نوشته‌ها

,

راهکارهای مبارزه با فرار مالیاتی

مالیات یكی از نیازهای كشورهای مدرن به حساب می‌آید. این كشورها سعی می‌كنند تمامی نیازهای حاكمیتی خود را از طریق دریافت مالیات برطرف كنند. البته نباید این نكته مغفول واقع شود كه هر چند وجود امنیت به عنوان هدف وظایف حاكمیتی دولت اصلی‌ترین نیاز شهروندان نیز محسوب می‌شود اما این تنها كاركرد حكومت‌ها و تنها حقی نیست كه از جانب آنها و به نفع عموم مردم تامین می‌شود.