اصلاح سند (ماده ۱۴۹،اضافه کردن مساحت به سند)

دسته بندی ها : خدمات وکالتی, دعاوی ثبتی, دعاوی حقوقی ۱۳ مرداد ۱۳۹۵ وکیل پایه یک دادگستری 249 بازدید

اصلاح سند مالکیت،اجرای ماده ۱۴۹ قانون ثبت،اضافه کردن مساحت به سند مالکیت،چگونه سندمان را اصلاح کنیم،اضافه مساحت

اصلاح سند

روش اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می باشد

بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت می باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشی از تجاوز به مجاورین و شوارع و اموال عمومی نباشد و به تایید نماینده ثبت و تشخیص رئیس اداره داخل در محدوده سند مالکیت باشد و با اصلاح آن حقی از کسی تضییع نشود مالک می تواند درخواست اصلاح سند مالکیت خود را از ثبت محلی که ملک در حوزه آن واقع است بنماید. (موضوع ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت و بند ۳۹۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی). در این صورت مالک می بایستی تقاضای خود را مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه به ثبت محل تسلیم دارد. (اصلاح سند)

رئیس ثبت دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را می دهد و روز معاینه محل را تعیین و به متقاضی اعلام می دارد. سپس تقاضا در دفتر اندیکاتور ثبت و جهت ضبط در پرونده مربوطه تا روز مراجعه متقاضی به بایگانی ارسال می شود. بدیهی است چنانچه محل وقوع ملک خارج از شعاع ۳۰ کیلومتر باشد فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار به میزان مدتی که از طرف رئیس ثبت تعیین می شود باید وسیله متقاضی به حساب سپرده ثبت واریز گردد.(اصلاح سند)

بعد از تودیع فوق العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار وسیله متقاضی به نحوی که شرح آن در قبل بیان شد نماینده و نقشه بردار در روز مقرر همراه متقاضی به محل وقوع ملک عزیمت می نمایند. بعد از حضور در محل مالک ملک را معرفی و نماینده حدود آن را با سوابق موجود در پرونده ثبتی تطبیق و با مجاورین کنترل و در مورد اینکه آیا اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکیت می باشد یا خیر بررسی های لازم را با همکاری نقشه بردار در محل انجام می دهد.(اصلاح سند)

کلیک کنید  نمونه پرونده تقسیم ترکه ( نحوه و چگونگی تقسیم مال بین وراث)

نقشه بردار نقشه وضع موجود ملک را برداشت و سپس نقشه ای که نمودار وضع گذشته و حال ملک باشد ترسیم می نماید آنگاه نماینده صورتجلسه معاینه محل را تنظیم می نماید.(اصلاح سند)

در این صورتجلسه که نماینده آن را با عنوان صورتجلسه اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به پلاک موردنظر تنظیم می نماید بایستی جریان ثبتی ملک را در مقدمه آن بطور مشروح توضیح و نام مالک را قید سپس با اشاره به تقاضای مالک مبنی بر وجود اضافه مساحت مشاهدات خود را در محل در صورتجلسه مرقوم داشته و چگونگی ایجاد اضافه مساحت را بیان نموده و گواهی لازم مبنی بر عدم تجاوز به مجاورین و شوارع و اموال عمومی را بنماید و در نهایت ضمن تعیین میزان اضافه مساحت که وسیله نقشه بردار محاسبه می شود صریحا اظهارنظر نماید که اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکیت می باشد و با اصلاح آن حقی از کسی و یا مجاورین تضییع نمی گردد. سپس صورتجلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالک رسانیده و همراه با گزارشی به ضمیمه پرونده ثبتی مراتب را به استحضار رئیس اداره می رساند. رئیس اداره صورتجلسه را بررسی و با ملاحظه نقشه های سابق و لاحق ملک و پرونده ثبتی مربوطه چنانچه تشخیص داد اظهارات نماینده و نقشه بردار صحیح بوده و موجبات تضییع حق از کسی با اصلاح سند مالکیت ایجاد نمی گردد و موضوع از مصادیق ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت می باشد ضمن صدور دستور اصلاح سند پرونده را جهت محاسبه بهاء اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولین سند انتقال درصورتیکه شرط یا قراری در این خصوص در سند انتقال اولیه قید نشده باشد به حسابداری ارجاع می نماید. درصورتیکه تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله وسیله نقشه بردار و ارزیاب تعیین خواهدشد (تبصره ذیل ماده ۱۴۹ الحاقی).(اصلاح سند)

پرونده برای محاسبه اضافه مساحت و نیز سایر حقوق ثبتی متعلقه و پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار به حسابداری ارسال می شود. حسابداری بهاء اضافه مساحت را بشرح فوق تعیین و سایر حقوق ثبتی متعلقه را محاسبه و فیشهای مربوط را تنظیم و جهت تودیع به حساب سپرده و واریز به حساب درآمد ثبت به متقاضی تسلیم می دارد و فوق العاده نماینده و نقشه بردار را طبق روالی که شرح آن گذشت به آنان پرداخت می نماید. متقاضی بهاء اضافه مساحت را در حساب سپرده تودیع و حقوق دولتی متعلقه را به حساب درآمد ثبت نزد بانک ملی مربوطه واریز و فیش های لازم را به حسابداری ثبت تسلیم می دارد تا ضمیمه پرونده شود.(اصلاح سند)

کلیک کنید  دادخواست دستورموقت اتصال تلفن(مشاوره حقوقی،موسسه حقوقی،وکیل)

بعد از تودیع وجوه یاد شده وسیله متقاضی پرونده نزد نماینده مربوطه ارسال می گردد تا مراتب اصلاح را در پیش نویس سند مالکیت قید نموده و به مالک اولیه اخطار نماید که جهت دریافت بهاء اضافه مساحت به ثبت مراجعه نماید. آنگاه پیش نویس اصلاح شده و اخطارهای تهیه شده را به امضاء مسئول اداره می رساند. اخطارها بعد از صدور از دفتر اندیکاتور جهت ابلاغ به مامور مربوطه تسلیم می گردد و مامور پس از ابلاغ نسخه دیدار شده را با قید امضاء و گواهی لازم پس از ملاحظه مسئول اداره و اطمینان از صحت ابلاغ جهت ضبط در پرونده به بایگانی تحویل می دهد. سپس پرونده جهت توضیح مراتب اصلاحی به دفتر املاک ارسال می گردد متصدی دفتر املاک شماره صورتجلسه و مراتب اصلاحی و میزان اضافه مساحت را در ستون ملاحظات ثبت دفتر املاک و صفحه ملاحظات سند مالکیت که در این مرحله وسیله متقاضی ارائه می شود توضیح داده و به امضاء مسئول اداره می رساند. سپس پرونده جهت تسلیم سند به متقاضی به بایگانی ارسال می شود و پس از اخذ رسید در ذیل تقاضای اولیه به متقاضی تسلیم می گردد و پرونده در ردیف مربوطه ضبط می شود. شایان ذکر است چنانچه ملک مورد اصلاح در رهن یا بیع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خریداران اسناد مذکور می باشد.(اصلاح سند)

بسیار اتفاق افتاده املاکی در گذشته با مساحت معینی مورد معامله واقع شده ولی بعدا معلوم گردیده که دارای اضافه مساحت میباشد.(اصلاح سند)

روش اجرای ماده ۱۴۹ الحاقی قانون ثبت نسبت به املاکی که دارای سند مالکیت می‌باشند

۱-     قبول تقاضا از مالک مبنی بر اصلاح سند نسبت به اضافه مساحت به ضمیمه بنچاق معامله اولیه(اصلاح سند)

۲-   دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و تعیین وقت مراجعه بعدی متقاضی

۳-   ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به بایگانی جهت ضبط در پرونده تا وقت مراجعه متقاضی

۴- مراجعه متقاضی در وقت مقرر و تعیین نماینده و نقشه‌بردار جهت اعزام به محل توسط مسئول اداره و تودیع فوق‌العاده ماموریت و هزینه سفر نماینده و نقشه بردار در صورت تعلق(اصلاح سند)

کلیک کنید  دادخواست دستورموقت منع ازنقل وانتقال تلفن(وکیل،مشاور)

۵-   عزیمت نماینده و نقشه بردار به محل همراه با متقاضی

۶- معاینه محل و تطبیق و کنترل سوابق و حدود سند مالکیت با وضعیت محل و مجاورین و ترسیم نقشه وضع موجود ملک و تشخیص اینکه اضافه مساحت داخل در محدوده سند مالکیت می‌باشد یاخیر

۷- ترسیم نقشه ایکه نمودار وضع سابق و لاحق ملک باشد بوسیله نقشه بردار و تنظیم صورتجلسه معاینه محلی بوسیله نماینده متضمن گواهی لازم مبنی برعدم تجاور به مجاورین و شوارع و اموال عمومی و تایید موضوع اضافه مساحت و گواهی آن مبنی بر اینکه داخل در محدوده سند مالکیت می‌باشد(اصلاح سند)

۸-   ارائه گزارش انجام کار به ضمیمه صورت جلسه و نقشه به مسئول اداره

۹- بررسی صورت جلسه و کنترل سوابق و صدور دستور اصلاح توسط مسئول اداره و ارسال پرونده به حسابداری جهت پرداخت بهای اضافه مساحت طبق بهاء مندرج در اولین سند انتقال در صورتیکه شرط یا قراری در این خصوص در سند انتقال اولیه قید نشده باشد و نیز پرداخت حقوق ثبتی متعلقه و فوق‌العاده نماینده و نقشه‌بردار(اصلاح سند)

۱۰-تودیع بهاء اضافه مساحت به حساب سپرده و پرداخت حقوق ثبتی متلعقه بوسیله متقاضی و اخذ سند مالکیت از او برای اقدامات بعدی

۱۱-ارسال پرونده نزد نماینده و قید مراتب اصلاح در پیش نویس سند مالکیت و تهیه اخطار برای مالک اولیه جهت مراجعه و دریافت بهاء اضافه مساحت

۱۲-امضاء پیش نویس اصلاح شده و اخطارهای تهیه شده توسط مسئول مربوطه

۱۳-صدور اخطارها از دفتر اندیکاتور

۱۴-ارسال پرونده به دفتر املاک جهت توضیح مراتب اصلاحی و نیز اصلاح ثبت دفتر املاک و سند مالکیت

۱۵-توضیح مراتب اصلاحی در دفتر املاک و سند مالکیت بوسیله متصدی دفتر املاک

۱۶-امضاء ثبت   دفتر املاک و سند مالکیت بوسیله مسئول مربوطه

۱۷-تسلیم سند اصلاح شده به مالک در قبال اخذ رسید و ضبط پرونده

۱۸-تذکر: در صورتیکه ملک مورد اصلاح در رهن یا بیع شرط باشد اصلاح آن موکول به کسب موافقت خریداران اسناد مذکور خواهد بود.

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 


اصلاح سند،وکیل ملکی،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  لینک کوتاه :