اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر
نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،ملک استيجاري،سرقفلی،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،تخلیهبه علت تغيير شغل،قوانین روابط موجر و مستاجر ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر 

خواهان در این دعوا توضیح می دهد که به موجب…مالک است که بموجب … به خوانده اجاره داده است که در آن به شغل…اشتغال داشته است با توجه به اینکه در اجاره نامه حق انتقال به غیر از مستاجر سلب شده است یا در اجاره نامه مسکوت گذارده است و این امر با توجه به ماده۱۰قانون ۱۳۵۶ محمول بر سلب حق انتقال به غیر از مستاجر است مستاجر بدون اذن واجازه وی و احتمالا بدون اطلاعش به غیر منتقل کرده است که ثالث در آن مکان مشغول بکار است و این امرآنکه تجاوز از حقوق مصرحه در قرارداد است که مستند به شق۱از ماده ۱۴ قانون۱۳۵۶صدور حکم را تقاضا دارد.(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)

در این دعوا به لحاظ تخلف مستاجر از شرایط قرارداد اجاره به لحاظ انتقال به غیر محقق گردیده است و این امر تخلفی از تعهدات قراردادی است قدر مسلم این است که مورد اجاره به این جهت به مستاجر اجاره داده شده است که وی شخصاًدر آن به فعالیت بپردازد و موجر بدون آنکه تمایل داشته باشد به مستاجر جدید رویرو و مواجه شده است.(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)

در این موارد باید توجه داشت که نصف حق کسب و پیشه وتجارت به مستاجر تعلق می گیرد و در خواست کارشناسی برای این امر است تبصره ۱ماده۱۹و۲۷قانون۱۳۵۶٫گاهی این دعوا بهمراه تقاضای تخلیه به لحاظ تغییر شغل مطرح می شود.البته باید توجه شود گاهی مستاجر مدعی صدور مجوز انتقال به غیر یا تغییر شغل است که وی باید این امر را ثابت کند.الا خود اظهار وی اقرار به انتقال یا تغیر شغل محسوب می شود.(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)

 

نمونه راي مبني بر تخليه به علت انتقال به غير و تغيير شغل با احتساب حق كسب و پيشه

 

راي دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان / خواهان ها ........ به طرفيت خوانده / خواندگان.....به خواسته صدور حكم تخليه ..... باب منزل / مغازه جزء پلاك ثبتي به شماره ...... فرعي ... از اصلي .... واقع در بخش .... شهرستان .... به علت انتقال به غير و تغيير شغل موضوع اجاره نامه رسمي شماره .... تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ..... شهرستان .... با احتساب خسارت دادرسي ، اولاً در مورد دعوي خواهان دائر به تخليه عين مستاجره مذكور به علت انتقال به غير نظر به اينكه مالكيت خواهان ها و وجود رابطه استيجاري بين طرفين به دلالت فتوكپي سند مالكيت پلاك شماره .... بخش ..... و سند رسمي شماره ..... صادره از دفتر اسناد رسمي شماره .... محرز مي باشد و با عنايت به اينكه طيب سند اجاره مزبور حق انتقال به غير از مستاجر سلب شده و مالك راضي به انتقال به غير نبوده مستاجر متوفي در زمان حياتش مورد اجاره را به غير انتقال داده است و با صدور حكم تخليه به متصرف استحقاق  دريافت نصف حق كسب و پيشه ( سرقفلي ) را دارد ، دادگاه به منظور تعيين حق كسب و پيشه موضوع را به كارشناس  ارجاع كرده و كارشناس منتخب نيز به موجب نظريه اجباري كه به شماره ..... ثبت دفتر دادگاه گرديده ، ميزان حق كسب و پيشه براي .... باب مغازه فوق التوصيف را به مبلغ ........ ريال كه نصف آن .... ريال مي شود ، تعيين نموده و با التفات به اينكه كارشناس در اعلام نظر خود رعايت تشريفات قانوني و اصول و ضوابط معمول و متعارف را نموده و با توجه به  اينكه عقيده كارشناس  مخالف اوضاع  و احوال معمول قضيه به نظر نمي رسد و براي دادگاه قابل متابعت مي باشد ، بنا به جهات مذكوره دعوي مطروحه را ثابت تشخيص و مستنداً به بند 2 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب دوم مرداد سال 1356 و رعايت مادتين 27 و 28 قانون مزبور حكم به تخليه  مورد اجاره موضوع سند رسمي اجاره مار الذكر در قبال پرداخت مبلغ ......... ريال بابت نصف حق كسب و پيشه مورد اجاره ظرف دو ماه صادر و اعلام مي گردد . حتماً موجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي نصف حق كسب و پيشه مورد نظر را به صندوق دادگستري توديع نمايد و قيض سپرده آن را سپرده ضميمه پرونده نمايد . والا حكم مزبور ملغي اثر خواهد بود و خواندگان محكومند كه مبلغ ......... ريال خسارت دادرسي را از باب قاعده تسبيب و لا ضرر در حق خواهان ها بپردازد و در مورد دعوي ديگر خواهانها مبني بر تخليه به علت تغيير شغل  نظر به اينكه به دلالت مندرجات  پرونده  و تحقيقات  قانوني به عمل آمده در هنگام اجراي قرارهاي معاينه و تحقيقات محلي به وسيله عضو مجري قرار تغيير شغل از ناحيه منتقل اليه به عمل آمده است نه از ناحيه مستاجر قبلي و به همين دليل دعوي مطروحه در اين قسمت غير ثابت تشخيص و محكوم به رد اعلام مي گردد . راي صادره از حيث صدور حكم  تخليه غيابي بوده و ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهي در همين دادگاه مي باشد و از لحاظ رد دعوي اخير الذكر ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديد نظر در شعب محترم تجديد نظر استان .......... مي باشد .(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)

(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)(نمونه رای تخلیه به علت انتقال به غیر)

 

رئيس / دادرس شعبه ........... دادگاه عمومي ..........

 

 

...


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۱۵ آذر

اجازه مالک

  اجازه مالک اجازه مالک یا اجازه در عقد فضولی به موافقت مالک یا ولی مالک در مورد تصرف فضولی یا معاملات فضولی توسط دیگران اشاره دارد. این مفهوم در...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۲ آذر

ارزیابی حقوقی مالک

ارزیابی حقوقی مالک ارزیابی حقوقی مالک به معنای بررسی وضعیت حقوقی مالکیت یک ملک است. این ارزیابی شامل بررسی مستندات حقوقی مربوط به ملک، اطمینان از اینک...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱۰ آذر

املاک مجهول المالک کدامند ؟

  املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاک مجهول المالک کدامند ؟ املاکی هستند که مالک آن‌ها مشخص نیست. این املاک ممکن است به دلیل عدم ثبت یا عدم تقاضای ...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب