نوشته‌ها

,

حجاب (حق شخصى – اجتماعى)

حجاب، آن گونه كه بعضى ها پنداشته اند، صرفا يك تكليف شخصى نيست؛ بلكه افزون بر آن يك مسئله عاطفى، روانى، خانوادگى، اجتماعى است .در اين نوشتار عناوين زير مورد ارزيابى قرار مى گيرند :1- نخست ديدگاهها و دلايل نظريه پردازانى كه معتقدند حجاب تكليف شخصى محض است و نقد آنها2- اجتماعى بودن حجاب زن از منظر قرآن كريمگرچه اجتماعى بودن حجاب، از منظرهاى گوناگون قابل اثبات است، اما در اين نوشتار از منظر ارتباط موضوعى آيات در سوره نور بررسى مى شود