حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،دیه،وکیل دیه،قانون،ضرب و جرح،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل کیفری

ضرب و جرح(نمونه پرونده ضرب و جرح،بازجویی)

ضرب و جرح(نمونه پرونده ضرب و جرح،بازجویی)
امتیاز شما به این مطلب

ضرب و جرح (شکوائیه،بازجویی،نمونه پرونده ضرب و جرح)

ضرب و جرح

هر شخصی که عمداً به دیگری ضربه‌ای وارد کند و موجب شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا موجب بوجود آمدن بیماری دایمی یا از بین رفتن و ناقص شدن یکی از حواس یا از بین رفتن عقل مجنی‌علیه (فردی که صدمه به او وارد شده است) شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، اگر عمل او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.(ضرب و جرح)

نمونه پرونده ضرب و جرح

شکوائیه(بازجویی ها)

پرورنده با شکایت خانم … علیه آقای … مبنی بر ضرب و شتم منجر به ایراد صدمه بدنی، فحاشی و مزاحمت برای بانوان شروع شده است. وی گفته من عازم خانه ی یکی از مراجعین برای تزریق آمپول بودم که متشکی عنه اقای … که از دوستان همسر سابق من بود ضمن ایجاد مزاحمت، ابتدا مبادرت به فحاشی و استعمال الفاظ زشت نمود و سپس به ضرب و شتم من پرداخت و آثار آن مشهود است. به استناد م ۶۱۸،۶۱۹،۶۰۸ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی دارم.(ضرب و جرح)

نامه پزشکی قانونی که تأیید جرح بوده ضمیمه شده است. نیز یک گواه به نفع خانم۱… شهادت داده که: مردی در کوچه بغل درمانگاه دیدم که وی را کتک میزند(وی پرستار بیمارستان بود و من میشناختمش). نامه صورتجلسه نیروی انتظامی هم در همان روز و ساعت ضمیمه شده که مراتب و اظهارات شاکی را گواهی نموده و آورده شده که مردم زن را از دست کتک های مرد نجات داده اند.(ضرب و جرح)

صورتجلسه دیگری (تحقیقات نیروی انتظامی) از رئیس بیمارستان، پرستار بخش(همکار شاکی)، فردی که به خاطر آموزش آمپول زنی همراه شاکی در کوچه بوده و خانمی که تقاضای تزریق در منزل را توسط پرستار(شاکی) نموده است تنظیم شده است و همه ی اظهارات شاکی را به نوعی تأیید نموده است.(ضرب و جرح)

از متهم اقای … اظهارات گرفته شده است؛ گفته: در همان روز و ساعت در حال بردن فرزند و مادرش خانم۲ … به پارک بوده که برای آوردن آب به منزل رفته، وقتی بازگشته، دیده که خانم ۱…(به همراه یک خانم دیگر ناشناس) شروع به فحاشی نموده اند و مادرش خانم۲ … جلو رفته، آن ها شروع به جرح عمدی مادرش نموده اند و وی اصلاً دخالتی نداشته است. خانم ۲… نیز شکایت کرده است: آن دو خانم شروع به فحاشی و هتاکی کردند و وقتی اعتراض کردم مرا ضرب و جرح عمدی نمودند. همسایه ی خانم۲ … گواهی داده که دیدم دو نفر دارند فحاشی می کنند و همسایه مان را میزنند و ما با ۱۱۰ تماس گرفتیم.(ضرب و جرح)

دو نفر دیگر هم فحاشی و نیز ضرب با لگد و دمپایی را تأیید نموده اند، مأمورین نیروی انتظامی نیز فحاشی و با لگد به در کوبیدن توسط خانم ۱…  را تأیید نمودند. نامه ی پزشکی قانونی ضمیمه شده است. باز از دادسرا به کلانتری نامه رفته که تحقیقات بیشتری کند.(ضرب و جرح)

خانم ۲… :خانم۱ … آمد به پسرم فحش داد، گفتم چرا؟ به من هم فحش داد و مرا زد.

خانم ۱… : آقای … جلو آمد و به من فحش ناموسی داد و مادرش هم آمد و فحش داد اما مرا کتک نزد.

آقای … : با بچه ام حرف میزدم که خانم۱ … بی جهت به من فحش داد، مادرم آمد که مادرم را کتک زد. شاهد: دیدم دو خانم درگیرند و فحش می دهند، ندیدم به آقای … فحش بدهند. یکی دیگر: دیدم درگیرند اما به آقای … فحاشی می شد، ندیدم اقای … آن خانم را بزند چون بچه بغلش بود.(ضرب و جرح)

دیگری: رفتم آمپول بزنم دیدم درگیری شده است و صورت خانم ۱… پر خون بود، آقایی در حال فرار بود که بچه ای بغل نداشت مادر آن آقا را آن جا ندیدم. دیگری: رفتم دارو بگیرم، دیدم این آقا با یک بطری توی صورت خانم ۱… می زد، مادرش هم که با بچه بود آمد تا جدایشان کند و داد و بیداد می کرد. فحاشی هم می کردند.(ضرب و جرح)

خانم همراه خانم ۱… : از اول با خانم۱ … بودم، برای آمپول زدن می رفتیم که مردی آمد به خانم ۱… حرفی زد، دوستم(خانم ۱…) گفت مگر ناموس نداری؟ مرد شروع کرد با بطری آب توی صورت دوستم بکوبد و مادرش هم آمد و شروع به فحاشی کرد.(ضرب و جرح)

به اقای … گفته شده:  حسب شهادت شهود و شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی شما فحاشی کرده و خانم۱ … را زده اید! انکار می کند و می گوید اصلاً با خانم۱ … درگیر نشده است؛ اقای …  با قرار کفالت آزاد می شود.(ضرب و جرح)

خانم۱ …: قبول ندارم به وی فحاشی کرده ام  و وی به من فحاشی می کرد. وی نیز به قرار کفالت آزاد شده است.

خانم۲ …: قبول ندارم زده باشم و فحاشی کرده باشم و او مرا فحش می داد. با قرار کفالت آزاد شده است.

قرار مجرمیت صادر شده است: معاونت محترم دادستان و سرپرست مجتمع شماره ۳

۱-در خصوص شکایت خانم۱ … علیه اقای… مبنی بر ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت، شهادت و تحقیقات و گواهی پزشکی قانونی و دفاعیات غیر موجه بزه نامبرده محرز و قرار مجرمیت صادر می شود.

۲-در خصوص شکایت خانم ۲… علیه خانم ۱ … مبنی بر فحاشی و ضرب و جرح و شکایت خانم۱… علیه خانم۲… مبنی بر فحاشی با توجه به شکایت شکات، شهادت و دفاعیات غیر موجه قرار مجرمیت صادر می شود.

۳-در خصوص شکایت خانم۱… علیه اقای … مبنی بر فحاشی و مزاحمت و شکایت خانم۲… و اقای … علیه خانم۱… مبنی بر تهدید به استناد بند الف م ۱۷۷ آ.د.ک قرار منع پیگرد صادر می شود. این قرار قابل اعتراض است.(ضرب و جرح)

دادیار اظهار نظر هم هر سه را تأیید نموده است.کیفر خواست هم به همین کیفیت تایید شده است.

به هرسه بصورت قانونی ابلاغ شده است (الصاق به محل) چرا که در محل نبودند.

صورتجلسه

نماینده دادستان حاضر است و تقاضای تعقیب نموده است. خانم روحانی حاضر است، اما خانم۲… و آقای …حضور ندارند. خانم۱ … : اقای … مرا زده و مادرش به من فحش داده و تقاضای محکومیت هر دو و گرفتن دیه ام را دارم. در مورد سوال ایراد ضرب به خانم۲ … می گوید: من نزده ام.(ضرب و جرح)

رای دادگاه:

در خصوص اتهام آقای …  فرزند…… مبنی بر ایراد ضرب و جرح عمدی و اتهام خانم۲ … فرزند…… مبنی بر فحاشی نسبت به خانم۱ … فرزند…….. و در خصوص شکایت خانم ۲… علیه خانم ۱ … مبنی بر ایراد ضرب عمدی و فحاشی از توجه به محتویات پرونده، گزارش مأمورین، تحقیقات به عمل آمده و کیفر خواست صادره و دلایل مندرج در آن از جمله شکایت متقابل نامبردگان علیه یکدیگر و شهادت شهود و گواهی پزشکی قانونی و نحوه اظهارات نامبردگان و بلاوجه بودن دفاعیات عنوان شده و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، بزه انتسابی آنان را محرز و ثابت دانسته، با استناد به مواد ۳۰۲ ، ۳۶۷، ۴۸۰،۴۸۴و۶۰۸ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف دوم را به پرداخت هفتصد هزار ریال پرداخت جزای نقدی به اتهام فحاشی در حق صندوق دولت و متهم ردیف اول را به پرداخت دو درصد از دیه کامل و شش هزارم دیه و یک سوم از هزارم دیه بابت خراش (حارصه) سطح مخاطی لب بالای سمت چپ و کبودی مخاط لب پایین سمت چپ و آرنج چپ و ران چپ و خراش (حارصه) بند انتهایی انگشت چهارم دست چپ و ارش لقی دو دندان در حق خانم عذرا روحانی و خانم  روحانی را نیز به پرداخت هفت و نیم هزارم دیه بابت کبودی های قدام ران راست و قدام سمت چپ در حق خانم دهخدایی و پرداخت چهارصدهزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ واقعی (نسبت به آقای صادقی و خاتون دهخدایی) قابل واخواهی در این دادگاه، سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر …. خواهد بود.(ضرب و جرح)

تحلیل حقوقی پرونده

  1. در مورد پرونده های جزایی خصوصا ضرب و جرح قضاوت بسیار مشکل است چرا که عموما در جای خلوت اتفاق میفتند و کسی در جریان قضیه به واقع مطلع نمی شود و از آنجایی که بحث مجازات پیش می آید متهم هم اقرار نمی نماید و به اظهارات صرف مجنی علیه یا گواهی پزشکی قانونی نمی توان اعتماد نمود.
  2. هم چنین در مجازات مادون نفس اگر قسامه پذیرفته شود صرفا در جراحات است و نسبت به کوفتگی موثر نمی باشد.
  3. با این حال از بیانات شاکی و جواب های متهم و شهود احتمال می توان به دیه حکم کرد. اما نباید قاعده فقهی تدراء الحدود بالشبهات و اصول تفسیر به نفع متهم را از یاد برد. در این پرونده این اصول رعایت شده و بالنسبه با توجه به مستندات ابرازی رای خوبی اصدار یافته است.(ضرب و جرح)


حقوق،موسسه حقوقی،درخواست وکیل،وکیل،دیه،وکیل دیه،قانون،ضرب و جرح،عکس،عکس نوشته،مشاوره حقوقی،رایگان،وکیل کیفری


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.