بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن

الزام به پرداخت ثمن

پرداخت ثمن تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد . در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن گردد (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی). بنابراین در صورت استنکاف خریدار ، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد . با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی (اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن ، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد) الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست مطالبه نمود .

دعوی از جمله دعاوی مالی بوده و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد . ( پرداخت ثمن )

در ادامه با دعوای استرداد ثمن در قالب بازخوانی یک پرونده آشنا می‌شوید.

شرح دادخواست:

خواهان باتقدیم دادخواست ومدارک مستندی اظهار داشته یک قطعه زمین درتاریخ …….. پلاک ……. ازخوانده معامله نمودم وقرار شد ثمن معامله راپرداخت ( پرداخت ثمن )نماید که تاکنون با برگشت چک ومراجعات مکرر و اظهار نامه رسمی خوانده از پرداخت ثمن خودداری نموده است وتقاضای صدور حکم به پرداخت ثمن معامله باضرر وزیان وارده تا اجرای حکم رانموده است ودرصورت عدم پرداخت ثمن فسخ معامله راتقاضا کرده است .

اخطار رفع نقص دادگاه:

درتاریخ …… دفتردادگاه طی قراری به علت نقص پرونده قرار رد دادخواست خواهان راصادر واعلام نموده است که پس ازابلاغ به خواهان ظرف مدت ده روز قابل شکایت دردادگاه صادرکننده قرار می باشد .

کلیک کنید  نمونه شکایت از پزشک (قصور پزشک،شکایت پزشک،تخلف پزشک)

جواب رفع نقص خواهان:

خواهان طی لایحه ای اعلام می نماید که آدرس خوانده قبلاً درپرونده ای که درهمین شعبه رسیدگی شده وابلاغ ها به خوانده ابلاغ شده وآدرس نامبرده تغییر نکرده است . درتاریخ …….دروقت فوق العاده جلسه دادگاه تشکیل ودادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده درخصوص دعوی موضوع آن پرونده بین همان اصحاب دعوی وقت دادرسی ابلاغ دادنامه به خوانده ابلاغ واقعی وقانونی گردیده ، لذا شکایت نامبرده وارد وموجه دانسته وبا نادرست تشخیص دادن گزارش عدم شناسائی خوانده درآدرس اعلامی ازسوی مامور ابلاغ به دفتر جهت تعیین وقت وابلاغ رسیدگی به طرفین دستورداده شده است .

لایحه خوانده:

خوانده نیز طی لایحه شماره …… مورخ ……. که اینجانب باخواهان طی پرونده شماره …….دعوی حقوقی ومنجر به صدور رای گردید ولذا موضوع ازاعتبار امر مختوم بوده که قبلاً توسط دادگاه به آن رسیدگی شده است و محلی به رسیدگی مجدد وجود ندارد .

تشکیل جلسه دادگاه:

درتاریخ ……..جلسه دادگاه باحضور طرفین تشکیل می شود خواهان اظهار می نماید که یک قطعه زمین به خوانده دعوی به مبلغ ……… فروخته ام وازاین مبلغ ……… دریافت نموده ام وبقیه راطی سه فقره چک اخذ نموده ام که مشخصات چک ها درقولنامه قید شده است ومابقی پول بنده رانداده اند ویکی ازچکها نیز برگشت خورده است وتقاضای الزام خوانده به پرداخت  مابقی ثمن ( پرداخت ثمن )معامله بعلاوه خسارت تاخیر تادیه وهزینه دادرسی راخواستار شده است .

خوانده اظهار می دارد اظهارات بنده به شرح لایحه تقدیمی است وبنده چنانچه خواهان مساحت زمینش رابه میزان ۲۰ متر جبران کند من هم پول ایشان راخواهم داد . خواهان اظهار می نماید بنده به موجب اظهارنامه مورخ …… که رونوشت مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد مطالبه الباقی ثمن معامله را ازخوانده نموده ام وخوانده نیز بیان داشت زمین دارای ….. متر مساحت بود که باطرح شهرداری قرار بود ….. متر به اینجانب تحویل شود لیکن اکنون درحدود ….. متر به اینجانب تحویل شده است .

کلیک کنید  نحوه اعتراض به رد علامت تجاری

تشکیل جلسه فوق العاده دادگاه:

درتاریخ …….دروقت فوق العاده تشکیل وپرونده کلاسه ……. اخذ وضمیه پرونده گردید . محتوی پرونده حاکی ازاقامه دعوی ازجانب خواهان آقای ……. به طرفیت خوانده …… به خواسته فسخ قولنامه مورخ …… می باشد که النهایه به موجب دادنامه شماره ….. مورخ ……دعوی نامبرده رد گردیده واین قرار به موجب دادنامه ….. مورخ …..شعیه ….. دادگاه تجدید نظراستان …. تائید گردیده است ومفاد پرونده مذکور معایب بیش ازاین ندارد .

دادگاه بااعلام ختم رسیدگی باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده اقدام به انشاء رای به شرح ذیل نموده است :   

رأی دادگاه:

درخصوص دعوی خواهان آقای …. به طرفیت خوانده…….به خواسته مطالبه ثمن قرارداد مورخ……..به انضمام هزینه دادرسی وخسارت تاخیر تادیه خواهان درتشریح خواسته خود بیان داشته اینجانب یک قطعه زمین درخیابان ……. به موجب قولنامه مورخ……. به خوانده دعوی به مبلغ ……… فروختم که مبلغ ………نقداً دریافت نمودم ومبلغ ………آن سه فقره چک به مشخصات مندرج درقولنامه اخذ نمودم لیکن خوانده علیرغم مطالبه باقیمانده ثمن قرارداد مذکور به موجب اظهارنامه مورخ ……که رونوشت مصدق آن ضمیمه دادخواست می باشد ازپرداخت الباقی ثمن ( پرداخت ثمن )خودداری نموده اند ، لذا الزام به پرداخت باقیمانده ثمن ( پرداخت ثمن ) به انضمام هزینه دادرسی وخسارات تاخیر تادیه راخواستار شده خوانده نیز درمقابل ضمن لایحه تقدیمی مثبوت به شماره ……. به دعوی خواهان ایراد نموده که همین دعوی راطی کلاسه …….مطرح که به موجب دادنامه شماره …… دعوی وی رد گردیده ، لذا اقامه مجدد آن مشمول اعتبارامر مختوم است ودرماهیت دعوی نیز علت عدم پرداخت باقیمانده ثمن ( پرداخت ثمن )را کسر مساحت قطعه فروشنده ازمیزان مورد توافق که …..متربود به ….. متر اعلام نموده . دادگاه نیزبابررسی اوراق ومحتویات پرونده ونیز ملاحظه مفاد کلاسه ……. ضمن رد ایراد وارده ازجانب خوانده به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوی مطروحه بادعوی سابق اقامه شده مابین طرفین باتوجه به اوراق ومحتویات پرونده که مفاد آن حاکی ازفروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود ….. متر میان طرفین بوده وخوانده نیز باعلم واطلاع از وضعیت ملک واینکه بااجرای طرح شهرداری قطعه متنازع فیه دارای متراژی حدود… مترخواهد بود مانحن فیه نیزکسر … متر داخل درحدود توافق طرفین خواهد بود با احراز رابطه صحیح قراردادی واشتغال ذمه خوانده درمقابل خواهان به استناد مواد ۱۹۷ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ……. بابت اصل خواسته ومبلغ ……. بابت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید ودرخصوص خواسته دیگر خواهان مبنی برمطالبه خسارت تاخیرتادیه باتوجه به دین بودن موضوع دعوی ومطالبه آن ازجانب خواهان خوانده رابه پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ ….. لغایت تاریخ پرداخت درحق خواهان محکوم می نماید که میزان آن باتوجه به تناسب شاخص بهای اعلامی ازطرف بانک مرکزی ازطریق اجرای احکام محاسبه وپرداخت خواهدشد .

کلیک کنید  اصلاح سند (چگونه سند مالکیت خود را اصلاح کنیم)

تحلیل حقوقی پرونده:

در این پرونده ( پرداخت ثمن ) با توجه به اینکه خوانده در مقام دفاع اقرار به دین می نماید ولی در خصوص قرار دادوتحویل مبیع از طرف فروشنده که مبیع با حدود توافق هم خوانی ندارد در واقع مبیع کمتر از توافق را اعلام واظهار می نماید وبا توجه به اینکه خریدار با علم به اینکه ملک متنازع فیه جزء طرح شهری می باشد وبا علم واراده وقصد واختیار اقدام به انعقاد عقد نموده است وکسری موجود نیز قابل مسامحه می باشد لذا رأی دادگاه طبق مقررات وبه طور صحیح صادر شده است.( پرداخت ثمن )

  نظرات

۱۱ دیدگاه برای “بررسی یک پرونده: الزام به پرداخت ثمن”

 1. علي گفت:

  با سلام. من یک واحد آپارتمان را به قیمت ٩٨ میلیون تومن به شخصی فروخته ودر قولنامه مبلغ ١۵ میلیون تومان دریافت کردم. در زمان محضر متاسفانه به علت دلسوزی بیجا عدم حضور را نگرفتم. حالا بعد از گذشت ٢ ماه از محضر هر دفعه به بهانه اینکه ٧ میلیون از پولش کم است، از امدن به محضر خودداری کرده، و قرار را عقب میاندازد. حتی حاضر به دادن چک ٧ میلیونی نیست. لطفا راهنمایی کنید با وجود ٨٣ میلیون باقیمانده اگر شکایت کنم بهتر است ییا نه و چقدر زمان میبرد؟
  ممنون از لطفتون

 2. admin گفت:

  با سلام
  متن قرارداد تنظیمی بین شما و طرف شما باید بررسی شود تا بتوان راهکار مناسب ارائه شود ولی با توجه به توضیح ارائه شده و در صورت عدم استفاده از حق فسخ چاره ای جز دادخواست مطالبه مابقی مبلغ مذکور راندارید و ضمن دادخواست تقاضای تامین خواسته کنید و همین منزل را توقیف کنید. حتما حضوری با در دست داشتن همه مدارک با یک وکیل یا مشاور حقوقی مشورت کنید.
  موفق باشید

 3. رضا گفت:

  باسلام من حدود دو ماشین از سیلوی بلال را زیر نایلون به کسی فروختم به قیمت… حمل به عهده خود خریدار بوده است حالا سیدو را بارگیری کرده و برده و بعد از یک هفته زنگ زده است که سیلو را گاوهای من نمیخورد من با دو نفر از دوستان یک گوتی از سیلو باقیمانده خود پر کرده و بردیم گاوداری ایشان ولی گاوهای آنها سیلویی که ما برده ایم را خوردن و سیلویی که آنها برده بودند را همراه دوستان بازدید کردیم و متوجه شدیم که سیلو را برا تراکتور سنگین له نکردند و به گفته یکی از دوستان روی طیلو دو روز باز مونده بود حالا از پرداخت ثمن معامله باز میزنن و میگوییند سیلویت خاک داشته خراب بود ولی قبل از اینکه ببر دو بار از سیلو بازدید داشته و خاک داشتن هم لودری که اورده بود بار بزنه خاک زده است من مقصر نبودم حالا دوستان من برای رسیدن به پولم چکار بکنم

 4. admin گفت:

  با سلام

  شما دادخواست الزام به پرداخت ثمن اگر کمتر از بیست میلیون هست از طریق شورا و اگر بیشتر اآن اسنت از طریق دادگاه محل وقوع عقد یا محل انجام قرارداد یا محل سکونت طرف مقابل بدهید و ضمن آن تقاضای تامین خواسته بدهید و اموال شخص را توقیف نمایید .

  موفق باشید

 5. گیتی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  در قولنامه فروش ملک ما ۱۳۵ میلیون تومن به فروش رفته که ۳۰ میلیون بابت وام ملک بوده البته در قولنامه ذکر نگردیه .فقط به ۱۳۵ میلیون اشاره شد (اشتباه مشاور املاک بوده).زمان فروش در حضور شاهین اشاره به این شده که این ۳۰ تومن وام حتی شاید به ۷۰ میلیون هم تبدیل بشه و ماهی ۸۵۰ هزار تومن قسط هر ماه بوده است.حال فرد خریدار به علت اینکه وام ۳۶ میلیون شده نه قسطی پرداخت میکند نه چیزی خانه هم بعد قرار داد تحویل شخص گردیده. به نظرون چه کار کنیم ? چک ۲۰۰ میلیون تومنی نیز بابت انتقال سند به مشاور املاک ارایه گردیده

 6. admin گفت:

  سلام متشکرم
  همه چیز به مفاد قرارداد منعقده دارد و در صورتی که به صورت ضمنی این موضوع مورد پذیرش خریدار قرار گرفته است (این موضوع با شهادت شهود قابل اثبات است) در حال حاضر خریدار مالک ملک و شما مستحق دریافت ثمن قرارداد هستید.
  باید قرارداد مطالعه بشه تا بشود در خصوص نوع و مرجع تقدیم دادخواست اظهار نظر کرد.
  موفق باشید

 7. محمدرضا گفت:

  با سلام
  اگر درمبایعه نامه ذکر شود ک درصورت وصول نشدن چک فروشنده حق فسخ یکطرفه را دارد و تا زمان فروش ملک وجه چرداختی مسترد نمیگردد،این کار شدنی است یا خیر؟
  با تشکر

 8. admin گفت:

  سلام
  سوالتون یک کم نامفهوم هست ولی اگر منظورشما عدم انجام تعهد خریدار در پاس نمودن چک صادره هست بله فروشنده دو راه دارد یکی این که الزام فروشنده را به پرداخت ثمن معامله را بخواهد یا اینکه از حق فسخ خود استفاده کند و قرارداد را فسخ نمایدو چک را مسترد کند.
  موفق باشید

 9. سعید بدری گفت:

  سلام
  وقت بخیر
  ساختمانی را معامله کرده ایم و دو سوم پول را دریافت کرده ایم و مابقی را خریدار پرداخت نمیکند و در معامله هم ذکر نشد ک فسخ انجام بدهیم و فقط ذکر شد تا این تاریخ باید پرداخت شود و ب ازای هر روز تاخیر مبلغی را ب فروشنده پرداخت نماید
  الان ب دادگاه مراجعه کنیم چگونه پول را دریافت میکنیم
  ایا یکجا خریدار باید پرداخت کند یا دادگاه می تواند رای دهد ک قسمت ب قسمت پول را پرداخت نمیاد

 10. admin گفت:

  درود بر شما دوست عزیز ..
  به محضر مبارک میرسانم علی القاعده دادگاه حکم به پرداخت یکجای مطالبه شما می ده که البته طرف مقابل شما می تونه با طرح دادخواست اعسار تقاضای صدور حکم مبنی بر تقسیط باقی مانده ثمن را بده که دادگاه وارد رسیدگی میشه و در صورت احراز اعسار اون حکم به تقسیط می ده و در غیر این صورت با حکم به رد اعسار اون ؛؛ باید پول را یکجا به شما پرداخت کنه.. در نتیجه مستلزم رسیدگی قضایی هستش و پاسخ قاطعی نمیشه به سوال شما داد ..
  با آرزوی بهترینها برای شما..

 11. سعید گفت:

  باسلام بنده در سال ۹۴ با شخصی قرار معامله زمین وی را گذاشتم و مبلغی پول به شخصی دادم و مبایعه نامه عادی در منزل ایشان نوشته شد بدین صورت که ایشان زمین قرارداد شماره۰۰۰ را به متراژ۲۰۰متر متی ۲میلیون به بنده فروختند و من ۲۰تومن بیعانه دادم و قرار است مابقی بصورت اقساطی پرداخت شود سپس ذکر شده که فروشنده تعهد کرده در عرض یک ماه قولنامه رسمی در بنگاله معاملاتی تنظیم کند و یک چک بیست تومنی از بابت تضمین تنظیم سند به اینجانب داده است سپس فروشنده از فروش زمین به اینجانب اجتناب کرده و پولم را پس نداد من برای تنظیم سند شکایت کردم و بعد از اجراییه گرفتن مشخص شد زمین قابل تحویل نمی باشد اکنون فروشنده با استناد به برگ اجرائیه شکایت نموده و البقای ثمن معامله را درخواست کرده است بهمراه خسارت تادیه و برای هزینه دادری حکم اعسار زده است درحالیکه حقوق بازنشستگی دارد لازم بذکر است تمامی حکمهایی که با شکات بنده صادر شده بود غیابی است چون فروشنده اصلا به بنده جوابی نمیداد و در دادگاه حضور نداشت حال آیا بنده به پرداخت ثمن معامله زمینی که قابل تحویل نیست محکوم میشود؟ توضیح اینکه در مبایعه نامه صرفا قید شده که قرار است ماقی ثمن اقساطی پرداخت شود و نحوه پرداخت مشخص نمی باشد.