قانون،درخواست کیل،موسسه حقوقی،ساختمان،وکیل،وکالت،مطالبه خسارت،قانون،خسارت،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل ملکی

مطالبه خسارت (پرونده مطالبه خسارت،ضرر به ساختمان)

مطالبه خسارت (پرونده مطالبه خسارت،ضرر به ساختمان)
امتیاز شما به این مطلب

مطالبه خسارت (نمونه پرونده مطالبه خسارت ساختمان،مطالبه چیست، خواسته،طلب کردن،وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

مطالبه خسارت 

مطالبة. خواستن چیزی یا حق خود را از کسی . طلب نمودن چیزی از کسی . خواستن چیزی از کسی می باشد.بر اساس ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هرحق دیگری که به موجب قانونبرای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران‌خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد(مطالبه خسارت)

نمونه پرونده مطالبه خسارت

خواسته

الزام خوانده به پرداخت ارش و خسارات ناشی از عدم رعایت اصول و ضوابط فنی ساختمان طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ……………. ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی وارده و هزینه کارشناسان رسمی.(مطالبه خسارت)

دلائل

فتوکپی نظریه کارشناس مورخ …… ، برگه گواهی اتمام عملیات ساختمانی، فتوکپی مصدق فیش ، برگ تعهد نظارت مهندس ساختمان، کلیه نقشه های ساختمانی، فتوکپی کارشناسی مورخ …..، فتوکپی مصدق سند مالکیت، فتوکپی مصدق فیش ، گواهی پایان کار ساختمان.(مطالبه خسارت)

شرح دادخواست

احتراماً به استحضار عالی میرساند طبق سند مالکیت اینجانب ……….. مالک منزل مسکونی به پلاک ثبتی ….. می باشم. خوانده محترم ثمن معامله را نقدا دریافت نموده است. پس از تحویل و تصرف ملک مذکور متوجه شدم که اصول فنی و معماری در ساختمان با توجه به ضوابط شهرداری رعایت نگردیده است که فروشنده هنگام فروش ملک اینجانب را از اینکار آگاه نکرده بود. علیهذا نظر به اینکه مبیع معیوب می باشد و خوانده عیب مبیع را پنهان نموده است، مستنداً به مواد ۴۲۲ و ۴۲۷ ق.م و مواد ۱۹۸،۵۰۴ و۵۱۹ق.آ.د.م صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ارش مبیع و خسارات ناشی از عدم رعایت اصول و ضوابط فنی سساختمان طبق نظر کارشناس محترم رسمی دادگستری با احتساب کلیه خسارات قانونی و پرداخت هزینه کارشناسان دادگستری و پرداخت هزینه دادرسی مورد استناد است.(مطالبه خسارت)

گردش کار پرونده

تمبر و هزینه دادرسی پرداخت گردیده است. نقشه های ساختمانی و برگه تأییدی مهندس ناظر برای شروع کار ساختمانی ضمیمه شده و همچنین فرم گزارش مراحل پیشرفت عملیات ساختمانی به همراه برگ تعهد نظارت که شهرداری ……. امضا نموده است مبنی بر رعایت شرط هایی که برای یک ساختمان ایمن لازم است (شروطی در این برگ تعهد درج شده از جمله رعایت اصول فنی و قانونی مندرج در قوانین مربوطه)، برگ گواهی اتمام عملیات ساختمانی نیز ضمیمه شده است. کپی مبایعه نامه عادی که طبق آن خواهان از خوانده ملک را خریده است، تأمین دلیل شورای حل اختلاف بابت عدم رعایت اصول فنی و نظر کارشناس شورا مبنی بر عدم پی ریزی دیوارهایی از منزل و اینکه در مواردی اصول و ضوابط فنی رعایت نگردیده است ضمیمه شده است. همچنین تأمین دلیل دیگری بابت تعیین خسارت موجود است که در آن کارشناس صحت بیع را و عدم رعایت اصول فنی را با مقایسه ساختمان فعلی و ساختمان مذکور (اعیانی) در زمان عقد بیع تأیید کرده و کل خسارات وارده را مبلغ …….. ریال برآورد کرده است.(مطالبه خسارت)

جلسه رسیدگی و دفاعیات خوانده

وکیل خوانده طبق لایحه ای تقدیمی چنین دفاع نموده اند: هرچند به موجب اسناد و مدارک ابرازی از سوی خواهان و اظهارات موکل مسلم است که منزل موضوع دعوی توسط پیمانکار واجد شرایط ساخته شده و در جهت احداث آن از شهرداری محل پروانه ساخت اخذ گردیده و بر اساس ضوابط و اصول فنی احداث بنا شده و با نظارت مهندس ناظر آقای …… وسیله ها ساخت و به اتمام رسیده و گواهی اتمام عملیات ساخت دریافت گردیده است و لیکن از آنجایی که خواسته خواهان مطالبه خسارت ناشی از خیار عیب موضوع مبایعه نامه عادی مورخه …….  به استناد مواد ۴۲۲ و ۴۲۳ق.م می باشد که از ملاحظه شروط ضمن عقد مبایعه نامه عادی مستند دعوا واضح میگردد کافه خیارات از متعاملین ساقط شده است که با این وصف به استناد ماده ۴۴۸ ق.م حکم بر رد دعوی خواهان مورد استدعاست.(مطالبه خسارت)

رأی دادگاه

خواسته آقای ………… به طرفیت آقای …………… مطالبه ارش خسارات ناشی از عدم رعایت اصول و ضوابط فنی ساختمانی به میزان ………….. ریال و خسارت دادرسی است؛ لذا از توجه به اظهارات خواهان و ارائه نظریه کارشناسی که حاکی از این است که خوانده در مواردی در احداث ساختمان اصول و ضوابط فنی را رعایت ننموده و میزان خسارت وارده (ارش) ………. برآورد شده و نظر به اینکه وکیل خوانده صرفا به اسقاط کافه خیارات در قرارداد دو طرف استناد جسته اند که با ملاحظه قرارداد مشخص می شود آوردن این عبارت حقوقی در قرارداد به صورت  فرمی بدون اطلاع عمومی افراد از معنای حقوقی آن، موجب فقدان قصد در خصوص توافق نسبت به این شروط می گردد لذا با رد ایراد وکیل خوانده و نظر به اینکه به اصل میزان ارش تعیین شده اعتراض نشده است با پذیرش دعوی خواهان مستنداً به مواد ۴۲۲و ۴۲۳و ۴۲۷ ق.م و ۵۱۵و ۵۱۹ ق.آ.د.م حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ……… ریال بابت ارش عیب مورد ادعا و مبلغ ……… ریال بابت خسارات دادرسی (هزینه دادرسی دادگاه و هزینه دادرسی شورای حل اختلاف و یک مرحله کارشناسی) در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. در خصوص پرداخت یک فقره ….هزار تومان و یک فقره کارشناسی به میزان …………  ریال نظر به اینکه ناشی از تقصیر خوانده نمی باشد و خواهان در یک مرحله می توانست این هزینه ها را پرداخت و به نتیجه مطلوب برسد و پرداخت دو مرحله به خوانده ارتباطی ندارد در این قسمت مردود و حکم به رد آن صادر می شود. رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.(مطالبه خسارت)

تحلیل حقوقی پرونده 

  1. با توجه به مدارک و دلائل موجود در پرونده و اینکه خواهان ارش ناشی از عیب را مطالبه نموده است و خیارات از جمله خیار عیب ساقط شده است باید این نکته بررسی شود که آیا اسقاط خیارات ممکن است؟ بر فرض که ممکن باشد آیا به صرف امضای یک قرارداد فرمی می توان مدعی اسقاط این خیارات شد؟ و بر فرض امکان و اسقاط خیار عیب آیا حق ارش ناشی از عیب نیز منتفی است؟(مطالبه خسارت)
  2. به نظر می رسد که خیارات و اعمال آن ها حق است و این حق قابل اسقاط است و صرفا در اسقاط برخی از خیارات که پس از عقد حادث می شوند اختلاف است که از بحث فعلی مفروغ عنه می باشد. از سویی آزادی اراده محترم است اما تا جایی کاربرد دارد که امضا نمودن سلب اراده(اجبار) تلقی نگردد وگرنه اضطرار در اعمال حقوقی فاقد اثر است و ایرادی ندارد که نمونه چاپی باشد یا دستنویس باشد و این ایراد در دستنویس ها هم پیش می آید.(مطالبه خسارت)
  3. همچنین اگر به اینگونه قراردادهای الحاقی به دید عدم اراده بر معانی آنها بنگریم بسیاری قراردادهای ما با ایراد مواجه خواهند شد. در مورد اخذ ارش ماده ۴۲۲ ق.م می گوید: اگر بعد از معامله ظاهر شود كه مبيع معيوب بوده مشتري مختار است در قبول مبيع معيوب يا اخذ ارش يا فسخ معامله و ماده ۴۲۹ ق.م بیان می دارد:  «در موارد ذيل مشتري نمي‌تواند بيع را فسخ كند و فقط مي‌تواند ارش بگيرد…»، این عبارت این امر را به ذهن متبادر می سازد که ارش حقی جدای از خیار است و اگر خیار اسقاط شود ارش منتفی نمی شود اما بنا به اعتقاد برخی حقوقدانان با اسقاط خیار عیب ارش نیز منتفی می گردد. این در حالی است که دادگاه محترم اصلا اسقاط این خیارت را بصورت فرم چاپی نپذیرفته است و وارد موارد دیگر نشده است و از این خصوص رای با ایراد مواجه است.(مطالبه خسارت)
  4. در پرونده ۲ بار کارشناسی (تأمین دلیل) به  دوعلت صورت گرفته و دو بار هزینه به شورا که با یکبار کارشناسی هم این کار صورت می پذیرفت پرداخت شده است و این تقصیر منتسب به خوانده نیست لذا استدلال پایانی دادگاه به درستی صورت پذیرفته است.(مطالبه خسارت)


قانون،درخواست کیل،موسسه حقوقی،ساختمان،وکیل،وکالت،مطالبه خسارت،قانون،خسارت،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل ملکی


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.