اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
قرارداد انتقال سرقفلی(موسسه حقوقی،مشاوره،وکیل)
قرارداد انتقال سرقفلی(موسسه حقوقی،مشاوره،وکیل)

قرارداد انتقال سرقفلی(موسسه حقوقی،مشاوره،وکیل)

قرارداد انتقال سرقفلی(وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی، موسسه حقوقی، نمونه قرارداد،شرايط و آثار قرارداد،مشخصات مورد معامله سرقفلی،شرايط مربوط به تنظيم سند سرقفلی،شرايط تسليم مورد معامله سرقفلی،قیمت معامله سرقفلی)

قرارداد انتقال سرقفلی

امروزه سرقفلي در ميان بازاريان  وکسبه و اصناف به دو صورت ديده مي شود که هر کدام با کمي مسامحه، مقررات و قوانين و شراط خاص خود را دارند .

نوع اول- سرقفلي که از حق کسب و پيشه حاصل شده است: اين نوع سرقفلي که ريشه در حق کسب و پيشه حاصل از قراردادهاي اجاره قديمي ( اجاره هاي قبل از 76) دارد در واقع حقوق قانوني مستاجر سابق يک محل است که دست به دست واگذار مي گردد و در ميان عامه مردم سرقفلي نام گرفته است .(قرارداد انتقال سرقفلی)

نوع دوم- سرقفلي واقعي : اين نوع سر قفلي در واقع حاصل حق کسب و پيشه يا اجاره هاي سابق نيست. بلکه  در اين نوع سرقفلي، مالک مغازه بدون اينکه ملک خود را واگذار نمايد سرقفلي ملک (حق کسب وکار در ملک) را به مدت نامحدود با اجاره ماهيانه با شرايط خاص به فردي واگذار مي کند و براساس اين قرارداد ، مالک سرقفلي بدون مالکيت دراعيان يا زمين  مغازه ، حق استفاده از مغازه و کسب وکار در آنجا را بدست مي آورد و مي تواند اين حق را به نحو مقتضي برابر شرايط مقرر بين خود و مالک به اشخاص ديگر نيز واگذار نمايد.(قرارداد انتقال سرقفلی)

نمونه قرارداد انتقال سرقفلی

ماده 1  طرفين قرارداد

1-1 انتقال دهنده                          فرزند              به شماره شناسنامه                         صادره از                 كد ملي                                    متولد                                 ساكن                                                                                                                                                                                                        تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                         متولد                                    به موجب

1-2 انتقال گيرنده                    فرزند                       به شماره شناسنامه                      صادره از                    كد ملي                                 متولد                    ساكن                                                                                                                                                                                                       تلفن

با وكالت / قيوميت / ولايت / وصايت                        فرزند                      به شماره شناسنامه                                      متولد                       به موجب

ماده 2 –  موضوع و مشخصات مورد معامله

موضوع اين قرارداد انتقال كليه حقوق مالي اعم از قطعي و احتمالي انتقال دهنده نسبت به حق كسب و پيشه . تجارت و سرقفلي بوده كه مورد معامله عبارتست از        دانگ / يك باب                         داراي پلاك ثبتي شماره                  فرعي از                                     اصلي                        قطعه                     واقع در بخش                        به مساحت                                 متر مربع داراي سند مالكيت  به شماره سريال                 صفحه                       دفتر                     بنام               داراي حق اشتراك آب/ برق / گاز اختصاصي / اشتراكي / شوفاژ روشن / غير روشن / كولر / پاركينگ قطعه                 به متراژ                   متر مربع         / انباري قطعه            به متراژ                     متر مربع / تلفن داير به شماره                     /غير داير و داراي پايان كار ساختمان شماره                  مورخ     /      /    13  صادره از سوي شهرداري منطقه             مي باشد كه انتقال گيرنده مورد سرقفلي را رويت نموده و از كم و كيف آن از هر جهت اطلاع و آگاهي پيدا كرد . (قرارداد انتقال سرقفلی)

ماده 3 – قيمت معامله

1-3 قيمت مورد معامله به طور مقطوع مبلغ                                                ريال معادل                                               تومان تعيين مي گردد .

2-3 همزمان با اين توافق مبلغ                                                    ريال معادل                                              تومان نقداَ / طي چك شماره                     بانك                 شعبه                         به فروشنده پرداخت گرديد . باقيمانده مبلغ                                               ريال در زمان تنظيم سند در دفتر اسناد رسمي پرداخت خواهد شد . (قرارداد انتقال سرقفلی)

ماده 4 – شرايط مربوط به تنظيم سند

1-4 طرفين متعهد شدند جهت تنظيم سند انتقال رسمي در تاريخ     /      /    13  در دفتر اسناد رسمي شماره                                   واقع در                                                   حاضر شوند و انتقال دهنده متعهد گرديد سند را بنام انتقال گيرنده يا هر كس كه انتقال گيرنده معرفي نمايد انتقال دهد . در ضمن اجراي تعهد به تنظيم سند از طرف فروشنده بنام انتقال گيرنده بعدي موكول به احراز انتقال از طريق ارائه قرارداد مي باشد . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در دفترخانه اسناد رسمي براي انتقال رسمي ، گواهي سردفتر مثبت تخلف نامبرده مي باشد . (قرارداد انتقال سرقفلی)

2-4 عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظيم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خريدار در حكم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذكور مجاز به صدور گواهي عدم حضور مي باشد . (قرارداد انتقال سرقفلی)

ماده 5 – شرايط تسليم مورد معامله

1-5 انتقال دهنده موظف است مورد معامله را در تاريخ    /    /    13 با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسليم خريدار كند و هر گونه موانع در استيفاء و بهره برداري كامل از مورد معامله را بر طرف كند .

