اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی(وکیل،وکالت،مشاوره)
توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی(وکیل،وکالت،مشاوره)

توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی(وکیل،وکالت،مشاوره)

توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي(نمونه قرارداد،توافقنامه،توافقنامه مطالعاتی،توافقنامه تحقیقاتی،خاتمه توافقنامه،مراحل اجرائي توافقنامه،حق الزحمه توافقنامه،مشاور حقوقی ،وکیل،وکالت)

نمونه توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي

اين توافقنامه فيمابين شركت  …………………………….به آدرس …………………………………….. به نمايندگي ……………………. با سمت مديرپژوهش،توسعه وفناوري كه از اين پس در اين توافقنامه (كارفرما) ناميده مي شود از يك طرف و..................................................به آدرس :................................................به نمايندگي آقاي ..........................با سمت.....................................كه از اين پس در اين توافقنامه  پيمانكارناميده مي شود از طرف ديگر ، طبق مقررات و شرايطي كه در مفاد واسناد و مدارك ضميمة اين توافقنامه درج شده منعقد وطرفين متعهد به اجراي مفاد آنها گرديدند.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 1) موضوع توافقنامه

موضوع توافقنامه عبارتست از :  .....................................................................................................

ماده 2) مراحل اجرائي

خدماتي كه توسط پيمانكاربه موجب مفاد اين موافقت نامه به انجام مي رسد بايد شامل موارد مندرج در پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي باشد كه قبلاً توسط پيمانكار تكميل و به تاييد كارفرما رسيده است. جزئيات مراحل اجرايي در فرم پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي (پيوست)آمده است.

تبصره : پيمانكار حق واگذاري اين موافقت نامه به غير را ندارد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 3) مدت توافقنامه

3-1- تاريخ شروع توافقنامه: از تاريخ .................لغايت..................

3-2- مدت زمان اجرا : .....................................................................................................

تبصره : تمديد توافقنامه با توافق و رضايت طرفين امكان پذير خواهد بود.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 4) حق الزحمه توافقنامه و شرايط پرداخت

كل مبلغ توافقنامه برابر است با.......................................................... (..............................ميليون ريال)  ريال كه كارفرما مبالغ هر صورت وضعيت را پس از كسر كسورات قانوني و قراردادي بشرح زير طي

چك به حساب ..............................نزد بانك ..............................بنام..............................صادر و..............................را جهت دريافت چك مطلع خواهد نمود.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

4-1      درصورت درخواست پیش پرداخت از سوی پیمانکار پس از موافقت کارفرما و اخذ تضمین از پیمانکار نسبت به پرداخت پیش پرداخت حداکثر معادل 25 درصد مبلغ کل قرارداد اقدام و در اقساط مساوی از هر صورت وضعیت کسر خواهد شد.

4-2      50درصد از كل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش اول وتائيد آن توسط كارفرما

4-3      50 درصد از كل مبلغ توافقنامه پس از ارائه گزارش نهايي و تاييد آن توسط كارفرما

تبصره : رعايت كليه مقررات مالياتي وفق مفاد آگهي 3342/206 مورخ 19/9/82 سازمان امور مالياتي كشور در ارتباط با موضوع توافقنامه به عهده پيمانكار مي باشد. لذا كارفرما از هر پرداخت به پيمانكار مقدار 5% را به عنوان علي الحساب ماليات كسر و به حساب اداره امور مالياتي وزارت اقتصاد و دارايي واريز
مي نمايد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 5) گزارشات

پيمانكار متعهد است گزارشات مراحل تحقيقاتي را به شرح زير تهيه و به كارفرما تسليم نمايد :

5-1 - گزارش اول ............................................................ماه (روز) پس از شروع توافقنامه .

5-2 - گزارش دوم گزارش نهايي مي باشد كه شامل تمامي مراحل اجراي پروژه بوده و به صورت تايپ و صحافي شده در4 نسخه به همراه CD مربوطه تحويل ميگردد. كليه نتايج تحقيقات و مطالعات در داخل و خارج كشور منحصرا" به كارفرما تعلق دارد و هرگونه بهره برداري از آن بدون اجازه كتبي كارفرما ممنوع مي باشد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

5-3- كارفرما ظرف مدت 20 روز از تاريخ دريافت گزارشات نظر خودرا كتبا" به پيمانكار  اعلام مي نمايد در غيراينصورت گزارشات تاييد شده تلقي مي گردند.

تبصره : در صورت تشخيص كارفرما، در پايان پروژه يك سمينار علمي از كارهاي انجام گرفته در محل فعاليت كارفرما و يا يكي از شركتهاي تابعه و وابسته كارفرما توسط مجريان پروژه برگزار خواهد شد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 6) همكاران پروژه

از نظر اين توافقنامه كليه كساني كه در اجراي اين توافقنامه خدمات دائم و موقت براي پيمانكار ارائه نمايند، كاركنان پيمانكار شناخته شده و پيمانكار در تمام مدت زمان اين توافقنامه مسئول اعمال و پاسخگوي كليه امور آنها اعم از حقوقي و مالياتي خواهد بود. علاوه بر وظايف فوق ، پيمانكار  مسئول تأديه كليه هزينه هاي مربوط به كاركنان خود اعم از پرداخت حقوق و دستمزد ، ماليات ، حق بيمه ، سنوات خدمت وساير مزايائي كه طبق قانون كار به آنان تعلق مي گيرد، خواهد بود.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 7 ) تسهيلات كارفرما

بطور كلي كارفرما تدابير لازم جهت تسهيل كار پيمانكار را دراجراي توافقنامه اتخاذ خواهد نمود، بخصوص در موارد زير:

7-1 در اختيار گذاشتن كليه اطلاعات ، مدارك و اسناد و گزارشات موجود  كه در ارتباط با موضوع توافقنامه ميباشند و براي انجام پروژه، مورد نياز پيمانكار  هستند.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

7-2  فراهم نمودن امكان بازديد از تاسيسات كارفرما مرتبط با پروژه مطالعاتي، تحقيقاتي .

7-3  تعهدات كارفرما كه در پرسشنامه الف طرح مطالعاتي، تحقيقاتي (پيوست) بيان گرديده است.

ماده 8 ) تعهدات پيمانكار

8-1- مسئوليت كامل اجراي پروژه و رعايت استانداردهاي پذيرفته شده وزارت نفت برعهده پيمانكار است.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

8-2- بر اساس مصوبه چهارصدوپنجاه و چهارمين جلسه مورخ 14/7/1380هيئت مديره محترم شركت ملي پالايش وپخش پيمانكار(پژوهشگاه - دانشگاه )يك نسخه تعهد نامه كتبي حسن انجام تعهدات به كارفرما ارائه خواهد داد.

8-3- پيمانكار  تعهد مي‌نمايد كه اطلاعات و مداركي كه به منظور اجراي پروژه در اختيار وي قرار مي‌گيرد را محرمانه تلقي نموده و در اختيار اشخاص و يا مؤسسات ديگر نگذارد.

8-4- تائيد خدمات و يا تصويب مدارك وگزارشهاي مطالعاتي و تحقيقاتي پيمانكار، از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي پيمانكار در رعايت استانداردها واصول علمي وفني نمي كاهد ودر هر حال پيمانكار مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود، خواهد بود .(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

8-5- پيمانكار در مقابل كار فرما و براي ارائه خدمات پيش بيني شده در توافقنامه و پيوستهاي آن، مسئول است.

8-6- مسئوليت پيمانكار در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث ، اعم از حقيقي يا حقوقي كه بر حسب ضرورت ، مورد تائيد كارفرما نيز قرار گرفته باشد ، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين توافقنامه است وموافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي ازخدمات ، رافع هيچ يك از تعهدات ومسئوليتهاي پيمانكار  در برابر كارفرما، نخواهد بود.

 8-7- مسئوليت خسارات به كارفـرما و اشخـاص ثالث كه ناشـي از فعـل وتـرك فعل پيمانكار يا كاركنـان وي مي باشد بعهدة پيمانكار  خواهد بود.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 9) ناظر كارفرما

كارفرما بر اساس ضوابط خود يك نفر متخصص را به عنوان ناظر پروژه تعيين و به پيمانكار  معرفي مي‌نمايد. مسئوليت هاي ناظر و چگونگي ارتباط پيمانكار و ناظر را ضوابط شركت ملي پالايش وپخش فرآورده هاي نفتي ايران وشرايط خصوصي توافقنامه تعيين مي نمايد.

ماده 10) خاتمه توافقنامه و فسخ

كارفرما در طول مدت توافقنامه مي تواند با يك اعلام كتبي و مهلت زماني 30 روزه توافقنامه را خاتمه دهد. در اين صورت پيمانكار  آن قسمت از موضوع توافقنامه و اسناد و مدارك را كه قابل تحويل است ظرف مدت مذكور تحويل كارفرما داده و وجوه زير را دريافت مي نمايد:(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

10-1ـ حق الزحمه كارهاي انجام شده تا تاريخ خاتمه توافقنامه كه به تأييد كتبي كارفرمارسيده است.

10-2- كليه هزينه هاي ناشي از تعهدات پيمانكار درمقابل موسسات و اشخاص ديگر، مشروط بر اينكه اين هزينه ها درتوافقنامه پيش بيني شده باشد و بابت آنها به پيمانكار  پرداختي نشده باشد و
هزينه هاي فوق بايستي مستند به اسناد و فاكتورهاي معتبر باشد و در سقف توافقنامه بوده و به تاييد كتبي كارفرما نيز برسد. درصورتيكه كليه هزينه هاي مربوط به اجراي توافقنامه و هزينه هاي بالاسري و سود معقول در مبلغ توافقنامه پيش بيني و منظور نگرديده باشد، پيمانكار  بعداً نمي تواند معترض يا مدعي گردد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

10-3- كارفرما مي تواند در موارد زير توافقنامه را فسخ و تضمين هاي حسن انجام تعهدات پيمانكار  را به نفع خود ضبط نمايد :

            10-3-1- تاخير غيرموجه در شروع و انجام خدمات تحت توافقنامه بيش از 10 روز

            10-3-2- انتقال توافقنامه به شخص يا اشخاص ثالث بدون اجازه كارفرما

            10-3-3- رعايت نكردن استانداردهاي فني  شئونات حرفه اي

            10-3-4- ورشكستگي و ياانحلال پيمانكار

            10-3-5- شمول هر گونه ممنوعيت قانوني به پيمانكار

            10-3-6-عدم اجراي مفاد وضمايم توافقنامه

تبصره : مجموع پرداختهاي قبلي پروژه و خسارات تاييد شده توسط كارفرما درخصوص هريك از بندهاي فوق يا مجموع آنها نبايستي از كل مبلغ پروژه تجاوز نمايد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 11) تضمين حسن انجام كار

براي حصول اطمينان از حسن انجام كار ، ده درصد از هر پرداخت به پيمانكار  به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر ونزد كارفرما نگهداري مي شود ودر صورت فسخ قرارداد طبق مفاد بند 10-3 تضمين مذكوربه نفع كارفرما ضبط خواهد شد. در صورتيكه كارفرما تا قبل از پايان قرارداد ، قسمتهايي از پروژه تحقيقاتي ومطالعاتي انجام شده را تحويل گيرد، وجه الضمان دريافتي ، به تناسب كاهش يافته به پيمانكار مسترد مي گردد، مبلغ كسر شدة حسن انجام كار ، به ازاي ارائه ضمانتنامه بانكي ويا هر گونه تضمين معتبر ديگر از طرف پيمانكار، كه مورد تائيد كارفرما باشد به پيمانكاربازگردانده مي شود.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 12) ممنوعيت قانوني

پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد اين توافقنامه ، مشمول ممنوعيت اصل 141 قانون اساسي و قانون منع مداخله كاركنان دولت ، مصوب 22/10/1337 نبوده ودر صورتيكه خلاف آن براي كارفرما ثابت شود ، يا تغييراتي در صاحبان سهام، مديران يا بازرسان ، پيمانكار  رخ دهد كه با مفاد قوانين ياد شده تعارض داشته باشد توافقنامه فسخ خواهد شد، و پيمانكار  موظف است تمامي اطلاعاتي را كه در جريان انجام خدمات اين توافقنامه تحصيل مي كند، محرمانه تلقي نموده وحداكثر سعي خود را براي جلوگيري از دسترسي اشخاص غير مجاز به آنها به كار بندد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 13) حوادث قهريه (فورس ماژور)

در مورد تأخيرات ناشي از حوادث قهريه مانند سيل، زلز‌له، آتش سوزي و جنگ و ..... ، هريك از طرفين از مسئوليت مبراست، مشروط بر آنكه اينگونه حوادث اولاً غير قابل پيش بيني بوده، ثانياً جلوگيري يا رفع آن از عهده هريك از طرفين خارج بوده و ثالثاً ترك فعل هريك ازطرفين در بروز آن مؤثر نبوده باشد، در چنين حالتي پيمانكار(پژوهشگاه) در اسرع وقت كارفرما را از بروز حوادث مطلع و تمديد مدت و يا خاتمه دادن آن را از كارفرما تقاضا مي نمايد. كارفرما پس از حصول اطلاع و بررسي پيشنهادات، زمان مناسبي را براي تمديد در نظر مي گيرد .(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 14) جريمه تاخير

چنانچه به تشخيص ناظر، پيمانكار تمام يا قسمتي از تعهدات موضوع توافقنامه را به موقع انجام ندهد، كارفرما مي تواند به ازاء‌ هر روز تاخير يك هزارم از مبلغ مرحله مربوطه را به عنوان جريمه از مطالبات وي به نفع خود كسر و ضبط نمايد. جمع كل جريمه هاي تاخير نبايستي بيشتر از 5% كل مبلغ موافقت نامه باشد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 15) دقت و كوشش

پيمانكار بايد تعهدات ناشي از اين توافقنامه را با بكار بردن بهترين روشها و اصول فني و حرفه اي انجام داده و حداكثر مهارت، دقت و جديت را بكار برده و در هر زمان كه اشتباهي ناشي از فعل يا ترك فعل  پيمانكار معلوم گردد در اسرع وقت و بدون ايجاد هزينه اي براي كارفرما، نسبت به تصحيح كار خود بنا به نظر كارفرما اقدام نمايد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 16) تغييرات

16-1- پيمانكار بايد مطالعات مربوط به موضوع توافقنامه را به ترتيبي انجام دهد و نتايج آن را به نحوي تهيه نمايد، كه حتي الامكان احتياج به تغيير آنها نباشد، درغير اينصورت هر گونه تغيير يا اصلاح كه جنبه كلي داشته و يا موجب افزايش هزينه گردد، فقط با موافقت قبلي كارفرما مجاز مي باشد.

 (توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

 16-2- چنانچه پس از انجام قسمتي از موضوع قرارداد، تغييرات و يا اضافاتي در خصوصيات پروژه لازم باشد، كه بنابه نظر كارفرما ناشي از فعل يا ترك فعل پيمانكار در شرايط توافقنامه نباشد، پس از موافقت كارفرما، در مورد مدت و ميزان هزينه آن تصميم گيري و مطابق بند 16-3 عمل مي گردد

16-3- كارفرما مي‌تواند با شرايط همين توافقنامه و در طول مدت توافقنامه حداكثر تا ميزان 25% از ميزان كار موضوع توافقنامه را افزايش و يا كاهش دهد، كه به تبع آن مبلغ و مدت توافقنامه به همان ميزان افزايش و يا كاهش مي يابد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 17) حل اختلافات

كليه اختلافاتي كه ممكن است بر اثر اجراي اين توافقنامه يا تعبير و تفسير مندرجات آن بين طرفين توافقنامه رخ دهد و نتوان آنها را از طريق مذاكره و يا مكاتبه بطور دوستانه حل و فصل نمود، موضوع در كميسيوني مركب از طرفين توافقنامه مطرح و حل و فصل ميگردد و در صورت عدم حصول نتيجه موضوع اختلاف به هيأت مديره شركت ملي پالايش و پخش ايران ارجاع و نظر هيأت مديره لازم الاجرا براي طرفين خواهد بود و طرفين ملزم مي باشند تا حل نهايي اختلافات تعهداتي را كه به موجب موافقت نامه به عهده دارند با حسن نيت كامل اجرا نمايند.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

ماده 18) نشاني طرفين

18-1 از نظر اين توافقنامه نشاني طرفين به شرح بند 18-3 و 18-4 بوده و هرگونه اخطار، ابلاغ و اعلام كه به محل هاي مذكور ارسال شود " ابلاغ شده " به طرفين تلقي خواهد گرديد.

 (توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

18-2 هرگاه يكي از دو طرف توافقنامه نشاني خود را تغيير دهد، بايد تا 15 روز قبل از تغيير، نشاني جديد خود را به طرف ديگر اعلام كند، بنابراين تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر ابلاغ نشده است مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و " دريافت شده " تلقي مي گردد.(توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

18-3 نشاني كارفرما :

………………………………………

 تلفن : ……………..  فاكس : ………………..

18-4 نشاني پيمانكار:

ماده 19) نسخ موافقت نامه :

اين موافقت نامه در 19 ماده و 5 تبصره و در 5 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان در تهران تنظيم و بين طرفين مبادله گرديد.

 (توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي)

 

 محل امضاء نماينده :                                                           محل امضاء نماينده :

  شركت:

نام و نام خانوادگي :                                                           نام و نام خانوادگي:

سمت :                                                                             سمت :

امضاء :                                                                                         امضاء :

...

 


قرارداد مضاربه خارجی،توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي،قرارداد مضاربه داخلی،قرارداد فروش یک قطعه باغ،قرارداد اجاره،وکیل،وکالت


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب