اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه رای ورود ثالث (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)
نمونه رای ورود ثالث (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

نمونه رای ورود ثالث (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

نمونه رای ورود ثالث

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،جلب شخص ثالث،انتقال آپارتمان،فسخ قرارداد،شخص ثالث،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه رای ورود ثالث

دعوای اصلی همواره توسط خواهان علیه خوانده اقامه شده و به طور معمول نیز با مشاركت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود اما با این وجود ممکن است شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)
از نظر آيين دادرسي مدني، افراد به سه دسته تقسيم مي‌شوند: گروه اول و دوم (خواهان و خوانده) اصحاب دعوا را تشكيل مي‌دهند. گروه سوم كه خارج از شمول اصحاب دعوا هستند در برابر دو گروه قبلي عنوان «شخص ثالث» را دارند. قلمرو اصلي ورود شخص ثالث، دعاوي مدني است كه به لحاظ طبيعت ويژه خود علاوه بر متداعيين اصلي به حقوق و منافع شخص يا اشخاص ثالث مربوط است.منظور از شخص ثالث همه اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند كه در دادخواست اصلي عنواني از خواهان و خوانده ندارند.شخص ثالث مي‌تواند قبل از ختم دادرسي در مرحله بدوي يا در مرحله تجديدنظر، در صورتي كه براي خود به طور مستقل حقي قایل باشد يا خود را ذي‌نفع در محق شدن يكي از اصحاب دعواي اصلي بداند، دخالت كند.پس از صدور رأي قطعي از دادگاه بدوي يا تجديدنظر، چنانچه شخص ثالث از رأي صادره متضرر شود و در جريان دادرسي دخالت نداشته باشد، مي‌تواند به عنوان ثالث نسبت به آن رأي اعتراض كند.گاهي دخالت شخص ثالث اجباري است و آن، زماني است كه يكي از طرفين دعوا شخص ثالثي را به دادرسي جلب كند.مواد 130 تا 134 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب سال 1379 به مبحث «ورود شخص ثالث» اختصاص يافته است. ماده 130 اين قانون مقرر مي‌دارد: «هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي برای خود مستقلاً حقي قایل باشد يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديدنظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است، تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلام کند.»(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

  شرایط ورود شخص ثالث

 در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده است كه عبارتند از:
1- دعوایی قبلا طرح شده باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
4- ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.(نمونه رای ورود ثالث)
5- رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.(نمونه رای ورود ثالث)
6- دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.(نمونه رای ورود ثالث)
براي اقامه دعواي ورود شخص ثالث باید قبلا دعوايي تحت عنوان «دعواي اصلي» ميان خواهان و خوانده مطرح و در جريان رسيدگي باشد و شخص ثالث صرفا مدعي استحقاق حقي در موضوع دعواي اصلي برای خويش شود.دعواي ورود شخص ثالث زماني «اصلي» محسوب مي‌شود كه شخص ثالث در موضوع دعواي اصلي براي خود به طور مستقل حقي قایل باشد. در مقابل چنانچه ثالث خود را در محق شدن يكي از طرفين دعواي اصلي ذي‌نفع بداند، دعواي ورود شخص ثالث «تبعي» خواهد بود؛ نفع مذكور اعم از نفع مادي يا معنوي است.بنابراين همانگونه‌ كه در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادي، ذي‌نفع مي‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوي نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگيرد، به عنوان ذي‌نفع مي‌تواند درخواست جبران ضرر و زيان وارده را داشته باشد.اين امر نه تنها در قانون مسئوليت مدني ذكر شده بلكه قانون حمايت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 11 دي سال 1348 نيز، منافع معنوي يك اثر هنري، ابتكاري يا علمي را به رسميت شناخته است و ابراز مي‌دارد كه حقوق پديدآورنده شامل حق انحصاري نشر، پخش، عرضه و اجراي اثر و حق بهره‌برداري مادي و معنوي از نام و اثر او است.از حيث زماني، امكان ورود ثالث تا زماني كه ختم رسيدگي اعلام نشده باشد، وجود دارد؛ چه در مرحله بدوي و چه در مرحله تجديدنظر و اصولا ختم دادرسي نیز ‌زماني صورت مي‌گيرد كه دادگاه از رسيدگي و بررسي موضوع خواسته فراغت حاصل كند. در نهايت پس از تجميع شرايط فوق بايد دادخواست ورود شخص ثالث با ذكر صريح مقصود از آن، تقديم دادگاه شود. (نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

 

نمونه راي در خصوص ورود ثالث  

به تاريخ ...... شماره پرونده .......

شماره دادنامه :..........