2-5 در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابليت انتقال نداشته و اين عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و انتقال دهنده موظف است مبلغ دريافتي را به منتقل اليه مسترد كند . (قرارداد انتقال سرقفلی)

3-5 در صورتيكه معلوم گردد مورد معامله به هر علتي غير از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغير بودن ، عمليات اجرائي دادگستري و يا اجراي اسناد رسمي ، غصبي بودن قانوناَ قابل انتقال به انتقال گيرنده نباشد . انتقال دهنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل                            ريال به عنوان خسارت به انتقال گيرنده بپردازد .

ماده 6 – آثار قرارداد

1-6 در صورتيكه حق انتقال سرقفلي به غير از شخص انتقال گيرنده سلب گردد . مشاراليه حق انتقال سر قفلي را به غير به هيچ عنوان نخواهد داشت .

2-6 انتقال دهنده اقرار نمود كه مورد قرارداد مشمول مصادره اموال سرپرستي و در توقيف ، وثيقه غير نمي باشد و منافع آن نيز قبلا َ به ديگري واگذار نگرديده است . هرگاه كذب اقرار انتقال دهنده محرز گردد و از اين جهت به انتقال گيرنده خسارتي وارد گردد ، متخلف مكلف به جبران خسارت وارده   مي باشد . (قرارداد انتقال سرقفلی)

3-6  انتقال دهنده در صورت استنكاف از تحويل مورد قرارداد مكلف است از بابت هر روز تاخير ، مبلغ                                     ريال به انتقال گيرنده پرداخت نمايد . تاديه خسارت مذكور مانع از انجام تعهد اصلي انتقال دهنده نمي باشد .

4-6 انتقال گيرنده مكلف است تمامي قيمت مورد معامله را تا تاريخ     /     /     13    به انتقال دهنده تاديه نمايد . در غير اينصورت انتقال دهنده حق فسخ قرارداد را داشته و نيز مي تواند مبلغ                                                         وجه التزام از انتقال گيرنده دريافت نمايد .

5-6  پرداخت كليه عوارض شهرداري و ماليات مشاغل و حق بيمه كارگران و كاركنان مانده از قبل و تا زمان تحويل همچنين تحصيل ، رضايت مالك و پرداخت حق مالكانه به مالك به عهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده  مي باشد .  در حال حاضر ميزان مال الاجاره پرداختي به موجر (مالك ) مبلغ          ريال مي باشد كه هنگام تنظيم سند اجاره بها با توافق مستاجر جديد و مالك وقت تعيين خواهد شد .

6-6  ماليات نقل و انتقال سرقفلي و اخذ پاسخ استعلامات ثبتي به منظور تنظيم سند انتقال سرقفلي ، به عهده انتقال دهنده / انتقال گيرنده خواهد بود . (قرارداد انتقال سرقفلی)

7-6 اصل كليه اسناد و مدارك نزد انتقال دهنده / انتقال گيرنده باقي ماند تا نسبت به كارهاي اداري آن اقدام نمايد و در حال حاضر فعاليت كسبي و كاري در مغازه / آپارتمان موصوف به صورت                                        مي باشد .

ماده 7

اين قرارداد در بردارنده انتقال قطعي و شرعي و تعهد طرفين به ايفاي تعهدات داده شده مي باشد و با توجه به مواد 10 و 190 و 219 قانون مدني بين طرفين منعقد گرديد . (قرارداد انتقال سرقفلی)

ماده 8

حق الزحمه مشاور املاك طبق تعرفه كميسيون نظارت شهرستان                                 بطور جداگانه بعهده طرفين است كه همزمان با امضاي اين قرارداد مبلغ                                 ريال پرداخت شده و رسيد دريافت نمايند . فسخ يا اقاله قرارداد تاثيري در ميزان حق الزحمه نخواهد داشت . (قرارداد انتقال سرقفلی)

ماده 9

اين قرارداد در تاريخ     /      /     13 ساعت                   در دفتر مشاور املاك شماره                                                   به نشاني                                                    در سه نسخه بين طرفين تنظيم ، امضاء و مبادله گرديد و هر سه نسخه داراي اعتبار يكسان است كه با تنظيم سند رسمي از درجه اعتبار ساقط است . (قرارداد انتقال سرقفلی)

ماده 10

موارد حقوقي اين قرارداد مطابق با مقررات جاري است و تاييد مي شود .(قرارداد انتقال سرقفلی)

...


قرارداد پیش فروش ساختمان،قرارداد مشارکت در ساخت،قرارداد اجاره اتومبیل،اجاره آپارتمان مسكوني،قرارداداجاره،قرارداد انتقال سرقفلی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب