بخشیدن مهریه

دسته بندی ها : خدمات وکالتی, دعاوی حقوقی, دعاوی خانوادگی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۵ وکیل پایه یک دادگستری 37 بازدید

بخشیدن مهریه

مهریه را می توان به اصطلاح بخشید یا بذل کرد.‌(بذل به معنی بخشش به کار برده می شود) به هر شکل و روشی که قابل اثبات و مستند باشد زن می تواند تمام یا بخشی از مهریه را به همسرش ببخشد یا از دریافت آن صرف نظر کند؛ در عین حال قانونگذار در ازدواج دائم این حق را برای زن پیش بینی کرده است تا پیش از دریافت مهریه بتواند از انجام وظایف خود به عنوان همسر خودداری کند..(بخشیدن مهریه)

زن به محض عقد مالک مهریه است و می تواند هر تصرفی بخواهد در آن بکند ..(بخشیدن مهریه)

منظور از ابرای مهر این است که زن مهر خود را به مرد ببخشد و مثلا بگوید لازم نیست به من مهریه بدهی یا من مهریه از تو نمی خواهم یا مهریه برای خودت و … .

بخشش مهر شاید از جهاتی مطلوب باشد اما از جهات دیگر پیامدهای نامطلوبی نیز دارد . زیرا در صورت بخشش مهر به مرد ، اگر زمانی این مرد ورشکسته یا قصد طلاق زن را بکند ، زن هیچ حقی بر مهر ندارد گر چه زن می تواند پس از مرگ شوهر ، مهر را به مرد ببخشد . و یا از ماترک مرد مطالبه مهریه اش را بنماید..(بخشیدن مهریه)

ابراء یا بخشیدن مهریه:

 اگر زن ذمه شوهر را از مهر ابراء نماید (ببخشد) و مرد نیز قبل از وقوع نزدیکی زن را طلاق دهد باید زن نصف مهر را به مرد بدهد زیرا ابراء(بخشیدن مهریه) بمنزله دریافت مهریه است..(بخشیدن مهریه)

 بنابراین هرگاه زن قبل از طلاق ذمه زوج را بکلی بری نموده (مهریه را به مرد بخشیده باشد) پس از وقوع طلاق مرد می تواند نیمی از مهر را مطالبه کند هرچند که مرد به زن چیزی نپرداخته باشد.

 توجیه این مسئله روشن است زیرا زن هنگام ابراء (بخشش) مالک تمامی مهر بوده و آن را به یکجا به زوج واگذار کرده..(بخشیدن مهریه)

 

موادی از قانون مدنی که در مورد هبه میباشد

ماده ۷۹۵- هبه عقدی است که به موجب آن یکنفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می کند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب ، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می گویند..(بخشیدن مهریه)
ماده۷۹۶- واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده۷۹۷- واهب باید مالک مالی باشد که هبه می کند.
ماده۷۹۸- هبه واقع نمی شود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده۷۹۹- در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است .
ماده۸۰۰- در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست ..(بخشیدن مهریه)
ماده۸۰۱- هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا” بجا آورد.
ماده۸۰۲- اگر قبل از قبض واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود.
ماده۸۰۳- بعد از قبض نیز واهب میتواند به ابقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :
۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد..(بخشیدن مهریه)
۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متعب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهرا” مثل اینکه متهب به واسطه فلس مهجور شود خواه اختیارا” مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود.
ماده۸۰۴- در صورت رجوع واهب نماآت عین موهوبه اگر متصل باشد مال واهب و اگر منفصل باشد مال متهب خواهد بود.
ماده۸۰۵- بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست ..(بخشیدن مهریه)
ماده۸۰۶- هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد.ببببب
ماده۸۰۷- اگر کسی مالی را به عنوان صدقه به دیگری بدهد حق رجوع ندارد.(بخشیدن مهریه)

کلیک کنید  توافقنامه مطالعاتي، تحقيقاتي(وکیل،وکالت،مشاوره)

نمونه سند اقرار بخشیدن مهریه

اینجانب …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..با طیب خاطر و رضای کامل اقرار و اعتراف می نمایم مبنی بر اینکه از تمامی و کل مهریه که عبارت است از تعداد …………………….. تمام سکه بهار آزادی و…………..و……………. موضوع قباله نکاحیه ثبت شده تحت شماره …………………. دفتر ازدواج شماره…………….. می باشد فقط و منحصراً تعداد …………………. تمام سکه بهار آزادی را به شوهرم آقای …………………………….. فرزند ………………… بشناسنامه ……………………… صادره از ……….. متولد ………………….. ساکن نشانی بالا ، بذل و بخشش نموده ام و مقدار ……………….. تمام سکه بهار آزادی باقیمانده بر ذمه شوهرم با مشخصات بالا می باشد که کما فی السابق عندالمطالبه ، حق اخذ و دریافت آن را دارم و در رابطه با موارد یاد شده هیچ گونه ادعائی از شوهرم با مشخصات بالا نداشته و ندارم . ضمناً آقای ……………… با مشخصات بالا نیز با طیب خاطر و رضای کامل نسبت به موضوع موصوف معترف و مورد قبول نامبرده نیز بوده و می باشد . علاوه آنکه چون خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند ۱- آقای / خانم ………………………. فرزند………….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی ………………………… ساکن ………………………………………………………………………. شغل ……….. ۲- آقای / خانم ……………………………… فرزند …………………. بشناسنامه ………………………. صادره از …………………متولد ……………….. به شماره ملی ……………………….. ساکن …………………………………………………………. شغل ……………… هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند..(بخشیدن مهریه)

بتاریخ …. / …. / …………….. هجری شمسی .

اقرار به وصول مهریه

در تاریخ زیر حاضر دفتر گردید خانم …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………….. زوجه نام برده در نکاحیه ………………….. دفتر ثبت رسمی ازدواج شماره ………………………. بعدالحضور دانسته و فهمیده و در کمال صحت و سلامتی در حضور والدین خود آقا و خانم …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن …………………………………..اقرار به وصول و دریافت مهریه خود با احتساب ارزش مهریه براساس ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ۱۲۰۸ قانون مدنی مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۷ هیئت محترم وزیران را از زوج خود آقای …………………………….. فرزند …………………. دارنده شماره شناسنامه ………………. صادره از ………………… متولد………………. به شماره ملی ………………….. ساکن ………………………………….. نمود و با تنظیم این اقرارنامه ذمه شوهر از موضوع مهریه بری گردید. سریال اوراق مصرفی به شماره و قبض حق‌التحریر به شماره ………………….. صادر و تسلیم گردید. بهای اوراق مصرفی و حق‌الثبت و حق‌التحریر طبق قبض شماره ……………………… به مبلغ ۳۱۷۵۰ ریال به بانک ملی شعبه ……………………… پرداخت گردید به تاریخ …  .(بخشیدن مهریه)

کلیک کنید  چگونگی صدور شناسنامه همسر خارجی (وکیل،وکالت،مشاوره حقوقی)

محل امضای مُقر

اقرارنامه غیر مالی(بخشیدن مهریه)

۱ – در تاریخ ذیل این سند خانم …………………… به شماره شناسنامه ………… متولد ………………. شماره ملی ……………. همسر و زوجه آقای …………………… طبق عقدنامه و سند رسمی ازدواج ثبت شده بشماره ترتیب …………….. بتاریخ ………………… دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …………….. تهران در این دفترخانه حاضر گردید و بعد الحضور اقرار و اعلام صریح نمود بر اینکه : اینجانبه خانم ……………………………………. به مشخصات فوق الذکر در کمال صحت و سلامت عقل و با طیب خاطر و رضای کامل با امضاء ذیل این سند اقرار و اظهار صریح می نمایم مبنی بر اینکه ذمه زوج و شوهرم آقای ………. بمشخصات فوق الذکر و نیز ذمه خانواده زوج و شوهرم را ، از تعداد ……………. سکه تمام بهار آزادی از کل و تمامی مهریه و صداقم موضوع سند ازدواج فوق الذکر بشرح مندرج در سند ازدواج مذکور ، ابراء نمودم . و بری الذمه شدن شوهرم را از کل و تمامی مهریه و صداقم اقرار می نمایم . و در رابطه با موارد مذکور در این سند هیچگونه اعتراض و ادعائی نداشته و ندارم و در رابطه با موارد مذکور در این سند حق هرگونه ایراد و اعتراضی را در آینده از خود سلب و ساقط می نمایم . و دیگر هیچگونه حقی در این رابطه ندارم و ضمن العقد خارج لازم ( که عقد خارج مزبور بطور شفاهی فی مابین اینجانب و زوج فوق الذکر منعقد شده ) هرگونه ادعا و ایراد و اعتراض بعدی و احتمالی خود را ولو به عنوان تضرر و غیره و نیز حق رجوع را از خود سلب و ساقط نموده و می نمایم .(بخشیدن مهریه)
این سند باستناد نامه شماره ………….. مورخ ……………… دفتررسمی ازدواج شماره ………….. تهران مبنی بر عدم صدور اجرائیه جهت مهریه موضوع سند ازدواج مذکور تنظیم گردید .(بخشیدن مهریه)

۲ – همچنین زوجه خانم ………………. با مشخصا ت فوق الذکر در این دفترخانه حاضر گردید و بعد الحضور اقرار و اعلام صریح و منجز نمود بر اینکه : کلیه حق و حقوق خود در زمان زناشوئی اعم از نفقه و اجرت المثل و اجرت المسمی و غیره را از همسر خود آقای …………………… با مشخصات فوق الذکر وصول نموده و حق هرگونه ادعا و ایراد و اعتراضی را در آینده و نیز حق رجوع را از خود سلب و ساقط نمود .(بخشیدن مهریه)

علاوه آنکه چون زوجه خانم …………… با مشخصات بالا معروف دفتر نبودند :
-۱- آقای / خانم ………………… فرزند ……….. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی …………..
۲ – آقای / خانم ………………… فرزند ………. بشناسنامه ……………………… صادره از …………………. متولد …………….. به شماره ملی …………..

هویت وی را شناساندند و ذیل سند مربوطه را امضاء نمودند.
بتاریخ …. / …. / ………………
امضا و اثر انگشت زوجه :
امضا و اثر انگشت شاهد :

 

رجوع از هبه (انصراف از بخشیدن مهریه)

گفتنی است که می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، نیز رجوع کرد. برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارائه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده می‌شود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است..(بخشیدن مهریه)

کلیک کنید  شکایت استعمال مشروبات الکلی

در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند. اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی)..(بخشیدن مهریه)

در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند. این وکیل دادگستری این نکته را متذکر می‌شود که در هر دو حالت فوق‌الذکر واهب موظف است تا با استفاده از ادله اثبات دعوا نشان دهد که از حق رجوع برخوردار است. ادله اثبات دعوا عبارتند از: اقرار، سند کتبی، شهادت، امارات و قسم..(بخشیدن مهریه)

 

در بخشیدن مهریه توجه داشته باشید که:

 ۱ـ قبل از تنظیم سند بقای مهریه از دفترخانه رسمی ازدواج استعلام شود..(بخشیدن مهریه)

۲ ـ پس از تنظیم سند تصویر اقرارنامه به انضمام نامه دفترخانه جهت ثبت در ستون ملاحظات ثبت مربوطه به دفتر ازدواج ارسال گردد.

۳ ـ از تنظیم اقرارنامه به صورت اقرار به هبه یا بخشش خودداری گردد. زیرا چنین مجوزی به دفاتر اسناد رسمی داده نشده است.

۴ ـ در صورت تمایل به صلح مهریه سند به صورت صلح مهریه تنظیم خواهد شد..(بخشیدن مهریه)

۵ ـ سردفتران محترم ازدواج باید متوجه باشند، تعیین کردن مهریه‌های بدون حساب و کتاب و نامعقول زمینه‌های مستعدی را در کنار سایر مشکلات برای اختلاف و جدایی فراهم خواهد نمود که آثار و تبعات منفی آن به دفاتر ازدواج و اسناد رسمی سرایت خواهد کرد..(بخشیدن مهریه)

۶ – در مورد هبه‌نامه های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است. ثانیا می‌توان از هبه‌هایی که به صورت رسمی به ثبت رسیده‌اند، رجوع کرد؛ بنابراین ثبت رسمی هبه دلیل بر این نمی‌شود که نتوان از آن رجوع کرد.

۷ – زمانی که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی) در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند، آنگاه اعلام رجوع از هبه کند؛ اما در هبه ای که مستند به سند رسمی است اثبات هبه لازم نیست..(بخشیدن مهریه)

۸ – زمانی که زن می‌گوید: من مهر خود را به تو بخشیدم، در این حالت همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود و زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند..(بخشیدن مهریه)

از این رو به‌نظر می‌آید سران محترم ازدواج در زمان تنظیم و ثبت ازدواج وظیفه سنگین و مهمی برعهده دارند تا در مقابل بدعت‌های نامعقول به خصوص در مورد تعیین مهریه سنگین مقاومت نمایند و زوجین و والدین آن‌ها را نسبت به فلسفه مهر و عندالمطالبه بودن و غیره رهنمون نمایند. و ضمن‌العقد شرط نمایند که بدون حضور والدین زوجه، زوجه حق وصول مهریه خود را نخواهد داشت..(بخشیدن مهریه)

وکیل پایه یک دادگستری
وکیل پایه یک دادگستری

با سلام من مهدی علیجانی هستم وکیل پایه یک دادگستری و مدرس حقوق خانواده مشاور حقوقی چند ارگان دولتی و چند سایت هستم اینجا با سایر دوستان سعی در ارائه آموزش های حقوقی رایگان داریم تا بتونیم به شما کمک کنیم مسائل حقوقی تان را به نحو مطلوب مدیریت کنید، خوشحال میشم نظرتون رو در خصوص مطلب سایت زیر پست ها کامنت کنید.

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

 • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد و متوجه اشخاص مدیر، نویسندگان و سایر کاربران باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
 • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
 • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

نظرات کاربران

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

  این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

  لینک کوتاه :