وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان، نمونه رای مطالبه سفته

نمونه رای مطالبه سفته

نمونه رای مطالبه سفته

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،سفته،پرداخت دین،مطالبه وجه،سند،مراجع قضایی مطالبه وجه سفته،سفته عندالمطالبه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 نمونه رای مطالبه سفته

 سفته ی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد. (نمونه رای مطالبه سفته)

طبق ماده ۳۰۷ سفته یا فته طلب ی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی در موعد معین و یا هر وقت که حامل یا شخصی که سفته را در اختیار دارد، پولش را طلب کند بپردازد.(نمونه رای مطالبه سفته)

مراجع قضایی مطالبه وجه سفته
طبق قانون شوراهای حل اختلاف، دعاوی مالی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال معادل ۲۰ میلیون تومان در صلاحیت شوراها و مازاد آن در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری است.درخصوص صلاحیت محلی مراجع دادگستری نیز قانونگذار در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی مدنی ۳مرجع قضایی را صالح به رسیدگی دانسته است و طلب و دارنده سفته می‌تواند به آنجا مراجعه کند.(نمونه رای مطالبه سفته)
۱-دادگاه محل وقوع عقد و ۲-دادگاه محل ایفای تعهد (پرداخت وجه) ۳- دادگاه محل اقامت خوانده(صادرکننده سفته یا ضامن و ظهرنویسان) انتخاب هریک از این محل‌ها از اختیارات شخص خواهان است.(نمونه رای مطالبه سفته)

 

نمونه حكم راجع به مطالبه وجه يك فقره سفته  

به تاريخ ……….. پرونده كلاسه ….. شماره دادنامه …….

مرجع رسيدگي :شعبه …. دادگاه عمومي ………..

خواهان : آقاي (الف )…….

خوانده : آقاي (ب) …………

خواسته : مطالبه وجه يك فقره سفته  به شماره …….

گردش كار : خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضاء كننده زير تشكيل و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد :

 

راي دادگاه

در خصوص داخواست خواهان …….. به طرفيت خوانده ….. به خواسته مطالبه مبلغ …….. ريال وجه مدركيه با احتساب خسارت . توجهاً به فتوكپي مصدق يك فقره سفته مدركيه به شماره خزانه داري كل …. به مبلغ …. و اينكه خوانده با اطلاع از دعوي و جلسه دادرسي حاضر نگرديده و هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده و دليلي بر پرداخت دين و برائت ذمه خويش ارائه ننموده است . لذا، دادگاه دعوي خواهان را ثابت تشخيص  و حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبالغ زير در حق خواهان صادر مي نمايد :
۱- مبلغ …….ريال بابت اصل خواسته ۲- مبلغ ……. ريال بابت هزينه دادرسي  . راي صادره غيابي وفق مقررات قابل رسيدگي واخواهي در اين دادگاه است. (نمونه رای مطالبه سفته)

 

                                                                                     رئيس / دادرس شعبه …….. دادگاه عمومي

 


وکیل گرفتن،مشاوره با وکیل،موسسه حقوقی،جستجوی وکیل،وکیل،وکالت،وکیل خوب،حقوق،مشاوره حقوقی،رایگان، نمونه رای مطالبه سفته


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.