نوشته‌ها

,

کنوانسيون ضد شکنجه ( و رفتار يا مجازات خشن، غير انساني يا تحقير کننده)

با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غير قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.