اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
اخذ سند مالکیت بنام وارثین
اخذ سند مالکیت بنام وارثین

اخذ سند مالکیت بنام وارثین

اخذ سند مالکیت بنام وارثین

(وراثت،حصروراثت،سند مالکیت،اموال غیرمنقول،سهم الارث،سند مالکیت موروث،ورثه،دعاوی ثبتی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 

اخذ سند مالکیت بنام وارثین

در بسیاری از موارد، پس از آنکه شخصی از دنیا می رود، وارثین او تصمیم میگیرند که درخصوص اموال غیر منقول نامبرده، به نام خود؛ سند مالکیت دریافت دارند. لازم است بدانیم که سند مزبور، به اندازه سهم الارث هر کدام از وارثین به نام ایشان تنظیم خواهد شد. بنابراین از آنجایی که رعایت قوعد ارث و وراثت، در صدور سند جایگاه خاصی دارد، لذا لازم است که ادارات ثبت اسناد، از تعداد وارثین و نسبت آنها با متوفی کاملا مطلع گردند.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)

برای این کار، لازم است که هر کدام از وارثین و یا وکیل ونماینده تام الاختیار ایشان، مدارک ذیل را به اداره ثبت مزبور تقدیم نماید:

الف – تقاضانامه برای صدور سند مالکیت به اندازه سهم الارث

ب - گواهی حصر وراثت

ج - فرم ۱۹ مالیاتی

د - اصل سند مالکیت مورث

توضیحات:

 • حصر وراثت، عبارت از تاییدیه است که طبق قانون، شوراهای حل اختلاف، صادر می نمایند و مشخص کننده زمان فوت و تعداد وارثین و نسبت آنها با متوفی می باشد و چنانچه وصیتی از آن متوفی به دست اید نیز در تاییدیه مزبور از آن یاد خواهد شد. بنابراین ادارات ثبت اسناد ، می توانند با استناد به تاییدیه مزبور، میزان درصد سهم الارث هر یک از وراث را تشخیص و سند مالکیت را بر همین اساس صادر نمایند.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)

۲- فرم ۱۹ مالیاتی گواهی است که از طرف اداره امور اقتصادی و دارائی محل صادر می شود و دلالت بر وصول مالیات بر ارث از ورثه و عدم بدهی مالیاتی آنان می نماید که در گواهی مذکور مشخصات ملکی که ورثه قصد دریافت سند آن را بنام خود دارند باید قید شده باشد.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)

اقداماتی که اداره ثبت اسناد در این رابطه انجام خواهد داد از این قرار است:

 • ابتدائا مسئول اداره؛ دستور ثبت تقاضای کتبی وارثین را در دفتر اندیکاتور می دهد و سوابق و مدارک ابرازی را جهت بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع نموده و تاریخ مراجعه بعدی متقاضی یا متقاضیان را تعیین و به آنها اعلام می نماید.
 • تقاضا پس از ثبت در دفتر اندیکاتور همراه با ضمائم جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال می شود.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • در بایگانی پرونده از ردیف خود خارج و به پیوست تقاضا و ضمائم جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می گردد.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • متصدی دفتر املاک پس از بررسی سوابق و احراز انحصار وراثت و سمت ورثه نسبت به مورث خلاصه مفاد و شماره گواهی نامه حصر وراثت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک مربوطه قید و در زیر ثبت اولیه ملک بنام وراث نسبت به سهام آنها برطبق ماده ۱۰۵ آئین نامه قانون ثبت، ثبت می نماید.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • آنگاه برطبق ماده ۱۲۱ آئین نامه قانون ثبت برای هر یک از ورثه یک پیش نویس سند مالکیت تهیه و حدود کلیه ملک را در یکی از آنها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می نماید و به همین ترتیب در دفتر املاک ثبت و در زیر هر سهم اشاره به ثبت و صفحه ای حدود کلی در آن نوشته شده می کند.
 • پس از گواهی دفتر بازداشتی؛ پرونده را جهت امضاء نزد مسئول مربوطه ارسال می دارد. مسئول مربوطه بعد از بررسی و کنترل و ملاحظه سوابق پیش نویس اسناد مالکیت ورثه را امضاء و دستور تحریر اسناد مالکیت جدید مشاعی و ابطال سند مالکیت اولیه را صادر می نماید.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • متصدی دفتر املاک حسب دستور مسئول مربوطه اسناد مالکیت جدید مشاعی را تحریر و سند مالکیت مورث را باطل و ضمیمه پرونده می نماید.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • در وقت مراجعه متقاضی پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه اسناد مالکیت به حسابداری ارجاع می شود متقاضی یا متقاضیان بهاء دفترچه اسناد مالکیت را به حساب درآمد ثبت طبق فیش صادره از حسابداری نزد بانک ملی مربوطه واریز و نسخ لازم را به ثبت تسلیم می دارند.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • آنگاه پرونده همراه با دفاتر املاک مربوطه جهت امضاء ثبت دفاتر املاک و اسناد مالکیت تحریر شده نزد مسئول مربوطه ارسال می شود و او بعد از بررسی اجمالی آنها را امضاء می نماید.
 • سپس پرونده جهت تسلیم اسناد به ورثه به بایگانی ارسال و در آنجا به شرحی که قبلا توضیح داده شد اسناد بعد از نخ کشی و پلمپ و ثبت در دفتر تسلیم سند در قبال اخذ رسید و پس از احراز هویت به ورثه تحویل می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)

نکات:

1- چنانچه وراثین؛ گواهی معتبر مبنی بر پرداخت سهم الارث زوجه متوفی را ارائه نمایند؛ سند مالکیت بدون استثناء سهم الارث زوجه؛ بنام کلیه ورثه با توجه به گواهی حصر وراثت و یا توافق نامه رسمی مستند به حصر وراثت صادر می شود.  در غیر این صورت با اقرار ورثه مبنی برعدم توانایی پرداخت سهم الارث زوجه نسبت به سهم زوجه سند صادر و تسلیم خواهدشد.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)

 • در موارد فوق، همانطور که گفته شد، ادارات ثبت ، سند متوفی را به حالت مشاعی تبدیل نموده و به اندازه سهم الارث هر یک از ورثه، به نام او سند صادرخ واهد شد. بنابراین حالت مفروز سند، به حالت مشاعی تبدیل خواهد شد.
 • با عنایت به اینکه هر یک از ورثه، صاحب سند خواهند شد، در این صورت نامبردگان از تمامی حقوقی که صاحبان سند برخوردار می شود نیز برخوردار خواهد شد. مواردی از جمله، تقاضای صدور رای خلع ید متصرفین، تقاضای افراز، تقاضای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف و غیره.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)
 • هرگاه بعضی از ورثه با تسلیم رونوشت گواهی حصر وراثت و سایر مدارک ضروری تقاضای صدور سند مالکیت سهمی خود از ماترک مورث را بنمایند و اعلام دارند که سند مالکیت مورث نزد احدی از ورثه یا شخص دیگری است که از ابراز و تسلیم به وراث یا اداره ثبت امتناع می نماید اداره ثبت مکلف است به شخص یادشده اخطار نماید که ظرف ده روز از تاریخ رویت اخطار سند را به ثبت محل تحویل دهد در صورت ارائه طبق روش ذکر شده سند مالکیت بنام ورثه صادر می شود و در غیر این صورت مراتب یکبار در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می گردد تا دارنده سند آن را به اداره ثبت تحویل دهد و چنانچه ظرف مهلت مقرر در آگهی سند را ارائه ننمود سند مالکیت جدید بنام ورثه با رعایت سایر مقررات صادر و مراتب ابطال سند مالکیت اولیه مورث به دفاتر اسناد رسمی بخشنامه و در آن تصریح می شود که هر موقع سند مورث به دفترخانه ارائه شد آن را اخذ و برای اقدام به اداره ثبت ارسال دارند. (تبصره ۳ ذیل اصلاح تبصره یک ماده ۱۲۰ آئیننامه قانون ثبت املاک.(اخذ سند مالکیت بنام وارثین)

...


ثبت اسناد،وکیل ثبتی،مشاوره حقوقی،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،ابطال سند،سند،عکس،وکیل ملکی،درخواست وکیل،اخذ سند مالکیت بنام وارثین


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب