اصفهان خیابان نیکبخت روبروی دادگستری ساختمان ماکان 5 طبقه سوم واحد 37
تماس با ما 09332373448
ایمیل dadshid@gmail.com
ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه۸الی ۱۵
blog3
وکیل خانواده – زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟ + کلیپ
وکیل خانواده – زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟ + کلیپ

وکیل خانواده – زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟ + کلیپ

حق طلاق - زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟

 

حق طلاق : برخلاف مردان، زنان برای طلاق باید به شرایط و مواردی که در قانون و قباله نکاح ذکر شده است استناد کنند.

یکی از این موارد عسر و حرج است.که به شرایط سخت و غیرقابل تحمل در زندگی زناشویی گفته می‌شود.
به عبارتی دیگر برخلاف حق طلاق مرد در امر طلاق که به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی می‌تواند بدون نیاز به ارائه دلیل طلاق به دادگاه، زن خود را به شرط پرداخت نقدی مهریه (غیر از موارد اعسار) و سایر حقوق مالی مطلقه کند،

(ماده 1133- مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید .

تبصره - زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119) ، (1129) و (1130) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید(حق طلاق )

مطابق قوانین مربوطه صدور حکم طلاق زن صرفا تحت شرایط قانونی مقدور است. و دادگاه خانواده می‌تواند در صورت ثبوت حداقل یکی از شرایط مقرر قانونی از سوی زن، حتی بر خلاف رضایت مرد، حکم بر طلاق زن بدهد.

مواردی که در قانون جهت طلاق زن پیش بینی شده است

مانند موارد مقرر در ماده ۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی که هر یک به طور جداگانه شرایط طلاق زن را به ترتیب در موارد خود داری و عجز شوهر از پرداخت نفقه استحقاقی زن و در موارد عسر و حرج بیان می‌دارد.

(ماده 1129 - درصورت استنکاف شوهرازدادن نفقه وعدم امکان اجراءحکم محکمه والزام اوبه دادن نفقه زن می تواندبرای
طلاق به حاکم رجوع کندوحاکم رجوع کندوحاکم شوهراورااجباربه طلاق می نماید.همچنین است درصورت عجز شوهرازدادن نفقه .

ماده 1130 - در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید. در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است .می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید. و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. ( اصلاحی 8/10/61)حق طلاق


[aparat id='pWwCt']


تبصره - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است. از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر وحرج محسوب می گردد :

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه .
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا" به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد. حق طلاق .
  • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر .
  • ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا" با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد .
  • ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود.حکم طلاق صادرنماید .

( این تبصره در تاریخ 3/7/1379 الحاق شده )

شرایط توافق شده بین زوجین در سند ازدواج

شرایط توافق شده بین زوجین در سند ازدواج و سایر اسناد رسمی تحت عنوان شرایط ضمن‌العقد نکاح یا هر نوع عقد لازم دیگری که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مورد تصریح واقع شده است.

(ماده 1119 - طرفین عقدازدواج می توانندهرشرطی که مخالف بامقتضای عقدمزبورنباشد.درضمن عقدازدواج یاعقدلازم دیگربنماید.مثل اینکه شرط شودهرگاه شوهرزن دیگربگیرد.یادرمدت معینی غائب شودیاترک انفاق نماید. یابرعلیه حیات زن سوءقصدکند.یاسوءرفتاری نمایدکه زندگانی آنها با یکدیگرغیرقابل تحمل شود.زن وکیل ووکیل درتوکیل باشدکه پس ازاثبات تحقق شرط درمحکمه وصدورحکم نهائی خودرامطلقه سازد. )

کراهت زن از مرد

تحت شرایط مقرر در ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی.

(ماده 1146 - طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که ازشوهرخوددارددر مقابل مالی که به شوهرمی دهدطلاق بگیرد.اعم ازاینکه مال مزبورعین مهریا معادل آن ویابیشترویاکمترازمهرباشد. )
از طرفی دیگر باید بیان داشت، ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی که با هدف ایجاد حق طلاق برای زوجه در شرایط سخت زندگی زناشویی، در سال ۱۳۷۰ اصلاح شد.به زوجه اجازه می‌دهد که چنانچه ادامه زندگی مشترک زناشویی با مرد مستلزم تحمل عسر و حرج به معنای تحمل سختی و مشقت (اعم از جسمی و روحی، مالی، عرضی و ناموسی و غیره) باشد.به حدی که تحمل آن مشکل و غیر‌ممکن شود. جهت درخواست طلاق به دادگاه خانواده مراجعه و دادگاه در صورت اثبات مورد عسر و حرج زن، می‌تواند مرد را اجبار به طلاق کند.(حق طلاق )

برخی مصادیق سختی و مشقت که به زن حق طلاق می دهد

 

  1. ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  2.  اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید یا پس از ترک، مجدداً به مصرف مواد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه طلاق انجام خواهد شد.
  3. محکومیت قطعی مرد به حبس پنج سال یا بیشتر.
  4. ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  5. ابتلاء زوج به بیماری‌های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.حق طلاق

روند رسیدگی به پرونده طلاق به درخواست زن :

۱. مشخصات شخص تقاضا کننده­‌ی طلاق که در این مورد خانم می­‌باشد. و به عنوان خواهان شناخته می­شود. هم‌چنیندر صورتی که زن برای خود وکیل گرفته باشد مشخصات وکیل هم نوشته می­‌شود.
۲. مشخصات همسر که به عنوان خوانده شناخته می­‌شود.
یک نکته­ی خیلی مهم در نوشتن مشخصات، ذکر کردن محل اقامت خود و شوهر است.تا اخطاریه‌های دادگاه در جریان رسیدگی به راحتی به دستشان برسد.حق طلاق
۳. موضوع دعوا و خواسته‌­ای که زن دارد.یعنی همان تقاضای طلاق و توضیح دلایلی که موجب عسر و حرج شده و زندگی خانوادگی را مختل کرده است.

پس از این که زن دادخواست را به این شکل تنظیم نمود. هزینه‌ی دادرسی را پرداخت کرده و دادخواست را به همراه فتوکپی سند ازدواج و شناسنامه­‌ی خودش و درصورتی‌که فرزند داشته باشد. فتوکپی شناسنامه­‌ی فرزندان و نیز کپی سایر مدارکی که اثبات‌کننده وضعیت عسر و حرج باشد، به دفتر کل مجتمع قضایی خانواده تحویل می­‌دهد. و به این ترتیب پرونده­‌ی قضایی شگل گرفته و وارد مراحل بعدی رسیدگی می­‌شود. درصورتی‌که ادعای زن در رابطه با سختی و مشقت و غیر قابل تحمل بودن زندگی با همسر ثابت شود.پس از طی شدن مراحل رسیدگی، قاضی دادگاه در جهت ایجاد صلح بین زن و شوهر و جلوگیری از طلاق، آن‌ها را نزد داوران می‌فرستند. و درصورتی‌که اقدام داوران برای سازش به نتیجه مطلوب نرسد، حکم طلاق توسط قاضی دادگاه صادر می­‌شود.حق طلاق

وکیل اصفهان

..


زن در چه مواردی حق طلاق دارد؟همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید. 

دسته بندی
دسته بندی مقالات 68
مقالات ما
۲ مهر

انفساخ چیست ؟

انفساخ چیست ؟ انفساخ به معنای انحلال یا از بین رفتن معامله است که به دو نوع انفساخ توافقی و انفساخ قهری تقسیم می‌شود. در انفساخ توافقی، طرفین با توافق...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۱ مهر

اعتبار وکالت نامه

اعتبار وکالت نامه اعتبار وکالت نامه یک سند رسمی است که به وکیل اختیار می‌دهد تا به نمایندگی از موکل در امور حقوقی و قضایی فعالیت کند. اعتبار وکالتنامه...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب
۲۸ شهریور

دعوی خیانت در امانت

دعوی خیانت در امانت دعوی خیانت در امانت به معنای پیمان‌شکنی، نقض عهد، بی‌وفایی و رعایت نکردن امانتداری است و امانت در اصطلاح عبارت از مالی است که به و...

بدون دیدگاه
ادامه مطلب