اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
حکم به تنفیذ وصیت نامه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
حکم به تنفیذ وصیت نامه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

حکم به تنفیذ وصیت نامه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

حكم به تنفيذ وصيت نامه (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی،وصیت،ثبات وصیت نامه)

تنفیذ وصیت نامه 

وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی‌های خویش پس از مرگ می‌کند. و در اصطلاح فقه این است که انسان، تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خودش به شخص دیگر یا عموم مردم سفارش کند؛ به‌طوری‌که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد.(تنفیذ وصیت نامه)

وصیت از ریشه «وَصِیَ» است و «أرض واصیة» یعنی زمینی که از گیاهِ به‌هم متصل سراسر پوشیده است.(تنفیذ وصیت نامه)

اما در اصطلاح فقه و حقوق، خود چند قسم شده است. روح‌الله خمینی در تحریرالوسیله آورده است: «وصیت یا تملیکیّه است مثل اینکه وصیت می‌کند به چیزی از ترکه‌اش برای زید؛ و وصیت کردن به مسلط شدن بر حق، ملحق به تملیکیّه می‌شود؛ و یا عهدیه است مثل اینکه وصیت می‌کند به آنچه که به تجهیزش یا به اجیر گرفتن برای حج یا نماز برایش یا مانند اینها تعلق دارد؛ و یا فکّیه است که به فکّ ملکی تعلق دارد مانند وصیت کردن به آزاد نمودن.» پس به طور کلی می‌توان وصیت فقهی را مربوط به احوال شخصیه وصیت کننده و پیگیریِ آن، دانست.(تنفیذ وصیت نامه)

وصیت به معنای سفارش، پند و اندرز نیز به کار رفته است. راغب اصفهانی در مفردات اینطور آورده: «وصیت سفارش کردن بر دیگری همراه با پند و موعظه، جهت فرمان بردن و عمل نمودن است.»(تنفیذ وصیت نامه)

 

نمونه پرونده حكم به تنفيذ وصيت نامه

شرح دادخواست

خواهان باتقديم دادخواست اظهارداشته كه همسر اينجانبه دركمال صحت وسلامت درحضورشاهدين وصيت نامه عادي مورخ 6/2/84 راتنظيم نموده است ودودانگ ازملك مسكوني را به اينجانبه بخشيده وبعد ازفوت وصي خوانده ها كه فرزندانم مي باشند از پذيرفتن وصيتنامه وعمل به آن امتناع مي نمايند لذا نظربه مراتب ياد شده واوراق ضمائم پيوست تقاضاي رسيدگي وصدورحكم مبني برتنفيذ وصيتنامه عادي يادشده رانموده است .(تنفیذ وصیت نامه)

 

گردش کار پرونده (تنفیذ وصیت نامه)

درتاريخ 22/1/94 جلسه دادگاه باحضور خواهان ورديف اول ودوم خواندگان تشكيل وخواهان اظهار مي نمايد كه فرزندانم معتاد هستند ويكي ازفرزندانم همسرش راطلاق داده وديگري درشرف طلاق مي باشد ودرخواست تنفيذ وصيتنامه وپرداخت مهريه به نرخ روز رانموده است خواندگان: دروصيتنامه قيد شده است مادرم حق ازدواج ندارد ولي ازدواج كرده است وبقيه موارد قابل قبول نيست .(تنفیذ وصیت نامه)

دروصيتنامه بين سطور نوشته شده است واين سطور الحاق شده است باتوجه به ادعاي جعليت نسبت به وصيتنامه دادگاه مستنداً به مواد 257 فانون آئين دادرسي مدني قرار ارجاع امر به كارشناس صادر می شود  وآقاي احمد رابه قيد قرعه به عنوان كارشناس مشخص و مقرر می شود نظر خود را مستدلاً تا دوهفته به دادگاه تقديم نمايد.كارشناس طي نظريه مكتوب جمله دو دانگ هم سهمي ببرد رادرصفحه ده وصيتنامه فوق الذكر قبل ازبند دوم نسبت به ساير مندرجات دست نويس متن وصيتنامه داراي اختلاف رنگ كه درمرحله ديگري پس ازتحرير مندرجات صفحه دهم اضافه گرديده است مندرجات دست نويس متن وصيتنامه جمله فوق توسط نويسنده متن وصيتنامه درمرحله ديگري وقلم متفاوت باقلم اوليه اضافه شده است .(تنفیذ وصیت نامه)

درتاريخ 28/2/94 حميد رضا ، فتاح وفتانه باتقديم دادخواستي تقاضاي تقسيم ماترك رامي نمايند كه مستندات دادخواست گواهي انحصار وراثت و استشهاديه محلي وفتوكپي شناسنامه ضم دادخواست مي باشد كه دوپرونده به صورت توامان رسيدگي ميگردد .شورا دروقت نظارت باتوجه به اينكه درمورد ارزيابي ماترك متوفي جلب نظركارشناس ضرورت دارد به استناد مواد 257 و 259 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب قرار ارجاع امربه كارشناس را صادر واعلام مي نمايد وكارشناس منتخب بامطالعه پرونده ولحاظ وصيتنامه متوفي به جز كلمات والحاقات بعدي آن ومعاينه محل ، نظريه خود را درمورد ارزش ريالي ماترك متوفي وسهم هريك ازطرفين ظرف مهلت يك هفته به دادگاه اعلام مي نمايد.(تنفیذ وصیت نامه)

 

رأی دادگاه (تنفیذ وصیت نامه)

 درتاريخ 17/6/84 دادگاه بابررسي اوراق ومحتويات پرونده وخواسته خواهان خانم ..... به طرفيت خواندگان 1- حميد رضا 2- فتاح 3- فتانه مبني برتنفيذ وصيتنامه عادي مورخ 6/2/84 باالتفات به دادخواست تقديمي خواهان ومستندات ابرازي وي نظربه اينكه خواندگان ادعاي الحاق مطالبي به وصيتنامه مذكور نموده اند وارجاع امربه كارشناس شده است وكارشناس منتخب نظريه خود را بدين شرح بيان نموده است كه باتوجه به نحوه تحرير جمله (دودانگ حيات هم سهمي ببرد) وتشابه آن ازنظرمكث وتوقف قلم وفشار قلم وساير عادات تحريري باساير مندرجات دست نويس متن وصيتنامه توسط نويسنده متن وصيتنامه درمرحله ديگري وقلمي متفاوت باقلم اوليه اضافه شده است كه مصون ازايراد واعتراض باقيمانده است ، لذا درخواست خواهان را مورد اجابت دانسته وبه استناد مواد 276 و 278 قانون امور حسبي حكم به تنفيذ واعتبار وصيتنامه فوق الذكر صادرو اعلام مي نمايد وراجع به دادخواست تقديمي خواهان ها 1- حميد رضا  2- فتاح 3- فتانه  به طرفيت خوانده خانم .... مبني برتقسيم وفروش ماترك متوفي آقاي ..... راي دادگاه باتوجه به اينكه اقدام به صدور قرار ارجاع امر به كارشناس جهت ارزيابي ماترك متوفي نموده است وليكن خواهان ها عليرغم ابلاغ وانقضاي مهلت قانوني نسبت به توديع دستمزد كارشناس اقدامي ننموده است وبدون جلب نظركارشناس نيز امكان اظهارنظر ماهوي وجود نداشته است به استناد ماده 259 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي وانقلاب قرار ابطال دادخواست خواهان ها راصادر واعلام مي نمايد .(تنفیذ وصیت نامه)

 

تحلیل حقوقی پرونده (تنفیذ وصیت نامه)

  1. باتوجه به اينكه وصيت نامه مربوطه خود نوشت مي باشد وتقاضاي تنفيذ آن ازدادگاه شده است ونسبت به آن ادعاي جعل شده وكارشناس دوخط ادعاي جعليت رامنتسب ازيك نفر دانسته ولذا صحت آن محرز شده است لذا دادنامه درقسمت تنفيذ وصيت نامه برابر ضوابط قانوني صادرشده است .(تنفیذ وصیت نامه)
  2. درخصوص دادخواست تقديمي خواهان هاي تقسيم وفروش ماترك باتوجه به اينكه قرار كارشناسي صادر شده ودستمزد كارشناس توسط خواهان ها تاديه نشده است وبدون نظركارشناس نيز امكان اظهار نظر وجود ندارد وموضوع به استناد ماده 259 قانون آئين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر شده است .(تنفیذ وصیت نامه)

...


قانون،تنفیذ وصیت نامه،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وصیت،وصیت نامه


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۹ آذر

احراز کاربری تجاری

  احراز کاربری تجاری احراز کاربری تجاری به معنای تغییر کاربری یک ملک از نوع مسکونی به نوع تجاری است. برای تغییر کاربری مسکونی به تجاری، باید از ش...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۵ آذر

تائید بطلان معامله به دلیل حجر

  تائید بطلان معامله به دلیل حجر تائید بطلان معامله به دلیل حجر در قاضای نفع است و یا شخص ذی سمت باطل محسوب می‌شود. حجر به معنای ممنوع شدن شخص از...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب