ایراد ضرب و جرح عمدی – دادشید

ایراد ضرب و جرح عمدی – دادشید
امتیاز شما به این مطلب

ایراد ضرب و جرح عمدی

وکیل – وکالت – مشاوره حقوقی – موسسه حقوقی – مشاوره با وکیل – درگیری – ضرب و شتم – نمونه پرونده – مشاوره تلفنی – گروه وکلا

 

نمونه پرونده ایراد ضرب و جرح عمدی

خلاصه پرونده

در تاریخ …… شاکی شکایتی دائر بر ضرب و جرح عمدی و فحاشی علیه آقای ……. به کلانتری حوزۀ …..  واصل گردید. کلانتری در بازجویی از شاکی خواستار توضیح کامل پیرامون موضوع شد که شاکی اظهار داشته در تاریخ …… ساعت ۲۲ شب در پارک ….. متهم فرزندم را مورد ضرب و شتم قرار داده و وی را مجروح کرده است و همچنین به ایشان فحاشی نموده است. کلانتری گزارش از شرح شکوائیه به دادسرای عمومی و انقلاب …… فرستاده که دادسرا پرونده را به شعبه ….. بازپرسی ارجاع داده است. شعبه …. طی دستور به کلانتری خواستار احضار شاکی و متهم و اخذ اظهارات آنها و همچنین تحقیق پیرامون موضوع شکایت شده و پرونده را به همراه طرفین به شعبه راهنمایی کند. کلانتری از شاکی بازجویی به عمل آورده که اظهارات منعکس در شکوائیه را بیان کرده و همچنین از شهود وی تحقیق به عمل آمده که آنها درگیری بین متهم و شاکی را تصدیق نمودند. متهم نیز علیرغم اینکه سه مرتبه احضار گردید، در کلانتری حاضر نگردید. همچنین بنا به درخواست شاکی کلانتری به پزشکی قانونی نامه ای ارسال نمود حاوی این نکته که از مجنی علیه (شاکی) نسبت به بررسی صدمات و جراحات وارده به ایشان اظهار نظر گردد. پزشکی قانونی در جواب نامه کلانتری در نامه ای به شماره ……. پس از معاینه شاکی اظهار داشته خراشیدگی طرف چپ فک تحتانی و گوشۀ خارجی چشم چپ و زیر ابروی راست و کبودی اطراف چشم چپ و راست و خونریزی چشم چپ و راست به طور متوسط ملاحظه گردیده . خونریزی شش دهم درصد دیه کامل تعیین می شود. کلانتری ضمن تنظیم گزارش نهایی، پروندۀ مربوطه را به … بارپرسی ارسال نموده و شعبه دستور احضار متهم را ظرف ۳ روز داده که در صورت عدم حضور جلب گردد. متهم پس از احضار در کلانتری حاضر نگردید که متعافب آن برگ جلب وی صادر گردید و اصل آن تحویل شاکی گردید. پس از آن و بعد از پیگیریهایی توسط شاکی متوجه شدند که متهم در زندان به سر می برد. بازپرسی شعبه .. دستور صدور احضاریۀ مجدد را به تاریخ ….  صادر فرمود که در تاریخ فوق علیرغم اینکه شعبه … بازپرسی از زندان مرکزی درخواست اعزام متهم را در تاریخ فوق نموده بود ولی متهم حاضر نگردید و همچنین شاکی و فرزندش حضور نداشتند که نهایتاً بازپرس با توجه به محتویات پرونده ختم تحقیقات را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار نمود:(ایراد ضرب و جرح عمدی )(ایراد ضرب و جرح عمدی )(ایراد ضرب و جرح عمدی )(ایراد ضرب و جرح عمدی )(ایراد ضرب و جرح عمدی )(ایراد ضرب و جرح عمدی )(ایراد ضرب و جرح عمدی )

قرار بازپرس

در خصوص شکایت آقای ….. ولی آقای ….. علیه آقای ….. دائر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، با توجه به محتویات پرونده، بزه انتشابی نامبرده را محرز و به استناد بند ک ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قرار مجرمیت صادر و اعلام می گردد. در خصوص اتهام متهم دائر بر توهین به علت عدم کفایت ادله مستنداً به بند ک ماده ۳ قانون مارالذکر قرار منع تعقیق صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض است.(ایراد ضرب و جرح عمدی )

دادیار محترم اظهار نظر با قرار مجرمیت موافقت نموده و به شرح ذیل مبادرت به صدور کیفرخواست نموده است:

کیفرخواست دادسرا

در تاریخ …. کلاسۀ …… بازپرسی به نام آقای ……. بنا به دلایل زیر از جمله محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات به عمل آمده و شهادت شهود و عدم حضور متهم جهت دفاع علیرغم ابلاغ احضاریه، مرتکب بزه ایراد ضرب و جرح عمومی در تاریخ ….. گردیده و به استناد مواد ۳۶۷ و ۴۸۰ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی گناهکار بوده و تقاضای مجازاتش می شود.(ایراد ضرب و جرح عمدی )

پروندۀ مطروحه به دادگستری …. ارسال گردیده که پرونده از طرف معاونت محترم دادگستری (معاونت ارجاع) به شعبه … کیفری ارجاع گردیده است. شعبه …. وقت رسیدگی را به تاریخ ….. تعیین نموده که به طرفین ابلاغ گردید. جلسه دادگاه در  وقت مقرر با حضور شاکی و فرزندش و عدم حضور متهم و با حضور نمایندۀ دادستان تشکیل گردید. دادگاه خطاب به نماینده دادستان که دفاعیات خویش را بیان دارد. نمایندۀ دادستان اظهار فرمودند، که مراتب به شرح کیفرخواست دادسرا می باشد و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را دارد. شاکی نیز پس از اعلام دادگاه نسبت به ادای توضیح و شرح شکایت خود، اظهار خود را به شرح کیفرخواست و صورتجلسات ماقبل تنظیم شده در کلانتری و دادسرا اعلام کرده و خواستار رسیدگی و محکومیت متهم را نموده است. متهم نیز با وصف ابلاغ حاضر نشده لایحه ای نیز ارسال ننموده است. نهایتاً، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی نمود:

رأی دادگاه

در خصوص اتهام آقای …… دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی موضوع شکایت آقای ……، از توجه به شکایت شاکی، ملاحظه نظریه پزشکی قانونی، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب و دلایل منعکس در آن و عدم حضور متهم علیرغم ابلاغ و عدم دفاع از خود، بزه انتسابی نسبت به مشارالیه محرز و مسلم است، لذا دادگاه به استناد مواد ۳۶۷ و ۴۸۰ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت سه درصد دیه کامل بابت ۳ عدد جرح حارصه به شرح گزارش پزشکی قانونی در حق شاکی مصدوم محکوم می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است.(ایراد ضرب و جرح عمدی )

تحلیل حقوقی پرونده

در این پرونده هیچ گونه قرار تأمینی نسبت به متهم نگردیده است. درست است که متهم در زندان به سر می برده است ولی اگر بر فرض متهم در اثنای رسیدگی به این پرونده از زندان آزاد می گشت، هیچ گونه تضمینی در خصوص احضار وی وجود نداشت. در قرار بازپرسی قید نگردیده که اعتراض مهلت مقرر در کدام مرجع امکان پذیر است. معاون دادستان در کیفرخواست و حتی در پرونده نسبت به قرار منع تعقیب متهم در مورد اتهام توهین و فحاشی هیچ گونه اظهار نظری مبنی بر تأیید یا ردّ این قرار نفرموده است. ریاست محترم دادگاه در رأی خود میزان دیه را طبق نظر پزشکی قانونی عنوان نکرده است؛ زیرا پزشکی قانونی در نظریه خود میزان ارش صدمات وارده را مشخص کرده که به میزان شش دهم درصد دیه کامل می باشد و لذا، دادگاه در رأی خود مقدار ارش را ذکر نکرده است. همچنین یک متهم طبق قانونی فقط تا ۲ مرتبه احضار می گردد و در مرتبه سوم می بایست در صورت عدم حضور جلب گردد. کلانتری ذیربط در این پرونده بیش از دو مرتبه اقدام به احضار متهم نموده و این امر بیانگر عدم وجود ضابطۀ دقیق و مشخص در فرایند تحقیقات توسط مراجع انتظامی است.(ایراد ضرب و جرح عمدی )

 …


 ایراد ضرب و جرح عمدی

 


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.


 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.