روش صدور سند مالکیت اعیانی (راهنمای صدور سند مالکیت)

روش صدور سند مالکیت اعیانی (راهنمای صدور سند مالکیت)
۲ (۴۰%) ۱ vote

روش صدور سند مالکیت اعیانی (راهنمای صدور سند مالکیت،چگونه سند مالکیت بگیریم،راهنمای عملی صدور سند مالکیت)

سند مالکیت

روش صدور سند مالکيت اعيانی

اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روی زمين ساخته می شود اطلاق می گردد گرچه از نظر حقوقی کلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان را می نمايد ولی در ثبت مراد از اعيان مستحدثاتی است که روی ملک (زمين) بنا می گردد. (سند مالکیت)

با اين تعريف اگر فردی که نسبت به زمين مالکيت رسمی و قانونی دارد و ملک او در جريان ثبت باشد حق احداث اعيانی و دريافت سند مالکيت آن را بموجب سند رسمی به ديگری واگذار نمايد دارنده حق اعيانی می تواند با مراجعه به اداره ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است تقاضای صدور سند مالکيت نسبت به اعيان احداثی خود را بنمايد.(سند مالکیت)

بديهی است صدور سند مالکيت نسبت به اعيان احداثی متقاضی منوط به اتمام تشريفات قانونی و انقضاء مواعد اعتراض نسبت به اصل ملک (عرصه) و عدم وصول اعتراض نسبت به عرصه خواهدبود. (ماده ۱۰۴ مکرر آئين نامه قانون ثبت و بند ۳۲۹ بخشنامه های ثبتی تا اول مهر ۱۳۶۵).(سند مالکیت)

متقاضی بايد تقاضای خود مبنی بر صدور سند مالکيت اعيان را همراه با مدارک زير به ثبت محل تسليم دارد.(سند مالکیت)

الف – اصل سندی که بموجب آن حق احداث اعيانی و دريافت سند اعيان رسما به او واگذار شده.(سند مالکیت)

ب – فتوکپی شناسنامه خود.

ج – مشخصات کامل و آدرس مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی

 رئيس ثبت تقاضا و ضمائم آن را بررسی و ضمن دستور ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور مراتب را به يکی از نمايندگان ارجاع می نمايد.(سند مالکیت)

پس از ثبت تقاضا در دفتر انديکاتور متصدی دفتر آن را با ضمائم مربوطه اش به بايگانی ارسال می دارد تا پرونده ثبتی را ضميمه نمايند.

در بايگانی پرونده امر از رديف خود استخراج و همراه با تقاضا و ضمائم جهت اقدام بعدی نزد نماينده تعيين شده ارسال می گردد.(سند مالکیت)

نماينده پرونده را بررسی و پس از حصول اطمينان از عدم صدور سند مالکيت نسبت به اعيان درصورتيکه اشکالی برای ادامه عمليات ثبتی ملاحظه ننمايد روز معاينه محل را تعيين و مراتب را طی اخطاری خطاب به مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی اعلام می نمايد. در اين اخطار که خطاب به مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی نوشته می شود در آن تصريح می گردد که در روز تعيين شده نسبت به اعيانی احداثی متقاضی تعيين حدود بعمل خواهد آمد و از نامبردگان دعوت می شود که در محل وقوع ملک يا اداره ثبت جهت عزيمت به محل حضور يابند و خاطرنشان می نمايد که عدم حضور آنان مانع از انجام عمليات ثبتی نخواهدبود.(سند مالکیت)

اخطارها پس از امضاء مسئول اداره از دفتر انديکاتور شماره خورده و صادر می شود و جهت ابلاغ به افراد مذکور به مامور ابلاغ تسليم می گردد و پرونده مربوطه همراه با سوابق تا برگشت اخطارهای ابلاغ شده و روز معاينه محل جهت ضبط به بايگانی ارسال می شود.(سند مالکیت)

توضيح اينکه چنانچه مجاورين و واگذارکننده حق اعيانی و متقاضی و ملک خارج از حوزه شهری باشند اخطارها جهت ابلاغ به پاسگاه ژاندارمری مربوطه ارسال می شوند.

مامور ابلاغ موظف است در اسرع وقت اخطارها را به مخاطبين، که شرح آنها گذشت ابلاغ نموده و نسخ رويت شده را با قيد امضاء و گواهی لازم به مسئول اداره ارائه نمايد و مسئول اداره پس از ملاحظه و حصول اطمينان از صحت ابلاغ اخطارها دستور ضبط آنها را در پرونده ثبتی مربوطه می دهد.(سند مالکیت)

اخطارها جهت ضبط در پرونده به بايگانی ارسال می شود و در پرونده مربوطه ضبط می گردد. در روز تعيين حدود، متقاضی به ثبت مراجعه می نمايد تا نماينده و نقشه بردار را به محل وقوع ملک ببرد بعد از مراجعه متقاضی پرونده جهت تعيين نماينده و نقشه بردار نزد رئيس اداره فرستاده می شود و رئيس ثبت با مراجعه به دفتر تعيين اوقات کار را به يکی از نمايندگان و نقشه برداران ارجاع می نمايد تا در معيت متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت نمايند بديهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کيلومتر باشد متقاضی بايستی فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را به ميزان مدتی که از طرف رئيس ثبت تعيين می شود به حساب سپرده ثبت واريز نمايد که در اين صورت پرونده به حسابداری ارسال می شود و در آنجا فوق العاده ماموريت و هزينه سفر متعلقه محاسبه و فيش مربوطه صادر و به متقاضی تسليم می شود تا در بانک ملی که حساب سپرده ثبت در آن مفتوح است واريز نمايد. پس از توديع فوق العاده مذکور و ارائه فيش آن وسيله متقاضی نسخ لازم در پرونده امر ضبط و نماينده و نقشه بردار همراه با متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند.(سند مالکیت)

پس از حضور در محل وقوع ملک متقاضی حدود ملک را معرفی و نماينده آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی و مندرجات سند واگذاری حق احداث اعيانی تطبيق و نقشه بردار حدود و نقشه ملک را برداشت و اعيانی احداثی را به قيمت منطقه ای ارزيابی می نمايد و به متقاضی وقت مراجعه بعدی را اعلام می دارند.(سند مالکیت)

سپس نماينده صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت اعيان را تهيه و امضاء نموده و همراه با نقشه ملک که وسيله نقشه بردار ترسيم و امضاء شده به ضميمه برگ ارزيابی تنظيمی وسيله نقشه بردار و متقاضی طی گزارشی همراه با پرونده ثبتی مربوطه مراتب را به استحضار رئيس اداره می رساند.(سند مالکیت)

ترتيب تنظيم صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت اعيان بدين نحو است که نام و نام خانوادگی مالک اعيان و حدود و ساير مشخصات اصل ملک اعم از شماره پلاک فرعی و اصلی و محل وقوع آن با قيد کلمه اعيانی در صورتجلسه تعيين حدود نوشته می شود و در پيش نويس سند مالکيت اعيان نيز علاوه بر قيد مشخصات کامل مالک اعيانی حدود مشخصات اصل ملک وجريان پرونده ثبتی بطور خلاصه و چگونگی واگذاری حق احداث اعيانی به متقاضی و شماره سند مربوطه نوشته می شود و صورتجلسه تعيين حدود را نماينده و نقشه بردار و متقاضی تواما و پيش نويس سند مالکيت را نماينده امضاء می نمايند.(سند مالکیت)

رئيس ثبت گزارش نماينده را ملاحظه و صورتجلسه تعيين حدود را بررسی و پيش نويس سند مالکيت را با پرونده کنترل نموده درصورتيکه اشکالی به نظرش نرسيد دستور می دهد صورتجلسه تعيين حدود در دفتر انديکاتور ثبت شود و حسابداری فوق العاده ماموريت و هزينه سفر نماينده و نقشه بردار را پرداخت نمايد که پس از ثبت صورتجلسه تعيين حدود در دفتر انديکاتور پرونده جهت پرداخت فوق العاده ماموريت و ه-زينه سفر نماينده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود.(سند مالکیت)

در حسابداری متصدی سند هزينه لازم را تنظيم و فوق العاده متعلقه را طی چکی که به امضاء صاحبان امضاء مجاز رسيده باشد به نماينده و نقشه بردار پرداخت می نمايد.

در اين مرحله پرونده همراه با سوابق جهت ضبط تا انقضاء زمان واخواهی به بايگانی ارسال می شود.(سند مالکیت)

بديهی است چنانچه بين مجاورين اعيانی مورد اقدام با متقاضی اختلافی نباشد و مدعی و اعتراضی هم وجود نداشته باشد رعايت زمان واخواهی موردی نخواهد داشت و بعد از اينکه مسئول اداره پرونده را بررسی نمود پيش نويس سند مالکيت را امضاء و دستور ثبت آن را در دفتر املاک صادر می نمايد.(سند مالکیت)

آنگاه پرونده به حسابداری ارسال می شود تا حقوق دولتی متعلقه محاسبه و فيش مربوطه تنظيم و به متقاضی تسليم گردد.

متقاضی پس از پرداخت حقوقی دولتی متعلقه که عبارت از حق ثبت اعيانی و ساير حقوق ديگر و بهاء دفترچه سند مالکيت می باشد نسخ فيش پرداختی را به حسابداری ارائه می نمايد تا ضميمه سابقه شود و سپس پرونده برای اقدامات بعدی به دفتر املاک ارسال می گردد.(سند مالکیت)

در دفتر املاک چنانچه عرصه سابقه ثبت در دفتر املاک را داشته باشد مراتب احداث اعيانی در همان ثبت و صفحه عرصه با توضيح موضوع قيد و ثبت می گردد و چنانچه عرصه ثبت دفتر املاک نشده باشد حدود و مشخصات اعيانی ملک برابر با صورتجلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالکيت بنام متقاضی در ثبت و صفحه جاری دفتر املاک ثبت و سپس سند مالکيت آن تحرير می شود.(سند مالکیت)

بعد از انجام تشريفات يادشده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاک و سند مالکيت را امضاء می نمايد سپس پرونده به بايگانی ارسال می شود تا سند مالکيت در قبال اخذ رسيد به متقاضی تسليم شود. در بايگانی سند مالکيت ابتدا نخ کشی و پلمپ می شود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت می گردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضی که معمولا با ملاحظه شناسنامه او صورت می پذيرد سند مالکيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالکيت به او تسليم می گردد.(سند مالکیت)

در خاتمه پرونده در رديف مربوطه در بايگانی ضبط می شود.

اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي‌شود اطلاق ميگردد گرچه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت برعرصه و اعيان مي‌نمايد ولي در امر ثبت مراد از اعيان مستحدثاتي است كه روي ملك(زمين) بنا مي‌گردد.

روش صدور اسناد مالكيت اعياني(موضوع‌ماده۱۰۴مكررآئيننامه قانون‌ثبت)

۱-درخواست صدور سند مالكيت اعياني به ضميمه مدارك لازم

۲-دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور توسط مسئول مربوطه و ارجاع به نماينده

۳-ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور

۴-ضميمه نمودن پرونده بوسيله بايگاني و ارسال نزد نماينده

۵-بررسي پرونده بوسيله نماينده و تهيه اخطار تعيين روز معاينه محل و تعيين حدود

۶-امضاء اخطارهاي تهيه شده بوسيله مسئول مربوطه

۷-صدور اخطارهاي تهيه شده از دفتر انديكاتور

۸-تسليم اخطارها به مامور مربوطه جهت ابلاغ به مجاورين و واگذاركننده حق اعياني و متقاضي و برگشت پرونده به بايگاني

۹-ابلاغ اخطارها به مجاورين و واگذاركننده حق اعياني و متقاضي

۱۰-برگشت اخطارهاي ابلاغ شده و ضبط در پرونده مربوطه تا روز تعيين حدود

۱۱-مراجعه متقاضي در روز تعيين حدود به ثبت محل

۱۲-ارسال پرونده نزد مسئول اداره و تعيين نماينده و نقشه بردار جهت اعزام به محل همراه متقاضي

-۱۳عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه متقاضي

۱۴-معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه ملك و ارزيابي آن توسط نقشه بردار و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي

۱۵-ترسيم نقشه و تنظيم برگ ارزيابي بوسيله نقشه بردار و تهيه صورت جلسه تعيين حدود و پيش نويس سند مالكيت اعياني توسط نماينده و امضاء آنها بوسيله نماينده و نقشه بردار و متقاضي

۱۶-ارائه گزارش انجام تعيين حدود به ضميمه پيش نويس سند مالكيت به مسئول اداره توسط نماينده

۱۷-بررسي گزارش نماينده و دستور ثبت صورت مجلس تعيين حدود در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره و دستور پرداخت فوق‌العاده نماينده و نقشه بردار

۱۸-ثبت صورت جلسه تعيين حدود در دفتر انديكاتور

۱۹-ارسال پرونده به حسابداري و پرداخت فوق‌العاده نماينده و نقشه بردار

۲۰-برگشت پرونده به بايگاني جهت انقضاء زمان واخواهي در صورت عدم توافق مجاورين اعياني

– ۲۱بررسي پرونده و امضاء پيش نويس سند مالكيت و دستور ثبت آن در دفتر املاك و وصول حقوق دولتي توسط مسئول اداره در صورت عدم وجود اختلاف

۲۲-گواهي دفتر املاك بازداشتي

۲۳-راجعه متقاضي و ارسال پرونده به حسابداري جهت محاسبه حقوق دولتي و وصول آن

۲۴-پرداخت حقوق دولتي بوسيله متقاضي

۲۵-ثبت پيش نويس در دفتر املاك و تحرير سند مالكيت بوسيله متصدي دفتر املاك

-۲۶امضاء ثبت دفتر املاك و سند مالكيت بوسيله مسئول مربوطه

۲۷-ارسال پرونده به بايگاني جهت ثبت سند در دفتر تسليم سند و پلمب آن و تسليم به متقاضي در قبال اخذ رسيد

بعد از انجام تشريفات يادشده مسئول مربوطه ثبت دفتر املاك و سند مالكيت را امضاء مي‌نمايد سپس پرونده ببايگاني ارسال ميشود تا سند مالكيت در قبال اخذ رسيد به متقاضي تسليم شود. در بايگاني سند مالكيت ابتدا نخ كشي و پلمپ ميشود سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت ميگردد آنگاه پس از احراز هويت متقاضي كه معمولا با ملاحظه شناسنامه او صورت ميپذيرد سند مالكيت در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و ستون ملاحظات پيش نويس سند مالكيت باو تسليم ميگردد.

منبع: سازمان اسناد و املاک کشور


سند مالکیت،تحدید حدود،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.