نوشته‌ها

,

حق چیست

تعريف ماهيت حق به عنوان اختيار و امتيازي قانوني هم با برداشت فقهاي اسلام مطابقت دارد و هم با تحليلهاي صاحبنظران غربي مانند اسپينوزا كه حق را به همان معني قدرت و توانايي ميداند و ميگويد آنجا كه قدرت نيست حق هم نيست و كانت كه خصيصة حق را آن ميداند كه با قدرت براجبار توأم است و ما نمونههاي ديگري از اينگونه تعابير را در زير خواهيم آورد.