نمونه دادخواست

دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه(وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه(وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه وجه رسید فاکتورقرض الحسنه (نمونه دادخواست،دادخواست،تامین دلیل،قرض الحسنه، رسید عادی،رسید قرض الحسنه،قبض قرض الحسنه،فاکتور،قرارداد، وکالت،مطالبه وجه،وکیل،وکالت،موسسه حقوقی،مشاور حقوقی،درخواست وکیل)

ادامه مطلب
دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی(با تامین خواسته از دادگاه)

دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی(با تامین خواسته از دادگاه)

دادخواست مطالبه بهای معامله ملک غیر قانونی (نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،معامله،ملک غیرقانونی، غیرقانونی، خسارات قانونی، ملک ،مبایعه نامه،  وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

ادامه مطلب
دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته (وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل با قرار تامین خواسته (وکیل،مشاوره)

دادخواست مطالبه وجه بهای اتومبیل (نمونه دادخواست، دادخواست، تامین دلیل ،معامله،اتومبیل، وجه اتومبیل،خسارت ،سنداتومبیل، پرداخت خسارت، پرداخت بهای اتومبیل،  وکیل، وکالت، موسسه حقوقی، مشاور حقوقی، درخواست وکیل)

ادامه مطلب