ارسال اظهارنامه مهریه صحیح یا غلط ؟

اظهارنامه مهریه

موارد ارسال اظهارنامه:

اظهارنامه نوعی اوراق چاپی موجود در دادگستری است که دارای دو ستون خواهان و خوانده می باشد، و موقعی که می خواهیم چیزی را به طور رسمی به کسی بگوئیم به نحوی که بعدا بتوانیم ثابت کنیم که متن مورد نظر را به او گفته ایم ، از اظهارنامه استفاده می کنیم . همچنین وقتی می خواهیم چیزی را به کسی بدهیم و او حاضر نیست آن را بگیرد، آن را از طریق ارسال اظهارنامه به او تسلیم می کنیم. و نیز در مواردی که چیزی را از کسی مطالبه می کنیم و وی از پرداخت آن امتناع می کند میتوانیم با فرستادن اظهارنامه به صورت رسمی آن مطلب را به اطلاع او برسانیم و در مراحل دادرسی از آن استفاده کنیم.

نکته قابل اهمیت در اظهارنامه نبودن محدودیت در زمان تقدیم آن است به عبارت دیگر هر زمان که خواهان اراده کند می‌تواند اظهارنامه را بفرستد.نا گفته نماند که در برخی موارد ارسال اظهارنامه گاهی به موجب قانون، در بعضی امور، لازم است. مانند (جلوگیری از تصرف عدوانی و ارسال اظهارنامه برای ید ماقبل در اوراق تجای سفه چک و برات) که در این مبحث مجالی برای توضیح آن نیست.اظهارنامه در سه برگ تنظیم میشود و اگر طرف شما بیشتر از یکنفر باشد به ازای هر نفر اضافه هم یک برگ اضافه میشود .(اظهارنامه مهریه)

اظهارنامه در قانون آئین دادرسی مدنی :

 ماده ۱۵۶ ـ هرکس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید ، مشروط براینکه موعد مطالبه رسیده باشد . بطور کلی هرکس حق دارداظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید . اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .(اظهارنامه مهریه)

کلیک کنید  دادخواست تخلیه منزل (وکیل،مشاوره)

تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد خودداری نمایند .

ماده ۱۵۷ ـ درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آنکه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین کرده باشند .(اظهارنامه مهریه)

 

زن می تواند با ارسال اظهارنامه مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید البته باید توجه داشت که اظهارنامه هیچ ضمانت اجرایی ندارد . بلکه در صورت عدم واکنش شوهر و عدم پرداخت مهریه در مراحل بعدی و طرح دعوی در مراجع قضایی لازم است این اظهارنامه بعنوان یکی از اسناد و ضمائم به همراه دادخواست تقدیم مرجع رسیدگی کننده گردد.خواهان (زن) ، اظهارات خود را در مورد در خواست مهریه، در ردیف خواهان می نویسد وآن را  برای خوانده (مرد) از طریق دادگاه می فرستد .در ردیف خوانده، اظهارات مرد نیز ثبت می شود . در این هنگام زن همچنان باید تمکین) مراد این است که زن جهت نزدیکی، خود را در اختیار شوهر قرار دهد و استمتاع شوهر از خود را ـ جز در موارد وجود مانع عقلی یا شرعی ـ محدود به زمان یا مکان و یا کیفیت خاصّی نکند( کند ، چرا که در   غیر این صورت ناشزه محسوب می شود و نفقه به او تعلق نمی گیرد .(اظهارنامه مهریه)

کلیک کنید  وکیل آنلاین چت _ گروه وکلای دادشید

نکاتی چند در خصوص ارسال اظهارنامه مهریه:

  1. جز در مواقع واقعا لازم از فرستادن اظهارنامه خودداری نمائیم . زیرا گاه ممکن است ارسال اظهارنامه موجبات هوشیاری طرف مقابل شود و او نیز آماده مقابله به نفع خود باشد و یا با اطلاع از اقدام شما جهت اقدام قضایی اموال خود را با نیرگ از دسترس خارج نماید.(اظهارنامه مهریه)
  2. چون در نهایت اظهارنامه توسط فرد تنظیم کننده آن امضاء میشود و به عنوان اقرار کتبی محسوب می شود حتما مطالب عنوان شده در آن می بایست بر اساس واقعیت باشد یا از جمله مواردی باشد که دارای مدرک معتبر باشد در غیر اینصورت می تواند بعنوان مدرک میتواند بر علیه خود شما مورد استفاده قرار بگیرد. لذا توصیه می شود در تنظیم اظهارنامه دقت کافی داشته باشید و حتی المکان از وکیل دادگستری مشاوره بگیرید.(اظهارنامه مهریه)
  3. باید توجه داشته باشید که با ارسال اظهارنامه امتیاز استفاده از عامل غافل گیری در دعوی را از دست می‌دهید مثلا در مطالبه مهریه با اطلاع شوهر از اقدام قانونی شما نسبت به خارج کردن اموال در دسترس خود اقدام نماید. (البته این اقدام نیز راهکار قانونی دارد که در این مبحث مجال توضیح آن نیست)
  4. اظهارنامه صرفا بواسطه امضاء اظهار کننده آن ارزش قانونی پیدا میکند و بدون آن ارزش قانونی ندارد.(اظهارنامه مهریه)
کلیک کنید  مشاوره وکالت _ گروه وکلای دادشید

نمونه اظهارنامه مهریه:

مخاطب محترم

نظر به اینکه اینجانبه ……………….فرزند………………….. حسب عقدنامه رسمی شماره ……………………… در تاریخ ……………………….. در دفتر خانه شماره ………………… شهرستان ………………………………. به عقد ازدواج دائمی شما در آمده ام و بر طبق عقدنامه مذکور، مهریه ام مبلغ ………………………………….. ریال/ تعداد………………………. سکه بهارآزادی تعیین شده است و اینجانبه در حال حاضر به مهریه خود نیاز دارم ، لذا به موجب این اظهارنامه به جنابعالی اعلام میگردد تا نسبت به پرداخت مهریه اینجانبه ظرف ……. روز پس از دریافت این اظهارنامه اقدام نمایید در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد .

       با تشکر

نام و نام خانوادگی

       زوجه

نمونه دوم اظهارنامه مهریه

مخاطب محترم جناب آقای…

نظر به اینکه اینجانبه……………. فرزند ……………..طبق عقدنامه شماره………….در مورخ………….در دفترخانه شماره……………شهرستان……………به عقد ازدواج دایمی شما در آمده ام و برطبق عقدنامه مهریه اینجانبه مبلغ……………ریال/تعداد………………سکه بهار آزادی تعیین گردیده است واینجانبه به مهریه خود نیاز دارم لذا بموجب این اظهارنامه به جنابعالی اعلام میگردد تا نسبت به پرداخت مهریه اینجانبه ظرف …………..روز پس از دریافت این اظهارنامه اقدام فرمایید در غیر این صورت از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد شد.

                     با تشکر

               نام و نام خانوادگی

                         زوجه