اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
حصر وراثت(گواهی فوت مورث، استشهادیه،نمونه پرونده حصر وراثت)
حصر وراثت(گواهی فوت مورث، استشهادیه،نمونه پرونده حصر وراثت)

حصر وراثت(گواهی فوت مورث، استشهادیه،نمونه پرونده حصر وراثت)

حصر وراثت(نمونه پرونده حصر وراثت،گواهی فوت مورث، استشهادیه، گواهی دارایی و فتوکپی شناسنامه های وراث،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

حصر وراثت

وراث متوفی و اشخاص ذی‌نفع اعم از هر شخصی كه منفعتی در اموال متوفی داشته باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت کند. چنانچه وراث یا اشخاص ذی‌نفع متعدد باشند، نیازی به درخواست همگی آنها نیست و اقدام یك نفر از این افراد برای امضا و ارایه دادخواست كافی است.(حصر وراثت)

ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: «دعاوی راجع به تركه متوفی اگرچه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد، تا زمانی كه تركه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می‌شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یادشده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.»هم اکنون مرجع صلاحیتداری که به انجام امور مربوط به انحصار وراثت می‌پردازد، شورای حل اختلاف است.(حصر وراثت)

با وصول درخواست حصر وراثت به شورای حل اختلاف، این امکان وجود دارد که اشخاص ذینفع به جهاتی ازجمله، تعداد وراث باقیمانده ازمتوفی یا اعتراض به نسب آنها نسبت به متوفی یابه زوجیت همسر مورد ادعای ذکر شده در درخواست و یا اصل نکاح و یا طلاق وی یا وقوع اختلاف در وصیت نامه ابرازی مطرح گردد.(حصر وراثت)

دراین صورت شورای حل اختلاف ،وقت رسیدگی تعیین وبا تشکیل جلسه و دعوت از طرفین صرفا نسبت به اعتراض به تعداد ورثه رسیدگی های مقتضی را معمول نموده و نسبت به اعتراض واصله دراین باره نفیا یا اثباتا اتخاذ تصمیم می نماید و نسبت به سایر موارد اعتراض چون رسیدگی به آنها ازخصایص ذاتی دادگاههای عمومی اختصاص یافته به امور خانواده می باشد باصدور قراراناطه موقتا پرونده ازجریان رسیدگی خارج شده و شورا معترض راهدایت وارشاد قانونی نموده تا در صورت بقاء دراعتراض خود به دادگاههای موصوف مراجعه نماید، بدیهی است دادگاه عمومی خانواده با تقدیم دادخواست معترض، درباره هر یک ازجهات مورد نظر خواهان، رسیدگی و حکم مقتضی درباره اختلاف طرفین صادر و نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت، متقاضی را به مرجع صالح (شورای حل اختلاف) هدایت قانونی می نماید واین بار با طرح درخواست انحصاروراثت وعدم اعتراض گواهی مزبور طبق مقررات مربوط به حصر وراثت صادر خواهد شد.(حصر وراثت)

نمونه پرونده حصر وراثت

درخواست

اصلاح گواهی حصر وراثت

خواسته

تقاضای صدور گواهی حصر وراثت

دلائل

گواهی فوت مورث، استشهادیه، گواهی دارایی و فتوکپی شناسنامه های وراث

شرح دادخواست

احتراماً چون پدر اینجانب موسوم به ... فرزند ... به شماره شناسنامه ........... صادره ........... در تاریخ ....... در نجف آباد فوت نموده و وارث حین الفوتش عبارتند از: 1-... 2- ... 3- ....4-....شهرت هر 4 نفر هوشیار صادره از نجف آباد 5-... فرزند ....... به شماره شناسنامه.... صادره... از فریدونشهر (عیال) مستدعی است با پیوست مدارک نسبت به صدور گواهی حصر وراثت با نشر آگهی اقدام نمایید.(حصر وراثت)

رئیس شعبه اول، دستور انتشار 3 نوبت آگهی پی در پی، ماهی یک مرتبه نموده است تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد.(حصر وراثت)

استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت که در آن نام وراث آمده (هر 4 نفر) در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و 3 گواه از آشنایان نزدیک که رابطۀ خویشاوندی با در گذشته و بازماندگان او ندارند مراتب را گواهی نموده و سوگند خورده اند.

کپی شناسنامه های وراث و رونوشت وفات مرحوم هم از سازمان ثبت احوال کشور ضمیمه پرونده شده است. سه بار نشر آگهی صورت گرفته است و گواهینامه تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث ضمیمه شده است.(حصر وراثت)

پس از تشریفات قانونی و انتشار سه نوبت آگهی و عدم وصول هرگونه لایحه و یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه و ملاحظه گواهی مالیات بر ارث شماره ..... که گواهی ‌می‌نماید که ورثۀ درگذشته منحصر به اشخاص یاد شده (همان 4 نفر) می‌باشند و وارث دیگری ندارد؛ دادگاه گواهی حصر وراثت صادر نموده است و گفته دارایی آن روان شاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می‌گیرد   از بهاء ابنیه و اشجار و اموال منقول سهم همسر وی و مابقی ما ترک متوفی به 13 قسمت مساوی تقسیم می‌گردد که ذکور دو برابر اولاد  اناث ارث می‌برند.(حصر وراثت)

پس از 8 سال یکی از فرزندان دیگر محروم تقاضای اصلاح و درج نامه وی در زمره وراث درمی‌آید. کپی شناسنامه می دهد و ثبت احوال نیز وی را در زمرۀ فرزندان مرحوم دانسته است!(حصر وراثت)

درخواست

خواهان لایحه ای نوشته مبنی بر اصلاح گواهی حصر وراثت و درج نام ... در زمره وراث (البته دیگر دادخواستی نداده است جز یک درخواست ساده) به تمامی وراث به نحو قانونی ابلاغ صورت گرفته است و جلسه رسیدگی تشکیل شده است.(حصر وراثت)

صورتجلسه

... ، ... و ... علی رغم ابلاغ به وصف قانونی حضور ندارند و لایحه نیز تقدیم ننموده‌اند؛ ولی بقیه ورثه حضور دارند. معترض اظهار داشت که من فرزند مرحوم بوده‌ام و دیگران به من اطلاعی نداده اند. ورثۀ حاضر بیان کرده اند دو سه سال پیش از فوت مرحوم، ایشان یک مرتبه به خانۀ ما آمده و ادعای فرزندی نمودند که پدرم با ایشان صحبت نمود و قرار شد که به آزمایش ژنتیک بروند که رفتند و دیگر نیامدند و نام ... هم در شناسنامه پدرم نیست و حال بعد از مرگ مرحوم باز آمده اند و همین سخن را تکرار می کنند. داریوش می‌گوید حاضر به انجام آزمایش هستم و کپی سند ازدواج دوم متوفی (با مادر معترض) و کپی شناسنامه همسر دوم متوفی ضمیمه شده است و نام ... در زمره فرزندان آن دو است.

دادگاه به پزشکی قانونی دستور انجام آزمایش DNA Tyrins بین ... و برادران (فرضی)سایر ورثه داده است.(حصر وراثت)

جواب پزشکی قانونی: در بررسی شانزده مارکر شاخص تعیین هویت روی کروموزوم جنسی 2 نامبردگان (که از پدر فرزندان مذکر به صورت یکسان به ارث می رسد) بین آقایان ... و ... ناسازگاری ژنی وجود نداشت. بنابراین رابطه برادری بین نامبردگان رد نمی گردد.(حصر وراثت)

از دادگاه نجف آباد به ریاست اداره ثبت احوال تهران استعلام شده است که نام پدر و مادر آقای ... به شماره شناسنامه ...... متولد ..... (تنظیمی در حوزه 8 شهرستان) چیست؟ توسط چه کسی درخواست صدور شناسنامه برای ایشان گردیده است و کپی مدارک ارائه شده جهت درخواست شناسنامه را جهت بهره برداری قضایی ارسال نمایید.

