اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی
نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تفکیک پلاک،تنظیم سند رسمی،مبایعه نامه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی

تفكيك در عرف ثبتي عبارت است از تقسيم مال غيرمنقول به قطعات كوچك‌تر. به عنوان مثال، مالك يا مالكان زميني به مساحت 5 هزار مترمربع، زمين را به قطعات 200  متري تقسيم نموده كه در عرف ثبتي به اين اقدام گفته مي‌شود، آن زمين به قطعات 200 متري تفكيك شده است.  ‌ ‌به اين ترتيب از تفكيك  به منظور انتقال قطعات تفكيك شده به صورت مفروز (جداجدا)، صدور سند مالكيت مفروزي با ابطال سند اوليه و تنظيم تقسيم نامه استفاده مي‌شود. ‌تمامي امور مربوط به تفكيك در اداره ثبت انجام مي‌شود و بعد از آن صورت‌مجلس تفكيكي تنظيم مي‌شود. اين صورت‌مجلس  شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزي جهت صدور سند مالكيت براي قطعات و تنظيم تقسيم نامه است. در واقع اگر يكي از موارد گفته شده ناقص باشد، تفكيك اعتباري ندارد؛ مثلاً، اگر شخصي 6 دانگ ملك خود را به3 قسمت تقسيم كند؛ اما سند اوليه را باطل نكند، اين تفكيك فاقد اعتبار است.   ‌با وجود اين، تفكيك براي مجزا شدن قطعات به منظور فروش از سوي صاحب آن انجام مي‌شود و براساس آن ملك به قطعات كوچك‌تر تقسيم شده و به قطعات شماره‌هاي جديد؛ اما فرعي داده مي‌شود، حدود و حقوق ارتفاعي جديد تعريف و آخرين قطعه‌اي كه انتقال داده مي‌شود، سند اوليه باطل مي‌گردد. از تفكيك در تقسيم نامه‌ها نيز استفاده مي‌شود. در تقسيم نامه‌ها مالك، بيش از يك نفر است و ممكن است يكي از ديگري سهم بيشتري برده و نوعي صلح محاباتي انجام گيرد.در تقسيم نامه ملك مشاع است و بعد از تفكيك، سند تقسيم نامه تنظيم شده و براساس صورت‌مجلس تفكيكي براي هر مالك مشاعي يك قطعه مفروزي تعيين واسناد مالكيت مشاعي همراه تقسيم نامه از سوي دفترخانه به اداره ثبت ارسال مي‌گردد و ضمن ابطال سند اوليه، سند مالكيت مفروزي براي مالكان صادر مي‌شود. (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی) (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

 

نمونه راي در خصوص الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك ثبتي و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال

 

به تاريخ ........ پرونده كلاسه ...... شماره دادنامه ...... (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

مرجع رسيدگي : شعبه ....... دادگاه عمومي .......... (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

خواهان : خانم .... با وكالت آقاي .......... (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

خواندگان: 1- خانم ...... 2- آقاي .....3-.......... (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

خواسته : الزام به تفكيك و انتقال يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي ..... شهرستان ........ (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق  به طرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدي امضاء كننده ذيل تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور راي مي نمايد :

(نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

راي دادگاه

در خصوص دعوي خانم ........ با وكالت آقاي ........ و به طرفيت خانم ....... و آقاي ....... به خواسته الزام به تفكيك و انتقال رسمي يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي .......... بخش .......... و خسارت دادرسي مقوم به ......... ريال و خسارت دادرسي كه ارزش معاملاتي ملك ........... ريال تعيين شده است با توجه به دلايل خواهان و دفاعيات وكيل وي ( فتوكپي سند مالكيت و قرارداد عادي معامله ) و اينكه خواندگان علت عدم اقدام را مشكل تفكيك مربوط به اشتباه ثبتي با همسايه عنوان نموده اند و نيز جمعاً به حق فسخ خود اشاره نموده اند و به بند 9 قرارداد استناد كرده اند با توجه به اينكه مهلت قرارداد براي فسخ يا قبول اول ارديبهشت ماه سال .......... قيد گرديده و بعد از مدت مزبور معامله قطعيت پيدا مي كند و حق فسخ منقضي مي گردد علي الخصوص كه خواندگان در موعد مزبور از اين حق استفاده نموده اند و با توجه به اينكه مالكين مشاع بين خود 8 دستگاه آپارتمان ساخته و خواندگان مالك 5 دانگ مشاع از 6 دانگ بوده اند با توافق با مالك يك دانگ ديگر به موجب توافقنامه عادي مورخ . هر يك در طبقات سهم خود مستقر گرديده اند بدين ترتيب كه طبقه سوم غرب همكف و زير زمين سهم خانم ..... و نيز طبقه سوم سمت غرب سهم مشار اليه و طبقه همكف سمت شرق با زير زمين و طبقه اول سمت شرق و طبقه سوم سمت شرق سهم خانم ......... كه بعداً به مالكيت خانم ... منتقل شده است و طبقه اول سمت غرب سهم آقاي .............و طبقه دوم سمت شرق سهم خانم .. گرديده است و به موجب حكم صادره از شعبه . دادگاه حقوقي يك ......... در پرونده كلاسه . در اثر دعوي آقاي . عليه خواندگان ..........يك سهم از 8  سهم مشاع حكم به الزام تنظيم سند رسمي بر اساس قرارداد مورخ .. صادر گرديده و به موجب حكم صادره از شعبه ...... دادگاه عمومي ...... در پرونده .......... در تاريخ . در اثر طرح دعوي آقاي ... عليه خواندگان بر اساس مبايعه نامه مورخ ..... نسبت به آپارتمان طبقه اول غربي حكم به الزام به تنظيم سند رسمي صادر گرديده و بر اساس نظريه آقاي مهندس .......... تقديمي به شعبه ......... دادگاه حقوقي يك ...... از نظر مغايرت با پلاك مجاور و رفع مشكل تفكيك اعلام نظر شده است . لذا با توجه به مقررات كلي معاملات و مواد 10 و 219 قانون مدني و قاعده اوفوا بالعقود (حكم شرعي ) دادگاه حكم به الزام خواندگان به رفع موانع و انجام تفكيك پلاك مورد نظر و الزام به تنظيم سند رسمي انتقال در قسمت مورد ادعا به نفع خواهان را صادر و اعلام مي نمايد و ضمناً محكوميت خواندگان را به پرداخت مبلغ ............ريال بابت حق الوكاله آقاي وكيل خواهان (به نسبت سهم از مالكيت صادر و اعلام مي نمايد ) (آپارتمان واحد شرق طبقه همكف مي باشد ) راي صادره به لحاظ مواد 18 و 19 لايحه قانون دادگاه عمومي قابل تجديد نظر است . (نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

(نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)(نمونه رای انجام تفکیک پلاک ثبتی)

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

...


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب