نمونه رای تخلیه(به لحاظ انقضاي مدت اجاره)

نمونه رای تخلیه(به لحاظ انقضاي مدت اجاره)
امتیاز شما به این مطلب

نمونه رای تخلیه

(نمونه رای،اطلاعات دادرسی،تخلیهبه لحاظ انقضاي مدت اجاره،ملک استيجاري،موجر،مستاجر،تخلیه ملک،قوانین  روابط موجر و مستاجر ،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

 

نمونه رای تخلیه

عقد اجاره به محض انقضای مدت برطرف می‌شود و اگر پس از انقضای آن، مستأجر، عین مستأجره را بدون اذن مالک مدتی در تصرف خود نگاه دارد موجر برای مدت مزبور مستحق اجرت‌المثل خواهد بود اگر چه مستأجر استیفای منفعت نکرده باشد و اگر با اجازه‌ی مالک در تصرف نگاه دارد وقتی باید اجرت‌المثل بدهد که استیفای منفعت کرده باشد مگر این که مالک اجازه داده باشدکه مجاناً استفاده نماید.(نمونه رای تخلیه)(نمونه رای تخلیه)

 

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲

ماده ۱ ـ اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره ‌یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به ‌منظور اجاره به تصرف ‌متصرف داده شده یا بشود اعم از این‌که سند رسمی یا سند عادی ‌تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است‌.(نمونه رای تخلیه)

ماده ۱۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هائی که برای‌سکونت واگذار می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون وشرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.(نمونه رای تخلیه)
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روزسه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۶۲ به‌تاییدشورای نگهبان رسیده است‌.(نمونه رای تخلیه)

 

نمونه رای تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره

 

راي دادگاه

در خصوص دعوي وكيل خواهان آقاي / خانم …. به طرفيت خوانده آقاي ….به خواسته تخليه مورد اجاره به لحاظ انقضاي مدت اجاره واقع در …..

نظر به اينكه حسب محتويات و دلالت اوراق پرونده مالكيت خواهان نسبت به مورد اجاره و استقرار رابطه استيجاري في ما بين  طرفين نسبت به رقبه موصوف تحت تصرف خوانده محرز و مسلم است .
مع التوصيف نظر به اختصاص مورد اجاره به سكونت به حكايت محتويات پرونده و توجهاً به اينكه مدت اجاره قبل از تقديم دادخواست منقضي است و خواهان با تقديم عين دادخواست عدم رضايت خود را بر ادامه رابطه استيجاري و استيفاي منفعت از ناحيه خوانده اعلام داشته است علي ايحال با التفات به اينكه خوانده در قبال دعوي مطروحه هيچ گونه ايراد و دفاعي به عمل نياورده است و دليلي بر خلاف  ادعاي خواهان و مراتب فوق الاشاره ابراز ننموده است ، بناء علي هذا دعوي خواهان به نظر دادگاه محمول بر صحت و ثابت تشخيص مستنداً به مادتين ۱و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و در اعمال ماده ۴۹۴ قانون مدني حكم تخليه مورد اجاره فوق الذكر به لحاظ انقضاي مدت اجاره صادر و اعلام مي گردد .(نمونه رای تخلیه)

بديهي است ، چنانچه اجراي حكم منجر به عسر و حرج خوانده شود ، قبل از تخليه به تجويز ماده ۹ قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۶۲ موضوع قابل بررسي و اتخاذ تصميم خواهد بود . راي صادره غيابي محسوب است .(نمونه رای تخلیه)

رئيس / دادرس شعبه ……….. دادگاه عمومي ……….

 

 

يادآوري مي شود كه ، احكام دادگاه ها صرفاً به عنوان نمونه عنوان شده است . لذا ، سعي گرديده كه در متن احكام دخل و تصرفي صورت نگرفته و به همان شكل ارائه شود . الا اينكه ، در بيشتر موارد از نوشتن مشخصات طرفين پرونده و قضات گرامي خودداري شده است . (نمونه رای تخلیه)

 

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط  و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.