مرجع رسيدگي : شعبه .............. دادگاه عمومي حقوقي يك به رياست ...............

در پرونده ......... خواهان شركت آپارتمان ............

خواندگان آقايان ..............

در پرونده .......خواهان : آقاي ..............

خواندگان : آقايان ..........................

خواسته : مطالب طلب و ورود ثالث

(نمونه رای ورود ثالث)

 

راي دادگاه

خواسته خواهان دعوي اصلي در پرونده شماره ...... صدور حكم بر فسخ قرارداد مورخ ..... و خواسته خواهان وارد ثالث در پرونده شماره ..... صدور حكم بر رد دعوي خواهان اصلي و الزام خوانده به انتقال رسمي يك باب آپارتمان موضوع قرارداد عادي فروش مورخ .. مي باشد . وكيل خواهان دعوي اصلي در دادخواست خود توضيح داده است كه خواندگان دعوي به موجب قرارداد مورخ ........ تعهد خريد يك دستگاه آپارتمان به شماره . را نموده و بابت قسمتي از ثمن معامله هفت برگ سفته در اختيار موكل او گذرانده اند ، ليكن از پرداخت وجوه دو فقره از سفته ها به مبلغ ........ريال و انجام ساير تعهدات خود امتناع نموده و با وصف ارسال نامه و اطلاعيه در مهلت مقرر حتي پس آن هم به تعهدات خود عمل نكرده اند ، لذا موكل او با استفاده از حق  فسخ مندرج  در ماده 11 قرارداد آن را فسخ و از خواندگان دعوت كرده است ، براي دريافت پيش پرداخت خود به او مراجعه نمايند كه مراجعه نكرده اند و مستنداً به مدارك پيوست دادخواست درخواست رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق را نموده است ، وكيل خواهان دعوي متقابل در دادخواست خود توضيح داده است كه خواندگان دعوي اصلي حقوق خود نسبت به قرارداد مورخ . را به موكل او انتقال داده اند و با اين ترتيب موكل او نسبت به قرارداد مذكور قائم مقام آنان گرديده است و چون خوانده رديف سه دعوي نسبت به تعهدات خود در قبال موكل او عمل نكرده مستنداً به مدارك پيوست دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به خواسته فوق را نموده است ، با توجه به محتويات پرونده اولاً در مورد دعوي اصلي هر چند خواندگان دعوي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي به عمل نياورده اند ،، ولي نظر به اينكه رابطه حقوقي طرفين مبتني بر قرارداد مورخ .......... مي باشد كه اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نمي باشد . نظر به اينكه وكيل خواهان دليل فسخ قرارداد از ناحيه موكلش را عدم پرداخت وجوه دو فقره سفته به شماره هاي خزانه داري كل ...... ذكر كرده است ، نظر به اينكه صرف نظر از اين امر كه دليلي ابراز نشده كه دو فقره سفته هاي مذكور از بابت قرارداد مستند دعوي در اختيار خواهان گذارده شده است ، اصولاً چون متعهد سفته ها شخص ديگري غير از خواندگان دعوي مي باشد و با اين ترتيب عدم پرداخت وجه آن تاثيري در حق خواندگان ندارد و موجب ايجاد حق فسخ قرارداد براي خواهان به شرح مندرج در ماده 11 قرارداد نمي گردد و نظر به اينكه دليل ديگري كه ايجاد حق فسخ  قرارداد مستند دعوي را اثبات و توجيه نمايد ابراز نگرديده است ، بنابراين دعوي خواهان غير ثابت تشخيص و حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي دارد . ثانياً در مورد دعوي وارد ثالث اگر چه خواندگان دعوي در دادگاه حاضر نگرديده و ايراد و دفاعي به عمل نياورده اند و مدافعات وكيل  خوانده رديف 3 دعوي نيز به لحاظ نداشتن حق دفاع از دعوي ثالث موثر در مقام نمي باشد ، ولي نظر به اينكه مطابق ماده 8 قرارداد مذكور به خريداران منوط به تصفيه حساب و پرداخت كليه بدهي هاي خريدار گرديده است و نظر به اينكه خواهان دعوي وارد ثالث دليلي بر پرداخت كليه وجوه موضوع قرارداد و  تصفيه حساب با خوانده رديف 3 ابراز نگرديده است ، بنابراين دعوي خواهان با توجه به دلايل ابرازي غير ثابت تشخيص و حكم  بر بطلان آن صادر و اعلام مي گردد .(نمونه رای ورود ثالث)(نمونه رای ورود ثالث)

(نمونه رای ورود ثالث)

 

رئيس / دادرس شعبه ........ دادگاه عمومي........

 

 

...


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب