بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک
امتیاز شما به این مطلب

بررسی یک پرونده : مطالبه وجه چک

گردشكار

شرح دادخواست:

به تاريخ …… خواهان شركت تعاوني ……. با وكالت آقاي رضا به طرفيت خوانده آقای محمد خواسته مطالبه جمعاً مبلغ ……. ريال وجه دو فقره چك بانضمام كليه خسارات دادرسي اعم از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و خسارت تأخير تأديه از زمان سررسيد تا وصول و بدواً صدور قرار تأمين خواسته را می نماید.

دلایل و منضمات دادخواست:

فتوكپي مصدق چكها و فتوكپي مصدق گواهي عدم پرداخت و وکالتنامه وکیل می باشد.

اقدامات مقتضی:

دعوي مالي مي باشد و هزينه دادرسي مبلغ ……ریال (سه درصد ارزش خواسته یا همان مبلغ چکها) مي باشد و وكيل خواهان در دادخواست تقديمي نظر به گواهي عدم پرداخت دو فقره چك هركدام به مبلغ ….. ريال وهمچنين امتناع از پرداخت بدهي توسط خوانده محكوميت خوانده را به پرداخت اصل مبلغ چكها بانضمام بقيه به شرح خواسته فوق راخواستار می شود.

اقدامات قاضی رسیدگی کننده:

  1. دادگاه ابتدائاً نسبت به درخواست آقاي رضا بوكالت از شركت تعاوني درخصوص قرار تأمين خواسته رسيدگي نموده و بموجب دادنامه شماره …… مورخ …… نظر به مفاد درخواست تقديمي خواهان و ملاحظه تصوير مصدق چكها مستند دعوي لذا دادگاه مستنداً به ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني قرار تأمين خواسته به مبلغ چکهای موصوف از اموال بلامعارض خواسته بجز مستثنيات دين صادر مي گردد قرار صادر قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درهمین دادگاه مي باشد .
  1. پس از تشكيل جلسه دادگاه به تاريخ …… وكيل خواهان حضور پیدا می کند خوانده به علت اینکه از محل نقل مکان نموده حضور ندارد واوراق احضاريه خوانده نيز بدون ابلاغ به وی برگشت شده است.
  2. دادگاه موجبات رسيدگي را فراهم نمی بیند و نسبت به اخطار رفع نقص به وکیل اخطار می گردد ظرف مدت یک هفته آدرس جدید خوانده را اعلام نماید.
  3. وکیل نسبت به اعلام آدرس جدید اقدام می نماید و دادگاه ضمن دستور تعیین وقت رسیدگی دستور می دهد مجددا دادخواست و مستندات را به آدرس جدید خوانده ابلاغ شود.
  4. در وقت جديد وكيل خواهان حضور دارد و اعلام مي دارد اظهارات به شرح دادخواست تقديمي مي باشد خوانده نيز حضور پیدا نمی کند ولايحه اي نيز ارسال ننموده است.
  5. دادگاه ختم جلسه رسيدگي را اعلام ومبادرت به صدور ر أي می نماید.رای دادگاه:

رأي دادگاه

درخصوص دعوي آقاي رضا به وكالت از شركت تعاوني ….. بطرفيت اقاي سيدمحمد بخواسته مطالبه مبلغ ……. ميليون ريال وجه دوفقره چك وخسارات دادرسي وتأخير تأديه نظر به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و ملاحظه تصوير مصدق چك هاي مستند دعوي و گواهي عدم پرداخت آنها واينكه خوانده نسبت به خواسته خواهان ايراد واعتراضي به عمل نياورده ودليلي بر برائت ذمه خويش ارائه ننموده لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۴۹ و ۳۱۳ و ۳۱۴ قانون تجارت ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آيين دادرسي مدني و تبصره الحاقي درماده ۲ قانون صدور چكها خوانده را به پرداخت مبلغ …… ميليون بابت اصل خواسته ومبلغ …….(سه درصد مبلغ چکها) ريال بابت هزينه دادرسي ومبلغ ……(طبق تعرفه قانونی) ريال بابت حق الوكاله مرحله بدوي نيز خسارت تأخير تأديه ازتاريخ سررسيد چكها لغايت تاريخ اجراي رأي وفق مقررات درحق خواهان محكوم مي نمايد رأي صادره غيابي وطرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهي دراين دادگاه مي باشد .

دادرس شعبه …. دادگاه عمومي حقوقي …..

 نتیجه:

صدور حكم و محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ موضوع چك موصوف در پرونده و پرداخت كليه هزينه هاي دادرسي مي باشد.

 منابع قاضی جهت صدور رای:

 قانون صدور چک

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷/۰۳/۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

 

قانون آئین دادرسی مدنی

‌ماده ۱۹۸ – درصورتی که حق یا دِ‌ینی برعهده کسی ثابت شد،‌اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.

‌ماده ۵۱۵ – خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن ازباب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. ‌خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره ۱ – در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌دادخواست نیست.

 

قانون تجارت

ماده ۲۴۹ – برات‌دهنده – كسی كه برات را قبول كرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند.

‌دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر كدام از آنها كه بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آنها مجتمعاً رجوع نماید.‌همین حق را هر یك از ظهرنویسها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود دارد.

‌اقامه دعوی بر علیه یك یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولیت برات نیست – اقامه‌كننده دعوی ملزم نیست ترتیب‌ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت كند.

ماده ۳۱۳ – وجه چك باید به محض ارائه كارسازی شود.

ماده ۳۱۴ – صدور چك ولو اینكه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجارتی محسوب نیست لیكن مقررات این قانون از ضمانت صادركننده و‌ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نیز خواهد بود.

….


وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،چک،قانون چک،ماده1-2،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.