادر به مداخله و تصمیم‌گیری در امور مالی خود نیست و برای این قیم دارد.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

رأی دادگاه تجدیدنظر

درخصوص تجدیدنظر خواهی خانم ...  فرزند ... با قیمویت پدرش آقای ... نسبت به دادنامه .... صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی ....... متضمن صدور قرار رد دعوی خواهان با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به شرح لایحه تقدیمی ضمیمه دادخواست نظر به اینکه لایحه تقدیمی داور نمی‌تواند (آن جا که گفته بود یک ماه مهلت وگرنه به جریان افتد) حکایت از انصراف زوجه از طلاق داشته باشد و از سویی داور زوج، نظریه داوری خود را اعلام ننموده است، لذا صدور قرار رد دعوی با استدلال دادگاه توجیه قانونی ندارد و دادگاه مستند به ماده 353 ق.آ.د.م با نقض قرار صادره پرونده را جهت ورود در ماهیت به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. این رأی قطعی است.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

شعبه 22 در پی این رای سوابق رسول شیخان را از زندان می‌گیرد که چندین بار به علت استعمال مواد مخدر و به اتهام سرقت موتورسیکلت و... به زندان رفته است.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

رأی دادگاه

درخصوص دادخواست آقای ... فرزند ... به قیومیت دخترش خانم ... فرزند مرتضی به طرفیت آقای ... فرزند ... به خواسته گواهی عدم امکان سازش با توجه به دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق استنادی و اینکه مساعی دادگاه و داوران منتخب در ایجاد صلح و سازش بین زوجین مؤثر واقع نشده و گواهی شماره ... مورخ ... زندان اصفهان که حاکی از اتهامات مواد مخدر و سرقت است، گواهی پزشکی قانونی به شماره ... که حاکی از عدم وجود حمل می باشد و سایر محتویات پرونده خواسته خواهان حمل بر صحت تلقی شده و مستنداً به مواد 1129 تبصره م 1133-1139-1145-1146 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 و تبصره 2-7-9 از مورد ب شرایط ضمن عقد مندرج در سند رسمی ازدواج به شماره .......... دفترخانه ......... که زوجین ذیل آنها را با علم و اطلاع امضاء کرده اند گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می‌گردد. لذا خواهان می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق با بذل مهریه یا قسمتی از آن اصاله و قبول ما بذل از طرف زوج وکالتا خود را با حق توکیل به غیر مطلقه به طلاق صلح بنماید و با توجه به اسقاط حق ملاقات فرزندان مشترک دادگاه در این مورد مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان ...... می‌باشد.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

تحلیل حقوقی پرونده

  1.  وفق ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق؛ از تاريخ تصويب اين قانون زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف خود به دادگاه مدني خاص مراجعه و اقامه دعوي نمايند. چنانچه اختلاف فيمابين از طريق دادگاه و حكمين، از دو طرف كه برگزيده دادگاه هستند ( آن طور كه قرآن كريم فرموده است) حل و فصل نگرديد دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي طلاق خواهد فرستاد.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)
  2. دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم امكان سازش براي آنها صادر نشده است، ندارند... و طبق تبصره 3 همین ماده اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موكول به تأديه حقوق شرعي و قانوني زوجه ( اعم از مهريه، نفقه، جهيزيه و غير آن) به صورت نقد مي باشد مگر در طلاق خلع يا مبارات ( در حد آن چه بذل شده) و يا رضايت زوجه و يا صدور حكم قطعي اعسار شوهر از پرداخت حقوق فوق الذكر.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)
  3. از سویی وفق ماده 1129 و ماده 1130 قانون مدنی زن می توان در شرایطی از جانب مرد وکیل در طلاق شود یا وکیل بکیرد و خود را در صورت تحقق شرایطی مطلقه نباید. لیکن در این شرایط وکیل زوج باید حداقل در ازای مابذل مصلحت موکل را وفق ماده 667 ق.م که می گوید: «وكيل بايد در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موكل را مراعات نمايد و از آن چه كه موكل بالصراحه به او اختيار داده يا بر حسب‌قرائن و عرف و عادت داخل اختيار او است تجاوز نكند.»رعایت نماید وگرنه مسئول خسارات وارده خواهد شد.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)
  4. از سویی در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. با وجود این مواد ومدارک موجود در پرونده و تحقق شرایط ضمن عقد که با تحقق یکی از آنها(مثل اعتیاد) حق طلاق حداقل به علت سلب اعتماد زوجه نسبت به زوج ایجاد می شود هرچند که بعد از مدتی دیگر تکرار نشود، به نظر می رسد رای صحیحی صادر شده است.(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)(تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش)

...


طلاق توافقی،موسسه حقوقی،وکیل طلاق،گواهی عدم امکان سازش،قانون،تمکین،تجدیدنظر از قرار رد گواهی عدم امکان سازش،مشاوره حقوقی،وکیل خانواده


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب