اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
دادخواست ابطال عقد(وکیل،مشاور)
دادخواست ابطال عقد(وکیل،مشاور)

دادخواست ابطال عقد(وکیل،مشاور)

دادخواست ابطال عقد(نمونه دادخواست،عقد،ابطال عقد، ابطال نکاح، مشاور حقوقی، وکیل، وکالت، موسسه حقوقی،درخواست وکیل)

دادخواست ابطال عقد

 این‌طور نیست که تنها راه بر هم خوردن عقد ازدواج، طلاق باشد. علاوه بر طلاق که شرایط خاص خودش را دارد، گاهی هم در شرایطی خاص می‌توان نکاح یا همان ازدواج را فسخ کرد. فسخ در قانون به حالتی گفته می شود که به اراده یکی از دو طرف عقد، اثر عقد از بین برود و وضعیت به حالت پیش از زمان عقد برگردد. (دادخواست ابطال عقد)

موانع نكاح كه در نتيجه موجب بطلان نكاح مي‌شوند عبارتند از:

 اختلاف جنس: اختلاف جنس داخل در تعريف نكاح است و نكاح شخص جز با جنس مخالف خود مصداق پيدا نمي‌كند و بطلان تخلف از اين شرط بديهي است .(دادخواست ابطال عقد)

 قصد و رضا: معيوب بودن قصد و رضا از موارد عدم نفوذ يا خيار فسخ است ولي فقدان قصد موجب بطلان مي‌گردد كه اين مطلب بطور كلي در ماده 195 ق.م به طريق ذيل بيان شده است «اگر كسي در حال مستي يا بيهوشي يا در خواب معامله نمايد، آن معامله بواسطه فقدان قصد باطل است.»

 شوهر داشتن و يا عدهبه موجب ماده 1050 ق.م «هركس زن شوهرداري را با علم به وجود علقه زوجيت و حرمت نكاح و يا زني را كه در عده طلاق يا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نكاح براي خود عقد كند عقد باطل و آن زن مطلقاً براي آن شخص حرام مؤبد مي‌شود» بنابراين نكاح با زن شوهردار يا زني كه در عده باشد باطل است و اگر شخص عالم بوجود علقه زوجيت بوده و نيز علم داشته كه چنين نكاحي حرام است اين شخص بعد هم با طرف خود نمي‌تواند ازدواج كند و به عبارت شرعي و قانوني نكاح بين آنها حرام مؤبد است. منظور از مطلقاً در ماده اين است كه طرفين در آينده به هيچ وجه نمي‌توانند با هم ازدواج كنند.(دادخواست ابطال عقد)

4  حكم نكاحي كه از روي جهل به علقه زوجيت يا جهل به حكم واقع شده باشد، در ماده 1051 همان قانون به طريق ذيل بيان شده «حكم مذكور در ماده فوق در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكوره فوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي عقد باطل ولي حرمت ابدي حاصل نمي‌شود

بنابراين جهل به علقه زوجيت يا به حكم يا به هر دو وقتي علت حرمت ابدي نمي‌شود كه نزديكي صورت نگرفته باشد والا يعني پس از نزديكي جهل و علم به امور مزبور تأثيري در حكم ندارد و در هر حال ضمانت اجرا و بطلان و حرمت ابدي است.(دادخواست ابطال عقد)

5 – استيفاي عدد در لغت به معني كامل گرفتن است و استيفاي عدد در اصطلاح فقهي آن است كه مرد چهار زن دائم داشته باشد،‌ بنابراين ازدواج دائم ديگر مرد موجب بطلان نكاح مجدد است، اين منع در قانون مدني صريحاً ذكر نشده است ليكن طبق عرف و عادت مسلم كه مبتني بر فقه اسلامي است، در محدود بودن تعدد زوجات دائم به چهار زن نمي‌توان شك كرد.(دادخواست ابطال عقد)

زني كه در عده است در حكم زن شوهردار است، بنابراين مطابق مواد 1050 و 1051 ق.م نكاح با زني كه در عده است صحيح نيست و باطل است.(دادخواست ابطال عقد)

 مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق، مطابق قانون ماده 1057 ق.م «زني كه سه مرتبه متوالي زوجه يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي‌شود»(دادخواست ابطال عقد)

اين حكم را فقها از تركيب دو آيه استنباط كرده‌اند يكي آيه «الطلاق مرتان» (آيه 229 بقره) و ديگري آيه «فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجاً غير فان طلقها فلاح جناح عليه اين تيراجها» (آيه 230 سوره بقره)

 كفر: به موجب ماده 1059 قانون مدني «نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست.» پس زن مسلمان نمي‌تواند به نكاح مرد غيرمسلمان درآيد ولي بنابراصل اباحه چون هر نكاحي ممنوع نباشد مجاز است مرد مسلمان مي‌تواند با زن غير مسلمان ازدواج كند در شرع اين ازدواج وقتي صورت پذير است كه زن مشرك نباشد. اين منع در قرآن به اين ترتيب بيان شده است: «ولا تنحكوا المشركين حتي يومنوا…»(دادخواست ابطال عقد)

 احرام: ماده 1053 ق.م در اين خصوص مي‌گويد: «عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدي است» محرم شخصي است كه در لباسي خاص تشريفات معيني را مطابق شرع براي زيارت كعبه بعمل مي‌آورد. اين شخص تا از حال احرام خارج نشود نمي‌تواند ازدواج كند و حكم متخلف از اين منع، اگر تخلف او بدون علم به حرمت باشد بطلان عقد و با علم به حرمت بطلان عقد و حرمت ابدي نكاح خواهد بود.(دادخواست ابطال عقد)

 لعان: لعان آن است كه مرد زن خود را نسبت به زنا دهد يا فرزند خود را انكار نمايد و حرف خود را مؤكد به شهادت خدا و رسول كند زن هم ممكن است شوهر خود را قذف نمايد. برلعان آثاري مترتب مي‌شود كه از آن جمله منع نكاح است. در قانون مدني ماده 1052 آمده است «تفريقي كه با لعان حاصل مي‌شود موجب حرمت ابدي است» لعان به قول مشهور در عقد منقطع جاري نيست.»

موضوع لعان در قرآن به اين نحو بيان شده است: «والذين يرمون ازواجهم و لم يكن لم شهداء الا انفسهم فشهاده احدهم اربع شهاداتبالله انه لمن الصادقين و الخامسه ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. (آيه 6 و 7 سوره نور)(دادخواست ابطال عقد)

نتايج بطلان ازدواج

 بر نكاح باطل چون نزديكي واقع شده باشد و خواه نشده باشد اصولاً نتيجه‌اي مترتب نيست يعني هيچيك از طرفين از احكام نكاح و حقوقي كه از آن ناشي مي‌شود نمي‌توانند استفاده كنند. با وجود اين قانونگذار در بعضي از موارد مثلاً در موردي كه زن يا مرد يا هر دو جاهل به شرايط نكاح بوده‌اند در پاره‌اي از احكام مثل نسب (م 1161 ق.م) و مهر (م 1098 – 1099 ق.م) وارث (م 882 و 884 ق.م) ارفاقي درباره شخص جاهل قائل مي‌شود.(دادخواست ابطال عقد)

نمونه دادخواست ابطال عقد

 تعيين خواسته و بهاي آن : ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت

دلائل و منضمات دادخواست : كپي مصدق: 1- عقدنامه ، 2 – استشهاديه، 3 – شهادت شهود عندالاقتضاء، " 4- مدرك مورد نياز ديگر از استعلام سوابق زوج و ..."

رياست محترم مجتمع قضايي "شهرستان محل اقامت خوانده"

 با سلام احتراماً به استحضار مي رساند:

اينجانبه در اثر اعمال ولايت پدر/ جد پدري و اجبار وي به موجب عقدنامه شماره       مورخ       دفترخانه شماره  "شماره ونام شهرستان"  عقد ازدواج دائم آقاي      درآمده‌ام. نظر به اينكه انعقاد عقد نكاح مذكور در صغر سني و بدون رعايت غبطه و مصالح اينجانبه و صرفاً وفق نظر و خواست ولي قانوني من بوده است فلذا به استناد ماده 1041 قانون مدني صدور حكم به ابطال عقد نكاح فوق الذكر به انضمام جميع خسارات قانوني و هزينة دادرسي در حق اينجانبه مورد استدعاست.(دادخواست ابطال عقد)

                محل امضاء مهر

                                                                                                                                                                      اثر انگشت

  • در صورتيکه خواهان تمايل داشته باشد اوراق قضائي بصورت حضوري(در دفتر دادگاه) يا از طريق تلفن يا نمابر يا پست الکترونيکي به وي ابلاغ شود.در پايان شرح دادخواست ، با ذکر دقيق شماره هاي مربوطه اعلام نمايد.تا امر ابلاغ سريع تر صورت گيرد. (دادخواست ابطال عقد)
  •  چناچه شرح دادخواست بيش از صفحه حاضر باشد از صفحات مخصوص ادامه دادخواست استفاده شود.

(دادخواست ابطال عقد)

...


قانون،حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،وکالت،قانون،حقوق،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،دادخواست ابطال عقد


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۶ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۳ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب