روش صدور سند مالکیت المثنی (سند المثنی)_ گروه وکلای دادشید

روش صدور سند مالکیت المثنی (سند المثنی)_ گروه وکلای دادشید
امتیاز شما به این مطلب

روش صدور سند مالکیت المثنی

سند المثنی،چگونه سند المثنی بگیریم،مراحل گرفتن سند المثنی، تجاری،  ثبت ،  وصول مطالبات، ،  برگشتی،وکیل ثبتی، وکیل ملکی،مشاوره حقوقی،مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری،   دادگستری،وکیل، ،مشاوره آنلاین رایگان

سند المثنی

وقتي که سند مالکيتی از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثری از آن باقی نماند يا گم شود مالک می تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای صدور سند مالکيت المثنی نمايد در اين صورت برطبق تبصره يک ماده ۱۲۰ آئين نامه قانون ثبت مصوب بهمن ۵۳ بشرح ذيل عمل می شود :(سند المثنی)

مالک بايستی تقاضای خود را همراه با دو برگ فرم استشهاديه تکميل شده ای که نمونه آن را از ثبت محل دريافت می دارد ضمن اعلام طريق از بين رفتن سند به ثبت محل تسليم دارد . (سند المثنی)

تذکر ۱ : فرم استشهاد حداقل بايد به امضاء ۳ نفر گواه رسيده و هويت و امضاء آنها را کلانتری يا ژاندارمری يا دفاتر اسناد رسمی گواهی نموده باشد مسئول اداره پس از دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور آن را جهت ضميمه نمودن به پرونده و اقدام بترتيب به بايگانی و دفتر املاک ارجاع می نمايد .

تقاضای متقاضی به همراه ضمائم پس از ثبت در دفتر انديکاتور به بايگانی ارسال و در آن جا پرونده مربوط از رديف خود خارج و همراه با تقاضا جهت اقدام به دفتر املاک ارسال می شود .(سند المثنی)

متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و بخشنامه ای مبنی بر اعلام فقدان سند مالکيت خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه تهيه می نمايد در اين بخشنامه ادعای متقاضی مبنی بر چگونگی فقدان سند مالکيت و مشخصات ملک و نام آخرين مالک بايستی قيد شود .(سند المثنی)

بخشنامه پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد .(سند المثنی)

درصورتيکه مالک ادعا کند بهاء ملک او کمتر از حد نصاب لازم برای انتشار آگهی است ( در حال حاضر ۰۰۰‚۵۰۰ ريال ) مسئول اداره دستور ارزيابی ملک را صادر می نمايد .

بديهی است چنانچه ملک خارج از شعاع ۳۰ کيلومتر بوده و فوق العاده ماموريت و هزينه سفر به نقشه بردار ارزياب تعلق گيرد متقاضی بايستی آن را پرداخت نمايد که در اين صورت پرونده به حسابداری ارسال و متصدی حسابداری فوق العاده نقشه بردار ارزياب را وفق مقررات محاسبه و قبض سپرده را صادر و جهت توديع در بانک به متقاضی تسليم می دارد و او پس از توديع در بانک نسخ مربوطه را به ثبت اعاده تا ضميمه پرونده شود .(سند المثنی)

سپس نقشه بردار ارزياب همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت و پس از بازديد از ملک آن را بر مبنای قيمت منطقه ای ارزيابی و در پايان ماموريت گزارش ارزيابی را به مسئول اداره ارائه می نمايد .(سند المثنی)

گزارش ارزيابی حسب دستور مسئول اداره ثبت دفتر انديکاتور شده سپس در صورتيکه ارزش ملک بيش از ۰۰۰‚۵۰۰ ريال تعيين شده باشد پرونده جهت محاسبه و اخذ حق الدرج آگهی و نيز پرداخت فوق العاده ماموريت نقشه بردار ارزياب به حسابداری ارجاع می شود .(سند المثنی)

متصدی حسابداری هزينه حق الدرج آگهی را محاسبه و قبض لازم را صادر و جهت توديع در بانک به متقاضی تسليم و او هزينه حق الدرج را در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است توديع و نسخ لازم را به حسابداری اعاده می نمايد تا ضميمه پرونده شود ، ضمنا فوق العاده ماموريت نقشه بردار ارزياب نيز حسب دستور مسئول اداره پرداخت می گردد .

سپس پرونده جهت تهيه آگهی فقدان سند مالکيت به دفتر املاک ارسال می گردد .(سند المثنی)

متصدی دفتر املاک با ملاحظه محتويات پرونده و ثبت دفتر املاک آگهی فقدان سند مالکيت را تهيه می نمايد در اين آگهی بايستی مشخصات کامل مالک شماره پلاک و محل وقوع ملک و نحوه مفقود شدن سند مالکيت و معاملاتی که در سند مالکيت ثبت شده قيد گردد .

آگهی پس از امضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور جهت چاپ در يکی از روزنامه های محلی يا کثيرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می شود .(سند المثنی)

تذکر ۲ : آگهی در دو نوبت به فاصله ای که کمتر از ده روز نباشد بايستی در روزنامه چاپ شود و در آن قيد گردد که پس از انتشار نوبت دوم ظرف ده روز چنانچه کسی اعتراضی داشته باشد می تواند به ثبت محل اعلام دارد و با انقضاء مهلت و عدم وصول اعتراض سند مالکيت المثنی صادر خواهد شد .

پس از ارسال آگهی به اداره ارشاد اسلامی محل پرونده جهت ضبط به بايگانی ارسال و زمان مراجعه بعدی متقاضی تعيين و به او اعلام می گردد .(سند المثنی)

بعد از وصول روزنامه حاوی آگهی چاپ شده در آن و تطبيق آن با پيش نويس وسيله متصدی دفتر املاک درصورتيکه اشتباهی در چاپ آن واقع نشده باشد مراتب صحت انتشار آگهی گواهی و همراه با پرونده جهت ضبط تا انقضاء زمان اعتراض به بايگانی اعاده می شود .

پس از انقضاء زمان واخواهی و عدم وصول اعتراض و مراجعه متقاضی پرونده وسيله بايگانی به دفتر املاک ارسال می شود متصدی دفتر املاک پرونده را بررسی و پس از گواهی متصدی دفتر بازداشتی مبنی بر عدم بازداشت مسئول مربوطه دستور تحرير سند مالکيت المثنی را صادر می نمايد .(سند المثنی)

آنگاه پرونده جهت پرداخت بهاء دفترچه سند مالکيت به حسابداری ارسال و در آنجا متصدی حسابداری بهاء دفترچه سند را به شرحی که در مباحث قبل بدان اشاره رفت دريافت و پرونده را همراه با نسخه قبض مبنی بر وصول بهاء سند مالکيت به دفتر املاک می فرستد .(سند المثنی)

سپس متصدی دفتر املاک سند مالکيت المثنی را تحرير و بخشنامه لازم مبنی بر صدور سند مالکيت المثنی را خطاب به دفاتر اسناد رسمی تابعه صادر و مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و پيش نويس سند مالکيت اوليه قيد می نمايد .(سند المثنی)

آنگاه مسئول مربوطه سند مالکيت تحرير شده و بخشنامه و مراتب قيد شده در دفتر املاک را امضاء می نمايد و بخشنامه پس از درج شماره بر آن وسيله متصدی دفتر انديکاتور به دفاتر اسناد رسمی تابعه ارسال می گردد .

در خاتمه پرونده جهت تسليم سند به بايگانی ارسال و در آنجا ابتدا سند نخ کشی و پلمپ و پس از ثبت در دفتر تسليم سند ضمن احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او تحقق می پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و پيش نويس سند مالکيت اوليه، به او تسليم و پرونده در رديف خود ضبط می شود .(سند المثنی)

وقتي كه سند ملاكيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالكيت مي‌تواند از اداره ثبت حمل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد.

روش صدور سند مالكيت المثني (سند المثنی)

۱-     قبول تقاضاي صدور سند المثني منضم به فرم استشهاد محلي گواهي شده.

۲-   دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك.

۳-   ثبت در دفتر انديكاتور و ارسال آن به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده.

۴-   پيوست نمودن پرونده مربوطه همراه با تقاضا و ارسال به دفتر املاك به وسيله بايگاني.

۵-   بررسي پرونده در دفتر املاك و صدور بخشنامه مبني بر اعلام فقدان سند مالكيت به دفاتر اسناد رسمي تابعه.

۶-   اخذ حق الدرج آگهي وسيله حسابداري.

۷-   تهيه آگهي فقدان سند مالكيت وسيله دفتر املاك.

۸-   بررسي وامضا آگهي فقدان به وسيله مسئول مربوطه.

۹-   صدور آگهي از دفتر انديكاتور .

۱۰-ارسال آگهي به اداره كل ارشاد اسلامي محل ،درج دريكي از روزنامه هاي محلي ياكثيرالانتشار

۱۱-ارسال پرونده به شعبه بايگاني جهت ضبط و اعلام وقت مراجعه بعدي به متقاضي.

۱۲-وصول آگهي منتشر شده در روزنامه و تطبيق آن به پيش‌نويس وسيله مسئول دفتراملاك.

۱۳-اعاده پرونده به بايگاني جهت ضبط واعلام وقت مراجعه بعدي به متقاضي

۱۴-مراجعه متقاضي جهت پيگيري در زمان تعيين شده.

۱۵-بررسي و گواهي دفتر بازداشتي مبني بر بازداشت يا عدم آن.

۱۶-صدور دستور تحرير سند مالكيت المثني وسيله مسئول مربوطه.

۱۷-ارسال پرونده به حسابداري جهت پرداخت بها دفترچه سند مالكيت.

۱۸-اعاده پرونده به دفتر املاك جهت تحرير سند مالكيت و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمي مبني بر صدور سند مالكيت المثني و توضيح در ستون ملاحظات دفتر املاك و پيش نويس سند مالكيت اوليه.

۱۹-امضا سند مالكيت المثني وبخشنامه وسيله مسئول مربوطه.

۲۰-صدور بخشنامه از دفتر انديكاتور و ارسال آن به دفاتر اسناد رسمي تابعه.

۲۱-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم سند به مالك در قبال اخذ رسيد پس از احراز هويت از مالك

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


سند المثنی،ماده 1292 قانون مدنی،دادشید،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

3 پاسخ
  1. پنالتی گوگل
    پنالتی گوگل گفته:

    سلام.وبسایت جالبی دارید.واقعا ممنونم .اگر علاقه دارید در نتایج جست و جو بهتر دیده شوید حتما به وبسایت ما سر بزنید

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.