اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه قرارداد حق انتفاع (وکیل قرارداد،وکالت)
نمونه قرارداد حق انتفاع (وکیل قرارداد،وکالت)

نمونه قرارداد حق انتفاع (وکیل قرارداد،وکالت)

نمونه قرارداد حق انتفاع (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وکیل قرارداد،وکیل تنظیم قرارداد)

حق انتفاع

عبارت است از حقوقی که فرد از منافع چیزی یا مالی (معمولاً مال غیر) بر خوردار می‌شود. در حقوق مدنی حق انِتفاع عبارت است از حقی که به موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد، استفاده کند. در حق انتفاع، مال در مالکیت شخصی دیگر است و منافع نیز ملک شخص دیگری است و فقط شخص دارای حق انتفاع، حق استفاده و بهره‌برداری از آن را دارد، نه حق مالکیت بر آن. حق اِنتفاع نوعی مالکیت است که طی قراردادی به شخص واگذار می‌شود٬بنابراین جزء اموال غیر منقول وی محسوب می‌شود.

نمونه قرارداد حق انتفاع

مالك: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي ................... داراي شناسنامه شماره ............. صادره از .................... متولد .................... ساكن : ........................................................ منتفع : خانم / آقاي ........................... فرزند آقاي ........................ داراي شناسنامه شماره........... صادره از .......... متولد ........ ساكن: ...................................................  مورد حق اِنتفاع : تمامت شش دانگ يكدستگاه آپارتمان واقف در سمت جنوب غربي طبقه …….به مساحت ................. متر مربع قطعه ................... تفكيكي به انضمام شش دانگ يك بابت انباري واقع در زير زمين دوم به مساحت ...................... متر مربع قطعه ................ تفكيكي به انضمام شش دانگ پاركينگ واقع در زير زمين اول قطعه............. تفكيكي به انضمام شش دانگ پاركينگ واقع در زيرزمين اول قطعه............ تفكيكي به مساحت .................... متر مربع داراي پلاكهاي شماره ............. و.............. و ........... فرعي از اصلي مفروز و مجزي شده از پلاك ................ فرعي از اصلي مذكور واقع در اراضي .................... بخش ................. ثبتي ، تهران با قدرالسهم از عرصه و ساير قسمتهاي مشاعي و مشترك طبق قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن محدوده و مورد ثبت سند مالكيت شماره ................ مورد ثبت سند مالكيت شماره ............... مورخ ................ صفحه ............ جلد ................ به شماره چاپي ....................... صاده بنام ................... انتقالي به مالك طبق سند رسمي شماره ............. مورخ .../.../...13 تنظيمي دفترخانه شماره .................... تهران و با برق اختصاصي شماره پرونده ........................ و بقدرالسهم از برق مشترك شماره پرونده ............ و از آب مشترك شماره اشتراك .................. و از گاز شهري مشترك شماره شناسايي ...................... و به انضمام تلفن اختصاصي شماره ...................... منصوبه هاي در آن كه منتفع با رؤيت و قبول ، اقرار به تصرف و قبض مورد حق انتفاع نمود.

مدت حق انتفاع

 از تاريخ زير به مدت ...................... سال كامل شمسي كه منتفع حق دارد طي مدت مزبور از مورد حق انتفاع به رايگان استفاده نمايد.

 شروط قرارداد حق انتفاع

  • پرداخت ماليات و مخارج لازمه براي نگاهداري مورد حق انِتفاع بر عهده منتفع مي باشد هم چنين منتفع متعهد به تأديه بهاي مصارف و آبونمان و ماليات آب و برق وگاز وتلفن اختصاصي مزبور و بقدرالسهم از برق وگاز مشترك مرقوم از مال خويش مي باشد.
  • چنانچه بدون تعدي يا تفريط منتفع مورد حق اِنتفاع تلف شود مشاراليه / مشاراليها مسئول آن نخواهد بود و درغير اينصورت مسئول مي باشد.
  • مورد حق انِتفاع صرفاً جهت سكونت شخصي منتفع با عائله وي برقرار گرديده و بنابراين منتفع بايد از مورد حق انتفاع سوءاستفاده نكرده ودر حفظ آن تعدي يا تفريط ننمايد .
  • منتفع حق انتقال مورد حق انتفاع را به هيچ صورت ولو بصور: صلح حقوق و وكالت وغيره و حتي بصورت نمايندگي جزئاً يا كلاً و مشاعاً يا مفروزاً به ديگري ندارد.
  • در صورتي كه منتفع از مورد انتفاع سوءاستفاده كند و يا در صورتي كه شرايط مقرره متن را رعايت ننمايد و در اثر عدم رعايت آن موجب خسارتي بر مورد حق انتفاع گردد ضامن تضررات مالك خواهد بود .
  • در صورت از بين رفتن اعيان مستحدثه موضوع حق اِنتفاع كه موجب سلب استفاده گردد و نيز در صورت انقضاي مدت اين حق انتفاع زايل مي گردد.
  • از تاريخ انقضاي مدت، منتفع متعهد و ملزم به تخیله مورد حق انتفاع و تحويل آن به مالك باخذ رسيد كتبي مي باشد در غير اين صورت مالك حق صدور اجراييه دارد و در صورتي كه بنا به هر دليل در انقضاي مدت مالك از تحويل گرفتن مورد حق اِنتفاع امتناع ورزد منتفع حق دارد از طريق دادگاه صالحه تأمين دليل نموده و نسبت به تحويل دادن مورد حق اِنتفاع اقدام مثبت بنمايد .
  • منتفع ملزم به رعايت موازي اسلامي در مورد حق انتفاع مي باشد.

9- صيغه صحيحه شرعيه بنا به اظهار طرفين به نحو متن جاري شده است.

                               محل امضاء مالك                                                             محل امضاء منتفع

...


وکیل،وکالت،حق انتفاع،اجاره به شرط تملیک،صلح سرقفلی،قرارداد اجاره آپارتمان تجاری،ضمانت نامه حسن انجام کار،وکیل قرارداد،مشاوره حقو


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب