نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)

نمونه رای مهریه (دادنامه مهریه): لغتنامه دهخدا: دادنامه = ورقه حکمیه . ورقه متضمن رای یا حکم دادگاه .رای مهریه
فرهنگ لغت معین: ورقه ای که حکم دادگاه را بر آن نوشته باشند.
ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری: رأی دادگاه باید حداکثر ظرف سه روز از تاریخ انشاء، پاکنویس یا تایپ شود. این رأی که «دادنامه» خوانده میشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زیر در آن درج میشود و به امضای‌دادرس یا دادرسان میرسد و به مهر شعبه ممهور می‌شود:رای مهریه
الف- شماره پرونده، شماره و تاریخ دادنامه و تاریخ صدور رأی
ب – مشخصات دادگاه و قاضی یا قضات صادرکننده رأی و سمت ایشان
پ – مشخصات طرفین دعوی و وکلای آنان
ت – گردشکار و متن کامل رأی رای مهریه

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه ۱)رای مهریه

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ……. فرزند …به طرفیت آقای ….. فرزند ….. به خواسته بدواً صدور حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سپس حکم به الزام خوانده به پرداخت مهریه که در سال ……. سه میلیون ریال بوده با محاسبه وفق شاخص روز، خوانده در دادگاه حاضر نگشته و  لایحه­ای نیز ارسال ننموده با این وصف و با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله استشهادیه و تصویر برابر با اصل شناسنامه و سند رسمی ازدواج، خواسته خواهان مقرون به صحت تشخیص داده شد، لذا با استناد به مواد ۴ ، ۵۰۵ و ۵۰۶ از ق .آ.د.م و ماده ۱۰۸۲ ق مدنی و تبصره آن بدواً رأی به اعسار موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی و سپس رأی به الزام خوانده به پرداخت مبلغ …………………….. ریال به عنوان مهریه در حق خواهان صادر میگردد رأی صادره نسبت به خوانده غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان …….    می­باشد.رای مهریه

­­­­­­­­­­­­­­­رئیس شعبه … محاکم عمومی حقوقی…….رای مهریه

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه ۲)رای مهریه

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خانم ……. فرزند ………. با وکالت آقای ……. به طرفیت آقای …………  فرزند………. به خواسته مطالبه مهریه و هزینه دادرسی و حق­الوکاله که با توجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح­نامه رسمی به­شماره ترتیب……. وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین و این­که تعداد ……..عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه این ازدواج به تاریخ وقوع عقد نکاح …….. بوده محرز است خوانده به استناد یک فقره اقرارنامه به­شماره ……… پیوست پرونده اظهار نموده همسرم در محضر با توافق خود من و با گرفتن اجازه از پدرش، تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی را معوض به تعداد پنج عدد سکه تمام بهار آزادی و یک نوبت سفر عتبات عالیات نمودند و در حقیقت تعداد ۲۵۰ سکه مهریه خودش را به من بخشیدند و در نتیجه هیچ­گونه ادعایی در این خصوص نداشته باشد و همچنین ایشان با ارسال اظهارنامه از من خواسته بود که مشارالیها را به سفر عتبات ببرم که اظهارنامه به من ابلاغ نشده، وکیل مدافع خواهان اظهار نمودند با توجه به اظهارات موکله ماهیت اقرارنامه بین طرفین عقد هبه معوض بوده و لفظ بخشیدن نیز به صراحت در اقرارنامه آمده، لذا با توجه به این موضوع موکله علاوه بر درخواست­های شفاهی دو مرتبه به صورت اظهارنامه از ایشان درخواست نموده که به تعهد خود عمل نماید که زوج با توجه به اقرار ایشان مبنی بر وصول اظهارنامه­ها هیچ اقدامی در انجام تعهد خود نکرده است و در این خصوص از دفتر مراجع تقلید جهت وضوح بیشتر موضوع سؤال گردیده که ایشان با توجه به موضوع اعلام نموده­اند موضوع هبه معوضه  می­باشد و لذا با توجه به عدم قبض در این هبه این بخشش دارای اشکال می­باشد چون شرط صحت آن تحقق نیافته و حتی با درخواست زوجه مبنی بر مطالبه عوض با انکار از سوی زوج مواجه گردیده است دادگاه ضمن توجه به اظهارات اصحاب پرونده اظهارات وکلای مدافع خواهان را موجه و منطبق با موازین شرعی و قانونی دانسته و از آنجائی­که حق رجوع در هبه کذائی برای زوجه محفوظ است و دفاعیات خوانده وجهی ندارد ادعای خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت تعداد ۲۵۰ عدد سکه بهار آزادی به عنوان مهریه و هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم می­نماید و دادگاه در مورد مطالبه حق­الوکاله آن را فاقد شرایط مفاد ماده ۵۲۱ دانسته و حکم به رد آن صادر می­نماید. رأی دادگاه ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر می­باشد.رای مهریه

کلیک کنید  دادخواست حکم رشد(وکیل،مشاورحقوقی،موسسه حقوقی)

­­­­­­­­­­­­­­­رئیس شعبه … محاکم عمومی حقوقی…….رای مهریه

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه ۳)رای مهریه

رای دادگاه

در خصوص درخواست خانم …………… فرزند ………………… به طرفیت ……………….. آقای…………… فرزند …………………. به خواسته تعیین میزان مهریه و تصحیح آن در سند نکاحنامه به این شرح که خواهان ظهور داشته. مهریه وی مقدار یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده. و خوانده اظهار نموده مهریه صرف چهارده سکه بهار آزادی بوده است. و خوانده در جهت اثبات ادعای خود به سند رسمی نکاحنامه شماره …………………. صادره از دفتر ازدواج شماره ………………… استناد نموده که مهریه در آن چهارده سکه بهار آزادی قید شده و خواهان جهت اثبات موضوع به شهادت شهود استناد نموده است. دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و از شهود تعرفه شده با رعایت ضوابط مربوطه تحقیق به عمل آورده و شهود متفقاً اظهار داشتند که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده است. دادگاه جهت بررسی بیشتر موضوع، سردفتر ثبت ازدواج مربوطه را به نام مطلع احضار و از وی نیز تحقیق نموده و وی اعلام داشته دقیقاً به یاد دارد که مهریه یکصد و چهارده سکه بهار آزادی بوده و اینکه در سند نکاحنامه چهارده سکه ذکر شده، ناشی از سهو القلم است. و نیز یک برگ رونوشت از اصل سند که در دفترخانه مضبوط است و مهریه در آن یکصد و چهارده سکه ثبت شده را نیز تسلیم دادگاه نموده است، لذا دادگاه با توجه به مسأله ۱۹ ذیل عنوان فصل فیالمهر از کتاب النکاح تحریر الوسیله و مستنداً به مواد ۱۲۸۴، ۱۲۹۰، ۱۳۱۲ و ۱۳۲۱ قانون مدنی دعوی خواهان را وارد تشخیص و مهریه واقعی خواهان را یکصد و چهارده سکه بهار آزادی تعیین مینماید. دفتر ازدواج شماره …………… مکلف است نسبت به اصلاح اشتباه به عمل آمده. اقدام نماید این رأی حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ………………. میباشد.رای مهریه

کلیک کنید  مشاوره حقوقی تلفنی 24 ساعته _ گروه وکلای دادشید

 ­­­­­­­­­­­­­­­رئیس شعبه … محاکم عمومی حقوقی…….

نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مهریه ۴)رای مهریه

رای دادگاه

در این پرونده خانم ……………….. فرزند ……………… به طرفیت خانم ………………. فرزند…………… به قیمومت از آقای …………….. فرزند ……………… به وکالت آقای………… وکیل پایه یک دادگستری به خواسته الزام خوانده به پرداخت مهریه خواهان از اموال مولی علیه خوانده. با توجه به جامع محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان که اظهار نموده در تاریخ …………. به عقد نکاح دائم با آقای …………… ازدواج نموده و سپس متوجه شده که وی دچار سفاهت میباشد و از باب تدلیس درخواست فسخ نکاح را نموده و به موضوع در دادگاه صالح رسیدگی و طی دادنامه شماره………… صادره در پرونده کلاسه …………. که طی دادنامه شماره …………….. در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان ……………. نیز مورد تأیید قرار گرفته، نکاح یاد شده فسخ گردیده است، وکیل خوانده اظهار داشته مطالب معنون از سوی خواهان صحیح است، ولی بین خواهان و خوانده مواقعه رخ نداده و بنابراین مهریهای به وی تعلق نمیگیرد. دادگاه در خصوص مورد از خود زوج تحقیق نموده و وی انجام مواقعه را تصدیق نموده و زوجه نیز اظهار داشته مکرراً مواقعه صورت گرفته است. علاوه بر این خواهان گواهی پزشکی قانونی به شماره …………… مبنی بر بکارت خود تا روز قبل از زفاف را ارائه نموده و شهود نیز شهادت دادهاند که زوجین با هم خلوت داشته اند و پس از شب زفاف شهرت به انجام عمل زناشویی پیدا شده لذا در مجموع برای دادگاه علم حاصل شده که مواقعه بین زوجین صورت گرفته است. لذا با توجه به مسأله ۹ ذیل عنوان القول فی العیوب الموجبه اخیارالفسخ والتدلیس از کتاب النکاح تحریرالوسیله و به استناد به ماده ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ قانون مدنی و مفهوم ماده ۱۱۰۱ همان قانون دادگاه خوانده را به پرداخت تعداد پنجاه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه از اموال مولی علیه خود در حق خواهان محکوم مینماید. این رأی مستنداً به مواد ۳۳۰ و ۳۳۴ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان …………….. میباشد.رای مهریه

کلیک کنید  دادخواست اعتراض به نظریه کمیسیون زمین شهری(ماده 12)

­­­­­­­­­­­­­­­رئیس شعبه … محاکم عمومی حقوقی…….


دادخواست مهریه،رای مهریه،نمونه دادخواست،نمونه رای،مهریه،دادشید،وکیل،وکالت،طلاق


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط وکیل و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

همیشه بخاطر داشته باشید؛ مسائل مشابه حقوقی الزاماََ راه حل مشابهی ندارند بدون مشورت با وکیل یا مشاور حقوقی هیچ گونه اقدامی انجام ندهید.

  نظرات

۲ دیدگاه برای “نمونه رای مهریه (نمونه دادنامه مطالبه مهریه)”

 1. بهنام گفت:

  باسلام وخسته نباشید
  همسر سابق بنده درخصوص درخواست توافقی طلاق اقدام نموه واظهارداشته پرده بکارت اسیب دیده ایا مهریه کامل تعلق میگیره یا نصف
  باتوجه به اینکه خودش اقدام کرده ایا مهریه تعلق میگیره؟ تشکر

 2. admin گفت:

  با سلام
  اصولا در دادخواست توافقی همانطوری که از نام ان مشخص است طرفین بایکدیگر به توافق می رسند برای جدایی و معمولا خانم مهریه را می بخشد و از طرف دیگر مرد اقدام به طلاق همسرش می کند و در موضوع شما این موضوع صادق نیست و احتمالا فقط مطالبه مهریه کرده که این مورد نیز در هر حال زن می تواند مهریه را مطالبه نماید.