کپی مدارک از تهران ارسال شده است. درخواست ثبت توسط متوفی بوده است و وی فرزند مرحوم و همسر دوم متوفی است. سند با گواهی بیمارستان صادر شده که پس از تنظیم، امضاء گردیده است. در ذیل سند موجود در ثبت احوال، ... (متوفی) اقرار به پدری معترض نموده است.(حصر وراثت)

 

رای دادگاه:

درخصوص درخواست اصلاح گواهی حصر وراثت مرحوم ... به شماره ................ به نحو اضافه کردن اسم ... (که خود را پسر متوفی می‌داند) نظر به اینکه آقای ...مدعی است فرزند مرحوم ... می‌باشد و به نحوی به گواهی حصر وراث صادر معترض می‌باشد و با توجه به دفاعیات تعدادی از سایر ورثه که در جلسه مورخ فلان حاضر شده اند و از توجه به پاسخ پزشکی قانونی طی نامه شماره .......... مورخ .... درخصوص انجام آزمایشات DNA Tyrins از معترض ... و ... (پسر دیگر متوفی) که بیان شده در بررسی شانزده مارکر شاخص هویت روی کروموزوم جنس Y نامبردگان (که از پدر به فرزندان مذکر به صورت یک زن به ارث می‌رسد) بین آقایان ... و ... ناسازگاری ژنی وجود نداشت و بنابراین رابطه برادری بین نامبردگان رد نمی‌گردد و از توجه وصول پاسخ ثبت احوال منطقه مرکزی تهران که به ضمیمه آن یک برگ اظهارنامه شماره ... ارسال گردیده که در آن آقای ... فرزند ... اقرار به تولد پسر به نام داریوش در تاریخ فلان (1347) نموده است لذا دادگاه با احراز رابطه فرزند آقای هوشیار نسبت به آقای عبدالمجید هوشیار مستنداً به ماده 369 قانون امور حسبی حکم به درج نام آقای ... در زمره ورثه و فرزندان پسر متوفی ... به گواهی حصر وراثت شماره ... و اصلاح قسمت ذیل گواهی حصر وراثت (درخصوص سهم فرزندان) به این نحو که مابقی، ترک به پانزده قسمت مساوی تقسیم که سهم اولاد ذکور دو برابر اناث می‌باشد؛ صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدید نظر استان ...... است.(حصر وراثت)

تحلیل حقوقی پرونده

  1. در مقابل اسناد رسمی انکار و تردید پذیرفته نیست و معترض به نسبت به آن ها باید ادعای جعل مطرح نماید، اسناد و گواهی ثبت احوال نیز سند رسمی می باشد و نسبت به آن ادعای جعل صورت نپذیرفته است.
  2. ضمنا گواهی پزشکی قانونی ادعای خلاف واقع را تصدیق نمی کند اما با بیان رابطه برادری را رد نمی نماید به نفع خواندگان نیز نظر نداده است. ضمنا وفق ماده ۳۶۹ قانون امور حسبی: در مورد ماده ۳۶۴ اشخاص ذي نفع ميتوانند بدرخواست تصديق و همچنين بتصديقي كه در موضوع وراثت صادر ميشود اعتراض‌نمايند و رأي دادگاه در اين خصوص قابل پژوهش و فرجام است. با این اوصاف رای به درستی اصدار یافته است.(حصر وراثت)

...


وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل ورثه،عکس نوشته،حقوق،مشاوره با وکیل،فوت،تقسیم ترکه،ارث،میراث،انحصار وراثت،تقسیم مال،درخواست وکیل،حصر وراثت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب