روش اصلاح حد به کوچه (اصلاح سند)

روش اصلاح حد به کوچه (اصلاح سند،چگونه سند مالکیت را اصلاح کنیم،تغییر در حدود ملک)

اصلاح سند

روش اصلاح حد به کوچه

 چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاک ثبت شده تغييری در وضع حدود اربعه ملکی که دارای سند مالکيت می باشد حاصل شود يا بعبارت ديگر يک يا چند حد از حدود اربعه ملک ثبت شده ای که قبلا به پلاک مشخصی محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به کوچه محدود شود مالک می تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضای اصلاح حد ملک خود به کوچه را بنمايد. (بند ۳۰۶ مجموعه بخشنامه های ثبتی). (اصلاح سند)

ادارات ثبت می توانند با رعايت ضوابط مقرر فراز يک در بند (ز) امور متفرقه اختيارات تفويضی هيات نظارت به روسای واحدهای ثبتی برابر مقررات اقدام نمايند. که در اين صورت متقاضی بايستی تقاضای خود مبنی بر اصلاح حدبه کوچه را به ثبت محل تسليم دارد رئيس ثبت دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديکاتور می دهد و وقت مراجعه بعدی و معاينه محل را تعيين و به متقاضی اعلام می دارد.(اصلاح سند)

سپس تقاضا در دفتر انديکاتور ثبت و جهت ضميمه نمودن به پرونده به بايگانی ارسال می شود. بايگانی پرونده را از رديف مربوط استخراج و جهت ارجاع به نماينده نزد مسئول اداره ارسال می دارد.(اصلاح سند)

رئيس ثبت پرونده را برای بررسی مقدماتی و استعلام از شهرداری به يکی از نمايندگان ارجاع می نمايد. نماينده پرونده را بررسی و مراتب چگونگی احداث کوچه و وضعيت آن را به لحاظ عام بودن يا غير آن از شهرداری استعلام می نمايد و متذکر می گردد که شهرداری پاسخ را تا قبل از روز معاينه محل که تاريخ آن بوسيله رئيس اداره تعيين شده ارسال نمايد.(اصلاح سند)

نامه پس از امضاء مسئول اداره و صدور از دفتر انديکاتور به شهرداری ارسال می گردد. سپس پرونده جهت ضبط تا وصول پاسخ از شهرداری و روز معاينه محل به بايگانی فرستاده می شود. بعد از وصول پاسخ از شهرداری رئيس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر انديکاتور می دهد سپس نامه جهت ضبط در پرونده تا روز معاينه محل به بايگانی ارسال می گردد.(اصلاح سند)

در روز مقرر با مراجعه متقاضی پرونده نزد مسئول اداره ارسال می شود تا نماينده و نقشه برداری را جهت اقدام تعيين نمايد و پس از انتخاب نماينده و نقشه بردار آنان به اتفاق متقاضی به محل وقوع ملک عزيمت می نمايند.(اصلاح سند)

پس از حضور در محل مالک ملک را معرفی و نماينده حدود آن را با پرونده ثبتی مربوطه تطبيق و نقشه بردار نقشه وضع موجود ملک را برداشت می نمايد.(اصلاح سند)

پس از ترسيم نقشه وضع موجود که نمايانگر کوچه احداثی بايد باشد نماينده صورتجلسه اصلاحی مربوطه را تنظيم می نمايد. در اين صورتجلسه که با عنوان صورتجلسه اصلاح حد به کوچه تنظيم می شود نماينده می بايستی جريان ثبتی ملک را در مقدمه آن بطور مشروح بيان نموده و سپس به تقاضای متقاضی مبنی بر ايجاد کوچه در يکی از حدود ملک اشاره و نظريه واصله شهرداری را در صورتجلسه مرقوم آنگاه حدود اصلاحی را برابر نقشه ترسيمی نقشه بردار در صورتجلسه قيد نمايد و صورتجلسه را خود امضاء نموده و به امضاء نقشه بردار و مالک هم برساند و در صورت امکان امضاء نماينده شهرداری، او نيز امضاء نمايد. سپس صورتجلسه را همراه با نقشه ترسيمی طی گزارشی به استحضار رئيس اداره برساند. رئيس ثبت پس از مطالعه و بررسی صورتجلسه و تطبيق مفاد و مندرجات آن با پرونده ثبتی و کنترل حدود اصلاحی جديد با نقشه ترسيمی و توجه به پاسخ شهرداری درصورتيکه کوچه بن بست نباشد و اشکال ديگری هم ملاحظه نگردد با استفاده از اختيارات تفويضی هيات نظارت دستور ثبت گزارش نماينده و صورتجلسه اصلاحی را در دفتر انديکاتور می دهد و پرونده را برای انجام اقدامات بعدی به دفتر املاک ارجاع می نمايد.(اصلاح سند)

بعد از ثبت گزارش و صورتجلسه در دفتر انديکاتور متصدی دفتر پرونده را همراه با ضمائم به دفتر املاک ارسال می دارد. متصدی دفتر املاک مراتب اصلاح حد را در ستون ملاحظات دفتر املاک ثبت و نيز موضوع را در پيش نويس سند مالکيت و صفحه ملاحظات سند مالکيت که در اين مرحله وسيله متقاضی ارائه می شود توضيح می دهد سپس ثبت دفتر املاک و پيش نويس و سند مالکيت را به امضاء مسئول اداره می رساند. آنگاه پرونده جهت تسليم سند اصلاح شده به متقاضی به بايگانی ارسال می گردد و در آنجا سند در قبال اخذ رسيد در ذيل تقاضای اوليه متقاضی به او تسليم می گردد و پرونده در رديف مربوطه ضبط می شود. بديهی است در صورتيکه طبق اعلام شهرداری کوچه بن بست باشد يک نسخه از صورتجلسه اصلاحی نماينده همراه با فتوکپی نقشه طی گزارشی جهت طرح در هيات نظارت به ثبت منطقه ارسال می شود. اين گزارش که عنوان اداره کل ثبت منطقه مربوطه مرقوم می گردد بايستی حاوی جريان ثبتی ملک و چگونگی احداث کوچه و وضع کوچه مستند به نظر شهرداری و نمايانگر حدود جديد ملک باشد که در اين صورت اصلاح سند موکول به وصول رای قطعی هيات نظارت خواهدبود.(اصلاح سند)

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي‌باشد حاصل شود و يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه ثبت شده‌ايكه قبلا به پلاك شخصي محدود شده در اثر تغيير وضع مجاورين به كوچه محدود شود مالك مي‌تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي اصلاح حد به كوچه نمايد.(اصلاح سند)

روش اصلاح حد به كوچه

۱-     قبول تقاضاي متقاضي مبني بر اصلاح حد

۲-     دستور ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و تعيين وقت مراجعه بعدي متقاضي توسط مسئول اداره

۳-     ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور و ارسال تقاضا به بايگاني جهت ضميمه نمودن پرونده

۴-     برگشت پرونده نزد مسئول اداره

۵-     ارجاع به نماينده جهت بررسي و استعلام از شهرداري مبني بر چگونگي وضع كوچه از لحاظ عام بودن(اصلاح سند)

۶-     تهيه استعلام از شهرداري بوسيله نماينده

۷-     امضاء نامه تهيه شده براي شهرداري بوسيله مسئول اداره

۸-     صدور نامه تهيه شده براي شهرداري از دفتر انديكاتور و ارسال آن به شهرداري

۹-     برگشت پرونده به بايگاني تا روز وصول پاسخ از شهرداري و معاينه محل

۱۰- وصول پاسخ شهرداري

۱۱- دستور ثبت نامه شهرداري در دفتر انديكاتور توسط مسئول اداره

۱۲- ارسال نامه به بايگاني جهت ضبط در سابقه تا روز معاينه محل

۱۳- مراجعه متقاضي در روز مقرر و ارسال پرونده نزد مسئول اداره براي تعيين نماينده و نقشه بردار(اصلاح سند)

۱۴- عزيمت نماينده و نقشه بردار به محل همراه متقاضي

۱۵- معرفي ملك بوسيله متقاضي و تشخيص حدود توسط نماينده و برداشت نقشه وضع موجود بوسيله نقشه بردار

۱۶- ترسيم نقشه و تنظيم صورت جلسه اصلاحي و امضاء آن بوسيله نقشه بردار و نماينده و متقاضي

۱۷- ارائه گزارش انجام كار بوسيله نماينده به مسئول اداره

۱۸- بررسي مسئول اداره و دستور ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحي در دفتر انديكاتور و ارجاع به دفتر املاك در صورتيكه كوچه بن بست نباشد.(اصلاح سند)

۱۹- ثبت گزارش و صورت جلسه اصلاحي در دفتر انديكاتور

۲۰- ارسال پرونده به دفتر املاك جهت اقدامات بعدي

۲۱- ثبت صورتجلسه اصلاحي در دفتر املاك و اصلاح پيش نويس سند مالكيت و سند بوسيله متصدي دفتر املاك(اصلاح سند)

۲۲- برگشت پرونده به بايگاني جهت تسليم سند به متقاضي

منبع: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور


اصلاح سند،صدور سند،ثبت،قانون ثبت اسناد،وکیل ثبتی،موسسه حقوقی،قانون،عکس نوشته،عکس،حقوق،law،lawyer


گروه وکلای دادشید

موسسه حقوقی ندای عدالت ساعی (گروه وکلای دادشید) با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه انواع خدمات حقوقی و در مراجع حقوقی کیفری دیوان عدالت و  سایر مراجع حقوقی و اداری توسط و مشاوره حقوقی در سرتاسر کشور می باشد جهت ارتباط با این مجموعه اینجا را کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.