اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
قرارداد مشارکت در انجام پروژه(وکیل،وکالت،مشاوره)
قرارداد مشارکت در انجام پروژه(وکیل،وکالت،مشاوره)

قرارداد مشارکت در انجام پروژه(وکیل،وکالت،مشاوره)

قرارداد مشارکت در انجام پروژه(ميزان و نحوه تأمين منابع مالي در

پروژه،نسبت مشاركت درپروژه،تأمين منابع مالي درپروژه،امكان­سنجي در پروژه،فرآيندهاي اداري شركت درپروژه،واگذاري سهام در پروژه،نظام مديريت پروژه،نمونه قرارداد،مشاور حقوقی ،وکیل،وکالت)

نمونه قرارداد مشارکت در انجام پروژه

با توجه به تبصره (3) اصلاحي ذيل بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي و متعاقب آن پيرو مصوبه شماره 103198/ ت 49249ﻫ مورخ 17/12/1390 هيات محترم وزيران و فراخوانهاي انجام شده در روزنامه­هاي كثيرالانتشار و رسانه ملي و احراز عدم تمايل بخش غيردولتي براي سرمايه‌گذاري بدون مشاركت دولت در طرح‌هاي اقتصادي موضوع مصوبه مذكور، قرارداد حاضر در تاريخ ............. مابين سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران كه از اين پس اختصاراً سازمان خوانده خواهدشد به نمايندگي ………….معاونتوسعه سرمايه­گذاريهاي صنعتي از يك طرف و..............كه از اين پس اختصاراً بخش خصوصي ناميده مي‌شوداز طرف ديگر، به امضاء رسيـد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • موضوع قرارداد :

موضوع قرارداد، مشاركتدرطرح ..............توسط سازمان و بخشخصوصي است.

 • نسبت مشاركت؛ تأمين منابع مالي:

نسبت مشاركت به صورت .......درصد شركت/سازمان/آقاي........و .......درصد سازمان است كه از طريق آورده سهامداران تأمين خواهد شد.

(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • ميزان و نحوه تأمين منابع مالي و اعتبار:

كل منابع مالي و اعتباري مورد نياز براي اجراي طرح.............ميلياردريال برآورد مي­شود. طرفين متعهد مي­گردند متناسب با سهم الشركه خود منابع مالي مورد نياز اجراي طرح تا اتمام پروژه را تامين نمايند و در اين خصوص چنانچه به دلايل اقتصادي، فني، ماليو ساير موارد ميزان سرمايه­گذاري طرح نسبت به مبلغ پيش­بيني شده افزوده گردد اين ميزان افزايش را نيز تامين نمايند. چنانچه هريك از طرفين در اين خصوص كوتاهي نمايد اين حق براي طرف مقابل ايجاد خواهد شد تا پس از انجام مراحل قانوني نسبت به افزايش درصد سهام خود و مآلاً كاهش سهم طرف مقابل يا جايگزيني سهامدار جديد اقدام نمايد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • تشكيل شركت :

به­منظور رعايت مقررات سازمان درخصوص نحوه سرمايه‌گذاري، شركتي به­ صورت سهامي خاص تشكيل
خواهد شد. سرمايه ثبتي شركت معادل........ميليارد ريال تعيين مي­گردد. بديهي است سهامداران ......% از سرمايه ثبتي را معادل......ميليارد ريال در ابتداي ثبت شركت نقداً تامين خواهند نمود. مابقي سرمايه در طول اجرا و پس از تصويب هيات مديره توسط سهامدارانتامين خواهد شد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • اعضاء هيات مديره:

اعضاء هيات مديره شركت........ نفر خواهد بود كه رئيس هيات مديره توسط سازمان و مديرعاملدر صورتي كه سهام سازمان بالاي 50% باشد توسط سازمان و در غير اينصورت از طرف بخش خصوصي معرفي و با تائيد سازمانمنصوب خواهد شد. كليه قراردادها، اوراق بهاءدار و اسناد مالي،رسمي و تعهدآور شركت با امضاء ثابت رئيس هيات مديره و مديرعامل معتبر خواهند بود.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

تبصره1:طرفين توافق نمودند در هر شرايطي و با هر نسبت سهامي كه سازمان داشته باشد همواره رئيس هيات مديره شركت از طرف سازمان معرفي و منصوب گردد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • اساسنامه شركت:

اساسنامه مشاركت (پيوست) كه در فراخوان سازمان نيز منتشر شده، به رؤيت بخش خصوصي رسيده و مورد تأييد ايشان قرار گرفته است ملاك تشكيل شركت مشترك خواهد بود.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • واگذاري سهام:

با توجه به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي سهم سازمان در شركت موضوع قرارداد پس از بهره­برداري و حداكثر ظرف مدت سه سال بر اساس ضوابط حاكم بر واگذاري سهام شركتهاي دولتي، به بخش غيردولتي واگذار خواهد شد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • مطالعات امكان­سنجي:

مطالعات امكان­سنجي اوليه توسط سازمان انجام شده و مطالعات نهايي نيز توسط مشاور منتخب سازمان انجام خواهد شد. چنانچه در طول انجام طرح بنا به درخواست سازمان، بانك يا هيات مديره شركت نياز به به­روزآوري، تكميل، تصحيح و يا انجام هرگونه مطالعات ضروري ديگري باشد؛ انجام اين مطالعات بر عهده شركت موضوع قرارداد خواهد بود و هيات مديره شركت مكلف است با استفاده از مشاورين مورد تائيد سازمان نسبت به انجام اين مطالعات با هزينه شركت اقدام نمايند.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • نظام مديريت پروژه:

شركت موضوع قرارداد مكلف خواهد بود بر اساس ضوابط و استانداردهاي سازمان نسبت به برقراري نظام جامع مديريت پروژه در شركت اقدام نموده و گزارشات ادواري از وضعيت پيشرفت پروژه، هزينه­هاي انجام شده و صورتهاي مالي شركت، صورت وضعيت پيمانكاران، تخصيص نيروي انساني و منابع، خريدها، مسائل و مشكلات اجرايي پروژه، اقدامات اصلاحي انجام شده و يا در دست انجام و نظاير آنرا بنا به درخواست سازمان يا ساير سهامداران تهيه و ارسال نمايد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • بانك:

پس از تشكيل شركت و بر اساس رايزنيهاي هيات مديره و سازمان، بانك عامل جهت اخذ تسهيلات ارزي و ريالي به منظور اجراي طرح مشخص خواهد شد. سازمان كليه اقدامات و پشتيبانيهاي مورد نياز جهت اخذ حداكثر تسهيلات ممكن را انجام خواهد داد. هيات مديره و مديرعامل شركت موضوع قرارداد نيز مكلف خواهد بود كليه اقدامات اداري و اجرايي مورد نياز جهت اخذ تسهيلات بانكي را بر اساس قوانين كشور و ضوابط بانك به انجام رساند. بديهي است تضامين لازم جهت اخذ تسهيلات بانكي بر مبناي ميزان سهام طرفين ارائه خواهد شد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

تبصره 2: چنانچه به هر دليلي اخذ تسهيلات بانكي درخصوص طرح موضوع قرارداد امكان­پذير نگردد؛ سهامداران مكلف خواهند بود درخصوص تامين منابع مالي مورد نياز به نسبت سهم خود اقدام نمايند.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • فرآيند اجراي طرح:

به منظور جلوگيري از اتلاف منابع تا پيش از انجام گشايش اعتبار اسنادي (ارزي يا ريالي) به جز خريد زمين محل اجراي طرح و هزينه­هاي قبل از بهره­برداري انجام هرگونه سرمايه­گذاري در شركت موضوع قرارداد ممنوع خواهد بود و كليه سرمايه­گذاريها و هزينه­هاي اجرايي اعم از ساختمان­سازي، تاسيسات، محوطه­سازي، تجهيزات و ماشين­آلات و نظاير آن پس از انجام گشايش اعتبار اسنادي خواهد بود.

تبصره3: چنانچه بنا به مصالح شركت، در موارد خاص و با توجه به ضرورتهاي اجرايي، پيش از انجام گشايش اعتبار اسنادي نياز به انجام سرمايه­گذاري باشد لازم است تا مراتب رسماً به اطلاع سازمان رسانده شود و پس از اخذ موافقت كتبي سازمان و تصويب هيات مديره شركت، انجام سرمايه­گذاري بلامانع خواهد بود.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • دفتر مركزي شركت:

دفتر مركزي شركت موضوع قرارداد در شهرستان محل اجراي طرح خواهد بود و مديرعامل شركت مكلف خواهد بود در شهرستان محل اجراي طرح اقامت نمايد.

(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • آيين نامه ­ها و فرآيندهاي اداري شركت:

هيات مديره شركت موضوع قرارداد مكلف خواهند بود حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تشكيل شركت نسبت به تهيه و تصويب آيين­نامه­هاي مالي، معاملات، حقوق و دستمزد و استخدام اقدام نموده و مديرعامل مكلف خواهد بود در چارچوب اين آيين نامه­ها نسبت به اداره شركت اقدام نمايد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 • آدرس و شماره تماس:
 • آدرس و شماره تماس :
 • آدرس و شماره تماس بخش خصوصي.....................................................................................

 • اعتبار قرارداد:

اين قرارداد پيش از ثبت شركت به مدت حداكثر سه ماه معتبر خواهد بود و چنانچه ظرف اين مدت طرفين اقدامات لازم جهت تشكيل شركت را به انجام نرسانند قرارداد از درجه اعتبار ساقط گرديده و سازمان مخير خواهد بود نسبت به جايگزيني بخش خصوصي و اجراي طرح موضوع قرارداد با هر نسبتي با بخش خصوصي ديگر اقدام نمايد. در صورت تشكيل شركت و اجراي طرح، اين قرارداد به عنوان جزء لاينفك اساسنامه شركت تلقي شده و تا پايان مشاركت معتبر خواهد بود.

اين قرارداددر 15 بند و سه تبصرهو در دو نسخه تهيه گرديده و به امضاي طرفين رسيده كه هريك از نسخ، حكم واحد را دارد.(قرارداد مشارکت در انجام پروژه)

 

...


قرارداد فروش ملک،قرارداد فروش اتومبیل،قرارداد قرض الحسنه از بانك،قرارداد مشاركت در ساخت بنا،قرارداد مشارکت در انجام پروژه،وکیل ،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب